Перейти до основного вмісту
img
Садова Лариса Олександрівна
Кандидат філологічних наук, старший викладач, старший лаборант

 

Народилася 26 червня 1988 року в селі Борисковичі Горохівського району Волинської області. 2010 року з відзнакою закінчила Інститут філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки (спеціальність – «Українська мова та література») та отримала кваліфікацію магістра української мови та літератури.

У травні 2014 року захистила кандидатську дисертацію «Антропонімія півдня Волинської області» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Викладає навчальний курс "Українська мова за професійним спрямуванням".

Коло наукових зацікавлень: ономастика, дериваційні особливості та семантика основ антропонімів.

Публікації:

1. Лісова Л. О. Динаміка іменникá Горохівщини упродовж 1945–2006 рр. (жіночі імена) / Л. О. Лісова // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів «Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє» (Луцьк, 16–17 квітня 2008 року) : у 2 т. – Луцьк : Ред.-вид. відділ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 1. – С. 315–316.

2. Лісова Л. О. Лексична база прізвищ Горохівщини / Л. О. Лісова // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів «Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє» (Луцьк, 13–14 травня 2009 року) : у 3 т. – Луцьк : Ред.-вид. відділ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – Т. 3. – С. 261–263.

3. Лісова Л. О. Прізвища мешканців Горохівського району Волинської області / Л. О. Лісова // Студії з ономастики та етимології, 2009 / відп. ред. В. П. Шульгач. К. : Довіра, 2009. – С. 309–312.

4. Лісова Л. О. Сільський іменник Горохівщини та його специфіка (на матеріалі сіл Бранівської сільської ради) / Л. О. Лісова // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Рух опору тоталітарним і окупаційним режимам на теренах Волинської області. Горохівщина в історії України та Волині. Матеріали ХХХІ Всеукр. наук.-практ. істор.-краєзн. конф. (Луцьк – Горохів, 14–15 травня 2009 року) : наук. зб. – Луцьк : [б. в.], 2009. – Вип. 31. – С. 44–47.

5. Лісова Л. О. Сучасні прізвища Горохівщини, похідні від назв професій / Л. О. Лісова // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : Тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму мол. учених (Київ, 21–23 квітня 2010 року). – К. : ІАЦ «Спейс-Інформ»; ФОП Гудименко, 2010. – С. 30–32.

6. Лісова Л. О. Лінгвістичний аналіз відіменних прізвищ Горохівщини / Л. О. Лісова // Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіські говірки в просторі і часі: зб. наук. пр. / упоряд. Г. Л. Аркушин. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – Вип. 9. С. 277–284.

7. Лісова Л. О. Сучасні прізвища Горохівщини, які засвідчують індивідуальні ознаки першоносіїв / Л. О. Лісова // Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів «Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє» (Луцьк, 12–13 травня 2010 року) : у 2 т. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – Т. 1. – С. 269–270.

8. Лісова Л. О. Прізвища Горохівщини, похідні від назв тварин / Л. О. Лісова // Лінгвістичні студії : зб. наук. пр. / наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – Вип. 21. – С. 242–246.

9. Лісова Л. О. Лінгвістичний аналіз прізвищ Горохівщини / Л. О. Лісова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філол. науки. Мовознавство. – 2010. – № 2. – С. 67–72.

10. Лісова Л. О. Лексична база прізвищ Горохівщини, мотивованих індивідуальними ознаками першоносіїв / Л. О. Лісова // Волинь – Житомирщина : істор.‑філол. зб. з регіон. проблем: у 2 т. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Я. Франка, 2010. – № 22. – Т. 1. – С. 257–266.

11. Лісова Л. О. Прізвища Волині, мотивовані назвами професій / Л. О. Лісова // Літопис Волині : Всеукр. наук. часопис. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. –  2010. – Ч. 7. – С. 148–151.

12. Лісова Л. О. Прізвища Волині, похідні від назв страв / Л. О. Лісова // Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (Луцьк, 10–11 травня 2011 року) : у 3 т. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – Т. 2. – С. 42–44.

13. Лісова Л. О. Прізвища Волині, мотивовані назвами рослин, їх частин і плодів / Л. О. Лісова // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту, 2011. – Вип. ХХІХ–ХХХІ. – С. 307–310.

14. Лісова Л. О. Прізвища Волині, мотивовані назвами кольорів / Л. О. Лісова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філол. науки. Мовознавство. – 2011. – № 1. – С. 68–71.

15. Лісова Л. О. Малопродуктивні відіменні прізвища півдня Волинської області / Л. О. Лісова // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : Тези доп. ІІ Всеукр. лінгвіст. форуму мол. учених (Київ, 24–26 квітня 2012 року). – К. : ІУМ НАНУ, 2012. – С. 34–36.

16. Лісова Л. О. Прізвища Волині, похідні від неособових апелятивів / Л. О. Лісова // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2012. – Вип. ХХХІІ–ХХХІІІ. – С. 197–202.

17. Лісова Л. О. Відойконімні прізвища Волині: семантико-структурний аспект / Л. О. Лісова // Записки з ономастики = Opera in onomastica : зб. наук. пр. / відп. ред. О. Ю. Карпенко. – Одеса : Астропринт, 2012. – Вип. 15. – С. 77–85.

18. Лісова Л. О. Сучасні прізвища Волині, похідні від назв одягу та взуття / Л. О. Лісова // Вісник Львівського університету. Серія філологічна : зб. наук. пр. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 56. – Ч. 1. – С. 316–321.

19. Лісова Л. О. Прізвища півдня Волинської області, мотивовані слов’янськими особовими іменами / Л. О. Лісова // Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини : зб. наук. пр. / відп. ред. Г. І. Мартинова. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2012. – Вип. 3. – С. 88–94.

20. Лісова Л. О. З історії вивчення антропонімії півдня Волинської області / Л. О. Лісова // Волинь філологічна : текст і контекст. Актуальні проблеми сучасного мовознавства : зб. наук. пр. / упоряд. І. П. Левчук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – Вип. 14. – С. 111–120.

21. Лисова Л. А. Фамилии южной части Волынской области, мотивированные индивидуальными особенностями человека / Л. А. Лисова // Актуальные вопросы филологической науки ХХІ века : сб. статей по материалам ІІІ Всероссийской науч. конф. мол. ученых (Екатеринбург, 8 февраля 2013 г.) : в 2 ч. / общ. ред. Ж. А. Храмушина, А. С. Поршнева, Л. А. Запевалова, А. А. Ширшикова; Уральский федеральный университет. – Екатеринбург : УрФУ, 2013. – Ч. 1: Современные лингвистические исследования. – С. 156–163. 

22. Лісова Л. О. Прізвища Волині, мотивовані особовими апелятивами / Л. О. Лісова // Нацыянальна-культурны кампанент у дыялектнай і літаратурнай мове : Матэр. Респ. навук.-практ. канф. (Брэст, 18–19 кастр. 2012 г.) / рэд. М. І. Новік. – Брэст : Альтернатива, 2013. – С. 119–125.

23. Лісова Л. О. Сучасні прізвища із суфіксом ‑ук (‑’ук, ‑чук) в антропоніміконі півдня Волинської області / Л. О. Лісова // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. пр. / гол. ред. М. Є. Скиба; відп. за випуск М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХмЦН, 2013. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 116–123.

24. Лісова Л. О. Теоретичні засади антропоніміки як галузі мовознавства / Л. О. Лісова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філол. науки. Мовознавство. – 2013. – № 22. – С. 74–80.

25. Лісова Л. О. Прізвища з посесивними формантами в антропоніміконі півдня Волинської області / Л. О. Лісова // Волинь філологічна: текст і контекст. Лінгвостилістика ХХІ століття: стан і перспективи : зб. наук. пр. / упоряд. І. П. Левчук. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – Вип. 17. – С. 151–159.

26. Лисова Л. А. История изучения и перспективы исследований современных фамилий / Л. А. Лисова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2014. – № 1 (31): в 2 ч. – Ч. 2. – С. 107–110.