Перейти до основного вмісту
к
Костусяк Наталія Миколаївна
Доктор філологічних наук, професор

Біографічна довідка:

Народилася 30 січня 1969 р. в м. Луцьку Волинської області. 1986 р. зі срібною медаллю закінчила Луцьку загальноосвітню школу № 7. Упродовж 1986–1991 рр. навчалася на філологічному факультеті Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. Із жовтня 1990 р. по вересень 1992 р. працювала вчителем української мови та літератури Луцької загальноосвітньої школи № 17. Протягом вересня 1992 р. – жовтня 1994 р. перебувала на посаді асистента кафедри української мови Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки (із 1993 р. – Волинського державного університету імені Лесі Українки). У жовтні 1994 р. вступила до аспірантури Волинського державного університету імені Лесі Українки. Із травня по серпень 1998 р. працювала молодшим науковим співробітником держбюджетної теми «Створення навчального посібника історії граматики української мови», а впродовж вересня 1998 р. – березня 2000 р. – старшим викладачем кафедри української мови Волинського державного університету імені Лесі Українки. Упродовж березня 2000 р. – серпня 2013 р. – доцентом кафедри української мови (20.02.2006 р. – 31.08.2009 р. кафедри української мови, видавничої справи та редагування) цього навчального закладу (із 2007 р. – Волинського національного університету імені Лесі Українки, із 2012 р. – Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки). 1 вересня 2013 р. обрана на посаду професора кафедри української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Н. М. Костусяк співпрацює з Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти, читає лекції вчителям української мови та літератури на курсах підвищення кваліфікації, а також учням – переможцям ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови й літератури.

У травня 2016 р. проводила лекційні заняття зі студентами 2–5 курсів Варшавського університету (Республіка Польща, Варшавський університет, кафедра україністики).

Упродовж 2008–2015 рр. Н. М. Костусяк – учений секретар спецради К 32.051.02 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, протягом 2016–2019 рр. голова цієї ради, а з 2019 р. голова спецради Д 32.051.02 із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора й кандидата філологічних наук.

Н. М. Костусяк – керівник переможців ІІ етапу Х Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2015 р.) Ніни Радчук (друге місце), Юрія Фуца (третє місце) та переможців ІІ етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2019 р.) Діани Кичан (перше місце), Дарії Масюк (друге місце). Керує курсовими й магістерськими роботами, аспірантськими та студентськими публікаціями.

Упродовж 2017–2020 р. голова журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури. У 2021 р. голова другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» у номінації «Українська мова та література» (01.02.2021–05.02.2021).

Протягом 2013–2017 рр. Н. М. Костусяк – член професорської ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, упродовж 2017–2018 рр. член наукової ради, протягом 2013–2020 р. член ради факультету філології та журналістики, а з 2020 р. член вченої ради Волинського національного університету імені Лесі Українки. Неодноразово була членом експертної комісії навчальних видань, поданих для присвоєння грифів, у 2019 р. працювала як голова такої комісії.

Протягом 2002–2012 рр. Наталія Миколаївна – відповідальний секретар фахового видання «Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство»; упродовж 2014–2016 рр. головний редактор наукового журналу «Типологія та функції мовних одиниць» (м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки); статті, надруковані в журналі «Типологія та функції мовних одиниць», також доступні для завантаження в інституційному репозитарії ВНУ імені Лесі Українки. Н. М. Костусяк – член редакційної колегії наукових періодичних видань «Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка». Т. 39. (Донецьк : Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2014. 328 с.), «Лінгвостилістичні студії» (із 2014 р., м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, нині Волинський національний університет імені Лесі Українки); «Scripta manent: молодіжний науковий вісник факультету філології та журналістики» (із 2014 р., м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, із 2020 р. Волинський національний університет імені Лесі Українки), «Мова: класичне – модерне – постмодерне» (2018–2020 рр., м. Київ, Національний університет «Києво-Могилянська академія»), «Соціум. Документ. Комунікація. Серія “Філологічні науки”» (із 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», із 2020 р. Університет Григорія Сковороди в Переяславі).

Н. М. Костусяк – рецензент періодичних видань «Studia Ucrainica Varsoviensia» (Республіка Польща, м. Варшава, Варшавський університет), «Волинь філологічна: текст і контекст» (м. Луцьк, Волинський національний університет імені Лесі Українки),  наукових і навчально-методичних праць викладачів та вчителів.

Н. М. Костусяк бере участь у роботі міжнародних, всеукраїнський і регіональних наукових та науково-практичних конференцій, зокрема й закордонних (м. Мюхнен, м. Варшава). 2020 р. була членом оргкомітету Міжнародної наукової конференції «Українська мова в сучасному науковому вимірі», присвяченої 50-літтю кафедри української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 85-літтю почесного професора ВНУ імені Лесі Українки, члена-кореспондента HAH України І. Р. Вихованця та 70-літтю завідувача кафедри, професора М. В. Мірченка (м. Луцьк, 1–2 жовтня 2020 р.).

Наталія Миколаївна – член громадської організації «Всеукраїнська асоціація граматистів», керівник студентської проблемної групи «Актуальні питання теорії мови».

Інформацію про науково-педагогічну діяльність Н. М. Костусяк містять такі джерела:

Енциклопедія сучасної України.

Костусяк Наталія Миколаївна : біобібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун‑т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. Н. М. Костусяк. Луцьк, 2019. 58 с.

Мірченко М. В. Костусяк Н. М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови : [монографія] / Н. М. Костусяк. – Луцьк : Волин. нац. ун‑т ім. Лесі Українки, 2012. – 452 с. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) : зб. наук. праць. Вінниця : ТОВ «Фірма “Планер”», 2012. Вип. 16. С. 418–420.

Наукові школи Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волин. нац. ун‑т ім. Лесі Українки ; упоряд. : Цьось А. В. та ін. Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. С. 71.

Українська граматика в іменах : енциклопедичний словник-довідник : науково-довідкове видання / упоряд. Анатолій Загнітко, Марина Балко. Донецьк : ДонНУ, 2013. С. 186–187.

Наукова школа:

Н. М. Костусяк  підготувала трьох кандидатів наук:

А. А. Шиць. Нечленовані речення в сучасній українській мові (2015 р.);

І. П. Поляк. Функційно-семантична категорія неозначеності в сучасній українській літературній мові» (2019 р.);

В. А. Олійников. Структура та функції категорії звертання в сучасній українській літературній мові (на матеріалі текстів акафістів) (2020 р.).

Посада в ЗВО:

Н. М. Костусяк – професор кафедри української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Науковий ступінь:

Н. М. Костусяк – доктор філологічних наук.

1998 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН України захистила дисертацію «Категорія ступенів порівняння у граматичній системі української мови» і відповідно до рішення президії Вищої атестаційної комісії здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України І. Р. Вихованець), диплом ДК № 001770 від 11 листопада 1998 р., протокол № 10‑06/8.

2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН України захистила дисертацію «Міжрівневі категорії сучасної української літературної мови» та здобула науковий ступінь доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (науковий консультант – доктор філологічних наук, професор, член‑кореспондент НАН України І. Р. Вихованець), диплом ДД № 002103 від 31 травня 2013 р.

Учене звання:

Н. М. Костусяк – професор кафедри української мови.

У 2001 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови, атестат ДЦ № 003572 від 21 грудня 2001 р., протокол № 5/28-Д.

2014 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання професора кафедри української мови, атестат 12ПР № 009978 від 22 грудня 2014 р., протокол № 8/01‑П.

Базова освіта:

1991 рр. закінчила Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, отримала диплом із відзнакою (спеціальність українська мова і література; присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури середньої школи), диплом ТВ № 979941 від 25 червня 1991 р., реєстраційний № 953.

Навчальні дисципліни:

«Морфеміка, словотвір, морфологія української мови»,

«Проблемні питання морфології»,

«Лексичні інновації та складні питання українського слововживання в контексті новітніх мовних змін»,

«Українська лінгвістика: історія та новітні тенденції розвитку»,

«Академічна риторика».

Коло наукових зацікавлень:

Теоретична функційно-категорійна граматика.

Когнітивна й комунікативна лінгвістика.

Психолінгвістика.

Історія українського мовознавства.

Основні наукові публікації за останні 5 років:

Значна частина публікацій розміщена в інституційному репозитарії Волинського національного університету імені Лесі Українки та освітній платформі «Academia»:

Костусяк Н. М. Валентна асиметрія в межах предикатних синтаксем. Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. VII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція з україністики. München, 27. Oktober – 30. Oktober 2016. München, 2017, с. 37–48.

Костусяк Н. М. Граматичні категорії української мови: типологія, структура, специфіка вияву. Наукові записки. Серія : Філологічні науки.  Кропивницький, 2017, вип. 127, с. 672–677.

Костусяк Н. М. Синтаксична віддієслівна ад’єктивація в сучасній українській літературній мові. Лінгвістичні студії : зб. наук. праць, 2017, вип. 33, с. 25–31.

Костусяк Н. М. Svitlana Romaniuk, Ukraiński dyskurs polityczny w latach 2010–2014. Analiza lingwistyczna, Warszawa – Iwano-Frankiwsk 2016, 357 s.: рецензія. Studia Ucrainica Varsoviensia 5. Warszawa, 2017, с. 345–350.

Костусяк Н., Денисюк І. Діалектизми та розмовно-просторічна лексика в романі Жанни Куяви «Із медом полин». Матеріали ХІ Міжнародної наукової-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (16–17 травня 2017 р.).  Луцьк, 2017, с. 917–919.

Костусяк Н. М. Категорійні ознаки віддієслівних іменників. Лінгвістичні студії : зб. наук. праць, 2018, вип. 35, с. 39–47.

Костусяк Н. М. Сучасні тенденції вираження граматичних значень слів в українській мові. Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. VIIІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція з україністики. München, 4–6. November 2017. München, 2018, с. 75–86.

Костусяк Н. М. Типологія речень із модальними синтаксемами (на матеріалі творів Т. Шевченка). Сучасні мово‑ і літературознавчі методології та нові прочитання художнього тексту. Антологія / упоряд. Л. К. Оляндер, О. В. Богданова, Ю. В. Громик, І. Ф. Штейнер. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. С. 737–743.

Костусяк Н. М., Межов О. Г. Префіксальні інновації як засіб психологічного впливу на свідомість реципієнтів. Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics, 2018, вип. 24 (2), с. 97–113. (Web of Science).

Костусяк Н. М. Актуалізовані форми іменників і нові лексеми в сучасній українській мові: аспекти дослідження та проблеми внормування. Граматичний простір сучасної лінгвоукраїністики. Катерині Григорівні Городенській / Ін-т укр. мови НАН України; упоряд. : Н. Г. Горголюк, Л. М. Колібаба, В. М. Фурса. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. С. 112–121.

Костусяк Н. М. Синтаксична відприслівникова ад’єктивація: семантико-синтаксичний і формально-синтаксичний аспекти. Мова: класичне – модерне – постмодерн, 2019, вип. 5, с. 114–125.

Костусяк Н. М., Межов О. Г. Системно-структурна організація морфологічного рівня сучасної української літературної мови: функційно-категорійний вимір. Рецензія на наукове видання: Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія [автори: І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Загнітко, С. О. Соколова; за ред. К. Г. Городенської]. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. 752 с. Українська мова : наук.-теорет. журн. Інституту української мови НАН України, 2019, № 4, с. 162–165.

Костусяк Н. М., Приймачок О. І. Дериваційна й частиномовна концепції Є. Куриловича та сучасних українських функційних граматистів: зіставний аспект. Волинь філологічна: текст і контекст. Полоністичні студії : зб. наук. праць, 2019, вип. 27, с. 70–80.

Костусяк Н. М., Приймачок О. І. Текстові лакуни міжслов’янського художнього перекладу в аспекті міжкультурної комунікації. Лінгвостилістичні студії, 2019, вип. 11, с. 65–78.

Межов О. Г., Костусяк Н. М. Комунікативно-прагматичні парадигми речень у сучасній українській мові. Соціум. Документ. Комунікація. Серія : Філологічні науки : зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019, вип. 7, с. 11–32.

Костусяк Н. М. Висловлення вірогідної модальності в сучасному політичному дискурсі: ранжування та особливості вираження. Волинь філологічна: текст і контекст. Українська мова в сучасному науковому вимірі  : зб. наук. праць, 2020. вип. 29, с. 20–32.

Костусяк Н. М. Динаміка запозичених лексем із першою частиною відео‑ в медіатекстах ХХІ ст.: семантика та проблема кодифікації. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації, 2020, т. 31 (70), № 2, ч. 1, 2020, с. 18–25.

Костусяк Н. М. Лінгвістична парадигма в освітньо-науковій траєкторії Олександра Межова. Лінгвістична історіографія кафедри української мови: до 50-ліття від часу заснування : колективна монографія / упоряд. Т. Є. Масицька, Н. М. Костусяк, О. Г. Межов, І. А. Мельник. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. С. 231–248.

Костусяк Н. М. Лінгвоцентрична формула життя доцента Галини Микитівни Ращинської. Лінгвістична історіографія кафедри української мови: до 50-ліття від часу заснування : колективна монографія / упоряд. Т. Є. Масицька, Н. М. Костусяк, О. Г. Межов, І. А. Мельник. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. С. 49–64.

Костусяк Н. М. Луцька граматична школа: функційно-категорійний алгоритм досліджень.  Лінгвістична історіографія кафедри української мови: до 50-ліття від часу заснування : колективна монографія / упоряд. Т. Є. Масицька, Н. М. Костусяк, О. Г. Межов, І. А. Мельник. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. С. 181–186.

Костусяк Н. М., Навальна М. І. Терміни на позначення платформ та сервісів дистанційного навчання в онлайн-комунікації. Волинь філологічна: текст і контекст. Українська мова в сучасному науковому вимірі : зб. наук. праць, 2020, вип. 29, с. 77–95.

Mezhov O, Navalna M., Kostusiak N. Invective Vocabulary in Media Discourse at the Beginning of the 21st Century: A Psycholinguistic Aspect. East European Journalof Psycholinguistics. Східноєвропейський журнал психолінгвістики. 2020. Vol. 7, No. 1, pp. 97–110. (Scopus).

Kostusiak N., Navalna M., Mezhov O. The Functional-Cognitive Category of Femininity in Modern Ukrainian. Cognitive Studies / Études cognitives, 2020 (20), s. 1–12. https://doi.org/10.11649/cs.2310  (Scopus).

Костусяк Н. М., Приймачок О. І. Текстові лакуни міжслов’янського художнього перекладу в аспекті міжкультурної комунікації. Лінгвостилістичні студії, 2020, вип. 13.

Основні навчально-методичні публікації за останні 5 років:

Костусяк Н. М. Лексикологія. Морфеміка. Словотвір : робоча програма та методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.020303 «Українська мова і література». Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 32 с.

Костусяк Н. М.  Морфологія сучасної української літературної мови : навч. посіб­ник. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 168 с.

Костусяк Н. М. Морфеміка, словотвір, морфологія української мови : навч. посібник. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 164 с.

Костусяк Н. М. Морфеміка, словотвір, морфологія української мови : курс дистанційного навчання в програмі «Moodle» для студентів напряму підготовки бакалавра, галузі знань 03 «Гуманітарні науки», спеціальності 035 «Філологія», за освітньо-професійною програмою «Україн­ська мова та література. Світова література».

Костусяк Н. М. Академічна риторика : навчальний посібник. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 116 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Волинського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 14 від 26 листопада 2020 року)).

Підвищення кваліфікації за останні 5 років:

Протягом 29 квітня 2016 року – 29 липня 2016 р. проходила стажування на кафедрі україністики Варшавського університету (Республіка Польща).

ІІІ Міжнародний науково‑практичний семінар «Новітні методи навчання української мови в сучасній вищій та середній школі» (14–24 березня 2019 р., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк);

ІV Міжнародний науково‑практичний семінар «Новітні методи навчання української мови в сучасній вищій та середній школі» (01–22 жовтня 2020 р., Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк).

Відзнаки:

За сумлінну працю Н. М. Костусяк нагороджена відзнаками різного рівня: Почесними грамотами Волинської обласної державної адміністрації (2002, 2005, 2006, 2013, 2015, 2016, 2019 рр.), Подяками Волинської обласної державної адміністрації (2017, 2018 рр.), Срібним нагрудним знаком Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2015 р.), Почесною подякою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2019 р.), Грамотою ректорату, профспілкового комітету працівників Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2019 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2019 р.), Золотим нагрудним знаком Волинського національного університету імені Лесі Українки (2020 р.).