Перейти до основного вмісту
img
Аркушин Григорій Львович
Доктор філологічних наук, професор, керівник Західнополіського ономастико-діалектологічного центру

Біографічна довідка:

Народився 19 квітня 1948 року в с. Сильне (Сильно) Ківерцівського (Ківерецького) р-ну Волинської області. Доктор філологічних наук (2005), професор (2006). Закінчив Луцький педінститут імені Лесі Українки (1972), аспірантуру Ужгородського держуніверситету (1985). Працював у Луцькому педагогічному інституті імені Лесі Українки старшим викладачем, доцентом (1986–1993) та Волинському університеті імені Лесі Українки доцентом кафедри історії та культури української мови (1993–2005); на посаді професора цієї ж кафедри – з 2006 р. Керує Західнополіським ономастико-діалектологічним центром факультету філології та журналістики. 

Викладає навчальні курси "Український словотвір в ареальному та історичному аспектах", "Українська діалектологія".

Коло наукових зацікавлень: українська діалектологія, ономастика, жаргон та арґо.

Г. Л. Аркушин – член спеціалізованої вченої ради К 32.051.02 для захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (СНУ імені Лесі Українки).

 

Публікації:

 1. Тренувальні вправи до теми “Культура мови і стилістика” / Г. Л. Аркушин // Українська мова і література в школі. – 1979. – №  4. – С.  53–59.
 2. Дидактичний матеріал з олімпійської тематики / Г. Л. Аркушин // Українська мова і література в школі. – 1979. – №  11. – С.  46–49.
 3. Улюблена народом ріка / Г. Л. Аркушин // Культура слова. – Вип. 21. – К., 1981. – С.  68–72.
 4. Мисливська лексика західнополіських говорів з погляду походження / Г. Л. Аркушин // Лексика української мови в її зв’язках з сусідніми слов’янськими і неслов’янськими мовами : тези допов. – Ужгород, 1982. – С.  71–72.
 5. Опрацювання теми “Поняття про сучасну українську літературну мову. Діалекти української мови” у ХVІІІ класі / Г. Л. Аркушин // Українська мова і література в школі. – 1983. – № 2. – С. 54–57.
 6. Мисливська лексика української мови / Г. Л. Аркушин // Структура і розвиток українських говорів на сучасному етапі : тези доповідей і повідомлень. – Житомир, 1983. – С. 175–176.
 7. Распределение изоглосс охотничьей лексики в западнополесских говорах украинского языка / Г. Л. Аркушин // Совещание по вопросам диалектологии и истории языка : тезисы докладов и сообщений. – Т. ІІ. – М., 1984. – С. 113–114.
 8. Атлас охотничьей лексики / Г. Л. Аркушин // Ареальные исследования в языкознании и этнографии : тезисы. – Уфа, 1985. – С. 7–8.
 9. Охотничья лексика западнополесских говоров : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 “Языки народов СССР (украинский язык)” / Г. Л. Аркушин.  – Ужгород, 1986. – 20С. 
 10. На заняттях мовного гуртка / Г. Л. Аркушин // Українська мова і література в школі. – 1986. – № 4. – С. 62–65.
 11. Роль навчально–педагогічної гри у підготовці майбутнього класовода / Г. Л. Аркушин // Проблеми формування особистості вчителя в педагогічному вузі : Тези доповідей наук.-практ. семінару. 15–16 липня 1988 року. – Луцьк, 1988. – С. 113.
 12. Інтернаціональне виховання на уроках української мови під час вивчення питань загального мовознавства / Г. Л. Аркушин // Виховання учнів початкових класів у процесі навчально–пізнавальної діяльності : методичні рекомендації для вчителів початкових класів. – Луцьк, 1988. – С. 17–25.
 13. Деякі особливості володимир–волинських говірок / Г. Л. Аркушин // Минуле і сучасне Волині : тези допов. та повідомлень ІІ–ої Волинської історико–краєзнавчої конференції, 26–28 травня 1988р. – Ч.  ІІ. – Луцьк, 1988. – С. 184–187.
 14. Білоруське слово в українських школах / Г. Л. Аркушин // Українська мова і література в школі. – 1989. – № 2. – С. 42–52.
 15. Гігієнічне виховання на уроках рідної мови в початкових класах. Методичні рекомендації на допомогу вчителям початкових класів / Г. Л. Аркушин. – Луцьк, 1989. – С. 36 /у співавторстві/
 16. Лексика берестейських говірок  і  “поліська волода” / Г. Л. Аркушин // Науково–технічна революція і сучасні процеси розвитку лексики української народно–розмовної мови : тези доповідей республіканської конференції. Ужгород, листопад 1989 р. – Ужгород, 1989. – С. 6–8.
 17. Західнополіська лексика в “Словарі української мови” / Г. Л. Аркушин // Минуле і сучасне Волині : тези доповідей і повідомлень ІІІ–ої Волинської історико–краєзнавчої конференції. – Луцьк, 1989. – С. 254–256.
 18. Діалектне членування Західного Полісся / Г. Л. Аркушин // Jітвjежа (поліська) штудіjно–прахтыцька конфырэнция : тэзы проказэj (13–14 априля 1990р.). – Пынськ, 1990. – С. 63–65.
 19. Станьмо на сторожі слова! / Г. Л. Аркушин // Українська мова і література в школі. – 1990. – № 5. – С. 61–65.
 20. Уживання мисливської лексики в переносному значенні / Г. Л. Аркушин // Українська мова і література в школі. – 1990. – № 12. – С. 63–67.
 21. Леся Українка і діти / Г. Л. Аркушин // Леся Українка : Особистість. Творчість. Доля : тези доповідей та повідомлень на міжвузівській наук.-метод. конференції, присвяченій 120–річчю від дня народження Лесі Українки. – Луцьк, 1991. – С. 60–62.
 22. Програма для збирання матеріалів до Лінгвістичного атласу Західного Полісся / Г. Л. Аркушин. – Луцьк, 1991. – С. 16. 
 23. Наш краянин в Австралії / Г. Л. Аркушин // Минуле і сучасне Волині. Історичні постаті краю : тези доповідей та повідомлень V Волинської історико–краєзнавчої конференції, 11–13 жовтня 1991 р. – Луцьк, 1991. – С. 186–187.
 24. До питання про виникнення прізвиськ / Г. Л. Аркушин // Велика Волинь : минуле і сучасне : тези регіональної наук. конференції 14–16 листопада 1991р. – Рівне, 1991. – С. 85–87.
 25. Лексичні карти в культурологічному атласі / Г. Л. Аркушин // “Атлас історії культури Волинської області” : тези доповідей і повідомлень республіканської конференції 11–13 грудня 1991р. – Луцьк, 1991. – С. 87–89.  
 26. Словник семантичних діалектизмів Західного Полісся / Г. Л. Аркушин // Поліська дома. – Луцьк, 1991. – С. 113–185.
 27. Мисливська лексика західнополіського говору (Матеріали до “Лексичного атласу української мови”) / Г. Л. Аркушин // Дослідження з української діалектології : зб. наук. праць. – К .: Наукова думка, 1991. – С. 181–225.
 28. Діалектизми в “Етимологічно–семантичному словнику української мови” І.Огієнка / Г. Л. Аркушин // Матеріали ХХХVІІІ наук. конференції професорсько–викладацького складу інституту. – Ч. ІІ. – Луцьк, 1992. – С. 172.
 29. Українське слово в “Нашому слові” / Г. Л. Аркушин // Культура слова. – Вип.43. – К. : Наукова думка, 1992. – С. 16–20.
 30. Рідна мова в початкових класах як засіб гігієнічного виховання / Г. Л. Аркушин // Вивчення рідної мови і духовний розвиток особистості молодшого школяра в оновленій національній школі. – Умань, 1992. – С.  144–146.   (у співавторстві)
 31. Слова з початковим о в західнополіських говірках / Г. Л. Аркушин // Матеріали ХХХІХ наук. конференції проф.–виклад. складу і студентів Луцького педагогічного інституту ім. Лесі Українки. – Ч. ІІ. – Луцьк, 1993. – С. 204–205.
 32. Літописець австралійської україніки / Г. Л. Аркушин // Шоста Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С. 434–435.
 33. Прізвища і прізвиська у складі мікротопонімів / Г. Л. Аркушин // Шоста Всеукр. наук. конференція з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С. 443–444.
 34. Волиніана Максима Бойка / Г. Л. Аркушин // Шоста Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С. 463–464.
 35. Прийменник і префікс за в мікротопонімії Волині та Західного Полісся / Г. Л. Аркушин // Проблеми регіональної ономастики: тези доповідей і повідомлень наукового семінару. – К., 1994. – С. 3–4.
 36. Деякі особливості вокалізму прибузьких говірок / Г. Л. Аркушин // Матеріали ХІ наук. конф. професорсько–викладацького складу і студентів Волинського держуніверситету. – Ч.  І. – Луцьк, 1994. – С. 17–19.
 37. “А хтось же вас народжував, слова...” / Г. Л. Аркушин. – Луцьк: Надстир’я, 1993. – 31С. 
 38. Традиційна народна культура: питальник для польових експедицій / Г. Л. Аркушин. – К., 1994. – 22 с.       /у співавторстві/
 39. Питання діалектології в збірниках “Літопис Волині” / Г. Л. Аркушин // Волинь і волинське зарубіжжя: тези допов. та повідомлень Міжнародної наук. конференції. – Луцьк, 1994. – С. 178–181.
 40. Силенська гуторка. – Мельбурн: Спадщина, 1994. – 190С. 
 41. Буковинсько–західнополіські паралелі в системі вокалізму // Українська мова на Буковині : матеріали Всеукр. наук. конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження Юрія Федьковича. Чернівці, 13–15 жовтня 1994р. – Чернівці: Рута, 1994. – С. 19–21.
 42. Пам’яті видатного діалектолога / Г. Л. Аркушин // Дукля. – 1995. – № 3. – С. 72–73.
 43. Варіанти імені, жартівливі прізвиська, псевдоніми та криптоніми Лесі Українки / Г. Л. Аркушин // Дивослово. – 1995. – № 2. – С. 15–16.
 44. Нове дослідження полонізмів в українській мові / Г. Л. Аркушин // Збірник Харківського іст.-філол. Товариства : Нова серія. – 1995. – Т. 4. – С. 196–199.
 45. Арґотизми у складі молодіжного жаргону / Г. Л. Аркушин // Матеріали ХІІ наук. конференції професорсько–викладацького складу і студентів Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Ч.  І. – Луцьк : Вежа, 1995. – С. 11–12.
 46. “Старицька мова” (Арґо сліпців–жебраків Західного Полісся) / Г. Л. Аркушин // Slavia Orientalis. – P.XI V. – № 2. – Kraków, 1996. – С. 229–236.
 47. Словник арґотизмів мови сліпців–жебраків Західного Полісся / Г. Л. Аркушин // Slavia Orientalis. – P.XIV. – № 2.– Krakόw, 1996. – C.267–277.
 48. Про один вид позакласної роботи з мови / Г. Л. Аркушин // Педагогічний пошук : інфор.-метод. вісник. – 1996. – Вип.  3 (11). – С. 75–78.
 49. “Всі України” і “кожна Росія” (Про топоніми з узагальнюючим значенням) / Г. Л. Аркушин // Культура слова. – Вип. 46–47. – К., 1996. – С. 79–82.
 50. Силенська гуторка / Г. Л. Аркушин. – 2-ге вид. доповн. – Луцьк : Вежа, 1996. – 168С. 

Рецензії:

 • Славутич Яр. Нова діялектологічна праця / Г. Л. Аркушин // Визвольний Шлях. – 1998. – Ч. 5. – С. 639. (Лондон – Київ)
 • Мойсієнко В. Силенець про силенців / Г. Л. Аркушин // Волинь – Житомирщина. – Вип.  5. – Житомир, 2000. – С. 168–170.
 • Цюриць С.  1. Портрет села у прізвиську; 2.Хай комарики в ступку грають. 3. Забавки із вчора й сьогодні / Г. Л. Аркушин // Філологічні студії. – 2003. –  №  2. – С.  141–149.
 1. Малопродуктивні способи словотвору (на матеріалі західнополіських говірок) / Г. Л. Аркушин // Мовознавство : тези та повідомлення ІІІ Міжнародного конгресу україністів. – Харків : Око, 1996. – С. 155–160.
 2. Іменники з суфіксами ауґментативності у силенській говірці // Науковий вісник ВДУ : Література. Мовознавство. Фольклористика / Г. Л. Аркушин. – Вип.1. – Луцьк : Вежа, 1996. – С.  171–179.
 3. Вплив говіркового оточення на арґо жебраків Волині / Г. Л. Аркушин // Полісся : Мова, культура, історія : матеріали Міжнародної конференції. – К., 1996. – С.  94–97.
 4. “Спакла баба парапачку…”: Складанки–характеристики говірок / Г. Л. Аркушин //    Берегиня. – 1996. – Ч. 3–4. – С.  144–149.
 5. Повір’я мисливців Західного Полісся / Г. Л. Аркушин // Древляни: зб. статей і матеріалів з історії та культури Поліського краю. – Вип. 1. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 1996. – С.  183–193.
 6. Лексема коляда в говірках західної частини Волині і Полісся / Г. Л. Аркушин // Проблеми успадкування зимових звичаїв та обрядів : матеріали третьої Міжнародної конференції. – Рівне, 1997. – С.  65–68.
 7. Деякі діалектизми в мові переселенців з Холмщини / Г. Л. Аркушин // Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce. – Rozprawy Slawistyczne. 12. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1997. – S. 33–39.
 8. Західнополіські іменники з суфіксами –ух, –ух–а / Г. Л. Аркушин // Полісся: етнікос, традиції, культура. – Луцьк : Вежа, 1997. – С.  171–180.
 9. Складанки–характеристики у західнополіських та суміжних говірках / Г. Л. Аркушин // Український діалект. зб. – Кн. 3. – К. : Довіра, 1997. – С.  75–80.
 10. Деякі словотвірні діалектизми у творах Лесі Українки (відсубстантивні суфіксальні іменники) та їх західнополіські відповідники / Г. Л. Аркушин // Науковий вісник ВДУ. – Луцьк : Вежа, 1998. – №  7. – С.  44–46.
 11. Іменники з суфіксом –ин–а в українській літературній мові та в західнополіських говірках / Г. Л. Аркушин // Збірник Харківського історико–філологічного товариства. – Харків, 1998. – Т. 7. – С. 123–130.
 12. Силенські прізвиська / Г. Л. Аркушин // Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich. – Część I. – Rozprawy Slawistyczne. 14. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1998. – S.39–43.
 13. Прізвиська вчителів: мотивація, словотвір, виховний аспект / Г. Л. Аркушин // Урок української. – 1999. – №  2–3. – С.  28–33.
 14. Полонізми в західнополіських говірках / Г. Л. Аркушин // Studia nad polszczyzną kresową. – T.IX. – Warszawa : Semper, 1999. – S. 257–303.
 15. Повір’я мисливців Західного Полісся / Г. Л. Аркушин // Берегиня. – №  1–2. – 1998. – С.  45–55.
 16. Західнополіські деривати з суфіксом –от–а / Г. Л. Аркушин // Ономастика і апелятиви (проблеми словотвірної дериватології): зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 1999. –   С.  3–7.
 17. Западнополесские существительные, производные от местоимений и числительных / Г. Л. Аркушин // ІІІ Международный конгресс диалектологов и геолингвистов: Тезисы докладов. –Lublin, 2000. – С.  105. 
 18. Композитні прикметники в сучасній українській літературній мові і в західнополіському говорі / Г. Л. Аркушин // Науковий вісник ВДУ. Філологічні науки. – Луцьк, 1999. – №  13. – С.  24–27.
 19. Прізвиська–композити в говірках Західного Полісся / Г. Л. Аркушин // Słowiańskie composita antroponimiczne. – Rozprawy Slawistyczne. 16. – Lublin, 2000. – S.39–44.
 20. Західнополіські деривати з суфіксом –ун / Г. Л. Аркушин // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). – Вип.  2. – Ужгород, 2000. – С. 3–9.
 21. Словотвір назв християнських свят у західнополіських говірках / Г. Л. Аркушин // Берегиня. – №  3. – 2000. – С.  18–26.
 22. Субстантивація в західнополіських говірках / Г. Л. Аркушин // Філологічні студії. – Луцьк, 2000. – №  7. – С.  14–23.
 23. Словник західнополіських говірок: у 2-х т. / Г. Л. Аркушин. – Луцьк : Вежа, 2000.           

Рецензії:

 • Григорук В. Колекція рідкісних слів / Г. Л. Аркушин // Луцьк молодий. – 2000. – Ч.42 (62). – 28 грудня.
 • Радіон С.  Монументальний твір лінґвістики / Г. Л. Аркушин // Верховина. – 2001. – Ч.8. – С. 50–51. (Вікторія, США – Ніжин, Україна)
 • Радіон С.  Монументальний твір лінґвістики / Г. Л. Аркушин // Наша Мета. – 2002. – Ч.1 (77). – С. 29–30. (Аделаїда)
 • Галас Б. Григорій Аркушин. Словник західнополіських говірок / Г. Л. Аркушин // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип.  6. Збірник пам’яті Кирила Галаса. – Ужгород, 2002. – С. 340–342.
 • Сабадош І. Українська діалектна лексикографія післявоєнного періоду / Г. Л. Аркушин // Język ukraiński: współczesność – historia. Українська мова: сучасність – історія. – Lublin, 2003. – S.100–101.
 1. Західнополіські  нульсуфіксальні іменники / Г. Л. Аркушин // Українське і слов’янське мовознавство: Зб. наук. пр. – Вип.  4. – Ужгород, 2001. – С. 65–77.
 2. Західнополіські деривати із суфіксом –ох–а / Г. Л. Аркушин // Ukraińskie i polskie gwary pogranicza. – Польсько–українські мовознавчі зустрічі. 1. – Lublin – Łuck, 2001. – C.43–49.
 3. “Де має місце дане слово?” / Г. Л. Аркушин // Культура слова. – Вип.  55–56. – К., 2000. – С. 132–135.
 4. Двочленні назви в говірках Західного Полісся / Г. Л. Аркушин // Філологічні студії. – 2001. – № 3. – С. 38–45.
 5. Міжнародна діалектологічна конференція у Влодаві / Г. Л. Аркушин // Проблеми славістики. – 2001. – № 2. – С. 59–60.
 6. Західнополіські відприслівникові прикметники з формантом –ішн–ій / Г. Л. Аркушин // Волинь – Житомирщина : іст.-філол. зб. з регіональних проблем. – 2001. – № 6. – С. 55–58.
 7. Словотвір західнополіських займенників / Г. Л. Аркушин // Ukrajinistika na prahu nového století a tisíciletí. – 1. Olomoucké symposium ukrajinistů: Sborník příspĕvků. – Olomouc, 2001. – S.111–117.
 8. Арґо лаборів / Г. Л. Аркушин // Проблеми славістики. – 2001. – № 3. – С. 25–33.
 9. Західнополіські деривати з суфіксом –к(–а)  / Г. Л. Аркушин // Мовознавство. – 2001. – №  4. – С. 40–46.
 10. Cловотвір антропонімів в оповіданнях Лесі Українки на волинську тематику і їх паралелі в сучасних західнополіських говірках / Г. Л. Аркушин // Науковий вісник ВДУ. – Філологічні науки. – 1999. – № 10. – С. 66–68.
 11. Прослідки означеного артикля в західнополіських говірках та його фіксація в творах Лесі Українки / Г. Л. Аркушин // Науковий вісник ВДУ. – Філологічні науки. – 1999. – № 15. – С. 88–93.
 12. Materiały do Atlasu etnolingwistycznego Pobuża (na przykładzie zapisu ze wsi Położewo na Ukrainie) / Г. Л. Аркушин // Język i kultura na pograniczu polsko–ukraińsko–białoruskim. – Seria wydawnicza Lubelskiego Konwersatorium “POGRANICZE”. Tom 3. – Lublin, 2001. – S.261–283. (У співавторстві).
 13. Польсько–українське порубіжжя у світлі суфіксальної деривації / Г. Л. Аркушин // Język i kultura na pograniczu polsko–ukraińsko–białoruskim. – Seria wydawnicza Lubelskiego Konwersatorium “POGRANICZE”. Tom 3. – Lublin, 2001. – S.105–113.
 14. Західнополіські прізвиська, утворені лексико–семантичним способом / Г. Л. Аркушин // Acta Onomastica. – Rocník XLI–XLII. – Praha, 2001. – S.7–17.
 15. Словотвірна субституція в західнополіських говірках / Г. Л. Аркушин // Науковий вісник ВДУ. – Філологічні науки. – Луцьк, 2000. – №  6. – С. 97–103.
 16. Композитні іменники в західнополіських говірках / Г. Л. Аркушин // Мовознавство : доп. та повідомлення ІV Міжнародного конгресу україністів. Одеса, 26–29 серпня 1999 року. – К. : Пульсари, 2002. – С. 124–129.
 17. Фонетичні варіанти іменникових суфіксів у західнополіських говірках / Г. Л. Аркушин // Z dialektologii słowiańskiej. – Rozprawy Slawistyczne.19. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2002. – C.109–118.
 18. Завваження про українські говірки Північного Підляшшя / Г. Л. Аркушин // Над Бугом і Нарвою. – 2002. – № 3. – С. 30–31.
 19. Арґо лаборів / Г. Л. Аркушин // Slavia Orientalis. – T. LI. – Nr 3. – 2002. – C.447–471.
 20. Słowotwórcze osobliwości nadbużańskich gwar / Г. Л. Аркушин // Bug. Rzeka która łączy. – Piaski : Ekologiczny Klub UNESCO, 2002. – S.201–202.
 21. Materiały do Atlasu etnolingwistycznego Pobuża ze wsi Położewo na Ukrainie (Część 2: rozdział III. Człowiek, jego dom i obejście) / Г. Л. Аркушин // Bug. Rzeka która łączy. – Piaski : Ekologiczny Klub UNESCO, 2002. – S.190–200. (У співавторстві з Ф.Чижевським).
 22. З проблематики українського словотвору (на матеріалі західнополіських говірок) / Г. Л. Аркушин // Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. – Księga jubileuszowa, dedykowana profesorowi Karolowi Dejnie. – Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2002. – S.25–32.
 23. Західнополіські префіксальні іменники / Г. Л. Аркушин // Проблеми славістики. – Число 2–3.  – Луцьк, 2002. – С. 32–51.
 24. Словотвір іменника в західнополіському арґо / Г. Л. Аркушин // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип.  6. Збірник пам’яті Кирила Галаса. – Ужгород, 2002. – С. 241–247.
 25. Małe formy folkloru na pograniczu polsko–ukraińsko–białoruskim / Г. Л. Аркушин // Treści i mechanizmy przenikania kultur na pograniczu polsko–ukraińskim. – T.II. – Ryki, 2003. – S. 101–105.
 26. Сказав, як два зв’язав : народні вислови та загадки із Західного Полісся і західної частини Волині. – Люблін ; Луцьк, 2003. – 177 с. 

Рецензії:

 • Ужченко В. Д. Східноукраїнська фразеологія / Г. Л. Аркушин. – Луганськ : Альма–матер, 2003. – С. 289–290.
 • Дидик–Меуш Г. Серія польсько–українських мовознавчих видань / Г. Л. Аркушин // Діалектологічні студії. 3: зб. пам’яті Я.Закревської. – Львів : Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Вид-во М.П.Коць, 2003. – С.  545.
 • Радіон С.  Новий філологічний твір / Г. Л. Аркушин // Верховина (Вікторія, США – Київ, Україна). – 2003. – Число 25. – С. 45–46.
 • Коваль–Фучило І. Україністика за межами України / Г. Л. Аркушин // Берегиня. – 2004. – №  1. – С. 85–87.
 1. Деривати як джерело реконструкції втрачених твірних основ / Г. Л. Аркушин // Język ukraiński: współczesność – historia. – Lublin : Instytut Europy Środkowo–Wschodniej, 2003. – S.109–119.
 2. Лексикалізація афіксів в українській мові / Г. Л. Аркушин // Українська мова. – 2003. – № 3. – С. 81–89.
 3. Западнополесские существительные, мотивированные числительными / Г. Л. Аркушин // Proceedings of the Third International Congress of Dialectologists and Geolinguists.Lublin, 24–29 July, 2000. – Volume I. –Lublin:MariaCurie–SkłodowskaUniversityPress, 2003. – C.51–66.
 4. Підляські семантичні діалектизми / Г. Л. Аркушин // Діалектологічні студії. 3: зб. пам’яті Я. Закревської. – Львів : Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Вид-во М. П. Коць, 2003. – С.  87–104.
 5. Словотвір займенників у творах Лесі Українки на волинську тематику та їхні сучасні західнополіські відповідники / Г. Л. Аркушин // Леся Українка і сучасність (До 130–річчя від дня народження Лесі Українки) : зб. наук. праць. – Луцьк, 2003. – С. 369–374.
 6. Imiona mieszkańców gminy Wola Uhruska / Г. Л. Аркушин // Gmina Wola Uhruska na tle Euroregionu Bug: Język i kultura. – Wola Uhruska, 2003. – S. 181–195.
 7. Motywacja przezwisk mieszkańców Woli Uhruskiej / Г. Л. Аркушин // Gmina Wola Uhruska na tle Euroregionu Bug: Język i kultura. – Wola Uhruska, 2003. – S. 205–210.
 8. Енциклопедія гуцульського життя [Рец. на: Janów J. Słownik huculski. – Kraków, 2001. – XXX + 294 s.] / Г. Л. Аркушин // Зб. Харківського іст.–філол. товариства. – Нова серія. – Т.  10. – Харків, 2004. – С.  367 – 371.
 9. Іменний словотвір західнополіського говору / Г. Л. Аркушин. – Луцьк : Вежа, 2004. – 764 С. 

Рецензії:

 • Сабадош І. Найбільша праця з української дериватології / Г. Л. Аркушин // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2006. – С.  200–202.
 • Cловесна гра: форма і зміст (на матеріалі західнополіських говірок) / Г. Л. Аркушин // Ukrainica I. Současná ukrajinistika: problémy jazyka, literatury a kultury. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. – S.148–151.
 • Іменний словотвір західнополіського говору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : 10.02.01 – українська мова / Г. Л. Аркушин. – К., 2005. – 44 С. 
 1. Словник евфемізмів, уживаних у говірках та молодіжному жаргоні Західного Полісся і західної частини Волині / Г. Л. Аркушин. – Луцьк ; Люблін : Вид-во обласної друкарні, 2005. – 198 С. 

Рецензії:

 • Фроляк Л. Міцне слово легко сказане / Г. Л. Аркушин // Етнолінгвістичні студії. 1: зб. наук. праць. – Житомир : Полісся, 2007. – С. 197–201.
 1. Творення евфемізмів у західнополіських говірках / Г. Л. Аркушин // Словник евфемізмів, уживаних у говірках та молодіжному жаргоні Західного Полісся і західної частини Волині. – Луцьк; Люблін : Вид-во обласної друкарні, 2005. – С.  178 – 181.
 2. Творення жаргонних евфемізмів / Г. Л. Аркушин // Словник евфемізмів, уживаних у говірках та молодіжному жаргоні Західного Полісся і західної частини Волині. – Луцьк; Люблін : Вид-во обласної друкарні, 2005. – С.  182 – 194.
 3. Народна етимологія і словотворення / Г. Л. Аркушин // Русский язык: история, диалекты, современность: Юбилейный сб. науч. трудов. – Выпуск VІ. – М. : Издательство МГОУ, 2005. – С.  49–52.
 4. Західнополіські назви сонечка семикрапкового (Coccinella) / Г. Л. Аркушин // Українська мова. – 2005. – №  3. – С.  77–81.
 5. Принципи аналізу суфіксації в діалектологічних дослідженнях / Г. Л. Аркушин // Волинь – Житомирщина : історико–філологічний зб. з регіональних проблем. – 2005. – №  14. – С.  64–74.
 6. Західнополіські словотвірні синоніми / Г. Л. Аркушин // Діалектна лексика : лексикологічний, лексикографічний та лінгвогеографічний аспекти. Матеріали доповідей Міжнародної наук. конференції. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. – С.  31–37.
 7. Дублетні назви топооб’єктів Західного Полісся / Г. Л. Аркушин // Mikrotoponimia na pograniczach językowo–kulturowych. – Lublin, 2005. – S. 9–16.
 8. Випадки занепаду звука [г] в українських говірках / Г. Л. Аркушин // Славянские языки: системно–описательный и социокультурный аспекты исследования: Материалы международной научно–методической конференции 17–18 ноября 2005 года. – Ч. 1. – Брест : Издательство УО БрГУ им. А. С.  Пушкина, 2005. – С.  178–187.
 9. Способи творення евфемізмів у західнополіських говірках / Г. Л. Аркушин // Філол. студії. – Луцьк, 2005. – №  1–2. – С.  43–49.
 10. Про чергування та заміну приголосних у процесі словотворення іменників і прикметників (на матеріалі західнополіських говірок) / Г. Л. Аркушин // Gwary i onomastyka pogranicza polsko–wschodniosłowiańskiego i słowiańsko–bałtyckiego : Tom prac ofiarowany Prof. Michałowi Kondratiukowi. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. – S. 55–59.
 11. Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно–західної України і суміжних земель / Г. Л. Аркушин / упоряд. Г. Л. Аркушин. – Луцьк : Вежа, 2006. – Т.  І. – А – К. – 407 С.  (23,71 др. арк.); Т.  ІІ. – Л – Я. – 536 с.  (31,15 др.арк.).

Рецензії:

 • Осташ Р., Осташ Л. Життя, закарбоване в назвах / Г. Л. Аркушин // Діалектологічні студії. 7: традиції і модерн. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2008. – С.  356–366.
 • Бучко Д. Цінне джерело для ономастичних досліджень / Г. Л. Аркушин // Наук. зап. Тернопільського нац. педагогічного ун-ту. Серія: Мовознавство. – Тернопіль : Підручники і посібники. – Вип.2 (17) 2007 – 1 (18) 2008. – С.  257 – 260.
 1. Оніми в складі жаргонної лексики / Г. Л. Аркушин // Acta Onomastica. – Ročník XLVII. – Praha, 2006. – S. 71–76.
 2. Реалізація категорії роду в західнополіських говірках / Г. Л. Аркушин // Ze studiów nad gramatyką i leksyką języka polskiego i ukraińskiego. – Rozprawy Slawistyczne. 20. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2006. – S. 21–26.
 3. Західнополісько–підмосковні паралелі / Г. Л. Аркушин // Русский язык: история, диалекты, современность. – Вып. VІІ. – Москва, 2006. – С.  11–21.
 4. Голоси з Підляшшя (Тексти) / Г. Л. Аркушин. – Луцьк : Вежа, 2007. – 535 С. 

Рецензії:

 • Бідношия Ю. Слухаймо Підляшшя! / Г. Л. Аркушин // Над Бугом і Нарвою. – 2007. – №  2. – С.  43–44.
 • Ігнатюк І. «Голоси з Підляшшя» / Г. Л. Аркушин // Наше слово. –  №  7. – 2008. – 17 лютого.
 • Бідношия Ю. Діалектні тексти зарубіжних українців як джерельна база етнографічних студій / Г. Л. Аркушин // Народна творчість і етнографія. – 2013. – № 2. – С.  112–125.

125. Діалектна назва : мотивація, культурологічний аспект / Г. Л. Аркушин // Етнолінгвістичні студії. 1: Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2007. – С.  38–47.

126. Шацькі лексичні діалектизми / Г. Л. Аркушин // Науковий вісник Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки : За матеріалами І міжнародної наук.–прак. конференції “Шацький національний природний парк : регіональні аспекти, шляхи та напрями розвитку”. – №  11 (Ч. 1). – Луцьк, 2007.– С.  274–278.

127. Відбиття говіркових особливостей у мікротопонімії північно–західної України / Г. Л. Аркушин // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип.  354–355. – Слов’янська філологія : зб. наук. праць.– Чернівці : Рута, 2007.– С.  12–15.

128. Межі західнополіського діалекту / Г. Л. Аркушин // Західнополіський діалект у загальноукраїнському та всеслов’янському контекстах. – Волинь філологічна : текст і контексТ.  – Луцьк : Вежа, 2007. – С.  9–31.

129. Із досліджень українських західнополіських говірок : Бібліографічний опис / Г. Л. Аркушин. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун–ту ім. Лесі Українки, 2007.– 55 С.  (У співавторстві)

130. Особливості картографування мисливської лексики // Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі.– К., 2008.– С.  25–28.

131. Атлас мисливської лексики Західного Полісся / Г. Л. Аркушин.– Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун–ту ім. Лесі Українки, 2008.– 412 С. 

132. Про статус підляських говірок / Г. Л. Аркушин // Українці Холмщини і Підляшшя : історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків : зб. наук. праць. – Луцьк : ВАТ “Волинська обласна друкарня” – РВВ “Вежа” Волин. націон. ун–ту ім. Лесі Українки, 2008. – С.  513–520.

133. Ономастико–діалектологічна лабораторія ВНУ імені Лесі Українки / Г. Л. Аркушин // Літопис Волині / Всеукр. наук. часопис.  –– Ч. 4. – Луцьк, 2008. – С.  199.

134. Атлас західнополіських фаунономенів / Г. Л. Аркушин. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун–ту ім. Лесі Українки, 2008. – 321 с.  (37, 2 ум. др. арк.)

135. Дворівневе та додаткове картографування у регіональних атласах / Г. Л. Аркушин // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). – Вип.  12. Українська діалектна лексика як об’єкт словникарства та лінгвогеографії. До 100–річчя М. А. Грицака / Відп. ред. І. В. Сабадош. – Ужгород, 2008. – С.  58 – 60.

136. Дворівневе і додаткове картографування у регіональному атласі української мови / Г. Л. Аркушин // Стил : Међународни часопис.  – №  7. – Београд, 2008. – С.  251–255.

137. Евфемізація онімів (на матеріалі Західного Полісся) / Г. Л. Аркушин // Tabu językowe і eufemizacja w dialektach słowiańskich / Redakcja F. Czyżewski, A. Tyrpa. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2008. – S. 91–99.

138. Зміна прізвиськ упродовж життя одного носія / Г. Л. Аркушин // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки : Філологічні науки. Мовознавство. – 2008. – №  10. – С.  11–13.

139. Словник прізвиськ північно–західної України: У 3–х Т.  Т.  І: А – И / упоряд. Г. Л. Аркушин. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун–ту ім. Лесі Українки, 2009. – 412 С.  (23, 95 др. арк.); Т.  ІІ: І – П. – 454 С.  (26,5 др. арк.); Т.  ІІІ: Р – Я. – 364 С.  (21, 16 др. арк.).

140. Назви осіб із суфіксом –іст–а у лемківських говірках / Г. Л. Аркушин // Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті // Studia methodologica. – Вип.  27. – Тернопіль : Ред.–видав. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С.  71 – 75.

141. Словник прізвиськ. Яким йому бути? / Г. Л. Аркушин // Studia Slovakistica. Вип.  10 : Ономастика. Топоніміка. – Ужгород, 2009. – С.  6 – 10.

142. Словник варіантів власних імен північно–західної України / упоряд. Г. Л. Аркушин. – Луцьк : Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки, 2009. – 372 c. (21,62 др. арк.)

Рецензія:

 • Осташ Р. І. / Г. Л. Аркушин // Студії з ономастики та етимології. 2010 / НАН України. Ін–т укр. мови. – Луцьк : ВМА “Терен”, 2010. – С.  311–317.

143. Мисливська лексика (9 лінгвістичних карт) / Г. Л. Аркушин // Атлас історії культури Волинської області / відп. ред. Ф. В. Зузук. – Луцьк : Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки, 2008. – С.  100 – 101.

144. Про статус підляських говірок (межиріччя Володавки і Нареви) / Г. Л. Аркушин // Gwary północnego Podlasia. – Bielsk Podlaski – Puchły, 2008. – S. 62–68; O statusie gwar podlaskich (międzyrzecze Włodawki i Narwi) // Gwary północnego Podlasia. –Bielsk Podlaski – Puchły, 2008. – S. 55–61.

145. Зимові свята та обряди жителів Підляшшя / Г. Л. Аркушин // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Слов’янська філологія : зб. наук. праць. – Вип.  475–477. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С.  603–608. 

146. Малопродуктивні способи творення прізвиськ / Г. Л. Аркушин // Літопис Волині : Всеукр. наук. часопис.  – Ч. 5. – Луцьк : Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки, 2008. – С.  80–82.

147. Діалектизми як твірні основи західнополіських прізвиськ / Г. Л. Аркушин // Ukrajinistika v slovanskom kontexte na začiatku nového tisícročia : Jazykovedný zborník vedeckých štúdií venovaný životnému jubileu doc. PhDr. Zuzany Hanudel’ovej, CSc. – Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009. – C. 62–69.

148. Назви віддалених кутків села північно–західної України / Г. Л. Аркушин // Słowiańskie homonimy apelatywno–onimiczne i onimiczno–onimiczne w diachronii i synchronii. – Rozprawe Slawistyczne. 22. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, 2009. – S. 27 – 31.

149. Жителі Підляшшя про свою мову / Г. Л. Аркушин // Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną wschodnią : Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowowi. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010. – S. 137 – 149.

150. Західнополіські невідмінювані деривати з суфіксальним –к– / Г. Л. Аркушин // Волинь філологічна: текст і контекст.  Західнополіські говірки в просторі та часі : зб. наук. пр. – Вип. 9. – Луцьк : Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки, 2010. – С.  8 – 21.

151. Західнополіські фразеорепліки / Г. Л. Аркушин // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Філологічні науки: Мовознавство. – 2010. – № 2. – С.  7–10.

152. Фольклорно–діалектологічні матеріали з Підляшшя / Г. Л. Аркушин // Міфологія і фольклор. – 2010. – №  1(5). – С.  88–96.

153. Голоси з Волинського Полісся : Тексти / Г. Л. Аркушин. – Луцьк : РВВ Волинського нац. ун–ту ім. Лесі Українки, 2010. – 542 С.  + 2 DVD. (43,54 друк. арк.)

154. Мова фольклору і говіркове мовлення / Г. Л. Аркушин // Народна творчість українців у просторі і часі : матеріали міжнародної наук. конференції в рамках VI Міжнародного фестивалю українського фольклору “Берегиня”. – Луцьк : Терен, 2010. – С.  206–214.

155. Стверджувальні та заперечні західнополіські слова–речення / Г. Л. Аркушин // Волинь – Житомирщина : Історико–філологічний збірник з регіональних проблем. – 22(ІІ том). – Житомир, 2010. – С.  17–22.

156. Arkuszyn H., Rieger J. Teksty gwarowe ze wsi Szczedrohir na Polesiu / Г. Л. Аркушин // Studia nad polszczyzną kresową. – T. XII. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2010. – S. 237–242.

157. Українська діалектологія : робоча навч. прогр. та метод. рек. для студ. ІІ курсу денної та заочної форм навч. спец. “Укр. мова і література” / Григорій Львович Аркушин. – Луцьк : Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки, 2011. – 100 С.  (4,65 друк. арк.)

158. Спогади підляшуків про виселення / Г. Л. Аркушин // Українці Холмщини і Підляшшя : історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків : зб. наук. праць. – Т.  2. – Луцьк : ВАТ “Волинська обласна друкарня”, 2010. – С.  253–262.

159. Іншомовні слова як твірні основи західнополіських прізвиськ / Г. Л. Аркушин // Діалектологічні студії. 9 : Запозичення та інтерференція / відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2010. – С.  305–312.

160. Українські діалектні тексти (до питання методології) / Г. Л. Аркушин // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Філологічні науки. Мовознавство. – №  1. – 2011. – С.  3–8.

161. Словник луцьких жаргонізмів і сленгізмів / упоряд. Г. Л. Аркушин. – Луцьк : Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки, 2011. – 272 С.  (15,81 ум. друк. арк.).

162. Діалектизми у складі молодіжного жаргону / Г. Л. Аркушин // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія; Соціальні комунікації. – Вип.  24. – 2011. – С.  51–52.

163. Підляський волинянин Петро Купрись / Г. Л. Аркушин // Літопис Волині. – 2010. – Ч. 8. – С.  126–133.

164. Прозовий фольклор та перекази з Підляшшя / Г. Л. Аркушин // Teka komisji polsko–ukraińskich związków kulturowych. – T. V. –Lublin : PAN odział w Lublinie, 2010. – S. 9–23.

165. Дво– і тричленні власні найменування на луцьких надмогильних каменях / Г. Л. Аркушин // Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko–wschodniosłowiańskiego/ – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu UMCS, 2011. – S. 85–92.

166. Варіанти особових власних імен як джерело діалектологічних досліджень / Г. Л. Аркушин // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Філологічні науки. Мовознавство. – №  1 (226). – 2012. – С.  4–6.

167. Західнополіські антропоніми з твірною основою Степан / Г. Л. Аркушин // Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego . Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. – Rozprawy Slawistyczne. 23. –Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2011. – S. 27–32.

168. Чи по-людськи говорять по-луцьки? / Г. Л. Аркушин // Літопис Волині : Всеукраїнський наук. часопис.  – Число 9. – 2011. – С.  133–135.

169. Західнополіська діалектологія : навч. посібник з регіональної діалектології для студентів спеціальності “Українська мова і література” / Г. Л. Аркушин. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 256 с.   

170. Голоси з Берестейщини : Тексти / Г. Л. Аркушин. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 536 с.  

 1. Hryhorij Arkušyn. Dialektsprecher versus Dialektologen (über den Status der Brester–Pins’ker Mundarten) / Г. Л. Аркушин // ІІІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht" Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2012. Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Otto Sagner, München – Berlin, 2013. – Р. 31–37.

172. Словник прізвищ північно–західної України та суміжних земель / Г. Л. Аркушин. – Луцьк : Вежа–Друк, 2013. – 556 С.  (32,31 ум. др. арк.)

173. Підсилювальні частки у волинсько–поліських говірках / Г. Аркушин // Волинь філологічна: текст і контекст.  Лінгвостилістика ХХІ століття : стан і перспективи : зб. наук. праць. – Вип.  17. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – С.  5–14.

174. Народна лексика Західного Полісся / Григорій Аркушин. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 236 с

175. Частка не в західнополіських говірках / Г. Аркушин // Діалекти в синхронії та діахронії : загальнослов’янський контексТ.  – К. : ТОВ “КММ”, 2014. – С.  25–29.

176. Про підляське Середопістя та деякі інші регіональні святкування / Г. Л. Аркушин // Типологія та функції мовних одиниць. – 2014. – № 2. – С.  5–15.

177. Придомні символічні хрести / Г. Аркушин // Cmentarze po obu stronach Bugu. – Włodawa – Lublin, 2014. – С.  93–101.

178. “Всьогó на свíти хватáє…” (фольклор, звичаї та обряди Західного Полісся у діалектологічних записах) :[вибране] / Г. Л. Аркушин. – Луцьк : Вежа–Друк, 2015. – 212 С.  (12,32 др.арк.).

179. Назви Багатого вечора на Західному Поліссі / Г. Л. Аркушин // Яровиця. – 2014. – № 3. – С.  19–21.

180. Ігри молоді на вечорницях / Г. Л. Аркушин // Яровиця. – 2014. – № 4. – С.  17–20.

181. Західнополіські ономатопи / Г. Л. Аркушин // Наук. вісник Східноєвропейськог нац. ун-ту імені Лесі Українки : Філологічні науки, мовознавство. – 2014. – №  12. – С.  56–60.

182. Наказові дієслова на –іте в текстах Лесі Українки й у західнополіських говірках / Г. Л. Аркушин // Лінгвостилістичні студії. – 2014. – Вип. 1. – С.  6–13.

183. Деривати з твірної основи Іван у західнополіській антропонімії / Григорій Аркушин // Типологія та функції мовних одиниць. Науковий журнал. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 2 (4). – С. 24–31.

184. Західнополіські неозначені займенники / Григорій Аркушин // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки : Філологічні науки. Мовознавство / гол. ред. І. Я. Коцан. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 6 (307). – С. 3–6.