Перейти до основного вмісту
Нормативно-правова база

Перелік Положень 

2020 р. Положення про ректорат Волинського національного університету імені Лесі Українки 

2020 р. Положення про кафедру Волинського національного університету імені Лесі Українки

2020 р. Положення про науково-методичну раду Волинського національного університету імені Лесі Українки

2020 р. Положення про організацію навчального процесу на заочній формі навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

Положення про вчену раду факультету

Положення про вчену раду університету

2020 р. Положення про державну екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні освіти

2020 р. Положення про Приймальну комісію Волинського національного університету імені Лесі Українки 

2020 р. Положення про випускні кваліфікаційні роботи (проєкти)

2020 р. Положення про організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Положення про відділ технічних засобів навчання «Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування» Волинського національного університету імені Лесі Українки

2020 р. Положення про електронний курс навчальної дисципліни у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Положення про організацію та проведення сертифікатних курсів у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Положення про проведення практики студентів Волинського національного університет імені Лесі Українки

2020 р. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Волинського національного університету імені Лесі Українки

2020 р. Положення про порядок зміни джерела фінансування осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб, на навчання за кошти Державного бюджету у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Положення про навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки для здобуття першого (бакалаврського) ступеня на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр»

2020 р. Положення про порядок рекомендації навчальних, виробничо-практичних, довідкових, картографічних видань, засобів навчання і навчального обладнання до використання у навчальному процесі Волинського національного університету імені Лесі Українки

2020 р. Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки

2020 р. Положення про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Положення про підготовку студентів у Волинському національному університеті імені Лесі Українки з використанням елементів дуальної форми здобуття освіти

2021 р. Положення про порядок переведення, поновлення, відрахування студентів та надання їм академічної відпустки у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту, академічних довідок, студентських квитків, індивідуальних навчальних планів (залікових книжок) та дублікатів цих документів у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Вимоги до оформлення навчальних видань внутрішнього використання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Пам’ятка про порядок заповнення і зберігання залікових та екзаменаційних відомостей

2020 р. Правила призначення стипендій студентам, аспірантам, докторантам Волинського національного університету імені Лесі Українки

2020 р. Пам’ятка про планування навчального навантаження штатних науково-педагогічних працівників і працівників, які працюють на умовах сумісництва та/або погодинної оплати

2020 р. Пояснювальна записка до складання силабусу (навчальної/виробничої) практики

2020 р. Методичні рекомендації щодо організації та проведення психолого-педагогічної практики у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Порядок формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями денної та заочної форм навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Пояснювальна записка до складання силабусу (сформовано на основі рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

2020 р. Зразок формування освітньо-професійної / освітньо-наукової / освітньо-творчої програми

2020 р. Положення про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Положення про дистанційне навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2020 р. Положення про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки

2020 р. Положення про індивідуальний навчальний план студента

2020 р. Тимчасовий порядок організації і проведення в дистанційному режимі заліково-екзаменаційної сесії та державної атестації в СНУ імені Лесі Українки

Положення про рейтингове оцінювання

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників СНУ імені Лесі Українки

Положення про наукове стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном

Положення про підготовку докторів філософії у СНУ імені Лесі Українки

Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на платній формі навчання Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Положення про вивчення вибіркових дисциплін в аспірантурі та поза аспірантурою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Положення про педагогічну практику аспірантів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Положення про здобуття наукового ступеня (атестацію) доктора філософії у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки

Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору (блоку дисциплін вільного вибору) у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

Положення про порядок та основні кваліфікаційні вимоги при призначенні (переведенні) на посади науково-педагогічних працівників ВНУ

Положення про навчальний відділ 2020

Положення про розроблення, моніторинг, перегляд та закриття ОП

Положення про виховну роботу у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

Положення про соціальну політику Волинського національного університету імені Лесі Українки

Положення про відділ молодіжної політики та соціальної роботи Волинського національного університету імені Лесі Українки

Положення про порядок визнання Волинським національним університетом імені Лесі Українки іноземних документів про здобуття ступенів вищої освіти, наукових ступенів та вчених звань

2021 р. Положення про психологічну роботу у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2021 р. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

2021 р. Правила внутрішнього розпорядку Волинського національного університету імені Лесі Українки

Положення 2017 (архів)

2017 р. Положення про організацію навчального процесу у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

2017 р. Положення про організацію навчального процесу на заочній формі навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки 

2017 р. Порядок формування навчальних планів підготовки фахівців за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» денної та заочної форм навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

2017 р. Програма психолого-педагогічної практики

2017 р. Правила призначення стипендій студентам, аспірантам, докторантам Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

2017 р. Пояснювальна записка до складання програми практики

2017 р. Пояснювальна записка до складання програми навчальної дисципліни

2017 р. Порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

2017 р. Порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту, академічних довідок та дублікатів студентських квитків, залікових книжок (індивідуальних навчальних планів) у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

2017 р. Порядок атестації осіб, які претендують на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

2017 р. Положення про факультет Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

2017 р. Положення про ректорат Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

2017 р. Положення про рейтингове оцінювання викладача, кафедри, факультету у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

2017 р. Положення про проведення практики студентів Cхідноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

2017 р. Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

2017 р. Положення про порядок рекомендації навчальної, навчально-методичної літератури, засобів навчання і навчального обладнання до використання в навчальному процесі

2017 р. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

2017 р. Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб, на навчання за кошти Державного бюджету у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

2017 р. Положення про організацію та проведення сертифікатних курсів у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

2017 р. Положення про організацію і проведення підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

2017 р. Положення про науково-методичну раду Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

2017 р. Положення про навчання у Східноєвропейському національному у ніверситеті імені Лесі Українки для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст"

2017 р. Положення про кафедру Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

2017 р. Положення про електронні освітні ресурси Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

2017 р. Положення про дистанційне навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

2017 р. Положення про державну екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають освітні ступені "Бакалавра" або "Магістра"

2017 р. Положення про випускні кваліфікаційні роботи

2017 р. Пам’ятка про порядок заповнення і зберігання залікових та екзаменаційних відомостей

2017 р. Пам’ятка про планування навчального навантаження науково-педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом та або на умовах погодинної оплати

2017 р. Зразки документів про освіту, які отримують випускники освітніх рівнів "Магістр" та "Бакалавр" СНУ імені Лесі Українки (громадяни України, іноземці та особи без громадянства)

2017 р. Вимоги до оформлення навчальних видань внутрішнього використання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

2017 р. Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки