Перейти до основного вмісту
Гусак Петро Миколайович
Гусак Петро Миколайович
Завідувач кафедри соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи, доктор педагогічних наук, професор

 

Біографічна довідка: Гусак Петро Миколайович 1961 р. н. У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Підвищення ефективності засвоєння майбутніми учителями теорії навчання як системи». У 1999 році захистив докторську дисертацію за темою «Теорія і технологія диференційованого навчання майбутніх учителів початкових класів». За наукового керівництва вченого захищено 12 кандидатських дисертацій. Проведено біля 1000 год. лекційних занять зі студентами вищих навчальних закладів Польщі. Член 2-х спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій (СНУ імені Лесі Українки та НПУ імені Михайла Драгоманова).

Стажувався у Вищій школі управління та адміністрації в м. Замость (2007р) та у Варшавському університеті м. Варшава Польща (2009р.). Стипендіат Kasy im Józefa Mianowskiego при Польській Академії Наук м. Варшава Польща (2009р.).

Дисципліни: «Дидактика вищої школи», «Теоретичні основи педагогіки вищої школи», «Педагогічне моделювання», «Нові педагогічні технології», «Моделювання навчальної дисципліни».

Освіта: Закінчив Вінницьке педагогічне училище за спеціальністю «Учитель початкових класів», педагогічний факультет Київського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка та психологія», отримавши  кваліфікацію «Викладач-дослідник з педагогіки та психології».

Коло наукових інтересів: Наукові інтереси пов’язані із проблемами дослідження в галузі педагогіки вищої школи - „Компаративні аспекти підготовки майбутніх фахівців в Україні та Польщі”, «Структурне моделювання підготовки майбутнього фахівця», «Педагогічне моделювання». Понад 100 наукових публікацій, з них: 5 монографій, 23 навчальних посібників та методичних рекомендацій, 21 стаття – у зарубіжних наукових виданнях.

Перелік навчально-методичних, наукових праць:

Монографії

 1. Гусак П. М. Підготовка учителя: технологічні аспекти : монографія / М. П. Гусак. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1999. – 278 с.
 2. Гусак П. М. Технологія засвоєння студентами дидактичної теорії : монографія / М. П. Гусак. – Луцьк : Вид-во Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1996. – 115 с.
 3. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Волинська область : монографія / Ред. рада : В. Г. Кремень (голова) [та ін.] ; редкол. : І. Я. Коцан (голова) [та ін.]. – К. : Знання України, 2009. – 415 с.
 4. Гусак П. М. Відповідальне ставлення до здоров’я: теорія та технології : монографія / П. М. Гусак, Н. В. Зимівець, В. С. Петрович ; [за ред. д-ра пед. наук, проф. П. М. Гусака]. – Луцьк : ВАТ «Волин. обл. друк.», 2009. – 219 с.
 5. Гусак П. М. Профілактика вживання психоактивних речовин підлітками : монографія / П. М. Гусак, Т. А. Мартинюк, І. І. Сидорук ; [за ред. П. М. Гусака] ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 484 с.
 6. Гусак Л.Є. Інноваційні технології навчання учнів початкових класів: : монографія / Петро Гусак, Людмила Гусак, Олена Бєлкіна-Ковальчук, Тетяна Воробйова .‑ Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 276с.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Husak P. Kszrałcenie pedagogów na studiach wyźszych w Polsce i na Ukrainie w świetle wymogów procesu Bolońskego / Piotr Husak // Zamojskie stugia i materiały : Rok wydania X zeszyt 1(26). Seria «Рedagogika». – Zamość, 2008. – S.115–120.
 2. Husak P. Readiness of future social-workersprewentologists for child abuse prevention of psychoaktive substances / Piotr Husak, Iryna Sydoruk // Kvalita života II. Sociálne a ekonomické aspekty [Editor Marek Storoška]. – Vysoka škola medzinárodnégo podnikania ISM Slovakia v Ptrešove. 2010. – S. 66–80.
 3. HusakP. ModelkształceniapedagogasocjalnegonaUkrainie / Piotr Husak // ScientificBulletinofChelm: sectionofPedagogy / Red. PiotrMasur. PWSZwChełmie. –1. – Chełm, 2010 – S.71–81.
 4. Husak P. Ciągłość programόw i procesόw edukacyjnych w narodowej strategii edukacji na Ukrainie na lata 2012-2020 / Piotr Husak // Zamojskie stugia i materiały. Seria «Рedagogika». –  № 1. – Zamość, 2011. – S. 141–147.
 5. Petro Husak. Counseling activity of a social pedagogue in Ukraine and other countries. A comparative analysis / Petro Husak.Ołena Haponczuk // Critical Social Pedagogy: Papers of Social Pedagogy / Institute of Social Prevention and Resocialization University of Warsaw. /Editor in Chief: Danuta Lalak; Executive Editor: Aneta Ostaszewska – Warszawa, 2015. –S.14-21.
 6. Petro Husak. Specyfika profesionalnej dzialalności specjalistȯw według etapȯw resocjalisacji osadzonych / Petro Husak , Tetiana Martyniuk //Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Pedagogika, TomXVIIzeszyt 1. –Zamość, 2015. S. 163-171
 7. Petro Husak. Diagnostyka gotowości przyszłych socjalnych pedagogȯw do dzialalności zawodowej w sfierze profilaktyki zaźywania dziećmi pszycho-aktywnych substancji/ Petro Husak , Iryna Sydoruk//Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Pedagogika, Tom XVII zeszyt 1. – Zamość, 2015. S. 171-181

Нагороди, почесні звання: Нагороджений знаком «Відмінник освіти України», «За наукові досягнення»

Грамоти: Міністерства освіти та науки України; Волинської обласної ради; Луцької міської ради; Східноєвропейського державного університету імені Лесі Українки; Державного професійного вищого закладу в м. Холмі (Польща).

Професійна кар’єра: Співорганізатор Міжнародних наукових конференцій у Варшаві, Цешині Радомі, Замості, Холмі (Польща)