Перейти до основного вмісту
Стащук Олена Володимирівна
Стащук Олена Володимирівна
завідувач кафедри фінансів, професор, гарант освітньо-наукової програми Фінанси і кредит» третього рівня освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Народилася 23 вересня 1983 року в місті Луцьк.

У 2000 році отримала атестат  про повну загальну середню освіту загальноосвітньої школи № 7 м. Луцька, де за успіхи у навчанні нагороджена золотою медаллю.

У 2005 році закінчила з відзнакою Волинський національний університет імені Лесі Українки (спеціальність «Облік і аудит») та отримала кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

Упродовж 2005–2008 рр. навчалася в аспірантурі Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2009 року у Інституті регіональних досліджень (м.Львів0 захистила дисертацію «Механізм управління грошовими потоками інвестиційної діяльності акціонерних товариств в умовах становлення фондового ринку» та здобула наукову ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

З 2005 року працює на посаді асистента, а з 2008 до 2010 року – на посаді старшого викладача кафедри фінансів підприємств. З 2011 року працює на посаді доцента кафедри фінансів і кредиту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту.

У 2014 році пройшла стажування на кафедрі фінансів Луцького національного технічного університету.

Пройшла курс навчання із польської мови (мовний рівень – загальний) та англійської мови ( загальний обсяг 180 академічних годин, мовний рівень – В 2)на факультеті міжнародних відносин СНУ імені Лесі Українки в Мовному центрі «Світ».

Викладає дисципліни «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Управління фінансовою санацією підприємств», «Управління капіталом підприємства».

Наукові інтереси: управління грошовими потоками, фінансова та економічна безпека суб’єктів підприємництва.

Автор понад 75 наукових та навчально-методичних праць, серед яких більш як 50 статей у наукових фахових виданнях України, 2 тез зарубіжних конференцій, 7 монографій, у тому числі 1 – у зарубіжному виданні.

 

Наукові праці

Тези:

 1. Стащук О.В. Змістовні характеристики фінансової безпеки акціонерних товариств / О.В.Стащук // Перспективи розвитку економіки України : теорія, методологія, практика : [матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. Конф. (26 – 27 травня 2010 р.)] / відп. ред. Л.Г.Ліпич. – Луцьк : Волин. мистецька агенція «Терен», 2011. – С. 124 – 126.

 2. Стащук О.В. Фінансова підтримка санації підприємств / О.В.Стащук // Актуальні проблеми сучасних наук-2010 : [матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції]. – Випуск 3. Економічні науки. – Пшемисл, Наука і навчання. – С. 48 – 52.

 3. Стащук О.В. Резервний капітал підприємства: проблеми створення та методи оцінки потреби у ньому / О.В.Стащук // Розвиток економічних відносин суб’єктів господарювання у посткризовий період: прогнози та перспективи. Матеріали міжнародн. наук.-практ. конф. – К., «Київський економічний науковий центр», 2012. – С. 24-25.

 4. Стащук О.В. Платоспроможність та ліквідність як складові фінансового стану суб'єкта господарювання / О.В.Стащук // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 10-11 квітня 2014 р. – Черкаси, 2014. – с. 86-88.

 5. Стащук О.В. Грошові потоки підприємства: суть та необхідність управління / О.В.Стащук // Актуальні напрями розвитку менеджменту, обліку та аудиту. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 9-10 травня 2014 р. – Київ, 2014. – С.65 – 66.

 6. Стащук О.В. Управління фінансовою діяльністю банківської установи / О.В.Стащук // Перспективи модернізації та розвитку фінансово-кредитних інститутів. І Всеукраїнська наукова студентська інтернет-конференція. – Миколаїв, 2014. - С. 109-111.

 7. Стащук О.В. Типологічні характеристики фінансової безпеки акціонерних товариств / О.В.Стащук // Модернізація та суспільний розвиток національної економіки: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 18-19 вересня 2015 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2015. – С. 117-120.

 8. Стащук О.В. Фінансова безпека підприємства: основні підходи до визначення / О.В.Стащук // Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та менеджменту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25-26 вересня 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2015. – С. 117-119.

 9. Стащук О.В. Загрози фінансової безпеки: макроекономічний аспект / О.В.Стащук // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – Р. 302 – 305.

 

Фахові статті:

 1. Стащук О.В. Факторна оцінка ефективності інвестиційних грошових потоків акціонерних товариств / О.В.Стащук // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. –– Хмельницьк, 2010. – Випуск 2 (18). – 274 с.

 2. Стащук О.В. Банкрутство як наслідок впливу фінансової кризи на господарську діяльність підприємств / О.В.Стащук // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2010. - № 2. – 224 с.

 3. Стащук О.В. Управління трансакційними витратами: теоретичний аспект / О.В.Стащук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці – Луцьк : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. ІІ (42) ч.2 Т.1. Економічні науки. – с. 506 – 510.

 4. Стащук О.В. Система управління прибутком підприємства / О.В.Стащук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки [Текст] : Випуск 27 : У трьох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. Ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – С. 168 – 171.

 5. Стащук О.В. Проблеми формування та оцінки резервного капіталу підприємств / О.В.Стащук // Наукові записки. Серія «Економіка» : зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія».. – 2011. – Вип. 18. – С. 243-248.

 6. StaszczukO. Bezpieczenstwo finansowe spolek akcyjnych: teoretyczne podejscia do definicji / О.В.Стащук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк: СНУ, 2013. – Випуск 4 (253). – С.137 – 140

 7. Стащук О.В. Проблеми аналізу та оцінки фінансового стану підприємства / О.В.Стащук // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». – Донецьк, 2014. – Ч.ІІ, № 2 (02).- С. 106-109.

 8. Стащук О.В. Управління фінансовою діяльністю банківської установи / О.В.Стащук // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». – Донецьк, 2014. – Ч.ІІ, № 2 (02).- С. 104-106.

 9. Стащук О.В. Грошові потоки підприємства: суть та необхідність управління / О.В.Стащук // Науковий журнал «Молодий вчений». – Київ, 2014. - №6 (09). – С.45 – 47.

 10. Стащук О.В. Дивідендна політика підприємства / О.В.Стащук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. - № 4.

 11. Теоретичні аспекти фінансової безпеки акціонерних товариств / О.В.Стащук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. - № 3. – С. 40 – 43.

 

Монографії:

1. Слав’юк Р.А., Стащук О.В. Управління інвестиційними грошовими потоками акціонерних товариств: монографія / Р.А. Слав’юк, О.В. Стащук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 276 с.

2. Колектив авторів, під ред. д.е.н., проф. Л. Г. Ліпич. Вартісні чинники регулювання реального сектору економіки України: монографія / [Л. Г. Ліпич, І.Т. Грудзевич, О.В. Стащук та ін.]. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 452 с.

3. Стащук О.В. Фінансова стійкість підприємства та чинники її формування: теоретичні аспекти / Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем [Текст] : монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук Л.І. Антошкіної, д-ра екон. наук С.А. Навроцького. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 284 с., С. 53-59.

4. Stashchuk O, Shmatkovska T, Borusiyk O. Assets management mechanism of the enterprise based on the implementation in economic system/ National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine. – Collective monograph. – Vol. 3. Poland: “Izdebnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – P. 423 – 440.

5. Стащук О.В. Фінансова безпека як результат ефективного використання фінансових ресурсів акціонерного товариства / Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки: монографія / за заг.ред. К.Ф.Ковальчука – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – С. 274 – 284

6. Стащук О.В. Формування фінансового механізму управління фінансовою безпекою акціонерних товариств / Сучасні технології управління розвитком підприємств України: механізми, реалії, перспективи : колект. моногр. / за заг. ред. Т.В.Гринько. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – С. 435 – 444.

7. Стащук О.В. , Шматковська Т.О. Аналіз фінансової стійкості підприємств (на прикладі СГПП «Злата») Accounting, analysis and audit of the enterprises: problems, trends, prospects: Collective monograph. – SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland, 2016. – P.154 – 163.

 

Навчально-методичні праці:

 1. Грудзевич І.Т., Стащук О.В., Рудик Н.І., Левицький В.В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” для студентів спеціальності “Фінанси і кредит” (6.050100) / І.Т.Грудзевич, О.В., Стащук Н.І., Рудик, В.В. Левицький . – ПП «Іванюк», м. Луцьк, 2009. – 36 с.

 2. Грудзевич І.Т., Стащук О.В., Рудик Н.І., Левицький В.В. Методичні рекомендації до написання дипломних та магістерських робіт для студентів спеціальності «Фінанси» / І.Т.Грудзевич, О.В., Стащук Н.І., Рудик, В.В. Левицький . - ПП «Іванюк», м. Луцьк, 2010. – 34 с.

 3. Стащук О.В. Управління фінансовою санацією підприємств. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 8.050104 «Фінанси» / О.В.Стащук . - Луцьк: ПП Іванюк, 2010. – 88 с.

 4. Стащук О.В. Практикум з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Фінанси і кредит» / О.В.Стащук . - Луцьк: ПП Іванюк, 2011. – 176 с.

 5. Стащук О.В. Практикум з дисципліни «Управління фінансовою санацією» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Фінанси» / О.В.Стащук . - Луцьк: ПП Іванюк, 2011. – 76 с.

 6. Грудзевич І.Т., Стащук О.В., Рудик Н.І., Левицький В.В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» 6. 050104 / І.Т.Грудзевич, О.В., Стащук Н.І., Рудик, В.В. Левицький . Луцьк: ПП Іванюк, 2011. – 36 с.

 7. Грудзевич І.Т., Стащук О.В., Рудик Н.І., Левицький В.В. Методичні вказівки щодо оформлення випускних робіт бакалавра для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / І.Т.Грудзевич, О.В., Стащук Н.І., Рудик, В.В. Левицький . - ПП Іванюк., 2012. – 23 с.

 8. Стащук О.В. Управління фінансовою санацією підприємств. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 8.050104 «Фінанси» / О.В.Стащук . - Луцьк: ПП Іванюк, 2013. – 116 с

 9. Грудзевич І.Т., Стащук О.В., Рудик Н.І., Левицький В.В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» 6. 030508/ І.Т.Грудзевич, О.В., Стащук Н.І., Рудик, В.В. Левицький . Луцьк, 2015. – 50 с.

 10. Стащук О.В. Практикум до проведення практичних та індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємств» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Фінанси і кредит» / О.В.Стащук. - Луцьк, 2015. – 119 с.