Перейти до основного вмісту
Ліпич Любов Григорівна
Ліпич Любов Григорівна
Декан факультету економіки та управління, доктор економічних наук, професор

 

       Ліпич Любов Григорівна народилася в м. Берестечку Волинської області. Свій шлях в економіку почала торувати у Львівському ордена Леніна політехнічному інституті ім. Ленінського комсомолу, який закінчила з відзнакою отримавши кваліфікацію “Інженер-економіст”. Розпочала свою трудову діяльність на посаді економіста-нормувальника підприємства “Термоприлад” м. Львова. Потім була переведена на роботу у Волинську обласну планову комісію.

     На педагогічній ниві Любов Григорівна працює, починаючи з 1983 року. У 1986 році захистила кандидатську дисертацію, у 1991 році отримала вчене звання доцента. Після захисту докторської дисертації у 2004 році в 2005 році отримала звання професора. З-під пера науковця вийшло близько 300 наукових та науково-методичних праць, серед яких 18 монографій та навчальних посібників (у тому числі 2 одноосібні монографії та 6 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України). Професор Л. Г. Ліпич здійснює наукове керівництво аспірантами і здобувачами (під її керівництвом захищено близько 20 дисертацій), керує написанням магістерських і випускних робіт.

        З 2005 року є членом спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій з економіки у Національному університеті “Львівська політехніка” та головою ради у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

          З 2008 року декан  економічного факультету ВНУ ім. Лесі Українки, а з вересня 2016 року факультету економіки та управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

          Л.Г. Ліпич очолює редколегію Економічного часопису  СНУ та є членом редколегії "Наукових нотаток" Вищої школи економіки та інновацій (м.Люблін, Польша). Крім того приймає активну участь в організації і проведенні щорічних конференцій у СНУ ім. Лесі Українки та республіканських олімпіад з економіки серед школярів і студентів; рецензує автореферати докторських і кандидатських дисертацій, монографії та навчальні посібники, приймає участь у міжнародних та республіканських конференціях; з 2016 року секретар бюджетної комісії Волинської обласної ради..

         За плідну наукову і навчально-методичну роботу та успіхи у підготовці кадрів Л. Г. Ліпич нагороджена грамотами СНУ ім. Лесі Українки, обласного управління освіти, облдержадміністрації, обласної ради Волинської області, грамотою та значком “Відмінник освіти” Міністерства освіти і науки України, цінним подарунком Верховної Ради та Почесною Грамотою Прем’єр Міністра України та Верховної Ради України.

 

Публікації

професора, доктора економічних наук

Ліпич Любов Григорівни

2003рік

 Монографії:

 1. Ліпич Л.Г. Маркетингове прогнозування ринку товарів. – Луцьк: редакційно-видавничий відділ ЛДТУ, 2002. – 357 с.;

 2. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Планування та регулювання споживання продовольчих товарів. – Луцьк: редакційно-видавничий відділ ЛДТУ. – 2002. – 183 с.

Публікації в вітчизняних наукових виданнях:

 1. Ліпич Л.Г., Московчук А.Т. Особливості формування попиту на предмети тривалого користування // Проблеми переходу України до ринкових відносин. Тези допов. респуб. науково-практ. конфер. – Вінниця. – 1993. – С. 133. Особисто автором запропоновано використовувати статистично-поведінкову модель при прогнозуванні попиту на товари тривалого вжитку;

 2. Ліпич Л.Г., Московчук А.Т. Маркетингова діяльність підприємства // Матер. всеукр. наук. конф. – Львів. – 1995. – С. 78-80. Особисто автором запропоновано прогнозувати маркетингову діяльність підприємств;

 3. Ліпич Л.Г., Московчук А.Т., Божидарнік В.В. Використовувати і збільшувати свій потенціал // Матер. всеукр. наук. конф. – Львів. – 1995. – С. 15-18. Особисто автором запропоновано класифікацію методів прогнозування;

 4. Ліпич Л.Г. Удосконалення пропорції відтворення в Україні // Серія “Економіка”. Наук. вісник ВДУ.– Луцьк. – 1996. – Вип.1. – С. 115-118;

 5. Ліпич Л. Г., Войтович С. Я. Потреби і ринок. Проблеми формування і фінансового забезпечення // Фінанси України при переході до ринку: теорія і практика. Зб. наукових праць. – Луцьк. – 1996. – С. 106-109. Особисто автором запропоновано ввести означення раціонально-побутово-предметне середовище та функціональна предметна маса, визначено їх суть;

 6. Ліпич Л.Г. Аналіз рівня життя населення Волинської області // Реформа фінансово-кредитної системи. Зб. наук. праць. – Луцьк . – 1997. – С. 128-132;

 7. Ліпич Л.Г. Як живуть волиняни у місті і на селі // Бізнес-аналіз. – 1997. – № 17. – С. 25-26;

 8. Ліпич Л.Г. Потреби з точки зору економічної теорії // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Вісник ДУ “Львівська політехніка”. – Львів. – 1998. – № 5. – С. 99-109;

 9. Ліпич Л.Г. Методологічні принципи дослідження потреб // Економічні науки. Наук. вісник ВДУ. – Луцьк. – 1998. – С. 160-164;

 10. Ліпич Л.Г., Войтович С.Я. Особливості прогнозування регіонального споживання товарів широкого вжитку довготривалого користування // Дослідження і оптимізація економічних процесів. Вісник Харківського ДУ. – Харків. – 1998. – № 19. – С. 145-150. Особисто автором виділено особливості прогнозування товарів тривалого вжитку та запропонована методика їх розрахунку з врахуванням цих особливостей;

 11. Ліпич Л.Г. Мотивація поведінки індивідуального споживача // Дослідження і оптимізація економічних процесів. Вісник Харківського ДПУ. – Харків. – 1998. – № 19. – С. 163-169;

 12. Ліпич Л.Г. Споживча поведінка населення в кризових ситуаціях // ”Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми”. Зб. наук. праць. – Львів. – 1998. – С. 155-159.;

 13. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Проблеми затоварення ринку // Серія “Економіка”, Придніпровський наук. вісник. – Дніпропетровськ: Наука і освіта . – 1998. – № 99 (166). – С. 62-68. Особисто автором проведено аналіз структури товарних запасів, визначено фактори, що впливають на їх рівень;

 14. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Оптимізація розміщення підприємств // Проблеми економіки та управління. Вісник ДУ “Львівська політехніка”. – Львів. – 1998. – №353. – С. 67-72. Особисто автором запропонована методика вибору місця розміщення підприємств з використанням математичного апарату Ч.Харіса та Е.Данна;

 15. Ліпич Л.Г., Войтович С.Я. Про універсальний метод визначення потреб індивідуальних споживачів // Економічні науки. Науковий вісник ВДУ. – Луцьк. – 1998. – № 12. – С. 140-143. Особисто автором запропонована економіко-математична схема статистично-поведінкового методу визначення потреб індивідуальних споживачів;

 16. Ліпич Л.Г. Методологічна схема процесу формування потреб та реального споживання // Економічні науки. Науковий вісник ВДУ. – Луцьк. – 1999. – № 12. – С. 24-35;

 17. Ліпич Л.Г. Основні підходи до визначення потреб населення регіону // Проблеми раціонального використання потенціалу регіону: структура, політика, трансформація. Зб. наукових праць. – Луцьк: „Настир’я”. – 1999. – С. 118-124;

 18. Ліпич Л.Г., Войтович С.Я. Класифікація факторів впливу на формування потреб //Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Вісник ДУ “Львівська політехніка”. – Львів. – 1999. – № 6. – С. 109-113. Особисто автором запропонована класифікація факторів формування особистих потреб;

 19. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Фінансові потреби фірми та попит населення // Економічні науки. Зб. наук. праць ВДУ. – Луцьк. – 1999. – С. 147-152. Особисто автором показано взаємозв’язок між фінансовим станом фірми та попитом населення на товари, що вона виробляє;

 20. Ліпич Л.Г., Московчук А.Т., Кощій О.В. Оптимізація транспортних витрат підприємства // Персонал. Приложение “Проблемы управления в переходном обществе на пороге ХХІ века”. – Киев. – 1999. – С. 217-218. Особисто автором було розраховано потенціал збуту та сумарні транспортні витрати для кожного району Волинської області;

 21. Підприємство (фірма) в умовах ринкової економіки: Навчальний посібник /Лагутін В.Д., Ліпич Л.Г., Московчук А.Т., Морохова В.О. та. ін. / Під ред.. Лагутіна В.Д. – Луцьк: редакційно-видавничий відділ ВДУ ім.. Лесі Українки, 1999. – 225 с.;

 22. Ліпич Л.Г. Абсолютні, конкретні та платоспроможні потреби // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2000. – № 13. – С. 3-9.;

 23. Ліпич Л.Г. Мотивація поведінки індивідуальних споживачів на ринку продовольчих товарів // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика інвестицій. Зб. наук. праць. – Луцьк: „Настир’я”. – 2000. – № 3. – С. 35-41.;

 24. Ліпич Л.Г. Особливості формування і розвитку потреб // Регіональна економіка. – 2000. – № 3. – С. 36-38.;

 25. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Сезонні коливання попиту // Маркетинг в Україні. – 2000. – №3. – С. 34-38. Особисто автором запропоновано методику розрахунку сезонних коливань без урахування випадкових факторів;

 26. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Сегментація ринку продовольчих товарів областей України методом Чекановського // Україна на порозі ХХІ століття: економіка, державність. Мат. міжнар. наук.-практ. конференції. Т.2. – Вінниця. – 2000. – С. 120-124. Особисто автором проведена сегментація ринку продовольчих товарів з використанням математичного апарату Чекановського;

 27. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Попит населення Волинської області на молочні продукти // “Маркетинг та логістика в системі менеджменту”. Тези доповіді ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Львів. – 2000. – С. 181-183. Особисто автором розраховано попит населення на молочні продукти;

 28. Ліпич Л.Г. Якісні характеристика потреб // “Підприємництво в Україні: проблеми і шляхи розвитку”. Тези доповідей мжнар. наук.- практ. конференції. – Львів-Дрогобич- Трускавець. – 2000. – С. 39.;

 29. Ліпич Л.Г. Фінансові аспекти розвитку ринку продовольчих товарів // "Економічні науки”. Науковий вісник ВДУ. – Луцьк. – 2001. – № 4. – С. 326-330.;

 30. Ліпич Л.Г. Стереотипи споживацької поведінки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Зб. наук. праць. – Суми: ВВП “Мрія –1” ДЛТ “Ініціатива”. – 2001. – С. 241-249.;

 31. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Визначення попиту на продовольчі товари // Логістика. Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів. – 2001. – № 416. – С. 182-187. Особисто автором запропоновано використання статистично-поведінкової моделі при визначені попиту на продовольчі товари;

 32. Ліпич Л.Г., Дзюбинський А.В. Проблеми ціноутворення на ринку електрозв’язку // Теорія і практика перебудови економіки, матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси. – 2001. – С. 25-27. Особисто автором запропонований механізм ціноутворення на послуги електрозв’язку;

 33. Ліпич Л.Г., Войтович С.Я. Методи визначення потреб індивідуальних споживачів.- Луцьк: “Надстир’я”. – 2000. – 208 с.;

 34. Ліпич Л.Г. Прогнозування і управління споживчою поведінкою населення // Маркетинг і логістика в системі менеджменту. Тези конференції. – Львів. – 2000. – С. 215-216.;

 35. Ліпич Л.Г. Методологія моделювання споживчої поведінки // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Серія „Підприємництво, інновації та маркетинг”. Зб. наук. праць. – Луцьк: Настир’я, 2002. – Випуск VIIІ, № 2. - С. 133-136.;

 36. Ліпич Л.Г. Регіональне прогнозування в аспекті соціально-економічних прогнозів // Соціально-економічні аспекти промислової політики: теоретичні аспекти регіонального розвитку та моделі інноваційного розвитку територій. Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України. Зб. наук. праць НАН України. – Донецьк. – 2002. – С. 93-99.;

 37. Ліпич Л.Г. Поведінка населення на ринку продовольчих товарів // Регіональна економіка. – 2002. – № 2. – С. 124-133.;

 38. Ліпич Л.Г. Методика прогнозування попиту на ринку предметів споживання // Регіональні перспективи. – 2002. – № 5 (24). – С. 118-120.;

 39. Ліпич Л.Г. Розрахунок незадоволених потреб індивідуальних споживачів у продуктах харчування // Торгівля і ринок в Україні. Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. – Донецьк. – 2002. – С. 124-127.;

 40. Ліпич Л.Г. Маркетинг розвитку ринку продовольчих товарів в Україні // Економіка і управління. – 2002. – № 1. – С. 64-67.;

 41. Ліпич Л.Г. Територіальні особливості споживання продовольчих товарів // Серія „Економіка” Зб. наук. праць Черкаського ДТУ. – Черкаси. – 2002. – № 2. – С. 48-55.;

 42. Ліпич Л.Г. Образ та стиль поведінки споживача // Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. Зб. наук.-технічних праць. – Львів. – 2002. – С. 215-219.;

 43. Ліпич Л.Г. Маркетингові дослідження ринку предметів споживання // Матеріали IX Всеукраїнської наук.-практ. конференції. – К.: Політехніка. – 2002;

 44. Ліпич Л.Г., Морохова В.О., Московчук А.Т. Організація виробництва: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Луцьк: редакційно-видавничий відділ ЛДТУ, 2002. – 256с.;

 45. Ліпич Л.Г. Дослідження соціально-економічних методів прогнозування // Логістика. Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – Львів. – 2003. – № 469. – С. 442-448.;

 46. Ліпич Л.Г., Загоруйко В. Л. Здійснення прогнозування в сучасних умовах // Наук. вісник ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк. – 2003. – № 7. – С. 65-69. Особисто автором розроблено алгоритм здійснення економічного прогнозування;

 47. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Маркетингові дослідження споживачів продовольчих товарів // Маркетинг в Україні. – 2003. – № 4. – С. 12-15. Особисто автором проведене комплексне маркетингове дослідження особливостей поведінки населення Волинської області на ринку продовольчих товарів;

 48. Ліпич Л.Г. Дослідження соціально-економічних методів прогнозування //Логістика. - Національний університет "Львівська політехніка", № 469. - 2003. _с. 442-448;

 49. Ліпич Л.Г. Кощій О.В. Фінансові аспекти діяльності АПК України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: "Реформування фінансово-кредитної системи , стимулювання економічного зростання" - Луцьк, 2003. с. 99-100;

 50. Ліпич Л.Г. Кощій О.В. Штефанович О.Д. Визначення пріоритетних сегментів діяльності підприємств // "Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Теорія і практика сучасної економіки" - Черкаси, 2003. -с. 104-106.;

 2004 р.

Монографії:

1. Ліпич Л.Г., Маркетингове прогнозування споживчого ринку. Монографія., - Луцьк: РВВ ЛДТУ, др. арк.-15,8 2004р.

Публікації в вітчизняних наукових виданнях:

 1. Ліпич Л.Г., Кудрик Р.М. Маркетинговий підхід до організації системи збуту продукції підприємства // Зб. наукових праць “Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2004;

 2. Ліпич Л.Г., Левицький В.В. Інформаційне забезпечення процесу прогнозування //Зб. наукових праць “Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2004;

 3. Ліпич Л.Г., Бондарчук В.О. Особливості прогнозування попиту //Зб. наукових праць “Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент” праць – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2004;

 4. Ліпич Л.Г., Загоруйко В.Л. Використання еластичності попиту при моделюванні процесів споживання// Зб. наукових праць “Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2004;

 5. Ліпич Л.Г. Прогнозування індивідуальних потреб споживачів: регіональний аспект. Економіка і підприємництво: стан та перспективи// Зб. наукових праць. – К.: Київ, КНТЕУ, 2004;

 6. Ліпич Л.Г. Дефініція привабливого напрямку діяльності підприємства.

// Зб. наукових праць Черкаського технічного університету - Черкаси, 2004;

Публікації в наукових фахових журналах:

 1. Ліпич Л.Г. Дослідження соціально-економічних методів прогнозування. //Вісник НУ “Львівська політехніка”, № 469. Львів – 2004.

 2. Ліпич Л.Г. Продовольча безпека населення регіонів України // Вісник НУ “Львівська політехніка” № 478 Львів, 2003

 3. Ліпич Л.Г. Регіональні особливості діяльності АПК України//. Наук. Вісник ВДУ №12, 2003

Участь у міжнародних конференціях

 1. Ліпич Л.Г. Мотивація персоналу як складова соціально трудових відносин – Міжнародна науково-теоретична конференція “Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери”. - м. Донецьк: Донецький національно – технічний університет, 14-17 грудня 2004 р.;

 2. Ліпич Л.Г.Тенденції та перспективи розвитку АПК України. Матеріали міжнародної наукова-практична конференція// Луцьк “Вежа”, ВДУ 4-6 червня 2004р.

2005 р.

Публікації в вітчизняних наукових виданнях:

 1. Л.Г.Ліпич. Організування інтегрованих корпоративних структур консорціумного типу // Тези ХХ- науково-технічної конференції професорсько- викладацького складу ЛДТУ (гуманітарний напрямок).- Луцьк: ННВ ЛДТУ, 2005 с.100-102

 2. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Зінченко Я.Я.// Взаємозв’язок обсягів мотивання та економічної чистоти товарів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “М.У. Туган-Барановський Видатний вчений економіст: спадщина та новації” .- Донецьк: Дон ДУЕТ, 2005, с. 169-171

 3. Ліпич Л.Г. Спільні та відмінні риси прогнозування та планування // Матеріали міжнародної конференції “Управління стратегічними змінами на підприємстві: концептуальні засади, методологія та практика”. – Київ: КНТЕУ, 2005, с.32-35.

 4. Ліпич Л.Г., Костюк О.І. Управління мотивацією праці на прикладі персоналу промислових підприємств м. Луцька // Збірник студентських наукових статей за матеріалами ХХVІІІ-ої студентської науково-технічної конференції.- Луцьк: ЛДТУ, 2005, 104 с.

Публікації в наукових фахових журналах:

 1. Ліпич Л.Г., Гончаренко О.О. Регіональні аспекти взаємозв’язку ринків праці і освіти.- // Збірник наукових праць. Економічні науки. Серія “Регіональна економіка”. ЛДТУ Випуск 2 (5), 2005. 84- 90 с.

 2. Ліпич Л.Г. Ніколаєва А.М. Закордонний досвід кредитування освітніх наук та перспективи для України // Серія “Економіка та менеджмент”. Збірник наукових праць ЛДТУ, Випуск 2(6) с. 16-26.

 3. Ліпич Л.Г. Левицький В.В. Системний підхід до економічного прогнозування // Серія “Економіка та менеджмент”. Збірник наукових праць ЛДТУ, Випуск 2(6) с. 198-204.

 4. Ліпич Л.Г. Ефективність функціонування регіональної системи управління підготовкою кадрів // Збірник наукових праць ЛДТУ “Економічні науки”. Серія “Регіональна економіка”. Випуск. 2(5)., 2005.- с.17-22.

 5. Ліпич Л.Г. Ніколаєва А.М. Конкурентоспроможність продукції підприємств м’ясної промисловості // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент» Зб.наук.праць. ­– Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2005. – вип.2 (6). – С.16-27.

Участь у міжнародних конференціях

 1. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Зінченко // Взаємозв’язок обсягів мотивання та економічної чистоти товарів // Міжнародна науково-практична конференція “М.У. Туган-Барановський Видатний вчений економіст, спадщина та новації”.- Донецьк:, 2005.

 2. Ліпич Л.Г. Спільні та відмінні риси прогнозування та планування // Міжнародна науково-практична конференція. “Управління стратегічними змінами на підприємстві: концептуальні засади, методологія та практика” - Київ 2005.

2006 р.

Навчальні посібники:

 1. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Комерційна діяльність / Навчальний посібник. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛДТУ, 2005 – 288 с.

Публікації в вітчизняних наукових виданнях:

 1. Ліпич Л.Г. Теоретичні та прикладні засади брендигової діяльності //Тези ХХІ-ої науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу (гуманітарний напрямок). – Луцьк: ННВ ЛДТУ, 2006. – С.117-119

 2. Ліпич Л.Г. Управління людськими ресурсами на підприємстві //Економічні науки. Серія „Економіка та менеджмент”. Збірник наукових праць ЛДТУ. – Луцьк, 2006. – Випуск 3 (10) - Ч.3. – С. 176-182

 3. Ліпич Л.Г., Левицький В.В. Маркетингові засоби прогнозування кон’юктури ринку //Економічні науки. Серія „Економіка та менеджмент”. Збірник наукових праць ЛДТУ. Випуск 3 (10) – Ч.2. Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2006. – С. 111-117

 4. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Вимоги споживачів до сервісного обслуговування на ринку продовольчих товарів // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2005. - № 547. – С.182- 186

 5. Ліпич Л.Г., Михалевич П.М. Функції податків та вплив органів місцевого самоврядування на ефективність їх реалізації //Економічні науки. Серія „Облік і фінанси”. Збірник наукових праць ЛДТУ. – Луцьк, 2006. – Випуск 3 (12) – Ч.2.– С. 217-228

 6. Ліпич Л.Г., Ющишина Л.О. Сутність механізму формування витрат на виробництво продукції промислових підприємств//Економічні науки. Серія „Економіка та менеджмент”. Збірник наукових праць ЛДТУ. – Луцьк, 2006. – Випуск 3 (10), частина 1. – С. 187-195

Монографії:

 1. Ліпич Л.Г., Ніколаєва А.Н. Забезпечення продовольчої безпеки держави в м’ясопродуктовому сегменті ринку України. Економічна безпека держави: територіальний аспект (за редакцією М.М.Бабяка і І.В.Недіна) – Дрогобич: КОЛО, 2006.- С.80-89

Публікації у співавторстві зі студентами

 1. Ліпич Л.Г., Дорощук І.В. Світова організація торгівлі (СОТ): Історія розвитку і принципи діяльності //Збірник студентських статей за матеріалами ХХІХ-ої студентської науково-технічної конференції. - Луцьк, ННВ ЛДТУ, 2006. – С.145-151

 2. Ліпич Л.Г., Маїло Г.П. Наслідки для АПК від вступу України до СОТ //Збірник студентських статей за матеріалами ХХІХ-ої студентської науково-технічної конференції. - Луцьк, ННВ ЛДТУ, 2006. – С.151-157

 3. Ліпич Л.Г., Семенюк Т. Вступ України до СОТ: переваги і проблеми //Збірник студентських статей за матеріалами ХХІХ-ої студентської науково-технічної конференції. - Луцьк, ННВ ЛДТУ, 2006. – С.157-161

 4. Ліпич Л.Г., Шинкаренко І.О. Наслідки для хімічної промисловості від набуття Україною членства у СОТ //Збірник студентських статей за матеріалами ХХІХ-ої студентської науково-технічної конференції. - Луцьк, ННВ ЛДТУ, 2006. – С.161-165

 5. Ліпич Л.Г., Поліщук В.Л. Роль інформації в економічному розвитку //Збірник студентських статей за матеріалами ХХІХ-ої студентської науково-технічної конференції. - Луцьк, ННВ ЛДТУ, 2006. – С.165-169

 2007 р.

Публікації (статті) в вітчизняних наукових виданнях:

 1. Ліпич Л.Г., Фатенок-Ткачук А.О. Стратегія виходу підприємств на зовнішні ринки // Науковий журнал Культура народів Причорномор’я. Сімферополь: Тавр. Нац. ун-т ім. Вернадського. – 2007. № 102. с. 146-151, 0.3 д.а.

 2. Ліпич Л.Г., Фатенок-Ткачук А.О. Інтеграційні процеси і соціально-економічний розвиток. Міжнародна науково-практична конференція вчених спеціалістів. Сімферополь: Таврія, 2007. с. 59-61,0,2 д.а.

 3. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Інформаційне забезпечення оцінювання кон’юнктури ринку //Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2007. - № 576. – с. 427 – 431, 0,2 д.а.

 4. Ліпич Л.Г. Контролінговий механізм у системі управління підприємством // Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. Збірник наукових праць. Луцький державний технічний університет. Випуск 4(14). Редкол.: відп. ред. д.е.н. професор Герасимчук З.В. -Луцьк, 2007.- С. 183-193,0,4 д.а.

 5. Ліпич Л.Г. Особливості управління інвестиційними ризиками. Всеукраїнська науково –практична конференція. Внутрішній аудит та контроль ризиків бізнесу. Луцьк : ЛДТУ 2007. С.

 6. Ліпич Л.Г. Статистично-поведінкова модель в контексті прогнозування ринку споживчих товарів. // Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницький., 2007. – Том 3. – С. 16-22, 0,3 д.а.

 7. Ліпич Л.Г., Ющишина Л.О. Методичні підходи до прогнозування витрат на виробництво продукції // Збірник наукових праць по матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку України»: історія та сьогодення» - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2007. – С. 172-177, 0,3 д.а.

 8. Ліпич Л.Г., Ніколаєва А.М. Механізм процесу розробку та реалізації стратегії конкурентних переваг підприємства // Управління регіональним розвитком в умовах глобалізації: теорія та практика. Зб. Тез доповідей міжнар.наук.-практ.конф., 11-12 жовтня 2007 р. – Дрогобич: ПОСВІТ, 2007. – С.227-229.

 9. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Формування пропозиції на ринку молокопродуктів України // Стратегія маркетингу. – 2007. – № 1 (3). - С. 13-19, 0,4 д.а.

Участь у міжнародних конференціях

 1. Ліпич Л.Г., Гончаренко О.О. Оцінка та аналіз якісної складової трудового потенціалу машинобудівного підприємства // Збірник наукових праць VI-го міжнародного симпозіуму «Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі Україна-Туреччина» 16-20 жовтня 2007 р. ­– Тернопіль–Севастополь–Стамбул, 2007– С.177-182.

 

2008 р.

Публікації в наукових фахових журналах:

 1. Ліпич Л.Г., Ніколаєва А.М. Модель формування і реалізації стратегії досягнення конкурентних переваг підприємства // Вісник Хмельницького національного університету №2, 2008. Економічні науки / Т.1.

 2. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Система показників оцінки кон’юктури ринку // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки № 12 Економічні науки, 2007.

 3. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Відносний споживчий потенціал ринку молочних продуктів харчування України // Вісник Хмельницького національного університету №5, 2007 / Т.3.a

 4. Ліпич Л.Г., Фатенюк-Ткачук А.О. Фактори впливу на систему управління захистом комерційної таємниці машинобудівних підприємств // Економіка та держава, Міжнар. наук.-практ. Журнал – 2008. – травень №5 (65).

 5. Ліпич Л.Г., Петрук Т.В. Роль Інтернет-реклами в умовах інноваційного розвитку економіки // Вісник Хмельницького національного університету №5 – 2008 / Т.3

 6. Ліпич Л.Г., Інвестиційний контролінг – результат інтеграції інвестиційної діяльності та контролінгу ринку // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки № 7 Економічні науки, 2008 – С.119.

 7. Ліпич Л.Г., Кулинич М.Б. Проблеми теоретичних основ бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання // Вісник Національного технічного університету «ХПИ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. Харьків: НТУ «ХПІ», – 2008. – №54(1)', С.73.

 8. Ліпич Л.Г., Кулинич М.Б., Байдакова І.М. Деякі аспекти аналізу середньострокових циклів економічної кон’юнктури // Вісник Хмельницького національного університету №6 – 2008 / Т.3, С.76

Монографії:

 1. Ліпич Л.Г., Левицький В.В., Кощій О.В.Формування стратегій розвитку підприємств на засадах прогнозування кон’юктури ринку // Луцьк: редакційно-видавничий відділ «Вежа» ВНУ імені Лесі Українки – 2008. – 168 с.

Участь у міжнародних конференціях

 1. Ліпич Л.Г., Кулинич М.Б. Контроль якості та еффективності інвентарізації на підприємстві // Труди VI–міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів» «Оптимум - 2008» 3-5 грудня 2008р. – Харків НТУ «ХПІ», 2008 р. – 241 с.

Участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях

 1. Ліпич Л.Г., Ющишина Л.О. Всеукраїнська науково-практична конференція “Пріоритети економічного розвитку України: історія та сьогодення” (м.Вінниця, 10-11 квітня 2007 р.)

 2. Ліпич Л.Г., Фатенюк-Ткачук А.О. Рівні стратегічних цілей в межах стратегії розвитку ЗЕД машинобудівних підприємств // Маркетинг та логістика в системі менеджменту, Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 6-8 листопада 2008 р.)

Публікації у співавторстві зі студентами

 1. Ліпич Л.Г., Полянський В.О. Складові маркетингового потенціалу підприємства // Збірник тез доповідей V Регіональної студентської наукової конференції “Молодь України в соціально-економічних процесах ХХІ століття” /Укл. к. філос.н. доц. С.Д. Бондарчук. – Луцьк, 2007: ВІЕМ. – С.178-179.

 2. Ліпич Л.Г., Іванюра Л. Авторитет керівника як засіб впливу на підлеглих//Збірник тез доповідей V Регіональної студентської наукової конференції “Молодь України в соціально-економічних процесах ХХІ століття” /Укл. к.філос.н. доц. С.Д.Бондарчук. – Луцьк, 2007: ВІЕМ. - с.146-147.

2009 р.

Монографії:

 1. Ліпич Л.Г. , Загоруйко В.Л. Прогнозування виробництва на засадах визначення обсягів попиту на продукцію підприємств: монографія. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2008. – 192 с.

 2. Ліпич Л.Г., Кощій О.В. Економічна кон’юнктура:механізм формування та методологічні підходи до оцінювання: Монографія. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 220 с.

Публікації в наукових фахових журналах:

 1. Ліпич Л.Г., Фатенюк-Ткачук А.О. Вибір стратегічних альтернатив в стратегії зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №23/1. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – 31 С.

 2. Ліпич Л.Г., Ліщук В.І., Вісина Т.М. Інтенсивність міжнародної інвестиційної діяльності України. // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки, № 7. – Луцьк. – 2009. – С. 93-97.

 3. Ліпич Л.Г., Ющишина Л.О. Особливості формування бізнес-процесів на сільськогосподарських підприємствах. // Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. – 2009.- №16(2). - 414с.

 4. Ліпич Л.Г., Момчева А.М. Комплексне оцінювання діяльності підприємств як основа для формування стратегії розвитку. // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Випуск 2(46) Економіка. – Рівне, 2009. – 372с.

 5. Ліпич Л.Г., Ющишина Л.О. Процесно-орієнтований підхід до управління захисту комерційної таємниці підприємства. // Збірник наукових праць. – Маріуполь: Вега-Принт , 2009.-352с.

 6. Ліпич Л.Г., Пустюльга Л.С. Генезис розвитку теорій мотивації праці/ Л.Г. Ліпич, Л.С. Пустюльга // «Наука й економіка» Науково теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – Хмельницький, 2009. - Випуск 4 (16), Том 1. – С. 213 – 216.

 7. Ліпич Л.Г., М.Б.Кулинич SWOT- аналіз центрів відповідальності в контексті управлінського обліку // «Економічні науки» Вісник Хмельницького національного університету №5. Том 3. 2009. – С. 226-228.

 8. Ліпич Л.Г., Чуліпа І.Д. «Моніторинг економічних показників діяльності і його роль в процесі управління персоналом машинобудівних підприємств» Збірник наукових праць Економіка менеджмент підприємництво №21(ІІ) 2009р.

Участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях:

 1. Ліпич Л.Г., Ліпич О.А. Аналіз фінансового забезпечення трансферу технологій // Облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством: теорія і практика: матеріали ІІІ Всеукр. Наук.-практ. Конф. (19-21 червня 2009 р.) відп.ред. З.В.Герасимчук. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2009. – 260 с.

 2. Ліпич Л.Г., Гадзевич І.О. Капітал в системі управління підприємством // Збірник наукових праць Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку Випуск №647. – Львів, 2009. – С. 114-120.

 3. Ліпич Л.Г., Пустюльга Л.С. Мотивація персоналу в системі категорій економічних наук // Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення / Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення», 8-9 жовтня 2009 р. – Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 2009. – С. 347 -348.

 2010 рік

Навчальні посібники, підручники

   1. Економіка підприємства: Навч.посіб. / [Ліпич Л.Г., Буняк Н.М., Загоруйко В.Л. та ін..]; за заг.ред. Л.Г.Ліпич. – Луцьк: Волин. Нац. Ун-т ім.. Лесі Українки, 2010. -492с. – (Посібники та підручника ВНУ ім.. Лесі українки)

Монографії

   1. Л.Г.Ліпич, Н.В.Геліч «Розвиток системи управління якістю продукції машинобудівних підприємств». Монографія: - Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010.– 200 с.

   2. Вартісні чинники регулювання реального сектору економіки України: монографія / [Л. Г. Ліпич та ін.]. - Луцьк: Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2010. – С.162-183

   3. Ліпич Л.Г., Фатенок-Ткачук А.О. Формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств: монографія/ Любов Григорівна Ліпич, Алла Олександрівна Фатенок-Ткачук. – Луцьк: Вол.нац. ун-т ім.. Лесі Українки, 2010.-220с.

Публікації в наукових фахових журналах:

     1. Ліпич Л.Г., Момчева А.М. Якість молочної сировини в Україні: перспективи підвищення //Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково – виробничий журнал. Випуск 2(16). 2010. – с.152-157

 1. Ліпич Л.Г., Кутиркіна К.М. Еволюція нетарифних бар’єрів //Економічні науки. Серія „Економіки та менеджменту”. Збірник наукових праць ЛДТУ. – Луцьк, 2010. – Випуск 7 (26) – Ч.2.– c. 190-198

 2. Ліпич Л.Г., Ющишина Л.О. Бізнес-процеси та їх інформаційне забезпечення // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. Випуск №10 (112). 2010р. - с.202-207.

 3. Ліпич Л.Г., Іванків О.Я. Система управління якістю на підприємствах комунального господарства // Проблеми економіки та управління. Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2010. - № 683. – С.371- 375

 4. Ліпич Л.Г., Іванків О.Я. Деякі аспекти реформування житлово-комунального господарства // Сталий розвиток економіки . Всеукраїнський науково-виробничий журнал 3.2010 Університет економіки і підприємництва – м.Хмельницьк – С. 7-10

 5. Ліпич Л.Г., Гадзевич І.О. Шляхи стимулювання інноваційної діяльності в Україні/Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, № 19.–Луцьк–2010–С.13-18.

 6. Економіко-математичне моделювання інвестиційних явищ і процесів на територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності. Фінансова система України / Збірник наукових праць Національного університету “Острозька академія”. 2010. Вип. 13 – С. 458-467.

 7. Спеціальні режими як фактори залучення інвестицій в економіку України і Росії. / Історія та перспективи соціально-економічного розвитку, державного регулювання та місцевого самоврядування півдня Росії та України: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Суми: СумДУ, 2010. – С.78-81

 8. Економіко-математичне моделювання інвестиційних явищ і процесів на територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності. Фінансова система України / Збірник наукових праць Національного університету “Острозька академія”. 2010. Вип. 13 – С. 458-467.

 9. Спеціальні режими як фактори залучення інвестицій в економіку України і Росії. / Історія та перспективи соціально-економічного розвитку, державного регулювання та місцевого самоврядування півдня Росії та України: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Суми: СумДУ, 2010. – С.78-81

Участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях:

 1. Ліпич Л.Г., Момчева А.М. Ринок сирого молока в Україні: проблеми заготівлі // Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення», 15-16 квітня 2010р. - Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 2010. – С. 135 - 138.

 2. Ліпич Л.Г., Клинчук І. Фактори впливу на ресурсозбереження машинобудівних підриємств // Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення», 15-16 квітня 2010р. - Тернопіль: ТНЕУ, Видання 2., 2010. – С. 99 - 101.

2011 р.

Навчальні посібники

1. Інноваційний менеджмент [текст]: навч. посіб./ Н.М. Буняк, А.Ю. Горбовий, Л.Г. Ліпич, О.М. Степанюк/ за редакцією д.е.н., проф. Л.Г. Ліпич. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 240 с.

Монографії

1. Ліпич Л.Г., Ющишина Л.О. Управління витратами бізнес процесами у рослинництві [Текст]: монографія/ Любов Григорівна Ліпич, Лариса Олексіївна Ющишина. – Луцьк: ВІЕМ, 2011. – 216с.

 Публікації в наукових фахових журналах:

1.Л.Г.Липыч, А.М.Момчева «Стратегия заготовительной деятельности молокоперера-батывающих предприятий» // «Бизнес информ» №2, т.1’2011г. (394) – Харьков. 2011 С. 78-81.

2. Л.Г.Ліпич, О.Я.Іванків «Тенденції підвищення рівня якості послуг житлово-комунального господарства» // Моделювання регіональної економіки № 1 (17).– Івано-Франківськ 2011р.С. 114-119.

3. Л.Г.Ліпич, П.С. Березівський, Л.О.Ющишина «Оптимізація бізнес-процесів як чинник зниження витрат виробництва» // Моделювання регіональної економіки № 1 (17) . – Івано-Франківськ 2011р. С. 75-82

   1. Л.Г.Ліпич, О.А.Івашко «Фінансові домінанти інвестиційної безпеки держави» // Моделювання регіональної економіки № 2 (18) . – Івано-Франківськ 2011р. С. 165-172.

   2. Ліпич Л.Г., Ющишина Л.О. «Інформаційно-аналітичне забезпечення системи формування витрат бізнес-процесів» // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал № 10(124). – 2011р. С. 38-45

   3. Л.Ліпич, І. Фаловська «Основні тенденції формування моделі управління матеріальними ресурсами в машинобудуванні» // Формування ринкової економік в Україні. 2011. Вип..С.40-46

   4. Ліпич Л.Г., Отченашенко О.А. «Економічна стійкість підприємства: класифікація, структура, характеристика» // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. - №12, 2011р. С. 57-63

 1. Ліпич Л.Г., Мостенець С. В. Теоретичні основи домогосподарств та їх роль у ринковій економіці / Л. Г. Ліпич, С. В. Мостенець // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції [Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів] , (м. Запоріжжя, 20-21 жовтня 2011 р.) – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2011. – Том ІІ - С. 227-229

 2. Глубіцька Т.В., Ліпич Л.Г. Інноваційний потенціал – напрям вирішення екологічних проблем міста // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки №22(219). 2011. – С. 35-40.

 3. Ліпич Л.Г., Коцун А.Л. Потреба створення обєднань співвласників багатоквартирних будинків – один із шляхів завершення реформ житлово-комунального господарства// Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки №22(219). 2011. – С. 124-127.

 2012р.

Монографії

 Моніторинг стану інноваційного розвитку суб‘єктів господарювання та визначення пріоритетів інвестиційно-інноваційної політики в умовах обмежених фінансових ресурсів: колективна монографія / [Л. Г. Ліпич та ін.]. - Луцьк: ПФ «Смарагд», 2012. – 356с.

   1. Управління фінансово-економічною безпекою держави, регіону підприємства: колективна монографія / [Л. Г. Ліпич та ін.]. - Луцьк: ПФ «Смарагд», 2012. – 257с.

   2. Теоретико-методичні засади формування стратегії економічної безпеки підприємства. Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання: Монографія / за ред. Проф.. Мінус І.П. – Черкаси: ТОВ «МАКЛАУТ» - Серкаси, 20123. – 636с.

4. Ліпич Л.Г. Стратегічне управління національним економічним розвитком: монографія: в 2т. – Донецьк: «ДВНЗ» ДонНТУ, 2013. – Т.1. – 338с.

5. Формування системи управління якістю послуг підприємств житлово-комунального господарства на засадах гармонізації інтересів зацікавлених сторін : [Текст] монографія / Любов Григорівна Ліпич, Ольга Ярославівна Іванків. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. - 189 с.

8. Ліпич Л. Г. Теоретико-методичні засади формування стратегії економічної безпеки підприємства / Л. Г. Ліпич, О. В. Скорук // Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання : [колективна монографія]. – Черкаси : ТОВ “МАКЛАУТ”, 2012. – С. 200–221. (1,6 д.а., авторові належить 1,2 д.а.).

 Публікації в наукових фахових журналах:

1. Ліпич Л.Г., Гадзевич І.О. “Контролінг в системі антикризового управління”// Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. №722.Львів. Видавництво Львівська політехніка 2012р.

 1. Ліпич Л.Г., Кутиркіна К. Аналіз економічного потенціалу підприємств птахівництва в системі розвитку зовнішньоекономічної діяльності // Економіст. Інститут економіки та прогнозування НАН України. №9 (311). ВВП «Пошук-Інвест», 2012р.

 2. Ліпич Л.Г., Гостинець С.В. Витрати та ресурси домогосподарств: теоретичний та практичний аспект // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки № 5 (230). 2012.

 3. Ліпич Л.Г., Ющишина Л.О. Інформаційні потоки в моделі управління витратами бізнес-процесів // Науковий економічний журнал Актуальні проблеми економіки №10 (136). 2012. 249-258с.

5. Ліпич Л. Г. Теоретико-методичні засади формування стратегії економічної безпеки підприємства / Л. Г. Ліпич, О. В. Скорук // Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання : [колективна монографія]. – Черкаси : ТОВ “МАКЛАУТ”, 2012. – С. 200–221 (1,6 д.а.).

6. Ліпич Л. Г. Ризики реалізації стратегії економічної безпеки підприємства: сутність та класифікація / Л. Г. Ліпич, О. В. Скорук // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 5 (15). – С. 82–86 (0,41 д.а.).

 1. Ліпич Л.Г., Мостинець С.В. Витрати та ресурси домогосподарств: теоретичний та практичний аспект // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки № 5 (230). 2012.

 

Участь у конференціях

1. Ліпич Л.Г. Визначення зацікавлених сторін підприємства, їх потреб та очікувань/ Л.Г.Ліпич, О.Я Іванків/ Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 252-253.

 2013

Монографії

 1. Ліпич Л.Г., Радіщук Т.П. Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства на засадах прогнозування кон’юнктури ринку автомобілебудування.: монографія. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 228с.

 2. Липич Л. Г. Развитие социально-экономической системы на основе изучения экологических интересов предприятий / Л. Г. Ліпич, Л.А. Ющишина // Международная и национальная экономика. Текущие научные проблемы Восточной Европы: [Monografie – Politechnika Lubelska]. – Lublin :Politechnika Lubelska , 2013. – С. 6375.

 Публікації в наукових фахових журналах:

      1. Ліпич Л.Г., Свистун В.М. Сучасні підходи до трактування сутності поняття «Ресурсозбереження». Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог:Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 21. – 304с. (С.56-60)

   1. Ліпич Л.Г., Мостинець С.В. Управління доходами та видатками домогосподарств в умовах ринку // Економіст. Інститут економіки та прогнозування НАН України і Державного економіко-технологічного університету транспорту. №7 липень. 2013р. (с. 47-54)

   2. Ліпич Л. Г. Економічні важелі регулювання охорони навколишнього природного середовища / Л.Г. Ліпич, Т. В. Глубіцька // Збірник наукових праць Національного університету «Острозька академія». Фінансова система України. Випуск 15 – Острог, 2010. – С.211-217.

   3. Ліпич Л. Г. Сутність, складові та концептуальні засади функціонування еколого-економічної системи підприємства / Л.Г. Ліпич, Т. В. Глубіцька // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Економічні науки. Серія „Економіка та менеджмент”]. Випуск 8 (30) / Редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З.В. – Луцьк, 2011. – С. 193-201.

   4. Ліпич Л. Г. Інноваційний потенціал – напрям вирішення екологічних проблем міста / Л.Г. Ліпич, Т. В. Глубіцька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія „ Економічні науки ”. Випуск 22 (219) / за ред. д.б.н., проф. Коцан І. Я. – Луцьк, 2011. – С. 35-40.

   5. Ліпич Л. Г. Інноваційний потенціал – напрям вирішення екологічних проблем міста / Л.Г. Ліпич, Т. В. Глубіцька // Збірник наукових праць за матеріалами наук.-практ. конф. [«Стан та перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку міста Луцька»], (Луцьк, 3 лютого 2012р.) / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 2012. – С.48-53.

   6. Ліпич Л. Г. Сучасний стан та пріоритетні напрямки енергоспоживання хімічної галузі України / Л.Г. Ліпич, Т. В. Глубіцька // Збірник наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. Економічні науки. Випуск 4 (229) / за ред. д.б.н., проф. Коцан І. Я. – Луцьк, 2012. – С. 25-29.

   7. Ліпич Л.Г., Ющишина Л.О. Інформаційне забезпечення еколого-економічних інтересів забезпечення підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2013.

 1. Lipych L. Formation of matrix of interconnections of service quality indices based on the harmonization of the stakeholders’ interests / Lipych L., Ivankiv O. // Zeszyty Naukowe WSEI: seria Ekonomika. – 2013. - № 9 (2/2013). – S.103-113

 2. Lipuch L. G. Theoretical bases of control system forming by profits and charges of households of Ukraine / Lipuch L. G., Mostenec S. V.// Zeszyty Naukowe WSEI: seria Ekonomika. – 2013. - № 9 (2/2013). – S.76-89

 3. Ліпич Л.Г., Кутикіна К.М. Оптимізація зовнішньоекономічної діяльності підприємства з врахуванням нетарифного регулювання // Економічні науки. Серія „Економіки та менеджменту”. Збірник наукових праць ЛДТУ. – Луцьк, 2013. – Випуск 10 (38) – c. 127-142

 4. Глубіцька Т. В. Впровадження екологічного менеджменту на підприємствах хімічного комплексу / Т. В. Глубіцька, Л.Г. Ліпич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку . - 2013. - № 769. - С. 59-64

 2014р.

Навчальний посібник:

   1. Економіка підприємства: Навч.посіб. / [Ліпич Л.Г., Буняк Н.М., Геліч Н.В. та ін..]; за заг.ред. Л.Г.Ліпич. 2-ге вид., переробл. і доп. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім.. Лесі Українки, 2014. -608 с. – (Посібники та підручники СНУ ім.. Лесі Українки)

 Монографії:

 1. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств: концепція та інструментарій: монографія / О.Є.Кузьмін, Л.Г.Ліпич, О.Г.Мельник, О.В.Товстенюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 196 с.

2. О.Є.Кузьмін, Л.Г.Ліпич, О.А.Хілуха Управління інтелектуальним капіталом : монографія. – Луцьк Вежа-Друк, 2014. – 218с.

3. Формування системи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств птахівництва на засадах нетарифного регулювання : монографія / Любов Григорівна Ліпич, Алла Олександрівна Фатенок – Ткачук, Клавдія Миколаївна Кутикіна. – Луцьк : Веже – Друк, 2014. – 208 с.

4. Антисипативне управління машинобудівними підприємствами на зсадах слабких сигналів : монографія/ О.Є.Кузьмін, Л.Г.Ліпич, О.Г.Мельник [та ін.]. – луцьк : Вежа-друк, 2014. 224 с.

 Публікації в наукових фахових журналах:

1. Система оподаткування домогосподарств України як специфічного сектору її економіки. Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – Випускник 31, частина 2. – С. 10-17.

2. Ліпич Л. Г. Підходи до визначення суті виробничої діяльності підприємства / Л. Г. Ліпич, І. Г. Волинець // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – Донецьк, 2014.

3. Аналізування стану інвестиційної конкуренції в Україні / Ліпич Л.Г., Чорнуха І.В.// Збірник наукових праць. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 797 Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку – Львів., 2014. - С. 92-102.

4. Інвестиційна привабливість інтелектуального капіталу підприємств: ідентифікація і діагностика/ Ліпич Л.Г., Товстенюк О.В., Хілуха о.А.// Вісник Хмельницького національного університету. Науковий вісник №6 від 2014р.Серія Економічні науки. Т.1 – Хмельницьк., 2014. – С. 139-142

5. Ліпич Л.Г., Мостинець С.В. Щодо питань оцінки ефективності управління доходами та витратами вітчизняних домогосподарств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» Випуск 9, Частина 6. – Херсон 2014.

 Участь у конференціях:

1. Методика оцінювання ефективності управління доходами та витратами домогосподарств України. Матеріали Х міжн. Наук. – практ.конф. «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» (Львів, 6-8 листопада 2014р.) – Львів: Нац. У-т. «Львівська політехніка», 2014. – С 227-229.

2. Ліпич Л.Г., Дмитрів К.І. Аналізування інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств. // Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економік: матеріали ХІХ Міжнар. Наук.-практ. Конф. (29 – 30 травня 2014р.) /відп. Ред.. Л.Г/. Ліпич. – Луцьк: Вежа – Друк, 2014. – 296 с.

3. Ліпич Л.Г., Товстенюк О.В. Етапи здійснення фундаментальної діагностики інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств. // Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економік: матеріали ХІХ Міжнар. Наук.-практ. Конф. (29 – 30 травня 2014р.) /відп. Ред.. Л.Г/. Ліпич. – Луцьк: Вежа – Друк, 2014. – 296 с.

4. Ліпич Л.Г., Кужель Е.В. Корнева А.О. Вплив складових діагностики інвестиційної привабливості підприємств на стан та розвиток реального сектору економіки. Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів». 5-6 грудня. Частина 1. Ужгород., 2014.  

2015р

 1. Формування системи управління доходами та витратами домогосподарств : монографія / Ліпич Л. Г., Івашко О. А., Мостенець С. В.  – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 196 с.

 2.  Ліпич Л.Г., Цимбалюк І.О., Чорнуха І.В. Формування стратегії розвитку будівельного підприємства в умовах  інвестиційної конкуренції: монографія:  – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 228с.

 3.  Ліпич Л. Г. Вибір оптимальної комбінації стимулів працівників підприємств роздрібної торгівлі / Л. Г. Ліпич, Л. С. Громко // The Caucasus. Economical and social analysis journal of southern caucasus. – Tbilisi, Georgia, 2015. – №8. – С. 27–33

 4. Л.Г. Ліпич, Т.В.Глубіцьку, О.В. Товстенюк «Формування та розвиток еколого-економічної системи підприємства» монографія:  – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 228с.

 5.Оцінка ефективності вкладення інвестицій в екологічні проекти за синергетичний ефектом / Любов Ліпич, Таня Глубіцька // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – №3. – С.28-34.

 6. Ліпич Л. Г. Деякі аспекти управління виробничою діяльністю підприємств / Л. Г. Ліпич, І. Г. Волинець // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – № 2.– С. 44-50.

 7. Інтелектуальна привабливість діяльності підприємства: ідентифікація й оцінювання / Любов Ліпич, Оксана Хілуха, Олександр Товстенюк // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – №1. – С.20-24.

 8. Ліпич Л. Г. Підходи до визначення суті виробничої діяльності підприємства / Л. Г. Ліпич, І. Г. Волинець // Вісник Дніпропетровського університету / Серія : Економіка. Випуск 9 (1). – 2015. – С. 74-79.

 9.Ліпич Л.Г. Періодизація інноваційного розвитку підприємств за процесним підходом / Л.Г. Ліпич, О.М. Полінкевич, О. Товстенюк // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – № 4. – С. 20–24.

  

2016 рік

 Ліпич Л.Г., Фатенок–Ткачук А.О. Методика оцінки підприємствами птахівництва нетарифних заходів як проявів політичних ризиків у зовнішньому середовищі. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) | Ekonomia № 6. 2016.

 1. Ліпич. Л.Г., Івашко О.А., Мостенець С.В. Формування  системи управління доходами та витратами домогосподарств в національній економіці // Актуальні проблеми економіки. Науковий журнал №3 (177) 2016. (Scopus)
 2. Ліпич Л. Система показників оцінки еколого-економічної безпеки лісогосподарського підприємства / А. Черчик, Л. Ліпич // Теорія та практика менеджменту : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р.) / відп. ред. проф. Л. М. Черчик. – Луцьк, 2016. – С. 218–219.
 3. Lipych L.H. The Effect of Human Capital Investment on the Organizational Performance / L. H. Lipych, L. O. Yushchyshyna, A. M. Mokhniuk // Actual Problems of Economics. – 2016. – №5. – P.260-265. (Scopus)
 4. Lipych L. The essence of the corporation development inUkraine/ О. Khilukha, L. Lipych // The Caucasus: Economical and Social Analysis Journal of SouthernCaucasus. – Volume 11. – Issue 01. – 2016. – P. 46– 48. - 0,33 д. а.
 5. Ліпич Л. Г.  Потреба впровадження нових систем оплати праці на підприємстві  Виклики глобалізації./ Л.Г.Ліпич // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – № 2.С.23-29.
 6. Ліпич Л. Г.  Моніторинг стану та перспективи розвитку ринку молока в Україні/ Л.Г.Ліпич,О.В.Товстенюк,І.Я.Білик // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – № 2.(6). С.56-63.
 7. Ліпич Л.Г. Взаємозв'язок  стратегії оплати праці та стратегії розвитку підприємства./ Л.Г.Ліпич,,М.А.Кушнір,О.А.Хілуха//Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки : журнал / засновник і видавець Хмельницький національний університет. – Хмельницький :  2016. – № 4,том 1.С.61-67.
 8. Lipych L G. Model of development of market of forest industrial enterprises / L. G. Lipych, I. G. Volynets // Medzinarodny vedecky zbornik. Srbske rozvojove zdruzenie. – Bacsky Petrovec, Srbsko. – 2016. – Р. 15-18.
 9. Ліпич Л.Г. Реструктуризація атомної галузі на прикладі відокремленого підрозділу Хмельницької АЕС ДП “НАЕК «Енергоатом» [Електронний ресурс]/ Л.Г.Ліпич, А.І. Ільїна // Ефективна економіка. – 2016. - №6. – Режим доступу до журналу : http:/www.economy.nayka.com.ua //.
 10. Ліпич Л.Г. Спільні та відмінні риси внутрішнього моніторингу  та контролю як функції управління підприємством../ Л.Г.Ліпич,І.Я.Білик. /Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “ Економіка іі менеджмент“. Одеса.-2016.-№19.-С.50-56.

                   12.Ліпич Л. Г. Методика аналізування гнучкості виробничої діяльності підприємств лісового господарства України / Л. Г. Ліпич, І. Г. Волинець // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko−Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. – 2016. – №

                 13  Ліпич Л.Г.  Формування семантичної системи компетентностей менеджерів корпоративного управління  / О. А. Хілуха, Л. Г. Ліпич, В. М. Мялковська  // Інноваційна економіка. – 2016. – №9-10 (65). – С. 56–65.  – 0,66 д. а.

 Ліпич Л Г Стратегія розвитку підприємства та детермінанти, що її визначають./ Л.Г..Ліпич,,О.В.Товстенюк,М.А.Кушнір,О.А.Хілуха//Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – № 3.(7). С.27-31.

 1. Lipych L.Investment attractiveness of the construction industry of Ukraine / L. Lipych, M. Karlin, I. Tsymbaliuk // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне видання]. – Миколаїв : Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Вип.14. – 2016. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-14-2016.
 2. Ліпич Л.Г.Підходи до вибору проектної  групи з формування ефективної системи оплати праці..Г..Ліпич,,О.В.М.А.Кушнір,О.А.Хілуха//Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. Херсон: “Видавничий дім”Гальветика”  2016. – Випуск 21, частина 2. С.52-55.
 3. Ліпич Л. Г. Оптимізація функціонування еколого-економічних систем підприємства на засадах антисипативного управління./ Л.Г.Ліпич Т.О.Глубіцька // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – № 4.С.38-44. 

 16.Ліпич Л.Г. Теоретичні засади функціонування системи освітніх послуг підприємств./Л.Г.Ліпич//Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. –Вип.16. 2016. Серія економічна.Збірник наукових праць.-Львів.-2016.-С.31-37.

                17.Організаційні засади створення та функціонування ефективних  структур підтримки та розвитку інтрапренерства на машинобудівних підприємствах. ./Ю.І.Грудзевич, Л.Г.Ліпич//Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб.наук.прМаріупіль, 2016.- 14.-С.260-268. Наукометрична база Indeks Copernicus

 

  

                                                                   Конференції

 18.Ліпич Л.Г. Зеленко О.М. Теоретичні засади логістичної діяльності в сільському  господарстві. Тези дрповідей Х1 міжн. наук. – практ .конф. «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» (Львів, 6-8 листопада 2016р.) – Львів: Нац. у-т. «Львівська політехніка», 2016. – С.153-154.

 19. Ліпич Л.Г. Зеленко О.М. Складові процесу заготівельної діяльності в сільському господарстві. Тези дрповідей ХХ1 міжн. наук. – практ .конф. «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика» (Львів,25-26 травня 2016р.) – Луцьк: Східноєвропейський нац. у-т. ім.. Лесі Українки , 2016. – С.184-185.

 20.Ліпич Л.Г. Україна: енергозберігаюча економіка. V Міжнародні  дні відкритих Днів Науки.(Бидгощ, 31.05.2016), Куявсько-Поморська Віща Школа в Бидгощі.

  

2017 рік

 Монографії:

 

1. КушнірМ.А.ЛіпичЛ.Г.СторонянськаІ.З.Поведінкове ціноутворення на фондовому ринку: монографія / М.А.Кушнір,Л.Г.Ліпич, І.З.Сторонянська. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 200с.

 2. Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких систем:монографія/за наук.ред.д-ра екон.наук,проф..О.М.Полінкевич.- Луцьк:Вежа-Друк,2017. -368с.

 Статті у фахових виданнях та виданнях включених до міжнародних наукометричних баз

 

1. Lipych L The peculiarities and procedures of the transition to outsourcing by construction companies in Ukraine / Tetiana Danyliuk (Ukraine), Liubov Lipych (Ukraine), Oleksandr Tovsteniuk (Ukraine), Myroslava Kushnir (Ukraine), Serhii Voitovych (Ukraine) // Problems and Perspectives in Management. – Volume 15, 2017, Issue #2, pp. 65-73. ,Наукометрична база Scopus

 2.Ліпич Л.Г. Ідентифікація предмету оперативного контролю./ Л.Г.Ліпич, К.П.Мельник,Т.О.Шматковська,Н.М.Матвійчук// Збірник наукових праць “Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики” Державного вищого навчального закладу“Університет банківської справи“ Харківський навчально-науковий інститут : журнал / Засновник ДВНЗ “Університет банківської справи.” – Харків :  2017. – випуск 1(22)/2017С.142-150. ,Наукометрична база Web of Scince.

 

3. Ліпич Л. Г. Процедура проектування нових систем оплати праці на підприєм./ Л.Г.Ліпич ОА.Хілуха, М.А. Кушнір, О.В.Товстенюк// Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – № 1(9).С.33-44. ,Наукометрична база Indeks Copernicus

 4.Ліпич Л.Г.Загальні принципи профілювання структури оплати праці./Л.Г.Ліпич//Науковий  вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: “Економіка та менеджмент”.-Одеса:2017.- випуск 24/2017, ч.1.с.72-76. ,Наукометрична база Indeks Copernicus

 

 5. Ліпич Л. Г.Чинники впливу на формування системи оплати праці./ Л.Г.Ліпич ОА.Хілуха, М.А. Кушнір.// Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – № 2(10).С.38-44. ,Наукометрична база Indeks Copernicus.

  6. Lubov Lipych (Ukraine), Svitlana Bortnik (Ukraine), Oleksandr Tovsteniuk (Ukraine), Oksana Kchilukha (Ukraine), Myroslava Kushnir (Ukraine)  Prospects for the introduction of innovations by agricultural enterprises in Ukraine // «Problems and Perspectives in Management» – Publisher LLC «Consulting Publishing Company «Business Perspectives» –  Volume 15, Issue 3, 2017. Наукометрична база Scopus, ISSN 1727-7051 (print), 1810-5467 (online). Режим доступу:  https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management#indexed-abstracted)

 7.ЛіпичЛ.Г. Методика аналізу інноваційної діяльності та оцінка доцільності впровадження інтрапренерства на машинобудівних підприємствах. ./ЮІ.Грудзевич Л.Г.Ліпич//Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. –Вип.17. 2017. Серія економічна. Збірник наукових праць.-Львів.-2017.-С.14-19./Л.Г.Ліпич//Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. –Вип.16. 2016. Серія економічна.Збірник наукових праць.-Львів. 

 8. ЛіпичЛ.Г. Зміна підходів до управління в епоху багатовекторного постіндустріального суспільства.Науковий “Економічний журнал Інтелект XXI”Київ.- №.4,2017.

 9. Ліпич Л. Г.Взаємозалежність ефективності діяльності підприємства та рівня довіри до працівника/ Л.Г.Ліпич // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – № 4(12).С.45--51. ,Наукометрична база Indeks Copernicus.

 10. Ліпич Л. Г. Інформаційна складова постановки цілей підприємства, які відповідають концепції сталого розвитку регіону / Л. Г. Ліпич // Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Зб. наук. праць Донецького державного університету управління. Серія "Економіка". Т. ХVІІI, Вип. 303. ¾ Маріуполь: ДонДУУ, 2017. ¾ С. 23–30.

 11.Ліпич Л. Г. Корегування цілей функціонування підсистеми екологічного менеджменту підприємства для сталого розвитку регіону / Л. Г. Ліпич // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – №10/1. – С. 58-60.

 12.Ліпич Л. Г. Забезпечення сталого розвитку регіону: інститути та цілі діяльності підприємств / Л. Г. Ліпич // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. ¾ 2017. ¾ № 6 (236). ¾ C. 145–148.

 Конференції

 1.Ліпич Л.Г. Зеленко О.М. Інструменти логістики в управлінні в сільськими підприємствами. Тези дрповідей 11 міжн. наук. – практ .конф. «Обліково аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (Львів,27-28 квітня 2017р.) – Видавництво Львівської політехніки , 2017. – С.175-177.

 

 2.Lipych Liubov/ Perspektywy rozwojy sektora energetycznego. Mędzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „Globalizacja – droga ku przyszłośc?”(Stalowa Wola, 26 kwietnia 2017).- Wyższa Szkoła

 

Ekonomiczna w Stalowej Woli, 2017.

 2018 рік

 Монографії:

 

1..ЛіпичЛ.Г. КушнірМ.А Рубльов В.В,Семчук Ж.В.Хілуха О.А.Янковська Л.А.Організаційно-економічний механізм формування лідерства в управлінні комунальними підприємствами: монографія /  Л.Г.Ліпич, М.А.Кушнір, В.В Рубльов, Ж.В Семчук, О.А.Хілуха, Л.А Янковська – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 168с.

 Статті у фахових виданнях та виданнях включених до міжнародних наукометричних баз

 Конференції

 1. Ліпич Л.Г. Хілуха О.А. Інвестування -  основний чинник підвищення конкурентоспроможності.

 Фінанси, бухгалтерський облік та підприємництво: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Київ, 9–10 лютого 2018 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2018. –  С.32-36