Перейти до основного вмісту

Юридичний відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки

Начальник – Сергій Володимирович Книш

Юрисконсульти:

  • Іванна Олександрівна Януль
  • Надія Василівна Довгун

Юридичний відділ є  структурним підрозділом Волинського національного університету імені Лесі Українки (далі — Університет) та підпорядковується безпосередньо ректору Університету. Юридичний відділ Університету створюється і функціонує у відповідності із Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 104.

Юридичний відділ Університету у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, Колективним договором, а також іншими нормативно-правовими актами.

Основними завданнями юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Університету, їх керівником та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів Університету в судах.

Юридичний відділ відповідно до покладених  на нього завдань:

1) забезпечує правильне застосування в Університеті нормативно-правових актів та інших документів, подає ректорові пропозиції щодо вирішення правових питань, пов'язаних з діяльністю Університету;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності Університету;

3) проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами Університету, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують. У разі виявлення невідповідності проекту акта чи іншого документа вимогам законодавства подає заінтересованому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством;

4) проводить разом із структурними підрозділами Університету роботу з перегляду згідно з його компетенцією актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

5) інформує ректора Університету про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

6) організовує роботу, пов'язану з:  укладенням та реєстрацією договорів з юридичними і фізичними особами щодо осіб, які навчаються в Університеті; укладенням трудових угод та  контрактів з працівниками Університету; підготовкою проектів наказів та розпоряджень  адміністрації Університету. Юридичний відділ бере участь у підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам вищевказаних документів. Перелічені документи погоджуються (візуються) юридичним відділом за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують;

7) бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Університету в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань;

8) організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів;

9) здійснює контроль за дотриманням структурними підрозділами встановленого в Університеті порядку пред'явлення і розгляду претензій;

10) сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів;

11) подає ректору Університету: пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності Університету; висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, псування майна;

12) розглядає матеріали про відшкодування матеріальної шкоди за рахунок винних осіб, що готуються відповідними структурними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності Університету та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами;

13) сприяє дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу Університету під час вирішення виробничих та соціальних питань;

14) разом із заінтересованими структурними підрозділами Університету бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці в Університеті;

15) надає правову допомогу працівникам Університету, які потребують соціального захисту;

16) забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного та іншого законодавства, що стосуються прав і законних інтересів працівників Університету, подає пропозиції ректорові Університету щодо поновлення порушених прав;

17) організовує і проводить роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників Університету, роз'яснює практику застосування законодавства, надає консультації з правових питань;

18) надає правову допомогу в процесі створення, освоєння та впровадження науково-технічних розроблень, новітніх технологій, а також у здійсненні заходів щодо поліпшення виконання робіт, надання послуг;

19) проводить службові перевірки щодо дотримання трудової дисципліни працівниками Університету, про що готує відповідний висновок;

20) здійснює юридичний супровід надання в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та державного майна.

Додаткова інформація:

Прийом громадян здійснюється відповідно до ст. 22 ЗУ „Про звернення громадян”:

Начальником юридичного відділу: вівторок з 14.00 - 18.00

Контакти:

e-mail: law-dep@univer.lutsk.ua 

 
units