Перейти до основного вмісту
Логотип ННІНО
Навчально-науковий інститут неперервної освіти
Дикий Олег
Дикий Олег Юрійович
Директор Навчально-наукового інституту неперервної освіти ВНУ ім. Лесі Українки, кандидат педагогічних наук
Про нас

Навчально-науковий інститут неперервної освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки створено 16 березня 2020 року.

У структурі інституту:

                                      Історична довідка

Життєві цінності та навички XXI століття визначаються постійним прагненням здобувати нові знання. Тож післядипломна освіта в Україні є постійно діючою ланкою в системі безперервної освіти, а Навчально-науковий інститут неперервної освіти у Волинському національному університеті імені Лесі Українки забезпечує фахове надання якісних освітніх послуг за широким спектром навчальних програм.

Освітні послуги тепер Навчально-науковий інститут неперервної освіти, а тоді - факультет підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх шкіл Волинської, Рівненської і Тернопільської областей розпочав надавати із січня 1981 року. Відтоді структурний підрозділ університету Лесі Українки активно розвивається та зміцнюється, а другу вищу освіту тут здобули десятки тисяч фахівців. Із січня 1981 року згідно з наказом Міністерства освіти розпочав роботу факультет підвищення кваліфікації (ФПК) директорів загальноосвітніх шкіл Волинської, Рівненської і Тернопільської областей. Факультет підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх шкіл дав змогу підвищити кваліфікацію майже 4000 педагогічних працівників.

У 1989 році на базі факультету створено відділення “Практична психологія”, яке одним із перших в Україні розпочало перепідготовку вчителів-предметників західного регіону країни за спеціальністю “Практична психологія в системі освіти”.

На прохання обласних управлінь освіти в 1992/1993 н. р. уведено заочну форму навчання, яка дала змогу охопити більшу кількість учителів сільських шкіл. У 1993–1994 роках уперше розпочалася підготовка практичних психологів для дошкільних закладів.

У 1994 році у зв’язку з розширенням напрямів роботи факультет підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх шкіл перейменовано на факультет післядипломної освіти.

Паралельно з підготовкою практичних психологів розпочався набір за новою перспективною спеціальністю в галузі управління освітою – “Менеджмент освіти”. На факультеті підготовлено 146 управлінців-професіоналів, 80% яких нині працюють директорами шкіл та їх заступниками.

Враховуючи потребу суспільства в спеціалістах-психологах інших напрямів, у 1996-1997 навчальному році проведено перший набір слухачів на базі середньої спеціальної медичної освіти за спеціальністю “Психологія” (спеціалізація “Клінічна психологія”).

У період розбудови незалежної Української держави, подолання кризових явищ в економіці виникла потреба в підготовці економістів-бухгалтерів й аудиторів нового рівня знань, кваліфікації і вмінь, які відповідали б реальним умовам відродження економіки України та тенденціям її розвитку. Тому з 1996 р. факультет проводить перепідготовку бухгалтерів та аудиторів на базі вищої освіти за скороченим терміном навчання, орієнтуючись на передові освітні стандарти.

Волинський регіон відчував гостру потребу у збільшенні контингенту спеціалістів-юристів. Це передусім пов’язано з процесами реформування політико-правової системи України. У зв’язку з цим 1996 рік на факультеті розпочато перепідготовку за спеціальністю “Правознавство” на базі вищої освіти, яка мала сприяти вирішенню проблеми забезпечення Волинської області кваліфікованими юристами, а також вирішенню питань, пов’язаних із працевлаштуванням осіб, які в сучасних умовах не в змозі працювати за раніше обраною спеціальністю.

У період розбудови нашого суспільства виникла потреба у фахівцях, які покликані налагоджувати, вести стосунки держави з окремими верствами населення (пенсіонери, безробітні, багатодітні сім’ї, групи з девіантною поведінкою і т. п.). Тому з 1997 року на факультеті розпочато перепідготовку спеціалістів із соціальної роботи, які мають базовий освітній рівень “спеціаліст”.

У період із 1982 до 2000 роки на факультеті функціонувало дві кафедри: управління освітою та практичної психології.

З 2000 року кафедри переведено відповідно на економічний та психологічний факультети.

Із 2000 до 2006 рік на факультеті велась тісна співпраця з Волинським обласним центром зайнятості та управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації. За направленнями Волинського обласного центру зайнятості проходили перепідготовку особи із числа незайнятого населення області за спеціальностями “Фінанси”, “Соціальна робота”, “Інформатика”, “Землевпорядкування і кадастр” денної форми навчання. На замовлення управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації проводився набір слухачів за спеціальностями “Мова та література (англійська)”, “Інформатика” заочної форми навчання.

У 2006 р. факультет успішно пройшов ліцензування для перепідготовки спеціалістів за 11 спеціальностями денної та заочної форм навчання.

У 2009 р. здійснено набір слухачів денної форми навчання за спеціальностями “Правознавство” та “Психологія”. Продовжено співпрацю з обласним управлінням освіти та науки Волинської обласної державної адміністрації для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями “Дошкільне виховання”, “Інформатика”.

Відповідно до листа Міністра освіти і науки України №1/9-112 від 11.02.2009 р. наказом ректора Волинського національного університету імені Лесі Українки Ігоря Коцана факультет післядипломної освіти перейменовано в Навчально-науковий центр післядипломної освіти.

Деканами факультету післядипломної освіти в попередні роки були: Лідія Федорук, Віктор Колесник, Тетяна Буленко, Борис Коцун, Микола Карлін, Микола Сур’як, Андрій Слащук.

Прагнення тих, хто не лише прагне, а й активно діє, були якнайкраще враховані у наказі ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Анатолія Цьося в березні 2020 року. Тоді відповідно до рішення вченої ради Університету внаслідок реорганізації й постав Навчально-науковий інститут неперервної освіти, який об’єднав підготовче відділення, відділ аспірантури, докторантури, центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, кафедру педагогіки та психології вищої школи.

 Сьогодні Інститут забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за бакалаврським, магістерським рівнями вищої освіти, за освітньо-науковим рівнем доктора філософії та науковим рівнем доктора наук, а ще реалізує підвищення кваліфікації фахівців та підготовку до вступу до закладів вищої освіти та успішної здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Окрім того, в Інституті забезпечують програму підготовки до вступу у заклади вищої освіти України іноземних громадян та осіб без громадянства на очній (денній, вечірній), заочній, заочній з елементами дистанційної, мережевій формах навчання.

Здобувачі інституту мотивовані, вони свідомі того, що недостатньо лише отримати знання, їх потрібно активно вдосконалювати та діяти.

З 2016 року отримання вищої освіти на базі попередньо отриманої вищої освіти на заочній формі навчання реалізується через:

 • отримання іншої спеціальності освітнього рівня «магістр» на базі освітнього рівня «магістр» чи освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»;
 • отримання іншої спеціальності освітнього рівня «бакалавр» на базі освітнього рівня «бакалавр», «магістр» чи освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Навчання відбувається виключно на умовах фінансування за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Терміни навчання відповідно до планів підготовки бакалаврів становлять від 1 року 5 місяці до 2 років 5 місяців залежно від спеціальності, магістрів 1 рік 4 місяці. Детальна інформація розміщена на сторінці Інституту в  розділі: Навчання за програмами другої (наступної) вищої освіти.

Зарахування вступників на навчання за усіма освітніми ступенями та формами здобуття освіти проводиться у міру комплектування груп та за наявності вільних ліцензованих місць.

Навчально-науковий інститут неперервної освіти, прагнучи сприяти професійному розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників, пропонує навчання за програмами підвищення кваліфікації. Форма навчання: очно-заочна. Термін навчання: 1 тиждень (1 кредит ЄКТС/30 навчальних годин); 1 день (0,2 кредиту ЄКТС/6 навчальних годин); 2 тижні (2,5 кредити ЄКТС/75 навчальних годин, або 2 кредити ЄКТС/60 навчальних годин); 3 тижні (4 кредити ЄКТС/120 навчальних годин); 1 місяць (5 кредитів ЄКТС/150 навчальних годин, або 6 кредитів ЄКТС/180 навчальних годин).

Освітній процес організовується на базі факультетів університету та їх кафедр.

Початок навчання - за фактом формування груп слухачів. Навчання на курсах підвищення кваліфікації платне. Розмір оплати встановлюється відповідно до кошторису витрат. Якщо виникає потреба, слухачі курсів підвищення кваліфікації забезпечуються гуртожитком університету.

Відкритість і доступність інформації про кожну програму підвищення кваліфікації уні­верситет здійснює, оприлюднюючи її на своєму веб-сайті. За результатами проходження підвищення кваліфікації видається документ (сертифікат) про підвищення кваліфікації.

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на офіційному веб-сайті Волинського національного університету імені Лесі Українки протягом 15 календарних днів після того, як їх видали. Програми курсів підвищення кваліфікації укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту», відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 та  ліцензій ВНУ ім. Лесі Українки на провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації.

Для ефективного планування підвищення кваліфікації та формування плану-графіку пропонуємо електронну форму реєстрації, що розміщена на сторінці Інституту в  розділі: Реєстрація курси підвищення кваліфікації

Ще одним напрямом діяльності Інституту є проведення підготовчим відділенням курсів з підготовки до здачі ЗНО з усіх предметів, творчих конкурсів для вступу до закладів вищої освіти для учнів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, вивчення української мови як іноземної та підготовка до вступу в заклади вищої освіти для іноземних громадян.

Високий рівень підготовки спеціалістів у Навчально-науковому інституті неперервної освіти забезпечують викладачі Волинського національного університету імені Лесі Українки, запрошені спеціалісти з інших ЗВО, провідні фахівці-практики.

Навчально-науковий інститут неперервної освіти має відповідну матеріально-технічну базу: розміщений в окремому навчальному корпусі, за адресою проспект Молоді, 8-А, загальною площею 1260 кв. м, має 3 лекційні та 7 навчальних аудиторій для проведення семінарських та лабораторних занять, комп’ютерний клас.

Якщо виникатимуть питання, телефонуйте директору Навчально-наукового інституту неперервної освіти Дикому Олегу Юрійовичу: тел. +380990000804, чи пишіть на електронну адресу: Dykyi.Oleh@vnu.edu.ua

е-адреса Інституту: second-edu@vnu.edu.ua

Телефон для довідок:  (0332)71-30-89, 71-81-39

 

 

Навчання за програмами другої (наступної) вищої освіти

Радикально змінити сферу своєї діяльності та отримати  необхідні фундаментальні знання в новій області можна отримавши другу вищу освіту у Навчально-науковому інститут неперервної освіти за освітнім ступенем  «магістр» на базі освітнього ступеня «магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за акредитованими спеціальностями/освітньо-професійними програмами:

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Вступне випробування

Кваліфікація

011 Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Загальна педагогіка)

Магістр освітніх, педагогічних наук зі спеціалізації «Педагогіка вищої школи».

Керівник закладів освіти, викладач

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Педагогіка дошкільна з фаховими методиками)

Магістр з дошкільної освіти

Вихователь дітей раннього і дошкільного віку. Організатор дошкільної освіти

013 Початкова освіта

Початкова освіта

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Педагогіка з методиками навчання в початковій школі)

Магістр початкової освіти

Викладач педагогіки і методик початкової освіти, вчитель початкової школи

014 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта. Фізична культура

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Фізична культура з методикою навчання)

Магістр  середньої освіти за предметною спеціальністю «Середня освіта. Фізична культура»  

014 Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта. Інформатика

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Інформаційні технології з методикою навчання)

Магістр середньої освіти зі спеціалізації «Середня освіта. Інформатика»

Вчитель інформатики закладу загальної середньої освіти. Аналітик комп’ютерних систем

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта. Українська мова та література. Світова література

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Українська мова та література з методикою навчання )

Магістр середньої освіти зі спеціалізації " Українська мова та література. Світова література"

Учитель української мови, української та зарубіжної літератури закладу загальної середньої освіти для старших класів і профільної школи

014 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини

Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Біологія з методикою навчання)

Магістр середньої освіти зі спеціалізації "Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров'я людини"

Вчитель біології, природознавства та здоров'я людини закладу загальної середньої освіти

091 Біологія

Лабораторна діагностика

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Лабораторна діагностика)

Магістр біології із спеціалізації "Лабораторна діагностика"

Науковий співробітник, фахівець з біології, лабораторної діагностики

014 Середня освіта. Географія

Середня освіта. Географія. Економіка

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Географія з методикою навчання)

Магістр середньої освіти зі спеціалізації "Середня освіта. Географія. Економіка"

Вчитель географії та економіки в закладах освіти. Методист з економічної освіти

014 Середня освіта. Історія

Середня освіта. Історія, правознавство

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Історія з методикою навчання)

Магістр середньої освіти зі спеціалізації "Середня освіта. Історія, правознавство"

Вчитель історії, правознавства закладу загальної середньої освіти старшої та профільної школи

014 Середня освіта. Математика

Середня освіта. Математика

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Математика з методикою навчання)

Магістр середньої освіти зі спеціалізації "Середня освіта. Математика"

Вчитель математики закладу загальної середньої освіти. Фахівець з фінансової та страхової математики

014 Середня освіта. Мова і література (англійська)

Середня освіта. Англійська мова

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Англійська мова з методикою навчання)

Магістр середньої освіти зі спеціалізації "Середня освіта. Англійська мова"

Вчитель англійської мови і літератури та німецької / французької мови закладу загальної середньої освіти

014 Середня освіта. Фізика

Середня освіта. Фізика

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Фізика з методикою навчання)

Магістр середньої освіти зі спеціалізації "Фізика"

Вчитель фізики та астрономії у закладах середньої освіти. Фахівець з інформаційних технологіій та робототехніки. Експерт із освітніх технологій

016 Спеціальна освіта

Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка)

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Корекційна педагогіка зі спеціальними методиками)

Магістр  спеціальної освіти за спеціалізацією «Олігофренопедагогіка».

Вчитель-дефектолог (Олігофренопедагог. Вчитель-логопед)

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

Вступний іспит з іноземної мови

Фаховий іспит (Професійна підготовка з методикою навчання та тренування)

Магістр фізичної культури і спорту

035 Філологія слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська

Мова і література (польська). Переклад

Вступний іспит з іноземної мови

Фаховий іспит (Польська мова та література)

Магістр філології зі спеціалізації «Мова та література (польська). Переклад»

Філолог. Викладач польської та англійської мов закладу вищої освіти. Перекладач

035 Філологія прикладна лінгвістика

Прикладна лінгвістика. Переклад і комп'ютерна лінгвістика

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Прикладна лінгвістика)

Магістр філології зі спеціалізації "Прикладна лінгвістика. Переклад і комп'ютерна лінгвістика"

Філолог. Викладач з англійської та німецької / французької мови. Фахівець ІТ сфери. Перекладач

035 Філологія германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Мова і література (англійська). Переклад

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Англійська філологія і переклад)

Магістр філології зі спеціалізації "Мова і література (англійська). Переклад"

Філолог. Викладач англійської мови і літератури та німецької / французької мови. Перекладач

053 Психологія

Психологія

Вступний іспит з іноземної мови

Фаховий іспит (Психологія)

Магістр  психології.

Психолог. Викладач психології. Фахівець з навчання та розвитку

Практична психологія (психологічне консультування та психотерапія)

Вступний іспит з іноземної мови

Фаховий іспит (Практична психологія)

Магістр   психології.

Практичний психолог. Психолог-консультант

061 Журналістика

Журналістика і соціальні комунікації

 

Вступний іспит з іноземної мови

Фаховий іспит (Журналістика)

Магістр журналістики зі спеціалізації "Журналістика і соціальні комунікації"

Журналіст, медіаексперт. Редактор, фахівець із реклами та зв'язків з громадськістю

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Фінансовий, управлінський облік, аналіз господарської діяльності й аудит )

Магістр  обліку і оподаткування.

Аудитор та професіонал з бухгалтерського обліку й оподаткування

051 Економіка

Економіка довкілля і природних ресурсів

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Економіка)

Магістр з економіки

Професіонал з економіки довкілля і природних ресурсів

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

Фінанси і кредит

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Фінанси)

Магістр фінансів, банківської справи та страхування

073 Менеджмент

Менеджмент організацій

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Основи менеджменту)

Магістр менеджменту

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Економіка підприємств

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Економіка підприємства)

Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Професіонал з підприємництва та торгівлі

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Інформаційні технології )

Магістр  ком’ютерних наук. Аналік комп’ютерних систем. Науковий співробітник (галузь обчислень). Викладач комп’ютерних наук у закладах вищої освіти

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія

Вступний іспит з іноземної мови

Фаховий іспит (Фізична терапія)

Магістр фізичної терапії.

Фізичний терапевт

281 Публічне управління та адміністрування

Державна служба

Вступний іспит з іноземної мови

Фаховий іспит (Основи економіки та теорії держави і права)

Магістр публічного управління та адміністрування зі спеціалізації «Державна служба»

Спеціаліст державної служби. Консультант. Радник в органах державної влади

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Документознавство, архівознавство та інформаційне забезпечення управління )

Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи зі спеціалізації "Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління"

Професіонал у галузі інформації та інформаційного аналізу. Адміністратор систем управління. Документознавець

101 Екологія

Екологія

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Екологія)

Магістр екології

Еколог

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Геодезія та землеустрій)

Магістр із геодезії та землеустрою

Інженер-землевпорядник. Геодезист

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Готельно-ресторанна справа)

Магістр з готельної і ресторанної справи

242 Туризм

Туризм

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Туризм)

Магістр з туризмознавства

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Міжнародні відносини)

Магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій за спеціалізацією "Міжнародні відносини"

Політолог-міжнародник, фахівець з міжнародних відносин із поглибленим знанням іноземної мови (із зазначенням мови)

292 Міжнарожні економічні відносини

Міжнарожні економічні відносини

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Міжнародні економічні відносини)

Магістр міжнародних економічних відносин

Економіст-міжнародник, фахівець з міжнародних економічних відносин із поглибленим знанням іноземної мови (із зазначенням мови)

Вступні  випробування проводяться у формі тестування з фаху та іноземної мови в університеті (незалежного тестування з іноземної мови не потрібно).

Форма навчання – заочна.

Термін навчання – 1 рік 4 місяці.

Вартість навчання – 20 000 грн. за один рік навчання.

Адреса інституту  неперервної  освіти:  пр. Молоді, 8А,  м. Луцьк; Ел. пошта: second-edu@vnu.edu.ua

Контактні телефони:  (0332)71-81-39, 71-30-89 (навчально-науковий інститут неперервної освіти)

Приймальна комісія: проспект Волі, 13, каб. 101, м. Луцьк, тел.: + 38 (095) 356 35 83

Технічний секретар: Чепелюк Наталія Олександрівна; тел.: + 38 (095) 877 42 69

 

Підготовка бакалаврів з наданням другої вищої освіти на базі освітніх ступенів «бакалавр», «магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за скороченим терміном навчання за такими спеціальностями/освітньо-професійними програмами і на таких умовах:

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Вступне випробування

Термін навчання

Кваліфікація

заочна форма навчання

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фахове випробування (Бухгалтерський облік і аналіз)

1 рік

10 місяців

Бакалавр обліку і оподаткування. 

014 Середня освіта

(Мова і література (англійська))

Англійська мова

Фахове випробування (Загальна педагогіка)

1 рік

10 місяців

Бакалавр середньої освіти зі спеціалізації "Середня освіта (Англійська мова)"

Вчитель англійської та німецької /французької мов закладу загальної середньої освіти для базової школи

 

014 Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта. Інформатика

Фахове випробування (Загальна педагогіка)

1 рік

10 місяців

Бакалавр середньої освіти із спеціалізації "Середня освіта. Інформатика"

Вчитель інформатики та математики закладу загальної середньої освіти для базової школи

 

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Фахове випробування (Педагогіка дошкільна з методиками викладання)

1 рік

10 місяців

Бакалавр дошкільної освіти.

Вихователь дітей раннього і дошкільного віку

013 Початкова освіта

Початкова освіта

Фахове випробування (Педагогіка з методиками викладання)

1 рік

10 місяців

Бакалавр початкової освіти.

Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти

016 Спеціальна освіта

Корекційна психопедагогіка та логопедія

Фахове випробування (Теорія та історія корекційної педагогіки)

1 рік

10 місяців

Бакалавр зі спеціальної освіта за спеціалізацією «Олігофренопедагогіка».

053 Психологія

Психологія

Фахове випробування (Біологія)

1 рік

10 місяців

Бакалавр  психології.

Психолог. Психолог в системі освіти та реабілітації. Організаційний психолог

Практична психологія

Фахове випробування (Біологія)

1 рік

10 місяців

Бакалавр  психології.

Психолог. Практичний психолог

014 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта. Фізична культура

Фахове випробування (Загальна фізична підготовка)

1 рік

10 місяців

Бакалавр середньої освіти зі спеціалізації "Середня освіта. Фізична культура"

Вчитель фізичної культури закладу загальної середньої освіти для базової школи

 

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта. Українська мова та література. Світова література

Фахове випробування (Загальна педагогіка)

1 рік

10 місяців

Бакалавр середньої освіти із спеціалізації «Середня освіта. Українська мова та література. Світова література».

Учитель української  та англійської/польської мов,  літератур закладу загальної середньої освіти для базової школи

014 Середня освіта

014.028 Польська мова і література

Середня освіта. Польська мова

Фахове випробування (Загальна педагогіка)

1 рік

10 місяців

Бакалавр середньої освіти зі спеціалізації «Середня освіта. Польська мова».

Учитель польської та англійської  мов закладу загальної середньої освіти для базової школи

081 Право

Право

Фахове випробування (Основи правознавства)

2 роки

10 місяців

Бакалавр права

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Фахове випробування (Інформаційні технології)

1 рік

10 місяців

Бакалавр з ком’ютерних наук

Вступні  випробування проводяться у формі тестування з фаху в університеті (незалежного тестування не потрібно).

Вартість навчання – 16 000 грн. за один рік навчання.

Підвищення кваліфікації

Волинський національний університет імені Лесі Українки пропонує підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Форма навчання: очно-заочна. Термін навчання: 1 тиждень (1 кредит ЄКТС/30 навчальних годин); 1 день (0,2 кредиту ЄКТС/6 навчальних годин); 2 тижні (2,5 кредити ЄКТС/75 навчальних годин, або 2 кредити ЄКТС/60 навчальних годин); 3 тижні (4 кредити ЄКТС/120 навчальних годин); 1 місяць (5 кредитів ЄКТС/150 навчальних годин, або 6 кредитів ЄКТС/180 навчальних годин).

Освітній процес організовується на базі факультетів університету та їх кафедр.

Початок навчання – за фактом формування груп слухачів. Навчання на курсах підвищення кваліфікації платне. Розмір оплати встановлюється відповідно до кошторису витрат.

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на офіційному веб-сайті Волинського національного університету імені Лесі Українки протягом 15 календарних днів після того, як їх видали. Програми курсів підвищення кваліфікації укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту», відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 та  ліцензій ВНУ ім. Лесі Українки на провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації.

Для ефективного планування підвищення кваліфікації та формування плану-графіку пропонуємо електронну форму реєстрації розміщену за покликанням Реєстрація курси підвищення кваліфікації

Орієнтовний план-графік курсів підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації можливе за такими спеціальностями:

№ з/п

Спеціальність

Ліцензія (наказ МОН, в якому приймалося рішення до даної спеціальності)

Категорії працівників

 1.  

011 «Освітні, педагогічні науки»

Наказ МОН від 17.04.2020 р. № 132-л

1. Керівник, заступник керівника закладу освіти.

2. Методист.

3. Педагог-організатор.

4. Класний керівник.

5. Соціальний педагог.

6. Учителі усіх спеціальностей (розвиток інклюзивної компетентностей).

7. Викладач  закладу фахової передвищої та професійної (професійно-технічної)  освіти (розвиток медійної  мовленнєвої та комунікаційної компетентностей).

8. Педагогічний працівник закладу позашкільної освіти.

9. Інші педагогічні працівники.

 1.  

073 «Менеджмент (Управління та адміністрування)»

Наказ МОН від 29.04.2020 р. № 141-л

1. Керівник, заступник керівника закладу освіти.

 1.  

012 «Дошкільна освіта»

Наказ МОН від

09.01.2020 р. № 5-л

1. Керівник закладу дошкільної освіти.

2. Вихователь закладу дошкільної освіти.

3. Музичний керівник закладу дошкільної освіти.

4. Методист закладу дошкільної освіти.

 1.  

013 «Початкова освіта»

Наказ МОН від

12.12.2019 р. № 1010-л

1.Вчитель початкових класів.

2.Вихователь групи продовженого дня.

3.Вчитель початкових класів, вчитель інформатики.

 1.  

014 «Середня освіта

(Фізична культура)»

Наказ МОН від

20.02.2020 р. № 73-л

1. Учитель (викладач) фізичної культури.

2. Керівник гуртка, спортивної секції.

3. Інструктор з фізичного виховання.

4. Керівник фізичного виховання.

5. Учитель основ здоров’я.

6. Інструктор з фізичного виховання закладу дошкільної освіти.

 1.  

014 «Середня освіта

(Українська мова і література)»

Наказ МОН від

13.03.2020 р. № 104-л

1.Вчитель (викладач) української мови і літератури.

2.Вчитель (викладач) української мови і літератури та зарубіжної літератури.

 1.  

014 «Середня освіта (Фізика)»

Наказ МОН від

13.03.2020 р. № 104-л

1.Вчитель (викладач) фізики.

2. Вчитель (викладач) фізики, інформатики.

3. Вчитель(викладач)  фізики, математики.

4. Вчитель(викладач) фізики, трудового навчання і технологій.

 1.  

014 «Середня освіта (Математика)»

Наказ МОН від

20.03.2020 р. № 109-л

1.Вчитель (викладач) математики.

2.Вчитель (викладач) математики та інформатики.

 1.  

016 «Спеціальна освіта»

Наказ МОН від

12.12.2019 р. № 1010-л

1.Логопед (вчитель-логопед), вихователь логопедичних груп.

2. Дефектолог (вчитель-дефектолог) в закладах освіти.

3.Фахівець в галузі інклюзивного навчання в закладах  освіти.

4. Асистент учителя, вихователя.

5. Вчитель з корекційної освіти.

 1.  

017 «Фізична культура і спорт»

Наказ МОН від

13.03.2020 № 104-л

1. Тренер (тренер-викладач).

 1.  

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Наказ МОН від

13.03.2020 р. № 104-л

1. Вчитель (викладач)  образотворчого мистецтва.

2. Вчитель (викладач)  інтегрованого курсу «Мистецтво».

3. Керівник гуртків, студій, секцій.

4. Вчитель (викладач) декоративного мистецтва, реставрації.

 1.  

025 «Музичне мистецтво»

Наказ МОН від

12.12.2019 р. № 1010-л

1. Вчитель (викладач) музичного мистецтва, художньої культури, етики.

2. Вчитель (викладач) інтегрованого курсу «Мистецтво».

3. Керівник гуртків, студій, секцій.

4. Викладач хорового та естрадного виконавства, інструментального мистецтва, музичної грамоти та практичного музикування.  

 1.  

053 «Психологія»

 

Наказ МОН України № 948-л від 01.08.2019 р.

1.Практичний психолог.

2.Психолог.

3. Фахівець психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

 1.  

227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Наказ МОН від

13.03.2020 р. № 104-л

1. Фахівці із корекційно-реабілітаційної роботи в системі освіти

 1.  

014 «Середня освіта (Мова і література (англійська)»

Наказ МОН від 29.04.2020 р. № 141-л

1. Вчитель (викладач) англійської мови.

 1.  

014 «Середня освіта (Історія)»

Наказ МОН від 12.05.2020 № 145-л

1. Вчитель (викладач)  історії та правознавства.

 1.  

014 «Середня освіта (Географія)»

Наказ МОН від 12.05.2020 № 145-л

1. Вчитель (викладач)  географії.

 1.  

014 «Середня освіта (Природничі науки)»

Наказ МОН від 15.06.2020 № 164-л

1. Вчитель (викладач) природничих наук, фізики, хімії, біології, географії, природознавства.

 1.  

014 «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)»

Наказ МОН від 15.06.2020 № 164-л

1. Вчитель (викладач)  біології, основ здоров’я, природознавства.

 1.  

014 «Середня освіта (Хімія)»

Наказ МОН від 12.05.2020 № 145-л

1. Вчитель (викладач)  хімії.

 1.  

222 «Медицина»

Наказ МОН від 09.07.2020 № 184-л

Підвищення кваліфікації медичних працівників 

 

 

Реєстрація курси підвищення кваліфікації

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТРЕНЕРІВ (ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ)

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПСИХОЛОГІЯ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ (УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ)»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ФІЗИКА»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МАТЕМАТИКА»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА» ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МОВА І ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА)»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ІСТОРІЯ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ХІМІЯ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ГЕОГРАФІЯ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ»

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

Із січня 1981 р. згідно з наказом Міністерства освіти розпочав роботу факультет підвищення кваліфікації (ФПК) директорів загальноосвітніх шкіл Волинської, Рівненської і Тернопільської областей. Факультет підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх шкіл дав змогу підвищити кваліфікацію майже 4000 педагогічних працівників.

У 1989 р. на базі факультету створено відділення “Практична психологія”, яке одним із перших в Україні розпочало перепідготовку вчителів-предметників західного регіону країни за спеціальністю “Практична психологія в системі освіти”.

На прохання обласних управлінь освіти в 1992/1993 н. р. уведено заочну форму навчання, яка дала змогу охопити більшу кількість учителів сільських шкіл. У 1993–1994 рр. уперше розпочалася підготовка практичних психологів для дошкільних закладів.

У 1994 р. у зв’язку з розширенням напрямів роботи факультет підвищення кваліфікації директорів ЗОШ перейменовано на факультет післядипломної освіти.

Паралельно з підготовкою практичних психологів розпочався набір за новою перспективною спеціальністю в галузі управління освітою – “Менеджмент освіти”. На факультеті підготовлено 146 управлінців-професіоналів, 80% яких нині працюють директорами шкіл та їх заступниками.

Враховуючи потребу суспільства в спеціалістах-психологах інших напрямів, у 1996/1997 н. р. проведено перший набір слухачів на базі середньої спеціальної медичної освіти за спеціальністю “Психологія” (спеціалізація “Клінічна психологія”).

У період розбудови незалежної Української держави, подолання кризових явищ в економіці виникла потреба в підготовці економістів-бухгалтерів й аудиторів нового рівня знань, кваліфікації і вмінь, які відповідали б реальним умовам відродження економіки України та тенденціям її розвитку. Тому з 1996 р. факультет проводить перепідготовку бухгалтерів та аудиторів на базі вищої освіти за скороченим терміном навчання, орієнтуючись на передові освітні стандарти.

Волинський регіон відчував гостру потребу у збільшенні контингенту спеціалістів-юристів. Це передусім пов’язано з процесами реформування політико-правової системи України. У зв’язку з цим 1996 р. на факультеті розпочато перепідготовку за спеціальністю “Правознавство” на базі вищої освіти, яка мала сприяти вирішенню проблеми забезпечення Волинської області кваліфікованими юристами, а також вирішенню питань, пов’язаних із працевлаштуванням осіб, які в сучасних умовах не в змозі працювати за раніше обраною спеціальністю.

У період розбудови нашого суспільства виникла потреба у фахівцях, які покликані налагоджувати, вести стосунки держави з окремими верствами населення (пенсіонери, безробітні, багатодітні сім’ї, групи з девіантною поведінкою і т. п.). Тому з 1997 р. на факультеті розпочато перепідготовку спеціалістів із соціальної роботи, які мають базовий освітній рівень “спеціаліст”.

У період із 1982 р. до 2000 р. на факультеті функціонувало дві кафедри: управління освітою та практичної психології.

З 2000 р. кафедри переведено відповідно на економічний та психологічний факультети.

Із 2000 р. до 2006 р. на факультеті велась тісна співпраця з Волинським обласним центром зайнятості та управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації. За направленнями Волинського обласного центру зайнятості проходили перепідготовку особи із числа незайнятого населення області за спеціальностями “Фінанси”, “Соціальна робота”, “Інформатика”, “Землевпорядкування і кадастр” денної форми навчання. На замовлення управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації проводився набір слухачів за спеціальностями “Мова та література (англійська)”, “Інформатика” заочної форми навчання.

У 2006 р. факультет успішно пройшов ліцензування для перепідготовки спеціалістів за 11 спеціальностями денної та заочної форм навчання: “Правознавство”, “Облік та аудит”, “Фінанси”, “Психологія”, “Інформатика”, “Мова та література (англійська, німецька)”, “Землевпорядкування та кадастр”, “Українська мова та література”, “Фізична реабілітація”, “Дошкільне виховання”. Вперше проведено набір слухачів за спеціальностями “Фізична реабілітація”, “Мова та література (німецька)”, “Дошкільне виховання” заочної форми навчання.

У 2009 р. здійснено набір слухачів денної форми навчання за спеціальностями “Правознавство” та “Психологія”. Продовжено співпрацю з обласним управлінням освіти та науки Волинської обласної державної адміністрації для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями “Дошкільне виховання”, “Інформатика”.

Відповідно до листа Міністра освіти і науки України №1/9-112 від 11.02.2009 р. наказом ректора Волинського національного університету імені Лесі Українки І. Коцана факультет післядипломної освіти перейменовано в Навчально-науковий центр післядипломної освіти.

Деканами факультету післядипломної освіти в попередні роки були: Л. Федорук, В. Колесник, Т. Буленко, Б. Коцун, М. Карлін, М. Сур’як. Із листопада 2010 року Навчально-науковий центр післядипломної освіти  очолював кандидат географічних наук, доцент А. Слащук.

З метою забезпечення розвитку неперервної освіти в березні 2020 року наказом ректора Волинського національного університету імені Лесі Українки А. Цьося, відповідно до рішення вченої ради Університету створено Навчально-науковий інститут неперервної освіти в складі якого сьогодні функціонує центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

ІІІ Всеукраїнська очно-дистанційна літня школа «Впевнений старт до НУШ: досвід реалізації початкової та перехід до середньої школи»
Реєстр видачі документів про підвищення кваліфікації
Положення про Навчально-науковий інститут неперервної освіти
Лізензії у cфepi пicлядиплoмнoï ocвiти

Koд i найменування cпeцiaльнocтi

Bид ocвiтньoï                     дiяльнocтi

Лiцeнзoвaний o6cяг нa cтpoк нaвчaння

Дaтa i нoмep  piшeння пpo видaчу лiцeнзiï

Дaтa i нoмep  piшeння пpo  змiни у лiцeнзiï

011 Ocвiтнi, пeдaгoгiчнi нaуки

пiдвищeння   квaлiфiкaцiï

50

Нaкaз MOН вiд 17.04.2020 № 132-л

 

012 Дoшкiльнa  ocвiтa

пiдвищeння   квaлiфiкaцiï

15

Нaкaз MOН вiд 09.01.2020 № 5-л

 

013 Пoчaткoвa  ocвiтa

пiдвищeння   квaлiфiкaцiï

50

Нaкaз MOН вiд 12.12.2019 № 1010-л

Нaкaз № 67-л вiд 04.06.2021

014 Cepeдня ocвiтa (014.01 Укpaïнcькa  мoвa i лiтepaтуpa)

пiдвищeння   квaлiфiкaцiï

50

Нaкaз MOН вiд 13.03.2020 № 104 -л

Нaкaз № 81-л вiд 01.07.2021

014 Cepeдня ocвiтa (014.02 Moвa і лiтepaтуpa (aнглiйcькa))

пiдвищeння   квaлiфiкaцiï

30

Нaкaз MOН вiд 29.04.2020 № 141 -л

Нaкaз № 81-л вiд 01.07.2021

014 Cepeдня ocвiтa(014.03 Icтopiя)

пiдвищeння   квaлiфiкaцiï

50

Нaкaз MOН вiд 12.05.2020 № 145 -л

Нaкaз № 81-л вiд 01.07.2021

014 Cepeдня ocвiтa (014.04 Maтeмaтикa)

пiдвищeння   квaлiфiкaцiï

15

Нaкaз MOН вiд 20.03.2020 № 109 -л

 

014 Cepeдня ocвiтa(014.05 Бioлoгiя тa   здopoв'я людини)

пiдвищeння   квaлiфiкaцiï

15

Нaкaз MOН вiд 15.06.2020 № 164 -л

 

014 Cepeдня ocвiтa(014.06 Xiмiя)

пiдвищeння   квaлiфiкaцiï

50

Нaкaз MOН вiд 12.05.2020 № 145-л

Нaкaз № 81-л вiд 01.07.2021

014 Cepeдня ocвiтa(014.07 Гeoгpaфiя)

пiдвищeння   квaлiфiкaцiï

50

Нaкaз MOН вiд 12.05.2020 № 145-л

Нaкaз № 70-л вiд14.06.2021

014 Cepeдня ocвiтa(014.08 Фiзикa)

пiдвищeння   квaлiфiкaцiï

15

Нaкaз MOН вiд 13.03.2020 № 104-л

 

014 Cepeдня ocвiтa(014.11 Фiзичнa  культуpa)

пiдвищeння   квaлiфiкaцiï

50

Нaкaз MOН вiд 20.02.2020 № 73-л

Нaкaз № 70-л вiд 14.06.2021

014 Cepeдня ocвiтa(014.15 Пpиpoдничi  нaуки)

пiдвищeння   квaлiфiкaцiï

15

Нaкaз MOН вiд 15.06.2020 № 164-л

 

016 Cпeцiaльнa  ocвiтa

пiдвищeння   квaлiфiкaцiï

50

Нaкaз MOН вiд 12.12.2019 №1010-л

Нaкaз № 81-л вiд 01.07.2021

017 Фiзичнa культуpa i cпopт

пiдвищeння   квaлiфiкaцiï

50

Нaкaз MOН вiд 13.03.2020 № 104-л

Нaкaз № 81-л вiд 01.07.2021

023 O6paзoтвopчe  миcтeцтвo, дeкopaтивнe миcтeцтвo, pecтaвpaцiя

пiдвищeння   квaлiфiкaцiï

15

Нaкaз MOН вiд1 3.03.2020 № 104-л

 

025 Mузичнe  миcтeцтвo

пiдвищeння   квaлiфiкaцiï

50

Нaкaз MOН вiд 12.12.2019 №1010-л

Нaкaз № 67-л вiд 04.06.2021

053 Пcиxoлoгiя

пiдвищeння   квaлiфiкaцiï

50

Нaкaз MOНУкpaïни № 948-л  вiд 01.08.2019 p.

Нaкaз № 81-л вiд 01.07.2021

073 Meнeджмeнт

пiдвищeння   квaлiфiкaцiï

50

Нaкaз MOН вiд 29.04.2020 № 141-л

Нaкaз № 77-л вiд 22.06.2021

222 Meдицинa

пiдвищeння   квaлiфiкaцiï

500

Нaкaз MOН вiд 09.07.2020 № 184-л

 

222 Meдицинa

iнтepнaтуpa

300

Нaкaз MOН вiд 14.08.2020 № 208-л

 

222 Meдицинa

cпeцiaлiзaцiя

40

Нaкaз MOН вiд  29.01.2021 № 11-л

 

227 Фiзичнaтepaпiя, epгoтepaпiя

пiдвищeння  квaлiфiкaцiï

50

Нaкaз MOН вiд  13.03.2020 № 104-л

Нaкaз № 77-л вiд 22.06.2021