Перейти до основного вмісту
Коляда Еліна Калениківна
Коляда Еліна Калениківна
Професор, завідувач кафедри практики англійської мови, кандидат філологічних наук

Наукові інтереси:

прагмалінгвістика, психолінгвістика, лексична семантика

Курси:

психолінгвістика, практика перекладу з другої іноземної мови, бізнес-курс другої іноземної мови, основна іноземна мова (англійська).

Публікації:

понад 50 Вибрані публікації:

МОНОГРАФІЇ: -

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 • 1. Гороть Є.І. English for beginners = Англійська мова для початківців : навч. посіб. / Є. І. Гороть [та ін.] ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т романо-германської філол. – Луцьк : Вежа, 2009. – 296 с.
 • 2. Гороть Є.І. Практичний курс англійської мови як другої іноземної: початковий етап навчання : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Гороть Є. І. та ін. ; за заг. ред. Гороть Є. І.] ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 223 с.
 • 3. Гороть Є.І. Лексикологія сучасної англійської мови : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Є.І. Гороть, Е.К. Коляда, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон. – Острог : Вид-во нац. ун-ту «Острозька академія», 2015. – 328 с.
 • 4. Василенко О.В. Great Britain: History and Culture = Велика Британія : історія і культура : навч. посіб. для самостійної роботи студентів / О. В. Василенко, І. М. Калиновська, Е. К Коляда. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 364 с.

СЛОВНИКИ:

Українсько-англійський словник ділової людини / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [уклад.: Є. І. Гороть та ін. ; під керівництвом та за заг. ред. Є. І. Гороть]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 576 с.

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАННЯХ (НАЙВАЖЛИВІШІ):

 • 1. Ботвінко О. М. Актуалізація емоційного стану презирства в емоційному та емотивному типах дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. М. Ботвінко, Е. К. Коляда // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”. – Херсон : ХДУ, 2011. – Вип. 15. – C. 32–36.
 • 2. Vetskur T. A. Corpora in Linguistics: Theoretical Framework and Application / T. A. Vetskur, E. K. Koliada // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. – 2013. – Вип. 36. – С. 3-5.
 • 3. Ботвінко-Ботюк О. Синтаксична характеристика висловлень презирства / О. Ботвінко-Ботюк, Е. Коляда // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2015. – № 4. – С. 109–114.

СТАТТІ В ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ:

 • 1. Коlyada Е. Teaching morals to young and adult children : parental strategies and tactics / E. Коlyada, Т. Vetskur // British Journal of Science, Education and Culture. – London, 2014. – Vol. 1, № 1(5). – P. 380–384.
 • 2. Gnatiuk A.The Interrelation of Epistemic Distance with the Expression of Doubt in Discourse / A Gnatiuk, E Koliada //Science and Education a New Dimension. Philology. – III(16) – Issue 70. – Budapest : Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2015. – P. 9–10.

== Участь у конференціях: == І - Х Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського і романського мовознавства» (перша половина червня 2007 – 2016 рр.).

Різне:

 • 1. Член вченої ради факультету іноземної філології.
 • 2. Член TESOL.
 • 3. Науковий керівник секції англійської та німецької мов наукового товариства “Еврика” Ковельської міської гімназії.

КЕРІВНИЦТВО ЗАХИЩЕНИМИ ДИСЕРТАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ:

 • 1. Киселюк Н. П. Вербальні та невербальні засоби актуалізації емоційного стану радості в художньому дискурсі (на матеріалі англомовної прози ХХ-ХХІ століть). : Дис... канд. наук: 10.02.04 – Київ: КНЛУ, 2009.
 • 2. Черняк О. П. Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості висловлень осуду (на матеріалі англомовного художнього дискурсу). : Дис... канд. наук: 10.02.04 – Чернівці: ЧНУ імені Юрія Федьковича, 2009.
 • 3. Гончар К. Л. Семантичні та комунікативно-прагматичні особливості самооцінних висловлень вихваляння (на матеріалі англомовного художнього дискурсу). : Дис... канд. наук: 10.02.04 – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010.
 • 4. Ботвінко-Ботюк О. М. Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості висловлень презирства (на матеріалі англомовного художнього дискурсу). : Дис... канд. наук: 10.02.04 – Чернівці: ЧНУ імені Юрія Федьковича, 2014.
 • 5. Мельник О. М. Лінгвальні та паралінгвальні засоби актуалізації егоїзму комунікантів (на матеріалі англомовної художньої прози ХХ-ХХІ століть). : Дис... канд. наук: 10.02.04 – Запоріжжя: ЗНУ, 2018.
 • 6. Вецкур Т.А. Соціопрагматичні особливості повчального дискурсу (на матеріалі англомовної прози другої половини ХХ – початку ХХІ століть). : Дис... канд. наук: 10.02.04 – Запоріжжя: ЗНУ, 2018.
 • 7. Бойчук В.М. Репрезентація феномену песимізму в сучасній англійській мові. : Дис... канд. наук: 10.02.04 – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018.