Перейти до основного вмісту
Бєлікова Наталія Олександрівна
Бєлікова Наталія Олександрівна
 Завідувач кафедри теорії фізичного виховання та рекреації, доктор педагогічних наук,  професор

Біографічна довідка:

У 1997 році із відзнакою закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «географія і біологія», здобула кваліфікацію вчителя географії і біології.

У 2002 році захистила дисертацію на тему «Морфофункціональні особливості адаптації серця при фізичних навантаженнях в залежності від типів його вегетативної регуляції» у Тернопільській державній медичній академії ім. І.Я.Горбачевського; за результатами захисту присвоєно науковий ступінь кандидата біологічних наук (спеціальність: 14.03.01– нормальна анатомія).

У 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичної реабілітації.

У 2012 році захистила дисертацію на тему «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України; за результатами захисту присвоєно науковий ступінь доктора педагогічних наук (спеціальність: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).

У 2015 році присвоєно вчене звання професора кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації.

Обіймала посади: учителя географії гімназії № 21 м. Луцька (1997-2002 рр.); старшого викладача кафедри фізичного виховання, завідувача кафедри фізичної реабілітації (2002-2011 рр.), декана факультету соціально-рекреаційних технологій та реабілітації (2011-2014 рр.) Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».

У ВНУ імені Лесі Українки обіймала посаду професора, завідувача кафедри фітнесу і рекреації (з 09.2014 р.), завідувача кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації (з 06.2015 р.). Нині обіймає посаду завідувача кафедри теорії фізичного виховання та рекреації (з 05.2020 р.).

Член Науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт».

Член наукової групи по виконанню спільного українсько-польського науково-дослідного проекту «Біомеханічні та психологічні виміри життєдіяльності госпіталізованих військових – учасників бойових дій в Україні».

Заступник головного редактора наукового фахового журналу категорії «Б» «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві».

Член наукового комітету щорічного Міжнародного наукового конгресу істориків фізичної культури «Історія фізичної культури і спорту народів Європи» та щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична активність і якість життя людини».

Співвиконавець державної теми «Соціально-педагогічні та медико-біологічні основи фізичної активності різних груп населення» (0115U002344) (2015-2017 рр.). Відповідальний виконавець державної теми «Вплив фізичної активності на якість життя різних груп населення» (0119U001191) (2018-2020 рр.). Керівник науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту «Науково-методичні засади розробки здоров’яформувальних технологій у фізичній культурі різних вікових груп» (2016-2020 рр.).

Автор понад 175 публікацій, з них 145 – наукових (в т. ч. 3 монографії), 70 статей у фахових виданнях України, 13 – у визнаних зарубіжних виданнях, включених до  наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection, 23 праці навчально-методичного характеру (в т. ч. 7 посібників), 6 авторських свідоцтв на твір.

Наукова школа:

Керівник наукового осередку «Науково-педагогічне забезпечення здоров’язбережувальної діяльності різних соціальних груп населення». Напрями наукових досліджень: проектування та реалізація здоров’язбережувальної діяльності учнів, студентської молоді та людей працездатного віку, спрямованої на формування культури здоров’я, забезпечення  фізичної та інтелектуальної працездатності, підвищення якості життя і продовження активного довголіття.

Підготувала 4 кандидатів педагогічних наук:

Хомік Оксана Миколаївна. Формування управлінської культури майбутніх економістів засобами мультимедійних технологій (2015).

Дишко Олеся Леонідівна. Формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг (2016).

Павлишина Наталія Борисівна. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності у закладах соціального обслуговування  людей похилого віку (2016).

Зубехіна Тетяна Василівна. Формування інформаційної культури бакалаврів з туризму у процесі фахової підготовки (2016).

Посада в ЗВО:

Завідувач кафедри теорії фізичного виховання та рекреації

Науковий ступінь:

Доктор педагогічних наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності» (2012 р., Національний університет біоресурсів і природокористування України).

Учене звання:

Професор кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації, 2015 р.

Базова освіта:

Волинський державний університет імені Лесі Українки (Географія і біологія. Вчитель географії і біології, 1997).

Навчальні дисципліни:

«Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності різних груп населення».

«Фізична рекреація».

«Здоров'язбережувальні технології в освіті».

«Сучасні оздоровчі технології».

Коло наукових зацікавлень:

Педагогіка вищої школи, фізична активність, здоров’язбереження, якість життя.

Основні наукові публікації за останні 5 років:

Беликова Н.А., Индыка С.Я. Исследование динамики уровня депрессии и качества жизни больных после инфаркта миокарда под влиянием программы физической реабилитации. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. М., 2016. № 3. Том 93. С. 18–22. Режим доступу: https://www.mediasphera.ru/issues/voprosy-kurortologii-fizioterapii-i-lechebnoj-fizicheskoj-kultury/2016/3/440042-87872015033/annotation (Scopus)

Tsos A.,  Sushchenko L., Bielikova N., Indyka S. Influence of working out at home on the expansion of cardiovascular disease risk factors. Journal of Physical Education and Sport. 2016, Vol. 16(3), Art 159 pp. 1008–1011. Doi:10.7752/jpes.2016.03159. Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/ 309073212_Influence_of_working_out_at_home_on_the_expansion_of_cardiovascular_disease_risk_factors (Scopus)

Indyka S., Bielikova N., Ulianytska N., Andrijchuk O., Tomaschuk O., Pavlyshyna N. The Realization of Yoga Therapy In The Complex Rehabilitation Of Patients After Myocardial Infarction. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2017, Vol. 8(2), pp. 2210–2215. Режим доступу: http://www.rjpbcs.com/pdf/2017_8(2)/[248].pdf (Web of Science)

Dorota Ortenburger, Jacek Wąsik, Аnatolіi Tsos, Natalia Bielikowa, Olga Andrijchuk, Svitlana Indykа. Forms of expressing anger in hospitalised Ukrainian post-deployed™ service members. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2017; 24 (3). Doi: 10.26444/aaem/75141. Режим доступу: http://www.aaem.pl/Forms-of-expressing-anger-in-hospitalised-Ukrainian-post-deployed-service-members,75141,0,2.html (Scopus, Web of Science)

Dorota Ortenburger, Jacek Wasik, Tomasz Gora, Anatolii Tsos, Natalia Bielikowa. Taekwon-do: a chance to develop social skills // IDO MOVEMENT FOR CULTURE. Journal of Martial Arts Anthropology, Vol. 17, no. 4 (2017), pp. 14–18. DOI: 10.14589/ido.17.4.3. Режим доступу: http://www.imcjournal.com/index.php/en/volume-xvii-2017/contents-number-4/1210-taekwon-do-a-chance-to-develop-social-skills (Scopus, Web of Science)

Pavelko, M.;  Zubyk, R.;  Belikova, N.;  Indyka, S.;  Yakovenko, O.;  Sichkaruk, I.;  Yagensky, A. Arterial hypertension in remote period after myocardial infarction and ischemic stroke: quality of control, association with other risk factors. JOURNAL OF HYPERTENSION. 2018; S. 267-268. DOI: 10.1097/01.hjh.0000539770.63460.f1– Режим доступу: https://publons.com/publon/26999019/ (Web of Science)

Dorota E. Ortenburger, Jacek Wąsik, Anatolii Tsos, Olga Andrijchuk, Natalia Bielikowa, Svitlana Indyka. Selected aspects of the health condition of hospitalised soldiers after military action and the manifestation of externalising anger. Medical Studies/Studia Medyczne. 2019; 35 (4): 288–293. DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2019.91246. Режим доступу: https://www.termedia.pl/Selected-aspects-of-the-health-condition-of-hospitalised-soldiers-after-military-action-and-the-manifestation-of-externalising-anger,67,39418,0,1.html (Web of Science)

Бєлікова Н. О. Основні напрямки наукових досліджень майбутніх  фахівців з фізичної терапії в зарубіжних країнах. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)» : [зб. наукових праць] / За ред. Г. М. Арзютова. К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. Випуск 3К2 (71)16. С. 30-32. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2016_3(2)__10.  

Byelikova N., Indyka S. Organization of Volunteer Health-saving Activity of Future Specialists in Physical Education and Sport. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2016. №1 (33). С. 29–33. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2016_1_7. (Index Copernicus)

Ulianytska N., Vadziuk S., Byelikova N., Indyka S., Usova O. Violation of the Teenagers-Computer UsersBinocular Vision and Pecularitiesof its Restoration. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2017. №2 (38). С. 182–187. (Index Copernicus, РІНЦ)

Natalia Belikova, Svitlana Indyka, Natalia Ulyanytska, Svitlana Podubinska, Venera Krendelieva. Perspectives for Implementation of New Variative Modulesof «Physical Culture. Grades 5–9» Training Program. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2017. №3. С. 140-147. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2017-03-140-146.  Режим доступу: http://sport.eenu.edu.ua/index. php/sport/article/view/1704/1661 (Index Copernicus)

Бєлікова Н.О., Хомік О.М., Томащук О.Г.  Алгоритм створення кастомізованих електронних курсів для підготовки майбутніх фахівців у вищих закладах освіти. Теорія і методика професійної освіти : електрон. наук. фах. вид. Інститут проф.-тех. освіти НАПН України. Київ, 2017. № 13 С. 90-102. Режим доступу: https://ivet-ua.science/images/Journals_IPTO/TMPO/TMPO_13_2017_3.pdf (Index Copernicus)

Наталія Бєлікова, Світлана Індика. Особливості підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності у Польщі. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. №1(41). С. 5-10. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2018-01-05-10.  Режим доступу: http://sport.eenu.edu.ua/ index.php/sport/ issue/view/54/2220-7481-2018-05 (Index Copernicus)

Бєлікова Н.,  Подубінська С. Сучасний стан організації позакласної роботи з фізичної культури. Вісник Кам’янецьПодільського університету імені Івана Огієнка Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2019. Вип. 14. С.15–19. (Index Copernicus)

Бєлікова Н. Основні напрямки професійного розвитку вчителя фізичної культури через призму освітніх інновацій. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2019. Вип. 35. С. 85-89.

Бєлікова Н. О., Шнит І.С. Підвищення рівня рухової активності та зміцнення здоров’я старшокласниць у процесі занять аквааеробікою. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2019. Вип. 35. С. 80-85.

Buková, A., Zuskova, K., Horbacz, A., Chovanová, E., Bielikova, N., & Indyka, S. (2020). Current situation in te aching hysical education at universities in the Slovak RepublicФізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, (2 (50), 38-43. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2020-02-38-43 Категорія Б (Index Copernicus)

Бєлікова Н. О. Особливості підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури в умовах карантинних заходів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. Випуск 3 (123) 20. С. 16-20. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2020.3(123).02 Категорія Б

Турчик І., Бєлікова Н. Ґенеза системи шкільного фізичного виховання і спорту у США (1930–1944 рр.). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 28. Том 4. С. 174-178. Категорія Б

Bielikova, N., Indyka, S., Tsos, A., Sushchenko, L., Halan-Vlashchuk, V., & Kotorovych, O. (2020). The Influence of Physical Condition Level on the Adaptive Capacity of the Organism and Stress Resistance of Students of the Faculty of Physical Education. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(51), 32-40. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2020-03-32-40 Категорія Б, Index Copernicus

Бєлікова Н. О., Томащук О.Г. Сучасні підходи до професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. Випуск 7 (127) 20. C. 18-23. Категорія Б

Бєлікова Н. О., Подубінська С. В., Рода О.Б. Навчання майбутніх учителів фізичної культури анімаційних технологій позакласної роботи: змістовий контент. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. Випуск 7 К (127) 20. C. 32-36. Категорія Б

Основні навчально-методичні видання за останні 5 років:

Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт для магістрантів спеціальності 014 «Середня освіта» освітньої програми «Фізична культура» / авт.-упор. Н. О. Бєлікова, С. Я. Індика, С. В. Калитка; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – 40 с.

Науково-популярні видання:

Вибрані праці професорсько-викладацького складу факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : бібліогр. покажч. до 50-річчя ювілею факультету / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т фізичної культури, спорту та здоров’я, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. Н. О. Бєлікова. – Луцьк, 2020. – 502 с.

Золоті сторінки історії факультету фізичної культури, спорту та здоровʼя Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (1969-2019): 50 років / Упорядники: Цьось А.В., Савчук С.І., Гнітецька Т.В., Карабанова Н.С., Пантік В.В., Бєлікова Н.О. та ін. – Луцьк, 2020. – 152 с.

Підвищення кваліфікації за останні 5 років:

Із 21 квітня до 22 липня 2016 р. проходила закордонне стажування в Університеті Яна Кохановського в Кєльцах, філії в Пйотркові Трибунальському (кафедра педагогіки здоров’я та фізичного виховання) (Республіка Польща).

Із 11 червня до 17 червня 2019 р. проходила курси підвищення кваліфікації «Теорія і практика навчання Каякінгу» в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (кафедра теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації).

Із 2 березня до 2 червня 2020 р. проходила закордонне стажування в Природничо-гуманітарному університеті в Седльце (Інститут медичних наук та наук про здоров'я) (Республіка Польща).

Науково-практичний семінар «Електронне навчання й менеджмент в університеті: Office 365», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 6 березня – 8 травня 2020 р.

Онлайн навчання згідно програми підвищення кваліфікації «JuniorZ» – фізична культура майбутнього», Навчально-науковий інститут неперервної роботи СНУ імені Лесі Українки, 28-29 травня 2020 р.

Онлайн курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах», Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (NAQA), 24 січня 2021 року тощо.

Відзнаки:

Н.О. Бєлікова нагороджена Нагрудним знаком МОН «Відмінник освіти України» (2005 р.), Подякою Луцького міського голови (2010; 2012 р.), Почесною грамотою Волинської обласної ради (2011 р.), Подякою управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (2012 р.), Дипломом лауреата Волинської обласної премії за заслуги у сфері науки (2013 р.), Медаллю «За визначний внесок у поширення ідеї Єдності Європи» Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (2014 р.), Почесною грамотою міського голови (2016 р.), Золотим нагрудним знаком Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2020 р.), Нагрудним знаком МОН «За наукові та освітні досягнення» (2020 р.).