Перейти до основного вмісту
Логотип
Навчально-науковий інститут неперервної освіти
Дикий Олег
Дикий Олег Юрійович
Директор Навчально-наукового інституту неперервної освіти ВНУ ім. Лесі Українки, кандидат педагогічних наук
Про нас

Навчально-науковий інститут неперервної освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки створено 16 березня 2020 року.

У структурі інституту:

                                      Історична довідка

Життєві цінності та навички XXI століття визначаються постійним прагненням здобувати нові знання. Тож післядипломна освіта в Україні є постійно діючою ланкою в системі безперервної освіти, а Навчально-науковий інститут неперервної освіти у Волинському національному університеті імені Лесі Українки забезпечує фахове надання якісних освітніх послуг за широким спектром навчальних програм.

Освітні послуги тепер Навчально-науковий інститут неперервної освіти, а тоді - факультет підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх шкіл Волинської, Рівненської і Тернопільської областей розпочав надавати із січня 1981 року. Відтоді структурний підрозділ університету Лесі Українки активно розвивається та зміцнюється, а другу вищу освіту тут здобули десятки тисяч фахівців. Із січня 1981 року згідно з наказом Міністерства освіти розпочав роботу факультет підвищення кваліфікації (ФПК) директорів загальноосвітніх шкіл Волинської, Рівненської і Тернопільської областей. Факультет підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх шкіл дав змогу підвищити кваліфікацію майже 4000 педагогічних працівників.

У 1989 році на базі факультету створено відділення “Практична психологія”, яке одним із перших в Україні розпочало перепідготовку вчителів-предметників західного регіону країни за спеціальністю “Практична психологія в системі освіти”.

На прохання обласних управлінь освіти в 1992/1993 н. р. уведено заочну форму навчання, яка дала змогу охопити більшу кількість учителів сільських шкіл. У 1993–1994 роках уперше розпочалася підготовка практичних психологів для дошкільних закладів.

У 1994 році у зв’язку з розширенням напрямів роботи факультет підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх шкіл перейменовано на факультет післядипломної освіти.

Паралельно з підготовкою практичних психологів розпочався набір за новою перспективною спеціальністю в галузі управління освітою – “Менеджмент освіти”. На факультеті підготовлено 146 управлінців-професіоналів, 80% яких нині працюють директорами шкіл та їх заступниками.

Враховуючи потребу суспільства в спеціалістах-психологах інших напрямів, у 1996-1997 навчальному році проведено перший набір слухачів на базі середньої спеціальної медичної освіти за спеціальністю “Психологія” (спеціалізація “Клінічна психологія”).

У період розбудови незалежної Української держави, подолання кризових явищ в економіці виникла потреба в підготовці економістів-бухгалтерів й аудиторів нового рівня знань, кваліфікації і вмінь, які відповідали б реальним умовам відродження економіки України та тенденціям її розвитку. Тому з 1996 р. факультет проводить перепідготовку бухгалтерів та аудиторів на базі вищої освіти за скороченим терміном навчання, орієнтуючись на передові освітні стандарти.

Волинський регіон відчував гостру потребу у збільшенні контингенту спеціалістів-юристів. Це передусім пов’язано з процесами реформування політико-правової системи України. У зв’язку з цим 1996 рік на факультеті розпочато перепідготовку за спеціальністю “Правознавство” на базі вищої освіти, яка мала сприяти вирішенню проблеми забезпечення Волинської області кваліфікованими юристами, а також вирішенню питань, пов’язаних із працевлаштуванням осіб, які в сучасних умовах не в змозі працювати за раніше обраною спеціальністю.

У період розбудови нашого суспільства виникла потреба у фахівцях, які покликані налагоджувати, вести стосунки держави з окремими верствами населення (пенсіонери, безробітні, багатодітні сім’ї, групи з девіантною поведінкою і т. п.). Тому з 1997 року на факультеті розпочато перепідготовку спеціалістів із соціальної роботи, які мають базовий освітній рівень “спеціаліст”.

У період із 1982 до 2000 роки на факультеті функціонувало дві кафедри: управління освітою та практичної психології.

З 2000 року кафедри переведено відповідно на економічний та психологічний факультети.

Із 2000 до 2006 рік на факультеті велась тісна співпраця з Волинським обласним центром зайнятості та управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації. За направленнями Волинського обласного центру зайнятості проходили перепідготовку особи із числа незайнятого населення області за спеціальностями “Фінанси”, “Соціальна робота”, “Інформатика”, “Землевпорядкування і кадастр” денної форми навчання. На замовлення управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації проводився набір слухачів за спеціальностями “Мова та література (англійська)”, “Інформатика” заочної форми навчання.

У 2006 р. факультет успішно пройшов ліцензування для перепідготовки спеціалістів за 11 спеціальностями денної та заочної форм навчання.

У 2009 р. здійснено набір слухачів денної форми навчання за спеціальностями “Правознавство” та “Психологія”. Продовжено співпрацю з обласним управлінням освіти та науки Волинської обласної державної адміністрації для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями “Дошкільне виховання”, “Інформатика”.

Відповідно до листа Міністра освіти і науки України №1/9-112 від 11.02.2009 р. наказом ректора Волинського національного університету імені Лесі Українки Ігоря Коцана факультет післядипломної освіти перейменовано в Навчально-науковий центр післядипломної освіти.

Деканами факультету післядипломної освіти в попередні роки були: Лідія Федорук, Віктор Колесник, Тетяна Буленко, Борис Коцун, Микола Карлін, Микола Сур’як, Андрій Слащук.

Прагнення тих, хто не лише прагне, а й активно діє, були якнайкраще враховані у наказі ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Анатолія Цьося в березні 2020 року. Тоді відповідно до рішення вченої ради Університету внаслідок реорганізації й постав Навчально-науковий інститут неперервної освіти, який об’єднав підготовче відділення, відділ аспірантури, докторантури, центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, кафедру педагогіки та психології вищої школи.

 Сьогодні Інститут забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за бакалаврським, магістерським рівнями вищої освіти, за освітньо-науковим рівнем доктора філософії та науковим рівнем доктора наук, а ще реалізує підвищення кваліфікації фахівців та підготовку до вступу до закладів вищої освіти та успішної здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Окрім того, в Інституті забезпечують програму підготовки до вступу у заклади вищої освіти України іноземних громадян та осіб без громадянства на очній (денній, вечірній), заочній, заочній з елементами дистанційної, мережевій формах навчання.

Здобувачі інституту мотивовані, вони свідомі того, що недостатньо лише отримати знання, їх потрібно активно вдосконалювати та діяти.

З 2016 року отримання вищої освіти на базі попередньо отриманої вищої освіти на заочній формі навчання реалізується через:

 • отримання іншої спеціальності освітнього рівня «магістр» на базі освітнього рівня «магістр» чи освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»;
 • отримання іншої спеціальності освітнього рівня «бакалавр» на базі освітнього рівня «бакалавр», «магістр» чи освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Навчання відбувається виключно на умовах фінансування за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Терміни навчання відповідно до планів підготовки бакалаврів становлять від 1 року 5 місяці до 2 років 5 місяців залежно від спеціальності, магістрів 1 рік 4 місяці. Детальна інформація розміщена на сторінці Інституту в  розділі: Навчання за програмами другої (наступної) вищої освіти.

Зарахування вступників на навчання за усіма освітніми ступенями та формами здобуття освіти проводиться у міру комплектування груп та за наявності вільних ліцензованих місць.

Навчально-науковий інститут неперервної освіти, прагнучи сприяти професійному розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників, пропонує навчання за програмами підвищення кваліфікації. Форма навчання: очно-заочна. Термін навчання: 1 тиждень (1 кредит ЄКТС/30 навчальних годин); 1 день (0,2 кредиту ЄКТС/6 навчальних годин); 2 тижні (2,5 кредити ЄКТС/75 навчальних годин, або 2 кредити ЄКТС/60 навчальних годин); 3 тижні (4 кредити ЄКТС/120 навчальних годин); 1 місяць (5 кредитів ЄКТС/150 навчальних годин, або 6 кредитів ЄКТС/180 навчальних годин).

Освітній процес організовується на базі факультетів університету та їх кафедр.

Початок навчання - за фактом формування груп слухачів. Навчання на курсах підвищення кваліфікації платне. Розмір оплати встановлюється відповідно до кошторису витрат. Якщо виникає потреба, слухачі курсів підвищення кваліфікації забезпечуються гуртожитком університету.

Відкритість і доступність інформації про кожну програму підвищення кваліфікації уні­верситет здійснює, оприлюднюючи її на своєму веб-сайті. За результатами проходження підвищення кваліфікації видається документ (сертифікат) про підвищення кваліфікації.

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на офіційному веб-сайті Волинського національного університету імені Лесі Українки протягом 15 календарних днів після того, як їх видали. Програми курсів підвищення кваліфікації укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту», відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 та  ліцензій ВНУ ім. Лесі Українки на провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації.

Для ефективного планування підвищення кваліфікації та формування плану-графіку пропонуємо електронну форму реєстрації, що розміщена на сторінці Інституту в  розділі: Реєстрація курси підвищення кваліфікації

Ще одним напрямом діяльності Інституту є проведення підготовчим відділенням курсів з підготовки до здачі ЗНО з усіх предметів, творчих конкурсів для вступу до закладів вищої освіти для учнів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, вивчення української мови як іноземної та підготовка до вступу в заклади вищої освіти для іноземних громадян.

Високий рівень підготовки спеціалістів у Навчально-науковому інституті неперервної освіти забезпечують викладачі Волинського національного університету імені Лесі Українки, запрошені спеціалісти з інших ЗВО, провідні фахівці-практики.

Навчально-науковий інститут неперервної освіти має відповідну матеріально-технічну базу: розміщений в окремому навчальному корпусі, за адресою проспект Молоді, 8-А, загальною площею 1260 кв. м, має 3 лекційні та 7 навчальних аудиторій для проведення семінарських та лабораторних занять, комп’ютерний клас.

Якщо виникатимуть питання, телефонуйте директору Навчально-наукового інституту неперервної освіти Дикому Олегу Юрійовичу: тел. +380990000804, чи пишіть на електронну адресу: Dykyi.Oleh@vnu.edu.ua

е-адреса Інституту: second-edu@vnu.edu.ua

Телефон для довідок:  (0332)71-30-89, 71-81-39

 

 

arrow
про нас (2)
Підвищення кваліфікації

Волинський національний університет імені Лесі Українки пропонує підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Форма навчання: очно-заочна. Термін навчання: 1 тиждень (1 кредит ЄКТС/30 навчальних годин); 1 день (0,2 кредиту ЄКТС/6 навчальних годин); 2 тижні (2,5 кредити ЄКТС/75 навчальних годин, або 2 кредити ЄКТС/60 навчальних годин); 3 тижні (4 кредити ЄКТС/120 навчальних годин); 1 місяць (5 кредитів ЄКТС/150 навчальних годин, або 6 кредитів ЄКТС/180 навчальних годин).

Освітній процес організовується на базі факультетів університету та їх кафедр.

Початок навчання – за фактом формування груп слухачів. Навчання на курсах підвищення кваліфікації платне. Розмір оплати встановлюється відповідно до кошторису витрат.

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на офіційному веб-сайті Волинського національного університету імені Лесі Українки протягом 15 календарних днів після того, як їх видали. Програми курсів підвищення кваліфікації укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту», відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 та  ліцензій ВНУ ім. Лесі Українки на провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації.

Для ефективного планування підвищення кваліфікації та формування плану-графіку пропонуємо електронну форму реєстрації розміщену за покликанням Реєстрація курси підвищення кваліфікації

Орієнтовний план-графік курсів підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації можливе за такими спеціальностями:

№ з/п

Спеціальність

Ліцензія (наказ МОН, в якому приймалося рішення до даної спеціальності)

Категорії працівників

 1.  

011 «Освітні, педагогічні науки»

Наказ МОН від 17.04.2020 р. № 132-л

1. Керівник, заступник керівника закладу освіти.

2. Методист.

3. Педагог-організатор.

4. Класний керівник.

5. Соціальний педагог.

6. Учителі усіх спеціальностей (розвиток інклюзивної компетентностей).

7. Викладач  закладу фахової передвищої та професійної (професійно-технічної)  освіти (розвиток медійної  мовленнєвої та комунікаційної компетентностей).

8. Педагогічний працівник закладу позашкільної освіти.

9. Інші педагогічні працівники.

 1.  

073 «Менеджмент (Управління та адміністрування)»

Наказ МОН від 29.04.2020 р. № 141-л

1. Керівник, заступник керівника закладу освіти.

 1.  

012 «Дошкільна освіта»

Наказ МОН від

09.01.2020 р. № 5-л

1. Керівник закладу дошкільної освіти.

2. Вихователь закладу дошкільної освіти.

3. Музичний керівник закладу дошкільної освіти.

4. Методист закладу дошкільної освіти.

 1.  

013 «Початкова освіта»

Наказ МОН від

12.12.2019 р. № 1010-л

1.Вчитель початкових класів.

2.Вихователь групи продовженого дня.

3.Вчитель початкових класів, вчитель інформатики.

 1.  

014 «Середня освіта

(Фізична культура)»

Наказ МОН від

20.02.2020 р. № 73-л

1. Учитель (викладач) фізичної культури.

2. Керівник гуртка, спортивної секції.

3. Інструктор з фізичного виховання.

4. Керівник фізичного виховання.

5. Учитель основ здоров’я.

6. Інструктор з фізичного виховання закладу дошкільної освіти.

 1.  

014 «Середня освіта

(Українська мова і література)»

Наказ МОН від

13.03.2020 р. № 104-л

1.Вчитель (викладач) української мови і літератури.

2.Вчитель (викладач) української мови і літератури та зарубіжної літератури.

 1.  

014 «Середня освіта (Фізика)»

Наказ МОН від

13.03.2020 р. № 104-л

1.Вчитель (викладач) фізики.

2. Вчитель (викладач) фізики, інформатики.

3. Вчитель(викладач)  фізики, математики.

4. Вчитель(викладач) фізики, трудового навчання і технологій.

 1.  

014 «Середня освіта (Математика)»

Наказ МОН від

20.03.2020 р. № 109-л

1.Вчитель (викладач) математики.

2.Вчитель (викладач) математики та інформатики.

 1.  

016 «Спеціальна освіта»

Наказ МОН від

12.12.2019 р. № 1010-л

1.Логопед (вчитель-логопед), вихователь логопедичних груп.

2. Дефектолог (вчитель-дефектолог) в закладах освіти.

3.Фахівець в галузі інклюзивного навчання в закладах  освіти.

4. Асистент учителя, вихователя.

5. Вчитель з корекційної освіти.

 1.  

017 «Фізична культура і спорт»

Наказ МОН від

13.03.2020 № 104-л

1. Тренер (тренер-викладач).

 1.  

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Наказ МОН від

13.03.2020 р. № 104-л

1. Вчитель (викладач)  образотворчого мистецтва.

2. Вчитель (викладач)  інтегрованого курсу «Мистецтво».

3. Керівник гуртків, студій, секцій.

4. Вчитель (викладач) декоративного мистецтва, реставрації.

 1.  

025 «Музичне мистецтво»

Наказ МОН від

12.12.2019 р. № 1010-л

1. Вчитель (викладач) музичного мистецтва, художньої культури, етики.

2. Вчитель (викладач) інтегрованого курсу «Мистецтво».

3. Керівник гуртків, студій, секцій.

4. Викладач хорового та естрадного виконавства, інструментального мистецтва, музичної грамоти та практичного музикування.  

 1.  

053 «Психологія»

 

Наказ МОН України № 948-л від 01.08.2019 р.

1.Практичний психолог.

2.Психолог.

3. Фахівець психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

 1.  

227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Наказ МОН від

13.03.2020 р. № 104-л

1. Фахівці із корекційно-реабілітаційної роботи в системі освіти

 1.  

014 «Середня освіта (Мова і література (англійська)»

Наказ МОН від 29.04.2020 р. № 141-л

1. Вчитель (викладач) англійської мови.

 1.  

014 «Середня освіта (Історія)»

Наказ МОН від 12.05.2020 № 145-л

1. Вчитель (викладач)  історії та правознавства.

 1.  

014 «Середня освіта (Географія)»

Наказ МОН від 12.05.2020 № 145-л

1. Вчитель (викладач)  географії.

 1.  

014 «Середня освіта (Природничі науки)»

Наказ МОН від 15.06.2020 № 164-л

1. Вчитель (викладач) природничих наук, фізики, хімії, біології, географії, природознавства.

 1.  

014 «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)»

Наказ МОН від 15.06.2020 № 164-л

1. Вчитель (викладач)  біології, основ здоров’я, природознавства.

 1.  

014 «Середня освіта (Хімія)»

Наказ МОН від 12.05.2020 № 145-л

1. Вчитель (викладач)  хімії.

 1.  

222 «Медицина»

Наказ МОН від 09.07.2020 № 184-л

Підвищення кваліфікації медичних працівників 

 

 

Реєстрація курси підвищення кваліфікації

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТРЕНЕРІВ (ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ)

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПСИХОЛОГІЯ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ (УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ)»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ФІЗИКА»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МАТЕМАТИКА»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА» ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МОВА І ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА)»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ІСТОРІЯ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ХІМІЯ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ГЕОГРАФІЯ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

 

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ»

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

Із січня 1981 р. згідно з наказом Міністерства освіти розпочав роботу факультет підвищення кваліфікації (ФПК) директорів загальноосвітніх шкіл Волинської, Рівненської і Тернопільської областей. Факультет підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх шкіл дав змогу підвищити кваліфікацію майже 4000 педагогічних працівників.

У 1989 р. на базі факультету створено відділення “Практична психологія”, яке одним із перших в Україні розпочало перепідготовку вчителів-предметників західного регіону країни за спеціальністю “Практична психологія в системі освіти”.

На прохання обласних управлінь освіти в 1992/1993 н. р. уведено заочну форму навчання, яка дала змогу охопити більшу кількість учителів сільських шкіл. У 1993–1994 рр. уперше розпочалася підготовка практичних психологів для дошкільних закладів.

У 1994 р. у зв’язку з розширенням напрямів роботи факультет підвищення кваліфікації директорів ЗОШ перейменовано на факультет післядипломної освіти.

Паралельно з підготовкою практичних психологів розпочався набір за новою перспективною спеціальністю в галузі управління освітою – “Менеджмент освіти”. На факультеті підготовлено 146 управлінців-професіоналів, 80% яких нині працюють директорами шкіл та їх заступниками.

Враховуючи потребу суспільства в спеціалістах-психологах інших напрямів, у 1996/1997 н. р. проведено перший набір слухачів на базі середньої спеціальної медичної освіти за спеціальністю “Психологія” (спеціалізація “Клінічна психологія”).

У період розбудови незалежної Української держави, подолання кризових явищ в економіці виникла потреба в підготовці економістів-бухгалтерів й аудиторів нового рівня знань, кваліфікації і вмінь, які відповідали б реальним умовам відродження економіки України та тенденціям її розвитку. Тому з 1996 р. факультет проводить перепідготовку бухгалтерів та аудиторів на базі вищої освіти за скороченим терміном навчання, орієнтуючись на передові освітні стандарти.

Волинський регіон відчував гостру потребу у збільшенні контингенту спеціалістів-юристів. Це передусім пов’язано з процесами реформування політико-правової системи України. У зв’язку з цим 1996 р. на факультеті розпочато перепідготовку за спеціальністю “Правознавство” на базі вищої освіти, яка мала сприяти вирішенню проблеми забезпечення Волинської області кваліфікованими юристами, а також вирішенню питань, пов’язаних із працевлаштуванням осіб, які в сучасних умовах не в змозі працювати за раніше обраною спеціальністю.

У період розбудови нашого суспільства виникла потреба у фахівцях, які покликані налагоджувати, вести стосунки держави з окремими верствами населення (пенсіонери, безробітні, багатодітні сім’ї, групи з девіантною поведінкою і т. п.). Тому з 1997 р. на факультеті розпочато перепідготовку спеціалістів із соціальної роботи, які мають базовий освітній рівень “спеціаліст”.

У період із 1982 р. до 2000 р. на факультеті функціонувало дві кафедри: управління освітою та практичної психології.

З 2000 р. кафедри переведено відповідно на економічний та психологічний факультети.

Із 2000 р. до 2006 р. на факультеті велась тісна співпраця з Волинським обласним центром зайнятості та управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації. За направленнями Волинського обласного центру зайнятості проходили перепідготовку особи із числа незайнятого населення області за спеціальностями “Фінанси”, “Соціальна робота”, “Інформатика”, “Землевпорядкування і кадастр” денної форми навчання. На замовлення управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації проводився набір слухачів за спеціальностями “Мова та література (англійська)”, “Інформатика” заочної форми навчання.

У 2006 р. факультет успішно пройшов ліцензування для перепідготовки спеціалістів за 11 спеціальностями денної та заочної форм навчання: “Правознавство”, “Облік та аудит”, “Фінанси”, “Психологія”, “Інформатика”, “Мова та література (англійська, німецька)”, “Землевпорядкування та кадастр”, “Українська мова та література”, “Фізична реабілітація”, “Дошкільне виховання”. Вперше проведено набір слухачів за спеціальностями “Фізична реабілітація”, “Мова та література (німецька)”, “Дошкільне виховання” заочної форми навчання.

У 2009 р. здійснено набір слухачів денної форми навчання за спеціальностями “Правознавство” та “Психологія”. Продовжено співпрацю з обласним управлінням освіти та науки Волинської обласної державної адміністрації для перепідготовки спеціалістів за спеціальностями “Дошкільне виховання”, “Інформатика”.

Відповідно до листа Міністра освіти і науки України №1/9-112 від 11.02.2009 р. наказом ректора Волинського національного університету імені Лесі Українки І. Коцана факультет післядипломної освіти перейменовано в Навчально-науковий центр післядипломної освіти.

Деканами факультету післядипломної освіти в попередні роки були: Л. Федорук, В. Колесник, Т. Буленко, Б. Коцун, М. Карлін, М. Сур’як. Із листопада 2010 року Навчально-науковий центр післядипломної освіти  очолював кандидат географічних наук, доцент А. Слащук.

З метою забезпечення розвитку неперервної освіти в березні 2020 року наказом ректора Волинського національного університету імені Лесі Українки А. Цьося, відповідно до рішення вченої ради Університету створено Навчально-науковий інститут неперервної освіти в складі якого сьогодні функціонує центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

ІІІ Всеукраїнська очно-дистанційна літня школа «Впевнений старт до НУШ: досвід реалізації початкової та перехід до середньої школи»

ІІІ Всеукраїнська очно-дистанційна літня школа з міжнародною участю «Впевнений старт до НУШ: досвід реалізації початкової та перехід до середньої школи»

З метою удосконалення професійних компетентностей освітян з питань формування нового безпечного освітнього середовища сучасного закладу освіти з використанням нових підходів до інклюзивного навчання, впровадження освітніх проєктів у заклади освіти, інноваційних форм дистанційного та змішаного навчання, рухової активності та впровадження нових видів спорту на уроках фізичної культури та  у зв’язку з продовженням реформи «Нова українська школа» з 03 по 08 липня 2021 року відбудеться навчання в рамках ІІІ Всеукраїнської очно-дистанційної літньої школи з міжнародною участю «Впевнений старт до НУШ: досвід реалізації початкової та перехід до середньої школи».

Організаторами заходу виступають: Волинський національний університет імені Лесі Українки, Навчально-науковий інститут неперервної освіти ВНУ ім. Лесі Українки, департамент освіти та науки Волинської обласної державної адміністрації, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Інститут педагогіки НАПН України, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти за підтримки Центру освітнього консультування, ТОВ «Видавничий дім «Освіта», платформи «Єсвіт», ТОВ «EdPro», B-Pro, «Вемакідс», «Навігатор Систем», ТОВ «Універмаг освіти».

Реєстрація учасників Літньої школи триває до 30 червня 2021 року за покликанням https://forms.gle/M4tvnKpkV3Gwo6APA  

З проєктом програми Літньої школи можна ознайомитись за покликанням  https://cutt.ly/nnowMWo .

Звертаємо увагу, що під час роботи Літньої школи планується проведення:

- виставки сучасного інноваційного обладнання для НУШ із майстерками від провідних світових та українських компаній Microsoft, Google та компаній – виробників засобів навчання та навчального обладнання (презентація комплексних рішень для дистанційного навчання (технічна складова, програмна складова та процедура розгортання), рішення для STEM тощо (05.07.2021 р.);

- школи передового педагогічного досвіду «Я дослідник 2.0» (05-07.07.2021 р.);

- Всеукраїнської науково-практичної конференції «Імперативи розвитку Нової української школи в умовах цифрових трансформацій» з онлайн підключеннями, за результатами якої всі учасники отримають електронні сертифікати та можливість розмістити тези доповідей у електронному збірнику матеріалів (05.07.2021 р., інформація про конференцію та вимоги до написання тез доповідей за покликанням https://cutt.ly/7nomNal/ ).

Для учасників, які будуть брати участь дистанційно, буде надано доступ до навчальних матеріалів та організовано підключення до онлайн-трансляції Всеукраїнської науково-практичної конференції.

Реєстр видачі документів про підвищення кваліфікації
Положення про Навчально-науковий інститут неперервної освіти