Перейти до основного вмісту
Барський Юрій Миколайович
Барський Юрій Миколайович
Декан географічного факультету, доктор економічних наук, професор

Біографічна довідка:

Народився 5 травня 1974 року у м. Луцьку. Закінчив  у 1996  році   Волинський державний університет імені Лесі Українки  за спеціальністю історія, кваліфікація – викладач соціальних дисциплін. У 1998 році здобув другу вищу освіту у  Луцькому державному технічному університеті  за спеціальністю бухгалтер-економіст.
З 1998 року – асистент кафедри обліку та аудиту Луцького державного технічного університету, згодом  – асистент кафедри фінансів, з 2003 – старший викладач кафедри фінансів ЛДТУ, з 2004 – доцент кафедри фінансів ЛДТУ, а з 2008 року до 2010 обіймав посаду завідувача кафедри фінансів ЛНТУ.  З 2010 – докторант  Луцького національного технічного університету
У 2004 році в Тернопільському національному економічному університеті захистив кандидатську дисертацію на тему: « Організаційно – економічні основи розвитку та підвищення ефективності малих промислових підприємств в АПК», спеціальність 08.07.02 "Економіка сільського господарства і АПК", науковий керівник – д.е.н., професор Дусановський С.Л.
У 2013 році захистив  докторську дисертацію на тему: « Фінансове забезпечення розвитку соціально орієнтованої економіки регіону», спеціальність 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка», науковий консультант – д.е.н., професор Герасимчук З.В.
У цьому ж році отримав диплом доктора економічних наук та обійняв посаду завідувача кафедри прикладної статистики  та  економіки праці Луцького національного технічного університету.
З 2014 року до вересня 2015 – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри ; прикладної статистики та економіки праці Луцького національного технічного університету. А з вересня 2015 до 2019 – завідувач кафедри економічної та соціальної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Викладає наступні дисципліни: фінансове забезпечення регіонального розвитку, економіка міста, економіка природокористування, теорія сталого розвитку.
З  2020 – декан географічного факультету ВНУ імені Лесі Українки.

Автор 147 публікацій та 7монографій, з них: 112  – наукового (у т.ч. 61− у фахових, іноземних та виданнях, включених до наукометричних баз) та 33– навчально–методичного характеру.
Підготував одного кандидата економічних наук. Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій в тому числі зі спеціальності 08.00.05 − розвиток продуктивних сил та регіональна економіка.

Виконавець науково-дослідних держбюджетних тем «Формування регіональних логістичних систем» (номер державної реєстрації 0111U001262); «Механізми стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів України» (номер державної реєстрації U110U002200) та «Механізми формування регіональних інтеграційних систем в умовах сталого розвитку» (номер державної реєстрації 0112U000288).

Особисті методичні розробки та практичні рекомендації стосовно оцінки рівня фінансового забезпечення соціально орієнтованого розвитку економіки регіону, вибору типу стратегій, типу фінансової політики соціально орієнтованого розвитку, формування комплексної програми соціалізації економіки регіону  використані у діяльності Волинської ОДА, Луцької міської ради.

Член Редакційної колегії міжнародний журналів  «Науковий огляд», «Innovative solutions in modern science», збірника наукових праць «Економічні науки» за серіями: «Регіональна економіка», «Облік і фінанси», «Економіка та менеджмент», «Економічна теорія та економічна історія», наукового вісника СНУ імені Лесі Українки  серія «Географічні науки».

Ініціатор та співредактор 5 міжнародних та всеукраїнських науково– практичних конференцій, «круглих столів».

З 2014р. по 2016 р. член  Громадської Ради при Волинській ОДА, заступник голови комісії «З питань економічного розвитку, інвестицій, сільського господарства та житлово-комунального господарства». Брав участь в обговоренні проєктів місцевих бюджетів, розробці стратегії соціально-економічного розвитку Волинської області до 2020 року.

Eксперт проєкту транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна»  «Покращення надання адміністративних послуг населенню транскордонних регіонів шляхом створення мережі центрів надання адміністративних послуг та розвитку співпраці Луцького Центру надання адміністративних послуг, Івано-Франківського Центру надання адміністративних послуг та Люблінського Бюро обслуговування мешканців»,  фінансовий аналітик Волинського обласного громадського об’єднання «Фонд місцевого розвитку».
Експерт проєкту виконавчого комітету Луцької міської ради «Луцька агломерація – співпраця і розвиток місцевих громад прилеглих територій», що реалізовується в рамках Волинського обласного конкурсу місцевих ініціатив.

Науковий осередок:

Тематика діяльності   наукового   осередку «Соціально-економічний  розвиток  регіону»  є досить широкою, серед основних напрямків якої можна    виділити    регіональні    соціально-географічні та економіко-географічні дослідження.  Представники  осередку  в  межах даних  напрямків  спрямовують  свій  науковий пошук  в  сферу  прогнозування  та  управління регіональним  розвитком; розробки  концепцій збалансованого соціально-економічного розвитку   регіону;   здійснення   аналітичних досліджень  відтворення  соціально-економічної системи  та  конкурентоспроможності  регіонів; формування та  функціонування  новостворених територіальних  громад;  оцінку  демографічної ситуації   та   ринку   праці,   територіальної організації  соціальної  сфери  та  продуктивних сил, рівня та якості життя населення, людського потенціалу   та   життєдіяльності   населення регіону.

Підготував кандидата економічних наук:

 • Тетяна Панюк. Розвиток  персоналу  підприємств молочної галузі у контексті сучасних особливостей функціонування ринку праці (2015р).

Підготував аспіранта ОНП 103 «Науки про Землю»:

 • Анастасія Сліпчук. Вплив трудового потенціалу на соціально-економічний розвиток регіону(на прикладі Волинської області) (2019р).

Посада в ЗВО:

Декан географічного факультету

Науковий ступінь:

Доктор економічних наук: 08.00.05– «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка». «Фінансове забезпечення соціально орієнтованої економіки регіону» (2013р., ЛНТУ).

Учене звання:

Професор кафедри прикладної статистики та економіки праці (2015р.)

Базова освіта:

Волинський державний університет імені Лесі Українки (1996р.)

Навчальні дисципліни:

 • «Фінансове забезпечення регіонального розвитку»
 • «Економіка міського господарства»

 Коло наукових зацікавлень:

Забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, управління регіональним розвитком,  економіка територій.

Основні публікації за останні 5 років:

 • Barskyi Y. Methodical bases of research and features of formation of the vital functions of population of the region / Y. Barskyi, A. Slaschuk, G. Golub, T. Pogrebskyi // Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi Sosnowiec 2016, Acta Geographica Silesiana, 21. WNoZ UŚ, Sosnowiec, 2016 – Р. 5–11. (Index Copernicus).
 • Barskyi Y. Using the cluster analysis in socio-geographical researches / Y. Barskyi, V. Fesyuk, T. Pogrebskyi, G. Golub // Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi Sosnowiec 2016, Acta Geographica Silesiana, 22. WNoZ UŚ, Sosnowiec, 2016. – Р. 5–9. (Index Copernicus).
 • Юрий Барский, Тарас Погребский, Геннадий Голуб,  Анастасия Слипчук  Влияние безработицы на формирование экономической составляющей трудового потенциала // Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi Sosnowiec 2016, Acta Geographica Silesiana, 13/2 (34)   WNoZ UŚ, Sosnowiec, 2019, – Р. 5–9(Index Copernicus).
 • Liubov Kovalska, Kateryna Okseniuk, Yurii Barskyi. Enterprise mastery of young people of Ukraine: the analysis and vectors of providing. Геополітика України: історія та сучасність: збірник наукових праць. ред.кол.: Л.М.Газуда (гол.ред.) та ін. 2020. Вип. 2(25). С. 210-225
 • Потапова А.Г., Краснопольська Н.В., Барський Ю.М. Модернізація освітнього комплексу Волинської області: монографія.  Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2020.118с.
 • Соціально-демографічне дослідження міст обласного підпорядкування Волинської області:  колективна монографія/ за ред.. Ю.Барського. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2020. – 142с.
 • Барський Ю.М., Матвійчук Л.Ю. та ін. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі [кол. монографія] / за ред. проф. Матвійчук Л.Ю. Видання шосте. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2020. – 332 с.(13 д.а)
 • Барський Ю. М. Фінансове забезпечення стійкого соціально-економічного зростання: [монографія] / Н. С. Різник, А. Т. Московчук, Ю. М. Барський. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2016. – 724 с.
 • Барський Ю. М. Статистичний аналіз торговельних відносин регіонів України / Ю. М. Барський // Інвестиції: практика та досвід: Наук.-практ. журнал. – Київ, 2016. – № 6. – С. 6–11.
 • Барський Ю. М. Теоретико-прикладні основи фінансово-інноваційного забезпечення просторового розвитку регіонів України / Ю. М. Барський, В.Г.Поліщук // Економіка: реалії часу: Наук.-економ. журнал. – Одеса, 2016. – №3(25). – С. 14–22.
 • Матвійчук Л.Ю., Барський Ю.М. Факторний аналіз розвитку готельно-ресторанного господарства на рівні регіону. праць Луцького НТУ. Серія «Регіональна економіка». – Вип. – 18– Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2020. – С. 325-333.(0,4 д.а)
 •  Барський Ю. М. Соціально економічні системи: формування інноваційних параметрів / Н. Т. Рудь, Ю. М. Барський // науковий журнал «Економічний форум». Луцький національний технічний університет. – № 2 / Редкол.: гол. ред. д.е.н., професор Герасимчук З. В. – Луцьк, 2016. – 376с. 345–354 с. (0.31обл.-вид. арк.)
 • Барський Ю. М. Просторовий аналіз транспортної доступності територій у межах міста Луцька/ С. О. Пугач, Т. В. Яковлев, Ю. М. Барський // Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. - Серія “Регіональна економіка”.–Випуск 13 (51). - Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор З. В. Герасимчук – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2016. - С. 35–46. (0.22 обл.-вид. арк.)
 • Барський Ю. М. Теоретико прикладні основи фінансово-інноваційного забезпечення просторового розвитку регіонів України / Ю. М. Барський, В. Г. Поліщук // Економіка: реалії часу: Наук.-економ.. журнал. – Одеса, 2016. – № 3 (25). – С. 14-22 (0.28 обл.-вид. арк.)
 • Барський Ю. М. Теоретичні аспекти формування поняття «природокористування»/  К.Романчук, Ю. М. Барський // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – № 14 (339). – Серія : Географічні науки. – 2016. – С. 11–16 (0.21 обл.-вид. арк.)
 • Теоретико-прикладні основи фінансово-інноваційного забезпечення просторового розвитку регіонів України / В. Г. Поліщук, Ю. М. Барський // Экономика: реалии времени. – № 3 (25). – Одесса : Одесский национальный политехнический університет, 2016. – С. 14–21.
 • Категорія «природно-ресурсний потенціал» території у концепції сталого розвитку / К. І. Романчук, Ю. М. Барський // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія Географічні науки. – № 6. – 2017. – С. 94–100.
 • Барський Ю. М. Нормативно-правове регулювання використанння трудового потенціалу / Ю.М. Барський, А.О. Сліпчук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб.наук.пр./ за заг.ред.Ф. В. Зузука. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. - № 15–С. 85-89.
 • Барський Ю. М. Оцінка взаємозв’язків між трудовим потенціалом та соціально-економічною ситуацією у Волинській області  / Ю. М. Барський, А. О. Сліпчук // Науковий Вісник Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. - № 10. –С. 63-68.

Підвищення кваліфікації за останні 5 років:

 • З 30.11.2017р. по 30.12.2017р. Українська інженерно-педагогічна академія, кафедра економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання, кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти.
 • З 3.01.2018 до 29.06.2018 р. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра економічної географії та екологічного менеджменту.

Відзнаки:

Ю.М. Барський нагороджений грамотами та подяками закладів вищої освіти, Луцької міської ради, Волинської обласної ради, Волинської облдержадміністрації та відзнакою Благодійного фонду «Новий Луцьк». Золотим нагрудним знаком Східноєвропейського національного університету імені Лесі українки(2019р.), Подякою МОН (2019р.) тощо.