Перейти до основного вмісту
Шуляк Антоніна Миколаївна
Шуляк Антоніна Миколаївна
Декан факультету, доктор політичних наук, професор

 

ШУЛЯК АНТОНІНА МИКОЛАЇВНА,

 

Народилася 1980 р. у м.Подільськ (до 2016 р. – Котовськ) Одеської області.

 

Освіта:

1998–2003 рр. – Волинський державний університет імені Лесі Українки, історичний факультет, спеціальність «Політолог. Викладач» (диплом спеціаліста);

2005–2006 рр. – Тернопільський національний економічний університет, Центр довузівської, післядипломної та магістерської підготовки, спеціальність «Економіка підприємства» (диплом спеціаліста) ;

2007–2010 р.   – здобувач наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси;

16.06.2010 р. – захист кандидатської дисертації «Роль засобів масової комунікації у формуванні іміджу публічної влади (на прикладі Волинської області)»у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.17 при Львівському національному університеті імені Івана Франка(диплом кандидата політичних наук);

2010–2015 рр.  – здобувач наукового ступеня доктора  політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси;

30.06.2015 р. – захист докторської дисертації «Політико-системний вимір інформаційної демократії» у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.17 при Львівському національному університеті імені Івана Франка(диплом доктора політичних наук).

 

Проекти:

 • 2004 р. м.Яремче–Проект «Виборча школа: вивчив сам – навчи іншого» (особливості правового регулювання виборів президента України); організатор  ЛМГО «Інститут політичних технологій»
 • 2008 р., м. Луцьк – семінар-тренінг «Робота журналістів з офіційними джерелами» в рамках проекту «Доступ до джерел офіційної інформації – місцевим журналістам та редакціям місцевих ЗМІ України»,
 • 2008 р., м. Луцьк – семінар  «НАТО стає ближчим» у рамках проекту «Навчально-методичне забезпечення вивчення питань міжнародної безпеки та євроатлантичної України у вищих навчальних закладах»,
 • 2009 р., м. Луцьк – обговорення на тему «Гендерні особливості політичної реклами та PR» у дискусійному клубі «Стереотипні образи чоловіків і жінок у рекламі», що організували Регіональне представництво фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, ВГО «Жіночий консорціум України», ВОГО «Гендерний центр»,
 • 2010–2012 рр. м. Луцьк  – науково-дослідна тема кафедри міжнародної інформації Волинського національного університету імені Лесі Українки «Актуальні проблеми формування та розвитку європейського інформаційного простору» (протокол  №  1 від 28 серпня 2010 р.),
 • 2011–2013 рр. м. Луцьк  – індивідуальна наукова  тема «Політико-системний вимір інформаційної демократії» (номер держреєстрації 0112U006512);
 • 2012–2014 рр. м. Луцьк  – науково-дослідна тема кафедри міжнародної інформації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Інформація та комунікація в сучасному світі» (номер державної реєстрації 0112U001779),
 • 2013 р. м. Київ – науково-дослідна робота «Концептуальні засади державної політики сприяння розвиткові громадянського суспільства і утвердження особистості», яка виконується відповідно до цільової програми наукових досліджень Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України «Громадянське суспільство, особа, держава: національний досвід та потенціал взаємодії»;
 • 2013–2015 рр. м. Луцьк  – держбюджетне фундаментальне дослідження «Інформаційна підтримка транскордонного співробітництва України»  (номер держреєстрації 0113U002221), яке відповідає  вимогам наукової проблематики пріоритетного напряму розвитку науки і техніки на період до 2020 року, визначеному Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», а саме фундаментальні наукові  дослідження  з  найбільш  важливих проблем   розвитку   науково-технічного,   соціально-економічного, суспільно-політичного,  людського  потенціалу   для   забезпечення конкурентоспроможності   України   у  світі  та  сталого  розвитку суспільства і держави.
 • 2018-2019 рр. НДР «Інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривалізації» згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 р. № 695«Про фінансування спільних українсько-польських науково-дослідних проектів у 2018 р.» (співвиконавець відділ політології Інституту наук про безпеку Краківського педагогічного університету ім. Національної освітньої комісії). (номер держреєстрації 0119U001621)

 

Стаж та вчені звання:

- серпень 2007 р. –  червень 2010 р. – редактор, заступник керівника, керівник інформаційного центру,  головний редактор газети «Наш університет»,

- вересень 2008 р. – червень 2010 р. – асистент кафедри політології ВНУ ім. Лесі Українки,

- вересень 2010 р. – серпень 2011 р. – старший викладач кафедри міжнародної інформації ВНУ ім. Лесі Українки,

- вересень 2011 р. –  лютий 2016 р. – доцент кафедри міжнародної інформації СНУ ім. Лесі Українки,

- 2011–2012 н.р. – куратор Наукового товариства аспірантів та студентів (НТАіС) факультету міжнародних відносин ВНУ ім. Лесі Українки,

- 2012 р. – переможець конкурсу «Кращий молодий науковець ВНУ ім. Лесі Українки»,

- 2013–2015 рр. – старший науковий співробітник держбюджетної теми «Інформаційна підтримка транскордонного співробітництва України»  за сумісництвом.

- лютий 2014 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної інформації СНУ ім. Лесі Українки, 

- 2014–2015 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України (стипендія для молодих науковців),

- з 2015 р.  читає лекції  у Волинському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій,

- лютий – вересень 2016 р. – професор кафедри міжнародної інформації СНУ ім. Лесі Українки,

- вересень-грудень 2016 р. – в.о. завідувача кафедри міжнародної інформації СНУ ім. Лесі Українки,

- серпень-грудень 2016 р. – координатор Міжнародної сертифікованої навчальної програми «Школа інновацій та соціального підприємництва», проект  Східноєвропейського  національного університету імені Лесі Українки (м.Луцьк) та Української соціальної академії (м.Київ);

 З грудня 2016 р. – завідувач кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу СНУ ім. Лесі Українки;

2018-2019 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України (стипендія для молодих науковців);

Липень 2018 р. – грудень 2019 р. – головний науковий співробітник НДР «Інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривалізації».

 

Керує підготовкою здобувачів наукового ступеня кандидата політичних наук:

1. Вознюк Євгенії за темою докторської дисертації «Інформаційний тероризм як чинник впливу на міжнародну та національну безпеку», за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

2.   Кольцової Ірини за темою «Інформаційна глобалізація: досвід України і Польщі» спеціальність 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку,

3.   Фесик Олесі «Використання м’якої та твердої сили у розв’язанні міжнародних конфліктів» спеціальність 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

4. Шейх Тідана Самба за темою «Глобальні та регіональні аспекти безпеки  на Близькому Сході» за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

 

Підготовлено: Найдич М.А. дисертація  за темою «Вектори державної молодіжної політики країн Європейського Союзу та України: порівняльні аспекти», спеціальність 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку, диплом ДК 43303 від 26.06.2017 р.

 

Стажувалася:

-    в Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, курс «Фахова підготовка студентів за допомогою політичного моделювання та ділових ігор» (80 годин) (м. Київ, 19–30 березня 2012 р.);

-    у Волинському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Семінар-тренінг «Технологія розробки тесту для вимірювання навчальних компетентностей слухачів» (24 години) (29–30 травня 2013 р., м. Луцьк);

-    науковий семінар для підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів ІІІ- ІV рівня акредитації «Європейська інтеграція: досвід Польщі та України» (54 години) (5–9 вересня 2013 р., м. Луцьк-Люблін);

-    у Волинському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Семінар «Запровадження сучасних методів навчання дорослих у системі підвищення кваліфікації» (15–16 вересня 2015 року, м.Луцьк);

- викладач та слухач Міжнародної короткострокової сертифікованої програми «Businessleadership», організована Українською соціальною академією (м. Київ), Університетом Анджелікум (м. Рим, Італія) та СНУ імені Лесі Українки (23-31 травня 2016 р., Луцьк);

- лютий 2017 р. – «Школа е-урядування» у рамках швейцарсько-української програми “Електронне урядування задля підзвітності влади і участі громади” (“EGAP”). Проект Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

- 01.12.2017 р. – 31.05.2018 р. Стажування в Інституті політичних наук, соціологічно-історичний факультету Жешувського yніверситету, Республіка Польща (Zakładzie Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego).

- Березень – листопад 2018 р., Семінар «Дистанційне навчання засобами Microsoft Office 365», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

 

З 2014 р. – тематичний редактор часопису Університету Миколая Коперніка (Польща, м.Торунь) "Історія та політика" ("HistoryandPolitics : [Półrocznikpoświęconymyślipolitycznej i stosunkommiędzynarodowym]. Режим доступу до часопису – http://apcz.pl/czasopisma/index.php/HiP/index.

З 2016 р. – відповідальний секретар періодичного друкованого наукового фахового  видання «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини» (політичні науки).Режим доступу до часопису –http://fmv-visnyk.pp.ua/.

З 2017 р. головний редактор видання  «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (СНУ імені Лесі Українки, політичні науки), Режим доступу до часопису – https://relint.eenu.edu.ua/index.php/relint.

З 2018 р. член наукової ради часопису „Annales Universitatis Pedagogice Cracoviensis. Studia de Securitate”  (Польща, м.Краків). Режим доступу до часопису –https://studiadesecuritate.up.krakow.pl/redakcja/

2016-2019  рр. – член науково-методичної комісії з соціальних наук та журналістики (галузь знань 05 – соціальні та поведінкові науки, підкомісія 052 – Політологія) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України.

 

Сфера наукових інтересів: «Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах», «Аналіз зовнішньої політики», «Актуальні проблеми сучасної політичної аналітики», «Політичний консалтинг», «Основи аналітичної експертизи».

 

Автор понад 130 публікацій, у тому числі навчальні посібники з грифом МОН України, монографії, навчальні-методичні праці, структурні частини у навчально-методичних посібниках, колективних монографіях та словниках-довідниках,  публікації у фахових виданнях,  статі у збірниках, тези доповідей.

Основні наукові праці:

Індивідуальні монографії:Митко А. М. Засоби масової комунікації та імідж влади: регіональний аспект : [монографія].  – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2010. – 244 с.

Митко А. М. Інформаційна демократія: реалії та виклики часу : [монографія]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 400 с.http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/9067/1/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE.pdf.

Рецензії: Юськів Б. М. Проблеми політико-системного виміру інформаційної демократії // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2014. – № 14 (291). – С. 149–150; Prokop M. А. Митко. Інформаційна демократія: реалії та виклики часу, Вежа-Друк, Луцьк 2014 // Kulturа i Edukacjа. – № 3. – 2015. – С. 218–225.

Структурні частини в колективних монографіях:

Митко А. М. Моделі політичної комунікації європейського інформаційного простору // Актуальні проблеми формування та розвитку європейського інформаційного простору : [кол. моногр.] / [за заг. ред. Є. Б. Тихомирової]. – Луцьк : ВМА «Терен», 2012. – 354 с. – авторські С. 91–112.

Митко А. М. Місце теорії інформаційної демократії в сучасному європейському інфопросторі // Актуальні проблеми формування та розвитку європейського інформаційного простору : [кол. моногр.] / [за заг. ред. Є. Б. Тихомирової]. – Луцьк : ВМА «Терен», 2012. – 354 с. – авторські С. 113–152.

Митко А. М. Демократизація інформаційного простору Волині //  Волинь. Громадський рух: 20 років [громадський бюлетень] : / В. І. Бортніков, М. Г. Тиский, А. М. Митко, В. В. Троценко, М. І. Іванюк та ін.; головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Волинської обласної державної адміністрації. – К. : Волиньполіграф, 2011. – 215 с. – авторські Розділ 1. – Ч.4. – C. 59-76.

Митко А. М. Демократизація інформаційного простору Волині // Волинь в умовах демократичної трансформації (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) : [кол. моногр.] / [В. І. Бортніков, Н. Н. Коцан, Н. В. Павліха та ін. ; за ред. В. І. Бортнікова]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 656 с. – авторські С. 296–317.

Митко А. М. Інформація і знання як ресурс нетократії в країнах Європейського Союзу // Integracjaeuropejska: doświadczeniePolski i Ukrainy Європейська інтеграція: досвід Польщі та України : [кол. моногр.] / за заг. ред. Н. В. Павліхи. – Луцьк ; Люблін : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 700 с. – авторські С. 637–642.

Митко А. М. Розвиток інформаційної демократії в Україні // Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці : [аналіт. доп.] / [за ред. О. М. Майбороди]. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса HAH України, 2013. – 376 с. – авторські С. 212–243.http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/dergava_site_173.pdf.

Мытко А. Н. «Мягкая сила» какпроявлениеинформационнойдемократии в постсоветскомпространстве // Интеграционныепроекты на постсоветскомпространстве [кол. моногр.] / Н. Ф. Ржевская, Н. М. Сирота, А. О. Сошников и др. ; подобщ. ред. В. И. Пащенко. – Днепропетровск : ООО «Инновация», 2014. – 504 с. – авторські С. 29–38.http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/9232/5/integr_proekt2014_2_1.pdf.

Митко А. М. Концепт транскордонного співробітництва// Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України : теоретичні аспекти: [кол. моногр.] // [наук. ред. Є. Б. Тихомирова; за заг. ред. Митко А.М.]. – Луцьк: Вежа-друк, 2013. –  264 с. – авторські С. 8-35.http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/2746/1/inf_zabesp_monogr%201.pdf.

Митко А. М. Угорщина й Україна: інформаційні паралелі транскордонного співробітництва // Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України: практичні аспекти : [кол. моногр.] / Є. Б. Тихомирова, Н. П. Карпчук, Б. М. Юськів [та ін.] ; [за заг. ред. А. М. Митко ]. – Луцьк : Вежа-друк, 2014. – 288 c. – авторські С. 110–129.http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/4833/1/inf_zab_monograf.pdf.

Митко А. М. Методичні та організаційні аспекти роботи із засобами масової комунікації         // Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України: методичні аспекти : [кол. моногр.] / Б. М. Юськів, Н. П. Карпчук, Є. Б. Тихомирова [та ін.]; наук. ред. Є. Б. Тихомирова; за заг. ред. А. М. Митко. – Луцьк  : Вежа-Друк, 2015. – 252 с. – авторські С. 8-46.http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/8868/1/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B33.pdf.

The Global Nature of Media and Information Democracy // Media and globalization. Different Cultures, Societies, PoliticalSystems // Ed. Ilona Biernacka-Ligięza. – Lublin: Maria Curie-Skłodowska UniversityPress, 2015. – Р. 45-56.

Problems of Information Space Protection and National
Information Security // International and National Security: Politics, Information, Ecology, Economy: collective monograph/еd. by A. Mytko. – Lutsk: MPBP “Hordon”, 2018. – 320 p. – р.133-145

Статті у фахових виданнях України:

Митко А. Формування позитивного іміджу політика у ЗМІ // Держава і право : [збір. наук. праць]. –Вип. 42. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – С. 751-755. (Юридичні і політичні науки).

Митко А. Вектори формування іміджу представників політичної влади Волині (на основіаналізу повідомлень у місцевих ЗМІ) // Наукові запискиІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Випуск 44. – 2010. – С. 160-168.URL: file:///C:/Users/User/Downloads/Nzipiend_2009_44_21.pdf.

Митко А. До питання про наукові розробки в галузі іміджу та РR // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку:[збір. наук. праць]. – Л. : Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – Вип. 21. – С. 136-140. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/6379/1/28.pdf.

Митко А. Технологія та специфіка формування іміджу волинської політичної влади // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Вип. 12. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2009. – С. 112-116. (Серія: Політологія. Соціологія. Філософія).

Митко А. Імідж жінки-політика в сучасній Україні: спроба аналізу і перспективи змін// Сучасна українська політика: політики та політологи про неї. – Вип. 17. – Київ, Миколаїв : Вид-во «Український центр політичного менеджменту», 2009. – С. 160-168. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26614/22-Mytko.pdf.

 Митко А. М. Взаємовідносини представників політичної влади, прес-служб і регіональних ЗМІ (на прикладі Волинської області) // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 486-487. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – С. 203-207.

Митко А. М. До питання про свободу слова та відкритістьполітичноївлади (регіональний аспект) // НауковийвісникУжгородськогонаціональногоуніверситету. – Вип. 13. – Ужгород :Вид-воУжНУ «Говерла», 2009. – С. 286-289. (Серія: Політологія. Соціологія. Філософія).

Митко А. М. Роль інтелігенції у дорадчих органах публічної влади Волині // Інтелігенція і влада : [громадсько-політ. наук. збір.] /  [ред. кол. : Г. І. Гончарук (гол. ред.) та ін.]. – Вип. 19. – Одеса : Астропринт, 2010. – С. 92-99. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/iiv_2010_19_12.pdf.

 Митко А. М. До питання про «інфократію» й «інформаційну демократію» // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – № 26. – С. 53–58.http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Nvvnu/misnarod_vidnos/2010_26/R2/Mytko.pdf.

Митко А. М. Теорії демократії в сучасній політології // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2011. – № 8 (133). – С. 217–226.  

Митко А. М. Аналіз моделей комунікації через політологічну призму // Науковий вісник Одеського державний економічного університету. – 2011. – № 25 (150). – С. 116–125.

Митко А. М. Інформаційна влада в політичній системі // Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету : [«Панорама політичних студій»]. – Рівне : РДГУ, 2011. – Вип. 5−6. – С. 167–173.http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Pps/2011_5-6/mytko.pdf.

Митко А. М. Концепт інформаційної демократії у сучасній політичній науці // Сучасна українська політика. Політики та політологи про неї. – К. : Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2011. – Вип. 24. – С. 15–24.

Митко А. М. Політична комунікація як елемент інформаційної демократії // Слов’янський вісник : [зб. наук. пр.] / Рівнен. ін-т слов’янознавства Київ. славістичного ун-ту. – Рівне, РІС КСУ, 2011. – Вип. 12. – С. 213–216. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/slv/2011_12/st47.pdf.

 Митко А. М. Модернізація інформаційного простору Волині в умовах економічної нестабільності періоду становлення незалежності України (1991−2010 рр.) // Наукові записки. Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2011. – Вип. 6 (56). – С. 258–269. file:///C:/Users/User/Downloads/Nzipiend_2011_6_26.pdf.

 Митко А. М. Електронна демократія в дії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2011. – № 20 (217). – С. 20–23. http://fmv-visnyk.pp.ua/wp-content/uploads/2016/2011-20/6.pdf.

Митко А. М. До питання про е-голосування // Політологічні та соціологічні студії. Т. ХІ. Теорія та історія політичної науки: світовий та національний досвід : [зб. наук. пр.] / [наук. ред. А. М. Круглашов]. – Чернівці : Букрек, 2012. – С. 266–273.

Митко А. М. Наукові розвідки теорії гейткіперів // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. – 2012. – № 2 (154). – С. 94–101.

Митко А. М. Глобальна природа інформаційної демократії // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. – 2012. – № 5 (157). – С. 37–47.

Митко А. М. Спіндокторінг як сучасна європейська практика керування інформаційно-комунікаційною політикою // Слов’янський вісник : [зб. наук. пр.] / Рівнен. ін-т слов’янознавства Київ. славістичного ун-ту. – Рівне, 2012. – Вип. 13. – С. 181–184. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/slv/2012_13/st49.pdf.

Митко А. М. Наукові розвідки інформаційної демократії в сучасній американській комунікативістиці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.]. – Вип. 107. – Ч. I (у двох частинах). – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – С. 201–207.file:///C:/Users/User/Downloads/230-854-1-PB.pdf.

Митко А. М. Інформаційна безпека як основа становлення інформаційної демократії в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.]. – Вип. 108. – Ч. I (у двох частинах). – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – С.85–89. file:///C:/Users/User/Downloads/279-1045-1-PB.pdf.

Митко А. М. Демократичний транзит як джерело інформаційної демократії в Україні // Слов’янський вісник : [зб. наук. пр.] / Рівнен. ін-т слов’янознавства Київ. славістичного ун-ту. – Рівне, 2012. – Вип. 14. – С. 183–187.file:///C:/Users/User/Downloads/Pps_2012_9_20.pdf.

Митко А. М. Європейська молодь у цифровому столітті // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова] / [відп. ред. О. В. Бабкіна]. – Сер. 22. – К. : Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип.8. – С. 21–27.http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/6380/1/Mytko.pdf.

Митко А. М. Ліберальне підґрунтя інформаційної демократії // Наукові записки. Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2012. – Вип. 1 (60). – С. 112–120. file:///C:/Users/User/Downloads/Nzipiend_2012_6_11.pdf.

Митко А. М. Новітні форми налагодження діалогу між державою та громадянами // Наукові записки. Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2013. – Вип. 6 (68). – С. 98–106. URL: http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_68/mytko_novitni.pdf.

Митко А. М. Тенденції становлення інформаційної демократії в умовах глобального розвитку // Історико-політичні проблеми сучасного світу : [зб. наук. ст.]. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2013. – Т. 25–26. – С. 93–97.

Митко А. М. Концепт інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва в сучасній політології // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Т. 1. Економіка. Політика. – 2013. – № 2 (181). – С.146–154.

Митко А. М. Україна й інформаційна демократія: новий вимір політики // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [міжвідом. наук.-техн. зб. наук. пр.]. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2014. – Вип. № 26. – С. 77–82. . URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/24515/1/14-77-81.pdf.

Митко А. М. Інформаційні проекти  транскордонного співробітництва України та Угорщини у рамках Карпатського єврорегіону// Науковий вісник Одеського державного економічного університету. Сер. : економіка, політологія, історія. – 2014. – № 7 (215). – С. 182–192.URL: file:///C:/Users/User/Downloads/Nv_2014_7_18.pdf.

Митко А. М. Сучасні тенденції процесуальної моделі і-демократії // Вісник Львівського університету. Сер. : Філософсько-політологічні студії. – 2015. – С. 99–108. file:///C:/Users/User/Downloads/2791-6073-1-PB.pdf.

Митко А. М. Застосування е-технік для взаємодії влади та громади// Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини – 2016.

Митко А. М. Е-петиції як інструмент політичних консультацій // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія, соціологія, політологія. 2015. – № 5 (27). – С. 172-176.http://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/viewFile/759/822.

Митко А. М. Комунікативні можливості громадських медіа // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – №2 (327). – Луцьк:  Вежа-друк, 2016. – № С. 77-82. – (Серія «Міжнародні відносини»). http://fmv-visnyk.pp.ua/wp-content/uploads/2016/2016%20-%202/12.pdf.

Митко А. М. Медіаційна функція ІКТ для соціальної активності та формування громадської думки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк :Вежа-Друк, 2016. – № 11 (336). – С. 51-58. – (Серія «Міжнародні відносини»).  http://fmv-visnyk.pp.ua/mediatsijna-funktsiya-ikt-dlya-sotsialnoji-aktyvnosti-ta-formuvannya-hromadskoji-dumky/.

Митко А. М. Республіка Білорусь в сучасному інформаційному просторі Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк :  Вежа-Друк, 2017. –  № 6 (355). – С.70-76. – (Серія «Міжнародні відносини»). 

Митко А. М. Люстрація в Україні: колізії, досягнення та перспективи Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк :  Вежа-Друк, 2017. –  № 6 (355). – С. 187-192. – (Серія «Міжнародні відносини»). 

Митко А. М. Польсько-українська академічна співпраця як чинник інформаційної інтеграції Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк :  Вежа-Друк, 2017. –  № 10 (359). – С.62-67. – (Серія «Міжнародні відносини»).

Митко А. М. Деструктивні елементи цифрового контенту й інформаційних послуг у ракурсі впровадження і-демократії Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Політичні науки. – Вінниця. – 2017. –  №2. – С.72-75.

Митко А. М. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці кадрів для інформаційно-аналітичної та політичної сфер Інформаційні технології і засоби навчання. – 2018. - № 65(3). – с. 291-303.https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2004. WebofScience (ESCI)

Митко А. М. Переваги та загрози використання сервісу «академічна хмара» у навчальній діяльності вищих навчальних закладів // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. – Луцьк :  Вежа-Друк, 2018. –  №1 (3). – С.60-66.

Митко А. М. До питання про визначення поняття «люстрація» // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. – Луцьк :  Вежа-Друк, 2018. –  №1 (3). – С.103-107.

Митко А. М. Пропаганда й маніпуляції в інформаційній сфері // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк :  Вежа-Друк, 2018. –  № 1 (374). – С.59-64. – (Серія «Міжнародні відносини»).

Митко А. М. Інформаційна безпека в контексті введення інституту інформаційного комісара (омбудсмена) в Україні // Медіафорум : аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент: збірка наукових праць. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. Том 6. С. 142-152

Митко А. М. Інформаційний тероризм як інструмент впливу на інформаційний конформізм в глобальному середовищі // Політичне життя. – №2. – 2018. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. – С. 135-139. Індексується в IndexCopernicus.

Публікації в іноземних та міжнародних наукових виданнях:

Мytko А. М. Powerand mass-media: adjustingofeffective co-operation // TheCopernicus : [JournalofPoliticalStudies]. – Toruń : DomWydawniczy DUET andWydawnictwoAdamMarszałek, 2012. – № 2 (2). – Р. 180–188.(Реферовано в InternationalBaseIndexCopernicus)

Митко А. М. Теоретико-методологічні основи дослідження електронного уряду // Труды РИУП. – Рязань : РИУП, 2012. – Вып. 15. – С. 213−216.

Мytko А. М. ConceptualfoundationsofoptimizationprocessesoftheinformationdemocracyinUkraine / А. М. Мytko // ActaProsperitatis : [JournalofTurībaUniversity]. – Rīga : SIA «BiznesaaugstskolaTurība», 2013. – № 4. – Р. 33–47. (Реферовано в InternationalBaseIndexCopernicus,EBSCO)http://www.turiba.lv/f/AP4_acta.pdf.

Мytko А. М. Information supportof e-participation of citizen sinpublic affairs. Analysis of the Experiences of the US and EU Member States // TheCopernicus : [Journal of Political Studies]. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – № 2 (6). – Р. 215–223.(Реферовано в International Base Index Copernicus)

Мытко А. Н. Влияниеобщественногомнения на принятиерешений органами власти в условияхинформационнойдемократии // Балтийскийнаучный журнал. – Тольятти : НП Ин-тнаправленногообразования, 2014. – № 1 (6). – С. 21–24. (Реферовано в наукометричній базі РИНЦ).file:///C:/Users/User/Downloads/BGZ-2014-1(6).pdf.

Мytko А. М. Model technokratyczny demokracji informacyjnej: osobliwości i problemy stosowania // History and Politics : [Półrocznik poświęconymyśli polityczneji stosunkom międzynarodowym]. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – № 11 (18). – P. 107–116. (Реферовано в International Base Index Copernicus) http://apcz.pl/czasopisma/index.php/HiP/article/view/HiP.2014.009.

Митко А. М. Консультативна модель інформаційної демократії // Facta Simonidis. – Wyższa Szkoła Zawodowaim. Szymona Szymonowica w Zamościu. – 2014. – № 1 (7). – Zamość, 2014. – Р. 65–85.

Митко А. М. Якісна освіта в галузі інформаційної діяльності // International scientific Journal «Acta Universitatis Pontica Euxinus». Special number : Proceedingsof VII InternationalConference : [«Strategy of Quality in Industryand Education»], (Bulgaria, Varna, June 3−10, 2011). – Dnipropetrovs’k ; Varna, 2011. – P. 381–383.

Митко А. М. Перспективи функціонування електронного уряду // Матер.VМеждунар. научн.-практ. конф. : [«Наука и образование XXI века»], (Россия, г. Рязань, 28 октября 2011 г.) : в 2-х т. Т. 1. [«Технические и гуманитарные науки»] / [подобщ. ред. проф. А. Г. Ширяева ; З. А. Атаев, А. В. Барановский]. – Рязань : СТИ, 2011. – С. 187–194.http://www.elib.grsu.by/katalog/163989-396985.pdf#page=187.

Mytko А. М. Prospectsandchallengesininformationdemocracy // BiznesaaugstskolasTurībakonferenčurakstuKrājums XIV starptautiskāzinātniskākonference «Radītnākotni: komunikācija, izglītība, bizness», (30. Maijs, 2013. Gada, Rīga,). – Rīga : SIA «BiznesaaugstskolaTurība», 2013. – Р. 25–32.

Митко А. М. Використання спіндокторінгу в країнах світу як протидія інформаційній демократії // Materials digest oft he XV International Scientific and Practice Conference : [«Military and political science in the context of social progress»], (UK, London – Ukraine, Kiev, December 7−9, 2011) / All Ukrainian Academic Union, The International Academy of Sciences and Higher Education (IASHE; Great Britain); [B. Zhitnigor (chairman), L. Kupreichuk, S. Godvint, S. Serdechny, A. Tim, D. Jorgio, T. Morgan, L. Steiker]. – Odesa : InPress, 2011. – P. 26–28. URL: http://gisap.eu/ru/node/1504

Мytko А. М. Legal information security of Ukraine // Materials of the International Scientific-practical conference «Ukraine – Bulgaria – European Union: contemporary state and perspectives», (Bulgaria, Varna, 13−19 September 2012). – Херсон ; Варна: Херсон, ПП Вишемирський В. С., 2012. – С. 268–271.

Мытко А. Н. Мировой опит внедрения информационной демократии для современной России [Электронный ресурс] // Россия и Европа: новое измерение политического сотрудничества : материалы IV Междунар. молод. конф. (Россия, г. Санкт-Петербург, 19 апр. 2013 г.). – Режим доступа : http://lomonosov-msu.ru/rus/event/1687/.

Мытко А. Н. Оптимизацияпроцессовформированияинформационнойдемократии в // РегионыЕвразии: стратегии и механизмымодернизации, инновационно-технологическогоразвития и сотрудничества : тр. Первоймеждунар. науч.-практ. конф. (Россия, г. Москва, 4−5 июня 2013 г.) / [РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества и междунар. связей ; отв. ред. Ю. С. Пивоваров]. – М., 2013. – Ч. 2. – С. 228–230. 

Мytko А. М. Ku demokracji informacyjnej poprzrz formy on-lineu działu politycznego //  Nowa Polityka Wschodnia: [International journals]. – Toruń:  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – № 1 (8). – Р. 78-90. (Реферовано в International Base Index Copernicus) http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/9069/1/Mytko_2015_SKMBT_C22415111609140.pdf.

Мытко А. Н. Особенности внедрения технократической модели информационной демократии в странах мира // Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne. – Olsztyn, 2015. - Р. 55-67. (Реферовано в International Base Index Copernicus). http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/9267/1/Kwartalnik1_2015-55-67.pdf.

Митко А. М. Завдання України на шляху до впровадження інформаційної демократії // FactaSimonidis. – WyższaSzkołaZawodowaim. SzymonaSzymonowica w Zamościu.  – 2016. – № 1 (9). – Р.203-215. (IndexСореrnicus).

Мytko А. М Recommendations for ukraine on introduction of information democracy // History and Politics : [Półrocznik poświęconymyśl ipolitycznej i stosunkom międzynarodowym]. – №16 (23). – Toruń:  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – P. 73-87.(IndexСореrnicus).http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/10674/1/9949-25005-1-PB.pdf.

Мytko А. М Problems of protecting the information space and national information security // UR Journal of Humanities and Social Sciences. - №2(7). – Rzeszow, 2018. – С. 85-96

Навчальні та навчально-методичні видання:

 Формування позитивного іміджу політика // Основи гендерної рівності : [навч.-метод.  посіб.] / [за заг. ред. О.Ярош, М.Філіпович]. – Луцьк, 2008. – С. 270-282.

Імідж сучасного педагога // Основи гендерної рівності : [навч.-метод.  посіб.] / [за заг. ред. О.Ярош, М.Філіпович]. – Луцьк, 2008. – С. 144-157.

МиткоА. М. // Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. – Луцьк : ВМА «Терен», 2012. – 262 с. Рекомендовано МОНмолодьспорту, лист № 1/11-1266 від 01.02.12 р.

Митко А. М. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : [метод. рек. для студ. галузі знань 0302 «Міжнародні відносини»]. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 56 с.

Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : [Навч.-метод. комплекс  для студентів напрямку підготовки 6.030201 «Міжнародна інформація»]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 52 с.

 Науковий практикум : [Навч.-метод. посіб]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 52 с.

Митко А. М. Актуальні проблеми сучасної політичної аналітики : [навч.-метод. комплекс для студ. галузі знань 0302 «Міжнародні відносини»]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 36 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1926/3/4161.pdf.

Політологія : [навч. енцикл. словн.-довідн. для студ. ВНЗ I−IV рівнів акредитації] / [за наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми] ; [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : Новий Світ – 2000, 2014. – 779 с. – авторські С. 89, 133, 176–180, 268, 272, 321, 375, 408, 649, 681, 735.

Політологія: [навч. енцикл. словн.-довідн. для студ. ВНЗ I-IV рівнів акредитації] / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О.  М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 779 с. – авторські С. 89, 133, 176-180, 268, 272, 321, 375, 408, 649, 681, 735.

Політологія: [енц. словн.] / [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Н.М. Хома]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 406 с.

Історія політичної думки : [навч. енц. словн.-довідн. для студ. вищ. закл.] / [за заг. ред. Н. М. Хоми] ; В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін. – Львів : ПП Новий Світ − 2000, 2014. – 766 с. – авторські С. 107, 365–367, 466, 470–471, 564–565, 669–670. Рекомендовано МОН України для студ. ВНЗ І−IV рівнів акред.

Політологія: сучасні терміни і поняття : [корот. навч. словн.-довід. для студ. ВНЗ I−IV рівнів акредитації]. – 4-те вид., випр. та допов. / уклад. В. М. Піча ; наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ − 2000, 2015. – 516 с. – авторські С. 36, 113, 114, 281, 347, 406. Рекомендовано МОН України, лист № 11/11-12967 від 13.09.2014 р.

МиткоА. М. Політична аналітика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за спец. 8.18010015 Консолідована інформація»]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – 224 с. Рекомендовано МОН України, лист № 1/11-19291 від 08.12.2014 р.

Митко А. М. Політична аналітика та прогнозування : [підручник]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 228 с.

Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий світ − 2000, 2015. – 489 с. – авторські С. 56–57, 138, 157, 186, 215−216, 236, 365–366.

Сучасна політична лексика : [навч. енциклопед. словник-довідник] / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – 395 с. – авторські С. 44-45, 48, 88, 89-90, 105-106, 120, 121, 141-142, 162, 163, 267-268, 268-269, 280, 285, 310.

Митко А. М. Методи документування консолідованої інформації  : [Навч.-метод. комплекс для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» напрямку підготовки 8.18010015 «Консолідована інформація»]. – Луцьк : CНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 17 с.http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/5138/3/metod%20doc%20konsol%20inf.pdf.

Митко А. М. Інформаційно-аналітична діяльність        :[Навч.-метод. комплекс для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» напрямку підготовки 8.18010015«Консолідована інформація»]. – Луцьк : CНУ ім. Лесі Українки, 2015. – 40 с.http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/5139/3/inf_analit_diyaln.pdf.

Митко А. М. Ранній період розвитку афінської політичної думки   // Історія політичної думки : [підручник] / за заг. ред. Н. М. Хоми,[І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.]. ― Л. : Новий світ-2000, 2016. – 1000 с. – С. 65-78.

Митко А. М. Політичні ідеї представників футурологічних(прогностичних) теорій // Політична думка XX  – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2017. ‒ Т. 2. ‒ 535 с. – С. 418-447.

Почесні звання та нагороди:

 • 2007 – Грамота ВНУ ім. Лесі Українки
 • 2009 – Почесна грамота Волинської обласної ради з нагоди Дня працівника освіти
 • 2012 – Подяка ректора ВНУ ім. Лесі Українки
 • 2012 – Подяка Волинської обласної ради з нагоди Дня працівника освіти.
 • 2016 – Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації з нагоди дня університету та Дня науки.
 • 2018 – Почесна грамота Волинської обласної ради з нагоди Дня працівника освіти

 

 

 

Контакти:

+38(0332) 770547

е-mail: antonina.mytko@eenu.edu.ua

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28,aуд G 8.