Перейти до основного вмісту
Ільїн Л.В.
Ільїн Леонід Володимирович
Завідувач кафедри, доктор географічних наук, професор

Біографічна довідка:

Народився у 1967 р. на Рівненщині. У 1984 р. закінчив середню школу і вступив на І курс природничо-географічного факультету Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. Проходив строкову військову службу в Німецькій Демократичній Республіці (1985–1987), старшина запасу. Після закінчення в 1991 р. з відзнакою Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки за направленням Міністерства освіти УРСР призна­чений на посаду асистента кафедри фізичної географії як молодий спеціаліст. У 1992–1995 рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю 11.00.11 – фізична географія, геохімія і геофізика ландшафтів Волинського державного університету імені Лесі Українки. З  1996 р. – старший викладач кафедри фізичної географії; з 1997 р. – доцент кафедри фізичної географії; з 2008 р. – завідувач кафедри туризму та готельного господарства.

Започаткував нові напрями української конструктивної географії – екологічне озерознавство та конструктивну лімнологію. Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, член Наукової ради з туризму та курортів при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, член науково-технічної ради Національного природного парку «Прип’ять–Стохід» та Черемського природного заповідника. Входить до складу редакційних колегій наукових журналів, поміж них: «Badania fizjograficne. Seria A. Geografia fizyczna» (Польща), «Туризм и гостеприимство» (Білорусь), «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія», «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки», «Природа Західного Полісся та прилеглих територій» та ін.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 32.051.08  при Волинському національному університеті імені Лесі Українки. У складі спеціалізованих вчених рад Д 64.051.04 при Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна та К 41.090.02 при Одеському державному екологічному університеті.

Автор понад 300 наукових на навчально-методичних праць (підручники, навчальні посібники, словники, довідники, енциклопедичні видання, монографії, тестові завдання для вступників та ін.). Підготував призерів І та ІІ етапів захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, шість переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та ін.

Наукова школа:

Керівник наукової школи «Загального та регіонального озерознавства». Дослідження присвячені: просторово-часовому лімнолого-географічному аналізу; вивченню водойм як середовища осадонагромадження та акумуляції донних відкладів і встановленню геохімічних індикаторів станів лімносистем; конструктив­но-географічному синтезу знань про водойми, інтегративному регіональному оцінюванню найваж­ливіших природних ресурсів та обґрунтуванню напрямів їх раціонального використання в різних галузях економіки; аналізу масштабів антропогенного впливу на лімносистеми, виявленню техногенних трансформаційних процесів; розробці кон­структивно-лімнологічних засад раціонального використання і охороні водойм; обґрунтуванню наукових засад, методів відновлення (оздоровлення) озерних систем.

 Підготував 3 кандидатів географічних наук та доктора філософії (PhD) за спеціальністю Науки про Землю:

 • Каліновський Дмитро Іванович. Рекреаційні ресурси озер Волинської області: оцінювання та конструктивно-географічні засади раціонального використання (2015 р.);
 • Гринасюк Анастасія Русланівна. Атрактивність ландшафтів Волинської області (2018 р.);
 • Громик Оксана Миколаївна. Еколого-географічне обґрунтування оптимізації агроландшафтів у зоні радіоактивного забруднення (2018 р.);
 • Пасічник Михайло Петрович. Сапропелеві рекреаційно-туристичні ресурси Волинської області (2020 р.).

Посада в ЗВО:

Завідувач кафедри туризму та готельного господарства

Науковий ступінь:

Доктор географічних наук 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. «Лімносистеми Українського Полісся:  регіональні закономірності та особливості оптимізації» (2009 р.)

Учене звання:

Професор кафедри туризму, 2010 р.

Базова освіта:

Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки (Географія і біологія. Вчитель географії та біології, 1991 р.)

Навчальні дисципліни:

 • «Основи наукових досліджень».
 • «Основи туризмознавства».
 • «Туризмологія».
 • «Методологія та організація наукових досліджень в галузі».

Коло наукових зацікавлень:

Розробка теоретико-методологічних та методичних основ конструктивно-географічних досліджень озерних комплексів (галузевих лімнологічних, комплексних ланд­шафтознавчих, конструктивно-географічних та інтегративних еколого-лімнологічних), з’ясування закономірностей лімногенезу й особливостей природних та антропогенно і техноген­но активізованих процесів у водоймах та їхніх басейнах із урахуванням зональної і регіональної специфіки.

Основні наукові публікації за останні 5 років:

 • Ilyin, L., Hromyk, O., Ilyina, O., Zinchuk, M. Radioecological Analysis of the Contamination Area in the Volyn Region of Ukraine. Nuclear and Radiation Safety. 2020. 1(85) C. 73–80. https://doi.org/10.32918/nrs.2020.1(85).08 (Scopus)
 • Syrotkina O., Aziukovskyi O., Udovyk I., Aleksieiev O., Prykhodchenko S., Ilyin L. Mathematical Methods for Detecting and Localizing Failures in Complex Hardware/Software Systems. 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) (Deggendorf, 16–18 Sept. 2020). Deggendorf, Germany, 2020. P. 177–182. DOI: https://doi.org/10.1109/ACIT49673.2020.9208898 (Scopus)
 • Fesyuk V. O., Ilyin L. V., Moroz I. A., Ilyina O. V. Environmental assessment of water quality in various lakes of the Volyn Region, which is intensively used in recreation. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Geology. Geography. Ecology. 2020. № 52. С. 236–250. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2020-52-17  (Web of Science)
 • Zatserkovnyi V. I., Trofymenko D. P., Ilyin L. V., Trofimenko N. V., Hotko V. Analysis of approaches for “Geological heritage of Ukraine” geo-portal // Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, May 2020, Volume 2020, Р.1 - 5 DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo051 (Scopus)
 •  Hromyk O., Ilyin L, Grygus I., Korotun S, Ilyina O. Radiation monitoring of agricultural soils of the Volyn region in Ukraine. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. 2020. 71 (4). Р. 1-6. https://doi.org/10.32394/rpzh.2020.0139 (Scopus, Web of Science)
 • Ільїн Л. В., Ільїна О. В. Водойми України: ресурси та перспективи використання у рекреації. Структурні зміни в економіці природокористування: теоретичні основи та прикладні аспекти: Колективна монографія.  Луцьк: Вежа-Друк, 2016. С. 123–136.
 • Ільїн Л. В. Екологічний стан озер Волинської області. Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області : Колективна монографія.  К.: ТОВ „Підприємство „Ві Ен Ей”, 2016. С. 134–146.
 • Ільїн Л.В. Линовець. Енциклопедія сучасної України. Т. 17. Київ, 2016. 
 • Ільїн Л.В. Лука. Липа.  Луга.  Лука.  Луга-Синорийка. Люб’язь. Любань. Любовель. Енциклопедія сучасної України. Т. 18. Київ, 2017.
 • Бейдик О. О., Ільїн Л. В., Топалова О. І. Адаптивний туризм в Україні: картографічне та структурно-логічне моделювання. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання третє. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2017. С. 44–57.
 • Ільїн Л. В., Ільїна О. В. Раціональне використання й охорона ресурсів озер та штучних водойм Українського Полісся. Актуальні проблеми прикладної економіки : Колективна монографія.  Луцьк : Вежа-Друк, 2017. С. 112–129.
 • Ільїн Л. В., Пасічник М. П. Лікувальні сапропелеві грязі Рівненської області та перспективи їх використання у санаторно-курортному господарстві. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : Колективна монографія. Видання четверте. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018.  С. 167–179.
 • Ільїн Л. В., Пасічник М. П. Сапропелеві ресурси Волинської області та перспективи їх раціонального використання. Природно-ресурсний та енергетичний потенціали : напрями збереження, відновлення та раціонального використання : Колективна монографія. Полтава : Видавництво ПП. „Астрая”, 2019. С. 31–37.
 • Ільїн Л. В., Пасічник М. П. Сапропелеві лікувальні грязі Шацького Поозер’я: речовинний склад, властивості, ресурси. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : Колективна монографія. Видання п’яте. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019.  С. 240–252.
 • Ільїн Л. В., Ільїна О. В. Геоекологічні аспекти дослідження озер Волинської області. Актуальні проблеми аналітичної економіки : Колективна монографія. Луцьк: Волиньполіграф, 2019. С. 122–135.
 • Гринасюк А. Р., Ільїн Л. В.Атрактивність ландшафтів Волинської області : теорія і практика оцінювання : Монографія.  Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 196 с.
 • Громик О. М., Ільїн Л. В. Радіоекологічний аналіз ландшафтів Волинської області : Монографія. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2020 256 с.
 • Ільїн Л. В. Озера Волинської області: водні та сапропелеві ресурси. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2016. № 15 (340). С. 3–8.
 • Стрішенець О. М., Ільїн Л. В., Павлов К. В. Засади ефективного землекористування Волинської та Рівненської областей: регіональний аспект. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 3 (7). С. 52–59.
 • Ільїн Л. В. Класифікації озер Українського Полісся. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2017. № 8 (357). С. 11–19.
 • Hrynasiuk A. R., Ilyin L. V. Types of landscape complexes of Volyn region // Humanities and Social Sciences.  2017. V (21). I.: 130. P. 72–74.
 • Ільїн Л.В., Пасічник М.П. Озерні родовища сапропелю Шацького адміністративного району Волинської області. Природа Західного Полісся та прилеглих територій. 2017. № 14. С. 42–45.
 • Шевченко П., Ситник Ю., Ільїн Л. та ін. Гідрохімічний аналіз озер Шацького національного природного парку (за результатами досліджень 2014–2015 рр.). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2017. № 9 (358). С. 3–10.
 •  Ільїн Л. В., Пасічник М. П. Лімнолого-географічний та бальнеологічний аналіз донних відкладів озера Велике Піщанське. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2018. № 10 (383). С. 15–21.
 • Ільїн Л.В., Пасічник М. П., Громик О. М. Лімнологічний та геохімічний аналіз озера Туричанське. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2019. № 9 (393). С. 36–40.
 • Ільїн Л.В. Сучасні методи пізнання геоекологічних процесів у межах водозборів. Рецензія. Природа Західного Полісся та прилеглих територій. 2019. № 16. С. 154–155.

Основні навчально-методичні видання за останні 5 років:

 • Мольчак Я. О., Ільїн Л.В, Фесюк В.О., Мисковець І.Я. Загальне землезнавство: Підручник.  Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2017.  385 с.

Підвищення кваліфікації за останні 5 років:

 • Міжнародне стажування у Природничому університеті (Люблін, Польща), кафедра туризму і рекреації з 06.06.2016 р. до 06.12.2016 р.
 • Стажування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, кафедра країнознавства та туризму ( 01.04.2016 р. до 30.04.2016 р.).
 • Курси у СНУ імені Лесі Українки «Базові навички роботи  у системі управління навчанням MOODLE» (Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування)  з 20.02.2018 р. до 30.02.2018 р. (сертифікат автора дистанційного курсу LMS Moodle № 169 від 01.06.2018 р.).
 • Підвищення кваліфікації «Базові навички роботи в системі управління навчанням Moodle» (свідоцтво про підвищення кваліфікації, серія ПК № 169/18 від  1.06.2018 р.).

Відзнаки:

Л. В. Ільїн нагороджений  Грамотою Управління освіти Волинської обласної державної адміністрації (1998 р.), Грамотою Управління освіти Луцького міськвиконкому (2005 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 р.), Подякою Волинського національного університету імені Лесі Українки (2010 р.), Подякою Львівського інституту економіки і туризму (2010 р), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2010 р.), Грамотою Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (2011 р.), Подякою Виконавчого комітету Львівської міської ради (2011 р.), Подякою Волинського краєзнавчого музею Управління культури Волинської обласної державної адміністрації (2011 р.), Подякою Всеукраїнської громадської організації «Спілка геологів України» (2011 р.), Подякою Національного еколого-натуралістичного центру Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011 р.), Подякою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2011 р.), Дипломом Благодійного фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк» (2012 р.), Подякою Управління освіти Луцької міської ради ( 2014 р.), Нагрудним знаком «Відмінник освіти» (наказ МОН України № 54-к від 27.02.2015 р.), Подякою Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (2015 р.), Грамотою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2015 р.),  Подякою Управління освіти Луцької міської ради (2017 р.), Подякою Волинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради (2017 р.), Подякою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (2017 р.), Почесною подякою (гравітон) Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ( 2017 р.), Золотим нагрудним знаком Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки  (2017 р.), Подякою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2018 р.), Грамотою Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації (2018 р.)