Перейти до основного вмісту
img
Ущина Валентина Антонівна
професор, завідувач кафедри англійської філології

Наукові інтереси:

дискурс, соціолінгвістика, прагматика, когнітивна лінгвістика, теорії ідентичності та позиціювання

Курси:

стилістика англійської мови, соціолінгвістика, соціолінгвістичні маркери комунікації

Публікації:

близько 80

Вибрані публікації:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ущина В.А. Соціолінгвістична категорія домінантності та її реалізація в англомовному політичному дискурсі (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук) за спец. 10.02.04 – германські мови. – Луцьк : Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2003. – 210 c.
 2. Ущина В.А. Позиціювання суб’єкта в сучасному англомовному дискурсі ризику (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук) за спец. 10.02.04 – германські мови. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2016. – 500 с.

МОНОГРАФІЇ:

1. Ущина В. А. Позиціонування суб’єкта в англомовному дискурсі ризику: соціокогнітивний аспект : [монографія] / Валентина Антонівна Ущина. — Луцьк : Вежа-Друк, 2015. — 380 с. ISBN: 978-617-7272-29-7

 

РОЗДІЛИ В КОЛЕКТИВНИХ МОНОГРАФІЯХ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЗАРУБІЖНИХ):

 1. Ushchyna V. Stancetaking in the discourse on risk: identities construed / V. Ushchyna // Subjectivity and Epistemicity. Corpus, discourse, and literary approaches to stance / Ed. by D. Glynn & M. Sj?lin. — Lund : Lund University Press, 2014. — P. 215 —235.
 2. Ushchyna V. Epistemic stance and the linguistic realization of expert identities in risk communication / V. Ushchyna // Towards the Ecology of Human Communication / Ed. by M. Boguslawska-Tafelska and A. Drogosz. — Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2015. — P.33—50.

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАННЯХ (ВИБРАНІ):

 1. Ущина В. А. Позиціонування суб’єкта у дискурсивних ситуаціях ризику / В. А. Ущина // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія : Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов : [зб. наук. пр.]. — Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. — № 1023, Вип. 72. — С. 77—84.
 2. Ущина В. А. Дискурс ризику як середовище конструювання позиції суб’єкта (на матеріалі англомовного медіа-дискурсу) / В. А. Ущина // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.]. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2013. — Вип. 118. — С. 155—159.
 3. Ущина В. А. Лінгвістична модальність у контексті конструювання позиції англомовного суб’єкта дискурсивної діяльності / В. А. Ущина // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки : [зб. наук. пр.]. — Кам’янець-Подільський : "Аксіома", 2013. — Вип. 32. — С. 399—403.
 4. Ущина В. А. Евіденційність і епістемічна позиція суб’єкта дискурсивної діяльності (на матеріалі англомовного дискурсу ризику) / В. А. Ущина // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.]. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2014. — Вип. 130. — С. 200—204.
 5. Ущина В. А. Лінгвістичне конструювання експертних суб’єктних позицій в англомовному дискурсі ризику / В. А. Ущина // Одеський лінгвістичний вісник : [наук.-практ. журн]. — 2014. — Вип. 4. — С. 273—277.
 6. Ущина В. А. Мовна репрезентація образного складника концепту РИЗИК/RISK в англомовній картині світу / В. А. Ущина // Мовознавчий вісник : [зб. наук. пр]. — Черкаси : Черкаський нац. ун-т імені Б. Хмельницького, 2014. — Вип. 19. — С. 195—201.
 7. Ущина В. А. Позиціонування англомовних суб’єктів у ситуації ризику як конструювання ментальних просторів / В. А. Ущина // Нова філологія : [зб. наук. пр.].— Запоріжжя : ЗНУ, 2014. — Вип. 67. — С. 134— 138.
 8. Ущина В. А. Сценарій розгортання англомовної комунікативної ситуації ризику / В. А. Ущина // Нова філологія : [зб. наук. пр.].— Запоріжжя : ЗНУ, 2014. — Вип. 60. — С. 179—185.
 9. Ущина В. А. Дискурсивні стратегії позиціонування суб’єкта-дилетанта в метакомунікативній ситуації ризику / В. А. Ущина // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика : [зб. наук. пр.]. — Херсон : ХДУ, 2015. — Вип. 23. С. 35— 40.
 10. Ущина В. А. Фрактальна природа суб’єктного позиціонування в англомовному дискурсі ризику / В. А. Ущина // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство : [зб. наук. пр.]. — Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. — № 3 (304). — С. 172—177.

СТАТТІ У ВИДАННЯХ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ:

 1. Ushchyna V. Stancetaking on risk: a socio-cognitive approach to situatedd iscourse analysis / V. Ushchyna // Science and Education: a New Dimension. Philology III (9). — Budapest : www.seanewdim.com, 2015. — Issue 56. — P. 34—37. — p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996. (JOURNAL IMPACT FACTOR: 2.642 DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING: ULRICH’S WEB, GLOBAL SERIALS DIRECTORY, UNION OF INTERNATIONAL ASSOCIATIONS YEARBOOK, SCRIBD, ACADEMIA.EDU, GOOGLE SCHOLAR).
 2. Ushchyna V. A. Interactionality of Stancetaking in the Risk Discourse / V. A. Ushchyna // Science and Education: a New Dimension. Philology I (3). — Budapest : www.seanewdim.com, 2013. — Issue 13. — P. 18—22. — p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996. (JOURNAL IMPACT FACTOR: 2.642 DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING: ULRICH’S WEB, GLOBAL SERIALS DIRECTORY, UNION OF INTERNATIONAL ASSOCIATIONS YEARBOOK, SCRIBD, ACADEMIA.EDU, GOOGLE SCHOLAR).
 3. Ущина В. А. Соціокогнітивна дискурсологія: аспекти дослідження / Science and Education a New Dimension: Humanities and Social Sciences IV (15). — Budapest : Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2016. — P. 35 — 39. — Issue 1. — p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996 (JOURNAL IMPACT FACTOR: 2.642 DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING: ULRICH’S WEB. GLOBAL SERIALS DIRECTORY, UNION OF INTERNATIONAL ASSOCIATIONS YEARBOOK, SCRIBD, ACADEMIA.EDU, GOOGLE SCHOLAR).
 4. Ущина В.А. Афективне позиціонування суб’єкта дискурсивної діяльності в англомовній комунікативній ситуації ризику / Ущина Валентина Антонівна // East European Journal of Psyholinguistics. – Vol. 3. – Number 1. – Lutsk: Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2016. – P. 131 – 139 (DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10605 (Index Copernicus, DOAJ, Ulrich’s Web).

СТАТТІ У ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ ІНШИХ КРАЇН

 1. Ushchyna V. A. Interactive nature of stance in Internet discussion bloggs / V. A. Ushchyna // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения

и культурологи : [сб. ст. по материалам ХХ междунар. заоч. науч.-практ. конф.] — М. : Изд. "Международный центр науки и образования", 2014. — № 1 (20). — С. 186—191.

 1. Ущина В. А. Позиционирование субъекта дискурсивной деятельности в ситуации риска / В. А. Ущина // Проблемы лингвистики и лингводидактики : [междунар. сб. науч. ст.] / под ред. С. А. Моисеевой, Л. Г. Петровой. — Белгород : ИПЦ "ПОЛИТЕРРА", 2013. — Вып II. — С. 255—265.
 2. Ущина В. А. Лингвориторическиe аспекты субъектного позиционирования в англоязычном дискурсе / В. А. Ущина // Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты : [науч. журн.]. — Сочи : Сочинский гос. ун-т, 2013. — Вып. 18. — С. 202—205. — ISSN 2307-6364.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ (ВИБРАНІ):

 1. Ущина В. А. Особливості суб’єктного позиціонування в англомовних дискурсивних ситуаціях ризику // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 03—05 квіт. 2013 р.) / Мін-во освіти і науки, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. — C. 396—398.
 2. Ущина В. А. Лінгвістичне конструювання експертних суб’єктних позицій в англомовному дискурсі ризику / В. А. Ущина // Тези доповідей Міжнародного конгресу "Лінгвістика ХХІ століття: погляд у майбутнє" та Міжнародної наукової конференції "Перші Почепцовські читання", (Київ, 25—27 верес. 2013 р.). — К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. — C. 103—105.
 3. Ущина В. А. Вербалізація концепту "ризик” у сучасній англійській мові / В. А. Ущина // Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф., (10—12 жовт. 2013 р.) / М-во осв. і науки України ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. — С. 278—283.
 4. Ущина В. А. Когнітивне моделювання ідеалізованої англомовної ситуації ризику / В.А. Ущина / Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 19—21 берез. 2014 р.) / Мін-во освіти і науки, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. — С. 440—442.
 5. Ushchyna V. Creativity in Construing and Interpreting Identity in Discourse Situations of Risk / V. Ushchyna / Мова — література — мистецтво : когнітивно-семіотичний інтерфейс : матеріали Міжнар. наук. конф., (Київ, 25—27 верес. 2014 р.) / Мін-во освіти і науки, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. — С. 119.
 6. Ushchyna V. A. Interactive nature of stance in Internet discussion bloggs / V. A. Ushchyna // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения

и культурологи : [сб. ст. по материалам ХХ междунар. заоч. науч.-практ. конф.] — М. : Изд. "Международный центр науки и образования", 2014. — № 1 (20). — С. 186—191.

 1. Ushchyna V. Manipulative Use of "Risk" as a Stance in Political Communication / V. Ushchyna // Political Linguistics III : Book of Abstracts / University of Warsaw. — Warsaw : University of Warsaw, 2014. — P. 65.
 2. Ushchyna V. Mutuality of identity construction in discourse interaction: from personal stances to collective symbols / V. Ushchyna // New Developments in Linguistic Pragmatics : Book of Abstracts, (Lodz, 12—14 April 2015) / University of Lodz. — Lodz : University of Lodz, 2015. — P. 169—170.
 3. Ushchyna V. Stancetaking on risk: Semantic wars of late modernity / V. Ushchyna // GLOBE 2015: East-West European Forum on Discourse. Past, Present and Future of Discourse Studies, (Warsaw, 14—16 May 2015) / University of Warsaw. — Warsaw : University of Warsaw, 2015. — P. 63.

Участь у конференціях:

Закордонні (вибрані):

 1. "I-Mean. Language and Identity" (Брістоль, Велика Британія, 2013),
 2. "Post-Newtonian Models of the World and New Paradigms in Language and Communication Studies" (Ольштин, Польща, 2013),
 3. "Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии" (Москва, Росія, 2014),
 4. "Political Linguistics III: (Re)construing National Identity in "(un)doing Europe" Today" (Варшава, Польща, 2014),
 5. "Diversity and Super-Diversity: Sociocultural Linguistic Perspectives" (Вашингтон, США, 2015),
 6. "New Developments in Linguistic Pragmatics" (Лодзь, Польща, 2015),
 7. "GLOBE 2015: East-West European Forum on Discourse. Past, Present and Future of Discourse Studies" (Варшава, Польща, 2015),
 8. "Cognitive Linguistics in 2015" (Люблін, Польща, 2015),
 9. "Intercultural Pragmatics 2016" (Спліт, Хорватія, 2016),
 10. International Association for Cognitive Semiotics Conference (Люблін, Польща, 2016)

Різне:

20.12.2016 Ущина В.А. захистила докторську дисертацію на тему «Позиціювання суб’єкта в сучасному англомовному дискурсі ризику» в Київському національному лінгвістичному університеті

ПРОФЕСІЙНІ СПІЛЬНОТИ

Українська Асоціація когнітивної лінгвістики і поетики УАКЛІП - http://uaclip.at.ua/news/

МІЖНАРОДНІ СТАЖУВАННЯ

В 1999-2000 роках В.А. Ущина проходила стажування в університеті Olemiss у США (Оксфорд, Місісіпі) як стипендіат Програми імені Фулбрайта http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/3/programs.html