Перейти до основного вмісту
Дучимінська Тамара Іванівна
Дучимінська Тамара Іванівна
Декан факультету психології та соціології, доцент кафедри практичної та клінічної психології, кандидат психологічних наук
Про нас

 

Історична довідка: У 1989 р. було здійснено перший набір спеціалістів із вищою освітою на перепідготовку за фахом «Практична психологія». З 1992 р. навчання відбувалося на педагогічному факультеті за спеціальністю «Практична психологія в закладах освіти», а з 1993 р. – у складі Інституту соціальних наук, де проводилася спочатку підготовка фахівців за спеціальністю «Практична психологія», а з 1999 р. і за спеціальністю «Психологія». 29.08. 2001 р. наказом ректора ВДУ імені Лесі Українки створено психологічний факультет. 17.11.2005 р. факультет перейменовано на факультет психології, а з 28.09.2017 р. – факультет психології та соціології.

З 2001р. по 2005р. деканом психологічного факультету була кандидат психологічних наук, доцент Хлівна Олександра Миколаївна, з 2005 р. по 2019 р. – доктор психологічних наук, професор Вірна Жанна Петрівна. 

З грудня 2019 р. декан факультету психології та соціології кандидат психологічних наук, доцент Дучимінська Тамара Іванівна. Заступники декана  – кандидат психологічних наук, доцент Кульчицька Анна Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент Коць Михайло Онисимович,  кандидат психологічних наук  Коструба Наталія Сергіївна.

У структурі факультету психології та соціології функціонують три кафедри:

кафедра загальної і соціальної психології та соціології;

кафедра педагогічної та вікової психології;

кафедра практичної та клінічної психології.

        Професорсько-викладацький склад: Діяльність факультету психології та соціології ґрунтується на добрих традиціях, закладених видатними вченими та викладачами, які разом з організацією підготовки фахівців із галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» активно займаються науковою роботою, здійснюють прикладні та фундаментальні дослідження, виконують грантові програми, госпдоговірні теми тощо.

           На факультеті працюють 38 досвідчених викладачів, усі на постійній основі і мають наукові ступені та вчені звання, з них: 7 – доктори наук, професори; 28 – кандидати наук, доценти, 3 – кандидати наук.    Якісний показник професорсько-викладацького складу факультету – 100 %. Більшість викладачів мають стаж педагогічної роботи у ВНЗ більше 10 років та постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом навчання та стажувань.

       

Спеціальності та освітньо-професійні програми:

На першому (бакалаврському) рівні освіти:

Спеціальність 053 «Психологія» , освітня програма «Психологія»:

Кваліфікація: Бакалавр психології.

Професійна кваліфікація: Психолог. Психолог в системі освіти та реабілітації. Організаційний психолог.

Спеціальність 053 «Психологія», освітня програма «Практична психологія»:

Кваліфікація: Бакалавр психології.

Професійна кваліфікація: Психолог. Практичний психолог.

Спеціальність 054 «Соціологія», освітньо-професійна програма  «Соціальний аналіз. Консалтинг. Управління»:

Кваліфікація: Бакалавр соціології.                                    

 Професійна кваліфікація: Фахівець у сфері аналітики, консалтингу та управління.                                                                                                                                                                                                                        

                     На другому (магістерському) рівні освіти:

  Спеціальність 053 «Психологія» , освітня програма «Психологія»:

Кваліфікація: Магістр психології. 

Професійна кваліфікація: Психолог. Викладач психології. Фахівець з навчання та розвитку                                                                                                                                                

Спеціальність 053 «Психологія», освітня програма «Практична психологія (психологічне консультування та психотерапія)»:

Кваліфікація: Магістр психології. 

Професійна кваліфікація: Психолог. Психолог-консультант.

Спеціальність 054 «Соціологія», освітньо-професійна програма  «Соціологія»:

Кваліфікація: Магістр соціології.                                 

Професійна кваліфікація: Соціолог. Соціолог-аналітик. Викладач соціології                                                                                                                                                   .

На третьому (освітньо-науковому) рівні освіти:

Спеціальність 053 «Психологія», освітньо-наукова програма «Психологія особистості: ґенеза, здоров’я, безпека».

 

Міжнародна діяльність Викладачі факультету задіяні у виконанні різних проектів та програм. У рамках міжнародної співпраці із Державним університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща), Вищою школою економіки та інновацій (Польща) та Брестським державним університетом імені А. С. Пушкіна (Білорусь), викладачі факультету періодично проходять науково-педагогічне стажування, організовують і проводять наукові заходи, публікують спільні наукові публікації.

Освітні послуги Функціонують сертифіковані курси підвищення кваліфікації «Арт-терапія як метод психологічної допомоги» (Ліцензія Міністерства освіти та науки України №1135-АК від 29.07.2015 року), «Клієнт-ценрована психотерапія у роботі з дітьми та дорослими» (Ліцензія Міністерства освіти та науки України №145 від 01.08.2019 року), підвищення професійної компетентності у центрі «Щаслива сім’я», «Школі тренерської майстерності», сертифіковані навчання по роботі з дітьми вразливих категорій тощо.

Матеріально-технічна база Факультет психології та соціології розміщується у корпусі на вул. Потапова, 9, корпус C, перший і другий поверхи. Кількість приміщень факультету – 23, з них: спеціалізованих кабінетів, лабораторій, консультативних та тренінгових кабінетів – 5, навчальних аудиторій та приміщень для науково-педагогічних працівників – 18. Спеціалізовані кабінети та лабораторії кафедри обладнані сучасною комп’ютерною технікою і підключені до мережі Інтернет. Для забезпечення навчання використовуються мультимедійні лекційні аудиторії, спортивний та актовий зали, спеціалізовані кабінети факультету іноземної філології ( фонолабораторія) тощо.

Поряд з навчальними корпусами знаходиться наукова бібліотека ВНУ імені Лесі Українки, Центр культури і дозвілля, спортивний комплекс та басейн, стадіон, гуртожитки університету. Студенти з інших населених пунктів, які навчаються на факультеті психології та соціології проживають у переважній більшості в гуртожитках № 4а (пр. Соборності, 7) та № 6 (вул. Кравчука, 36).

 

 

 

 

PhD

НОРМАТИВНА БАЗА

Корисні посилання для аспірантів

Відділ аспірантури, докторантури

43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13, каб. 116

+38(0332)241410

postgrad@vnu.edu.ua 

 

Факультет психології та соціології

43025, м. Луцьк, вул. Потапова 9, к.115

+38(0332)249392

psychological@vnu.edu.ua


Адреси електронної пошти і номери телефонів гаранта освітньо-наукової програми (ОНП) і наукових керівників

Гарант ОНП - Гошовський Ярослав Олександрович, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології, доктор психологічних наук, професор 

 Hoshovskyj.Jaroslav@vnu.edu.ua    або     Hoshovskyi66@ukr.net

Вірна Жанна Петрівна - доктор психологічних наук, професор кафедри педагогічної та вікової психології

 Virna.Zhanna@vnu.edu.ua       або        annavirna@ukr.net

Лазорко Ольга Валеріївна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної і соціальної психології та соціології

Lazorko.Olha@vnu.edu.ua        або        lazorko.olga@gmail.com

 Мушкеваич Мирослава Іванівна - доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри практичної та клінічної психології

mushkevych.myroslava@vnu.edu.ua   або    mira_much@yahoo.com

Засєкіна Лариса Володимирівна - доктор психологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці

 Zasyekina.Larisa@vnu.edu.ua

Список аспірантів здобувачів третього освітньо-наукового рівня «доктор філософії» та тематика їхніх дисертаційних робіт


ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

ПРАВИЛА призначення стипендій студентам, аспірантам, докторантам Волинського національного університету імені Лесі Українки

ПОЛОЖЕННЯ про вивчення вибіркових дисциплін в аспірантурі та поза аспірантурою Волинського національного університету імені Лесі Українки

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну практику аспірантів Волинського  національного університету імені Лесі Українки

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Волинського національного університет уімені Лесі Українки

ПОЛОЖЕННЯ про наукове стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково- педагогічних працівників  Волинського національного університету імені Лесі Українки у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном 

ПОЛОЖЕННЯ про здобуття наукового ступеня (атестацію) доктора філософії у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки

ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

ПОЛОЖЕННЯ про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

ПОЛОЖЕННЯ про відділ молодіжної політики та соціальної роботи Волинського національного університету імені Лесі Українки

Академічна доброчесність

Нормативно-правова база 

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII Стаття 42. Академічна доброчесність

Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту» : лист МОН України від 13.10.2017 р. № 1/9-554.

Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо): лист М-ва освіти і науки від 15.08.2018 р. № 1/11-8681.

Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти Лист МОН України  № 1/9-650 від 23.10.2018 р. (Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.))

 

Кодекс академічної доброчесності

Положення про Комітет з етики наукових досліджень

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату

 Додаток 1 та Додаток 3 до положення

Договір про співпрацю з ТзОВ «АНТИПЛАГІАТ» № 27-04/2018/28У від 27 квітня 2018 р.

 

Наукова робота

    Наукові школи

1. "Життєвий та професійний шлях особистості"

     Керівник – Вірна Жанна Петрівна, доктор  психологічних наук, професор, професор кафедри педагогічної та вікової психології.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОСОБИСТОСТІ

2. "Ревіталізація психогенези депривованої особистості"

      Керівник − Гошовський Ярослав Олександрович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології.

3. "Колективна, історична та індивідуальна травматична пам'ять: нейропсихологічний, когнітивний та психолінгвістичний підходи"

     Керівник: Засєкіна Лариса Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці ВНУ імені Лесі Українки.

4."Психологічний супровід сімей, що мають проблемних дітей"

    Керівник – Мушкевич Мирослава Іванівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри практичної та клінічної психології.

     Наукові заходи

1. Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості».

2. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до інтеграції та соціалізації дітей з особливими потребами».

3. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології» https://www.inforum.in.ua/conferences/18%7C

4. Науково-практичний семінар «Феноменологія депривації: психолого-педагогічний і теоретико-прикладний дискурс».

5. Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми практичної та клінічної психології».

6. Психологічний фестиваль на озері Світязь.

    Наукова діяльність студентів

     На факультеті діє Наукове товариство аспірантів і студентів. Студенти спільно з викладачами проводять наукові дослідження, готують публікації та беруть участь у наукових конференціях та семінарах, всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт. Магістри факультету надають платні послуги у Психологічному консультативному центрі під супервізією викладачів.

    На кафедрах діють проблемні групи та наукові гуртки. Постійно діючим є Психологічний консультативний центр, Школа тренерської майстерності, центр «Щаслива сімя», здійснюється науково-дослідна робота за темою «Формування ключових компетентностей особистості в умовах інклюзивної освіти», на базі НВК №20, м. Луцька, проводиться активна робота у напрямку підвищення соціально-психологічних компетентностей публічних службовців регіону згідно Меморандуму про співпрацю з Волинським обласним центром підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. У 2020 р. розпочав свою роботу «Центр надання духовно-психологічної допомоги населенню у стресових ситуаціях».

Основні здобутки та напрямки діяльності наукового товариства факультету психології то соціології

Звіт НТАіС за 2019-2020 н.р.

Наші випускники

Голова  Асоціації випускників факультету психології та соціології - кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогічної та вікової психології Розмирська Юлія Анатоліївна.

Історії успіху професійної самореалізації випускників

"Новорічна пошта"  - вітальні листівки випускників факультету

Графіки навчального процесу (денна і заочна форми навчання)

БАКАЛАВР

Психологія

Графік навчального процесу Бакалавр ДФН ОП Психологія 2020-21 нр

Графік навчального процесу Бакалавр ЗФН ОП Психологія 1-5 курси 2020-21 нр

Графік навчального процесу Бакалавр ЗФН ОП Психологія МС 1-3 курси 2020-21 нр

Практична психологія

Графік навчального процесу Бакалавр ДФН ОП Практична психологія 2020-21 нр

Соціологія

Графік навчального процесу Бакалавр ДФН ОП Соціологія, ОП Соціальний аналіз. Консалтинг. Управління. 2020-21нр

Графік навчального процесу Бакалавр ЗФН ОП  Соціологія 2020-21 нр

 

МАГІСТР

Психологія

Графік навчального процесу Магістр ДФН ОП Психологія, (1-2 курс)  2020-21 нр

Графік навчального процесу Магістр ЗФН ОП Психологія 2020-21 нр

Практична психологія

Графік навчального процесу Магістр ДФН ОП  Практична психологія, (1-2 курс)  2020-21 нр

Соціологія

Графік навчального процесу Магістр ДФН ОП Соціологія 2020-21 нр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розклади навчальних занять, розклади сесій (денна і заочна форми навчання). Розклад ДЕК Програма державної атестації

РОЗКЛАДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

(денна форма навчання)

Спеціальність Психологія, Практична психологія

2 семестр

Розклад навчальних занять  Психологія Бакалавр  ДФН 2 сем 2020-21 нр 

Розклад навчальних занять  Практ. психологія Бакалавр  ДФН 2 сем 2020-21 нр 

Розклад навчальних занять  Магістр (1 курс)  ДФН 2 семестр 2020-21 нр 

1 семестр

Розклад навчальних занять  Психологія Бакалавр  ДФН 1 сем 2020-21 нр 

Розклад навчальних занять  Практ. психологія Бакалавр  ДФН 1 сем 2020-21 нр 

Розклад навчальних занять  Магістр (1 курс)  ДФН 1 семестр 2020-21 нр 

Розклад навчальних занять  Магістр (2 курс)  ДФН 1 семестр 2020-21 нр 

 

Спеціальність Соціологія

2 семестр

Розклад навчальних занять  Соціологія Бакалавр  ДФН 2 сем 2020-21 нр 

Розклад  навчальних занять Магістр (1 курс)  ДФН 2 семестр 2020-21 нр 

1 семестр

Розклад навчальних занять  Соціологія Бакалавр  ДФН 1 сем 2020-21 нр 

Розклад  навчальних занять Магістр (1 курс)  ДФН 1 семестр 2020-21 нр 

Розклад  навчальних занять Магістр (2 курс)  ДФН 1 семестр 2020-21 нр

 

(заочна форма навчання)

Спеціальність Психологія

2 семестр

1 курс

Розклад міжсесійних занять  ЗФН  Психологія 1 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад  сесійних занять  ЗФН  Психологія 1 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад екзаменів і заліків ЗФН  Психологія 1 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад міжсесійних занять  ЗФН  Психологія МС 1 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад  сесійних занять  ЗФН  Психологія  МС 1 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад екзаменів і заліків ЗФН  Психологія  МС 1 курс 2 семестр 2020-21 нр

2 курс

Розклад міжсесійних занять  ЗФН  Психологія 2 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад  сесійних занять  ЗФН  Психологія 2 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад екзаменів і заліків ЗФН  Психологія 2 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад міжсесійних занять  ЗФН  Психологія  МС 2 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад  занять  ЗФН  Психологія  МС 2 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад екзаменів і заліків ЗФН  Психологія  МС 2 курс 2 семестр 2020-21 нр

3 курс

Розклад  сесійних занять  ЗФН  Психологія 3 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад  сесійних занять  ЗФН  Психологія  МС 3 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад екзаменів і заліків ЗФН  Психологія 3 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад екзаменів і заліків ЗФН  Психологія  МС 3 курс 2 семестр 2020-21 нр

4 курс

Розклад  сесійних занять  ЗФН  Психологія 4 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад екзаменів і заліків ЗФН  Психологія 4 курс 2 семестр 2020-21 нр

5 курс

Розклад міжсесійних занять  ЗФН  Психологія 5 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад сесійних занять ЗФН  Психологія 5 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад екзаменів і заліків ЗФН  Психологія 5 курс 2 семестр 2020-21 нр

6 курс

Розклад міжсесійних занять  ЗФН  Психологія  Магістр курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад   сесійних занять   ЗФН   Психологія  Магістр  6 курс  2 семестр 2020-21 нр

Розклад екзаменів і заліків ЗФН  Психологія  Магістр курс 2 семестр 2020-21 нр

 

1 семестр

Розклад занять   ЗФН    Психологія 1 курс 1 семестр 2020-21 нр (настановча)

Розклад занять   ЗФН    Психологія 1 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад занять   ЗФН   Психологія  2 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад занять   ЗФН   Психологія 3 курс 1 семестр 2020-21 нр 

Розклад міжсесійних занять  ЗФН  Психологія 4 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад занять   ЗФН   Психологія 4 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад міжсесійних занять ЗФН Психологія 5 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад занять   ЗФН  Психологія 5 курс 1 семестр 2020-21 нр

 

Розклад занять  ЗФН  Психологія МС 1 курс 1 семестр 2020-21 нр (настановча)

Розклад занять  ЗФН  Психологія МС 1 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад міжсесійних занять ЗФН Психологія МС 2 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад занять ЗФН Психологія МС 2 курс 1 семестр 2020-21 нр 

Розклад занять ЗФН Психологія МС 3 курс 1 сем 2020-21 нр

 

Розклад міжсесійних занять ЗФН Психологія Магістр  6 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад занять ЗФН Психологія Магістр 6 курс 1 семестр  2020-21 нр

Розклад занять ЗФН Психологія Магістр 7 курс  1 семестр 2020-21 нр

 

Спеціальність Соціологія

2 семестр

Розклад сесійних занять ЗФН Соціологія 3 курс 2 семестр 2020-21 нр

Розклад екзаменів і заліків ЗФН  Соціологія 3 курс 2 семестр 2020-21 нр

1 семестр

Розклад занять ЗФН Соціологія 3 курс 1 семестр 2020-21 нр

Зміни в розкладі відслідковуйте на стенді оголошень деканату

 

РОЗКЛАДИ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

(денна форма навчання)

2 семестр

Розклад заліково-екзаменаційної сесії (літня) ДФН  Бакалавр, Магістр   ОП "Психологія", "Практична психологія" 2020-21 нр

Розклад заліково-екзаменаційної сесії (літня) ДФН Бакалавр Магістр ОП "Соціологія"    2020-21 нр

1 семестр

Розклад заліково-екзаменаційної сесії (зимова) ДФН Бакалавр 1-4 курси Психологія, практична психологія, соціологія 2020-21 нр

Розклад заліково-екзаменаційної сесії (зимова) ДФН  Магістр 5 курс Психологія, практична психологія, соціологія 2020-21 нр

Розклад заліково-екзаменаційної сесії (зимова) ДФН  Магістр 6 курс Психологія, практична психологія, соціологія 2020-21 нр

Ліквідація академзаборгованості комісії  Бакалавр 1 сем 2020-21 нр  ДФН 

Ліквідація академзаборгованості комісії Магістр 1 сем 2020-21 нр  ДФН 

(заочна форма навчання)

Спеціальність Психологія

1 семестр

Розклад сесії ЗФН Психологія 1 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад сесії ЗФН Психологія 2 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад сесії ЗФН Психологія 3 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад сесії ЗФН Психологія 4 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад сесії ЗФН Психологія 5 курс 1 семестр 2019-20 нр

 

Розклад сесії ЗФН Психологія МС 1 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад сесії ЗФН Психологія МС 2 курс 1 семестр 2020-21 нр

Розклад сесії ЗФН Психологія МС 3 курс 1 семестр 2020-21 нр

 

Розклад сесії зфн Психологія Магістр 6 курс 1 семестр 2020-21нр

Розклад сесії ЗФН Психологія Магістр 7 курс 1 семестр 2020-21 нр

Спеціальність Соціологія

Розклад сесії ЗФН Психологія 3 курс 1 семестр 2020-21 нр

2 семестр

 

РОЗКЛАДИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ

Розклад ДЕК Магістр Психологія 2021

Розклад ДЕК Магістр Соціологія 2021

Програма кваліфікаційної атестації ОС Магістр  ОПП "Психологія","Практична психологія"

 

Розклад ДЕК  Бакалавр  ОП "Психологія" , ОП "Практична психологія", ОП "Соціологія"  2021 рік

(з поправками від 10.06.2021)

Програма комплексного іспиту з психології  Бакалавр  ОП  "Психологія", ОП "Практична психологія " 2021 рік 

Програма комплексного іспиту з психології Бакалавр  ОП  "Психологія", ОП "Практична психологія " 2020 рік 

 

 

Питання до комплексного іспиту з фахових дисциплін  Бакалавр ОП "Соціологія"  2021 рік

Питання до комплексного іспиту з соціології  Бакалавр ОП "Соціологія" 2018-2019 нр

 

 

Програма  кваліфікаційного іспиту з психології, освітня програма «Психологія», освітній ступінь «Бакалавр» (для вступників 2020 року)

Програма  кваліфікаційного іспиту з психології, освітня програма «Практична психологія», освітній ступінь «Бакалавр» (для вступників 2020 року)

 

 

Освітня програма "Психологія"
arrow
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНі ПРОГРАМИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Освітньо-професійна  програма Бакалавр Психологія 2017 року

ДФН Навчальний план Бакалавр Психологія 2017 року

ЗФН Навчальний план Бакалавр Психологія 2017 року

 

Освітньо-професійна  програма Бакалавр Психологія 2019 року

ДФН Навчальний план Бакалавр Психологія 2019 року

ЗФН Навчальний план Бакалавр Психологія 2019 року

ЗФН Навчальний план Бакалавр Психологія 2019 року (на базі МС)

 

Освітньо-професійна  програма Бакалавр Психологія 2020 року

ДФН Навчальний план Бакалавр Психологія 2020 року

ДФН Навчальний план Бакалавр Психологія 2020 року (на базі МС)

ЗФН Навчальний план Бакалавр Психологія 2020 року

ЗФН Навчальний план Бакалавр Психологія 2020 року (на базі МС)

 

ДФН Навчальний план Магістр Психологія 2019 року

ЗФН Навчальний план Магістр Психологія 2019 року

ДФН Навчальний план Магістр Психологія 2020 року

ЗФН Навчальний план Магістр Психологія 2020 року

arrow
ОБГОВОРЕННЯ ОП "ПСИХОЛОГІЯ" НА КАФЕДРАХ

ВИТЯГ з протоколу засідання кафедри загальної і соціальної психології та соціології  від 12 вересня 2018 р.

ВИТЯГ з протоколу засідання кафедри загальної і соціальної психології та соціології  від 3 квітня 2019 р.

ВИТЯГ з протоколу засідання кафедри загальної і соціальної психології та соціології  від 6 травня 2020 р.

ВИТЯГ з протоколу засідання кафедри педагогічної та вікової психології від 28 лютого 2017 р.

ВИТЯГ з протоколу засідання кафедри педагогічної та вікової психології від 05 червня 2018 р.

ВИТЯГ з протоколу засідання кафедри педагогічної та вікової психології від 29 травня 2019 р.

ВИТЯГ з протоколу засідання кафедри педагогічної та вікової психології від 21 квітня 2020 р.

ВИТЯГ з протоколу засідання кафедри педагогічної та вікової психології від  30 вересня 2020 р.

ВИТЯГ з протоколу засідання кафедри педагогічної та вікової психології від  3 листопада 2020 р.

ВИТЯГ з протоколу засідання кафедри педагогічної та вікової психології від 24  лютого 2021 р.

arrow
ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, СИЛАБУСИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ

ОС Бакалавр:

За Навчальним планом 2017 року

Дисципліни професійної підготовки:

Екологічна психологія Програма

Вікова психологія ПрограмаПрограма м/сМР до практичних занятьМР до лабораторних занятьМР до самостійної роботи, МР до ІНДЗ

Методика викладання психології Програма

Педагогічна психологія Програма

Психологічна служба в освіті  Програма, Силабус, МР до практичних занять, МР до самостійної роботи та ІНДЗ

Спеціальна психологія та методика педагогічно-корекційного тренінгу ПрограмаМР до практичних занятьМР до лабораторних занятьМР до самостійної роботиНавчальний посібник

Пропедевтична практика (психолога-стажиста) Програма

Діагностична практика Програма

Консультативна практика Програма

Педагогічна практика ПрограмаМетодичні рекомендації

Корекційно-реабілітаційна практика ПрограмаМетодичні рекомендації

Вибіркові дисципліни:

Пропедевтика психології розвитку та організація наукових досліджень в галузі ПрограмаМР до практичних занятьМР до лабораторних робітМР до самостійної роботи

Тьюторінг: психологічний супровід в соціальних інституціях Програма

Психологія професійного вигорання, булінгу та мобінгу Програма

Психологічне проектування життєвого шляху особистості Силабус, Силабус (м/с)

Арт-терапевтична реабілітація та експериментально-психологічний театр Програма

Психологічний супровід в кризових ситуаціях та адаптація в особливих умовах ПрограмаМР до практичних занятьМР до самостійної роботиМР до індивідуальних завдань

Ресурсні та поведінкові психотренінгові технології Програма

Психологія абілітації та паліативна психологія ПрограмаМР до практичних та лабораторних занятьМР до самостійної роботиМР до індивідуальних завдань

Психологія інклюзивної освіти Програма

 

За Навчальним планом 2019 року

Дисципліни професійної підготовки:

Екологічна психологія Програма

Вікова психологія Програма

Методика викладання психології Програма

Педагогічна психологія Програма

Психологічна служба в освіті Силабус

Спеціальна психологія та методика педагогічно-корекційного тренінгу Силабус, МР до практичних занять

Пропедевтична практика (психолога-стажиста) Програма

Діагностична практика ПрограмаМетодичні рекомендації

Консультативна практика ПрограмаМетодичні реокмендації

Педагогічна практика Силабус

Корекційно-реабілітаційна практика Силабус

Вибіркові дисципліни:

Пропедевтика психології розвитку та організація наукових досліджень в галузі СилабусМР до практичних занять МР до лабораторних занятьМР до самостійної роботи

Тьюторінг: психологічний супровід в соціальних інституціях Програма

Психологія професійного вигорання, булінгу та мобінгу Програма

Психологічне проектування життєвого шляху особистості

Арт-терапевтична реабілітація та експериментально-психологічний театр Програма

Психологічний супровід в кризових ситуаціях та адаптація в особливих умовах ПрограмаМР до практичних занятьМР до самостійної роботиМР до індивідуальних завдань

Ресурсні та поведінкові психотренінгові технології Програма

Психологія абілітації та паліативна психологія Силабус

Психологія інклюзивної освіти Силабус

 

 

За Навчальним планом 2020 року

Дисципліни професійної підготовки:

Вступ до спеціальності та основи наукових досліджень Силабус

Вікова психологія Силабус

Тюторинг і психологічний супровід в соціальних інституціях Силабус

Методика викладання психології СилабусМР до лекційМР до практичних занятьМР до самостійної роботи

Педагогічна психологія Силабус

Педагогічна психологія та методика виуладання психології Силабус

Психологічна служба в освіті Силабус

Спеціальна психологія та методика корекційно-реабілітаційного тренінгу СилабусМР до практичних занять

Пропедевтична практика (психолога-стажиста) Силабус , Методичні рекомендації

Діагностична практика Силабус, Методичні рекомендації

Консультативна практика СилабусМетодичні рекомендації

Педагогічна практика Силабус, Методичні рекомендації

Корекційно-реабілітаційна практика СилабусМетодичні рекомендації

Переддипломна практика Силабус

Вибіркові дисципліни:

3. Екологічна психологія Силабус

6. Арт-терапевтична реабілітація та експериментально-психологічний театр Силабус

8.Ресурсні та поведінкові психотренінгові технології Силабус

10. Психологія особистісної ефективності Силабус

 

Програми навчальних дисциплін, Силабуси, які забезпечує Кафедра педагогічної та вікової психології - ОС Магістр:

 

За Навчальним планом 2020 року

Дисципліни професійної підготовки:

Психологія особистісної події Силабус

Психологія депривації Силабус

Методика викладання  психології у закладах вищої освіти Силабус

Психологія девіантної поведінки Силабус

Асистентська науково-педагогічна практика 

Превентивна практика

Переддипломна науково-дослідна практика

Вибіркові дисципліни:

2.Психологія опанувальної поведінки Силабус

arrow
ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, СИЛАБУСИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ

Програми навчальних дисциплін за планом 2017 року:

 1. Загальна психологія
 2. Соціальна психологія
 3. Психологія пізнавальних процесів
 4. Психологія мотивації
 5. Психологія особистості
 6. Експериментальна психологія
 7. Юридична психологія
 8. Психологія управління, МР до семінарських занятьМР до лабораторного практикуму, МР до самостійної роботи
 9. Організаційна психологіяМР до семінавських занять, МР до лабораторного практикуму, МР до самостійної роботи
 10. Організація наукових досліджень та професійної діяльності в галузі
 11. Крос-культурна психологія
 12. Психологія конфлікту 
 13. Тренінг соціальних комунікацій
 14. Психологія маркетингу, реклами та PR
 15. Психологія управління персоналом та кадрового менеджменту
 16. Політична психологіяМР до лабораторних робіт
 17. Організаційне консультування та коучинг
 18. Курсова робота з психодіагностики особистості 

Програми навчальних дисциплін за планом 2019 року:

 1. Загальна психологія
 2. Соціальна психологія
 3. Психологія пізнавальних процесів
 4. Психологія мотивації
 5. Психологія особистості
 6. Експериментальна психологія
 7. Юридична психологія, силабус
 8. Психологія управління
 9. Організаційна психологія
 10. Організація наукових досліджень та професійної діяльності в галузі
 11. Крос-культурна психологія
 12. Психологія конфлікту 
 13. Тренінг соціальних комунікацій
 14. Психологія маркетингу, реклами та PR
 15. Психологія управління персоналом та кадрового менеджменту
 16. Політична психологія
 17. Організаційне консультування та коучинг

Програми навчальних дисциплін за планом 2020 року:

 1. Соціальна психологія. МР до лабораторних занять
 2. Загальна психологія. Пізнавальні процеси
 3. Загальна психологія. Мотивація та емоції
 4. Крос-культурна психологія
 5. Психологія особистості
 6. Організаційна психологія
 7. Експериментальна психологія
 8. Юридична психологія та медіація
 9. Психологія управління
 10. Тренінг розвитку soft skills
 11. Основи піскової терапії
 12. Позитивна психологія
 13. Психологія ресурсу в індивідуальному консультуванні
 14. Тренінг конкурентоздатності та лідерства
 15. Психологія конфлікту 
 16. Психологічний фактчекінг: протидія брехні та маніпуляція
 17. Тренінг толерантності та міжкультурних комунікацій
 18. Психологія залежностей
 19. Психологія реклами та PR
 20. Курсова робота з психодіагностики особистості 

 

Освітня програма "Практична психологія"
arrow
ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Програми навчальних дисциплін за планом 2017 року:

1. Футуропрактика в роботі психолога

2. Судова психологія

3. Психологія посттравматичного стресового розладу

4. Психофізіологія

5. Психосоматика

6. Психологія сімейної кризи

7. Психологія сім’ї

8. Психологічна готовність до шлюбу та сім’ї

9. Психодіагностика та математичні методи в психології

10. Навчальна пропедевтична практика (психолога-стажиста)

11. Основи практичної психології та організація наукових досліджень в галузі

12. Кримінальна психологія

13. Виробнича консультативна практика

14. Клінічна психологія

15. Діагностична практика

16. Військова психологія

17. Безпека життєдіяльності та охорона праці (перша медична допомога)

18. Сімейне консультування та терапія

19. Патопсихологія

20. Психологія особистісної травми та суїцидальних проявів

21. Психологічне консультування

22. Психотерапія

23. Пенітенціарна психологія

24. Виробнича корекційно-реабілітаційна практика

25. Психологія екстремальних ситуацій

26. Психологічний супровід сім'ї

Програми та силабуси навчальних дисциплін за планом 2019 року:

1. Клінічна психологія

2. Психофізіологія

3. Сімейне консультування та терапія

4. Виробнича консультативна практика

5. Психологічний супровід сім'ї

6. Психодіагностика та математичні методи в психології

7. Психологія сімейної кризи

8. Діагностична практика

9. Психосоматика

10. Психологія сім'ї

11. Психологічне консультування

12. Патопсихологія

13. Судова психологія

14. Пенітенціарна психологія

 

Силабуси навчальних дисциплін за планом 2020 року:

1. Психодіагностика та математичні методи в психології

2. Психологія суїциду

3. Психосоматика

4. Психологія тілесності

5. Медико-психологічне консультування

6. Психологія тренерської майстерності

7. Психотехнології в роботі з дітьми та дорослими

8. Психологія здоров'я

9. Безпека життєдіяльності та охорона праці (перша медична допомога)

10. Основи практичної психології та організація наукових досліджень в галузі

11. Судова психологія

12. Психотерапія

13. Психологія сім'ї

14. Сімейне консультування та терапія

15. Психологічне консультування

16. Психологія любові

17. Психофізіологія

18. Пенітенціарна психологія

19. Клінічна психологія

20. Патопсихологія

21. Кримінальна психологія

22. Військова психологія

23. Курсова робота з психологічно-консультативної діяльності

24. Психологічний супровід кризових станів та залежностей

25. Діагностична практика

26. Консультативна практика

27. Консультативно-корекційна практика

28. Корекційно-реабілітаційна практика

29. Переддипломна практика

30. Пропедевтична практика

31. Профілактично-реабілітаційна практика

32. Психолого-педагогічна практика
 

 

arrow
ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ІНШІ КАФЕДРИ

1. Творчий феномен Лесі Українки 

2. Філософія

3. Україна в європейському історичному та культурному контекстах

4. Історія та культура України

5. Іноземна мова (Англійська) за професійним спрямуванням

6. Іноземна мова (Англійська) за професійним спрямуванням

7. Біологія людини

8. Фізичне виховання

9. Українська мова за професійним спрямуванням

10. Українська мова за професійним спрямуванням

11. Українська мова за професійним спрямуванням

12. Інформаційні технології галузі знань

13. Логіка

14. Українська мова за професійним спрямуванням

15. Курсова робота з психодіагностики особистості 

16. Курсова робота з психокорекційної та реабілітаційної діяльності

17. Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням

18. Українська мова як іноземна (за професійним спрямуванням)

19. Педагогічна психологія та методика викладання психології

Освітня програма "Практична психологія (психологічне консультування та психотерапія)"
Освітня програма "Соціологія"
Освітня програма "Соціальний аналіз. Консалтинг. Управління"
Програми дисциплін які викладаються студентам інших факультетів

Програми дисциплін які викладаються студентам інших факультетів.

 

Кафедра педагогічної та вікової психології:

1. Психологія (Основи психології). Психологія (Вікова, педагогічна та спеціальна психологія) : силабус нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ; 014 Середня освіта (Українська мова та література) ; 014 Середня освіта (Мова і література (польська)) ; 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) ; 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) ; 014 Середня освіта (Географія) ; 014 Середня освіта (Природничі науки) ; 016 Спеціальна освіта освітньо-професійні програми Cередня освіта. Історія, правознавство ; Середня освіта. Українська мова та література. Світова література ; Середня освіта. Польська мова ; Середня освіта. Німецька мова ; Середня освіта. Географія. Економіка ; Середня освіта. Природничі науки ; Англійська мова Корекційна психопедагогіка та логопедія, 2020. доц. Мудрак І.А.

2. Психологія (Вікова, педагогічна та спеціальна психологія) : методичні рекомендації до самостійної роботи / Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет психології та соціології, кафедра педагогічної та вікової психології. Луцьк, 2020. доц. Мудрак І.А.

3. Психологія (Вікова, педагогічна та спеціальна психологія) : методичні рекомендації до практичних занять / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, факультет психології та соціології, кафедра педагогічної та вікової психології. Луцьк, 2019. доц. Мудрак І.А.

4. Психологія : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 251 Державна безпека, Освітньої програми (спеціалізації) Державна безпека, 2018. доц. Мудрак І.А.

.. 5. Психологія (Основи психології ) : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальностей 014 Середня освіта (Історія), 014 Середня освіта (Українська мова та література), 014 Середня освіта (Мова і література (польська)), 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)), 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), 016 Спеціальна освіта освітньо-професійних програм (спеціалізацій) Cередня освіта: Історія, правознавство, Середня освіта: Українська мова та література. Світова література, Середня освіта: Польська мова, Середня освіта: Німецька мова Англійська мова, Корекційна психопедагогіка та логопедія, 2019. доц. Мудрак І.А

6. Психологія вищої школи : програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістра спеціальності 011 Педагогіка освітньо-професійної програми (спеціалізації) Педагогіка вищої школи, 2019. доц. Мудрак І.А.

7. Основи психології : програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 231 Соціальна робота освітньо-професійної програми (спеціалізації) Організатор освітньо-педагогічної діяльності в соціумі, соціальний педагог, педагог-організатор, 2019. доц. Мудрак І.А.

8. Психологія педагогічна та дитяча. НП 2019. доц. Бабій М.Ф. Програма 

9. Загальна, вікова та соціальна психологія. НП 2019. доц. Бабій М.Ф. Програма

10. Психологія педагогічна та дитяча. НП 2017. доц. Бабій М.Ф. Програма

11. Психологія (Розділ 1. Основи психології) Психологія (Розділ 2. Вікова, педагогічна та спеціальна психологія) НП 2020. доц. Дмитріюк Н. С. Силабус

12. Конфліктологія та девіантологія НП 2020. доц. Кордунова Н.С. Силабус

13. Психологія педагогічна та дитяча. НП 2020. доц. Бабій М.Ф. Силабус

14. Вікова, педагогічна та спеціальна психологія. НП 2020. доц. Бабій М.Ф. Силабус

15. Основи психології. НП 2020. доц. Коць М.О. Силабус

16. Психологія педагогічна та дитяча. НП 2020. доц. Бабій М.Ф. Силабус

17. Загальна, вікова та соціальна психологія. НП 2020. доц. Бабій М.Ф. Силабус

 

 

 

 

 1. «Основи психології» підготовки бакалавра, спеціальності 035 Філологія (Прикладна лінгвістика), за освітньою програмою Прикладна лінгвістика для студентів денної та заочної форм навчанняКульчицька А.В. , 2018

 2. «Психологія» підготовки бакалавра, галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 241готельно-ресторанна справа, за освітньою програмою готельно-ресторанна справаКордунова Н. О , 2018

 3. «Психологія» підготовки бакалавра, галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 242 туризм, за освітньою програмою туризмКордунова Н. О., 2018 

 4. «Психологія педагогічна та дитяча» підготовки бакалавр, галузі знань 01 «Освіта», спеціальності початкова освіта, дошкільна освіта за освітньої програмою бакалаврБабій М.Ф., 2019

 5. «Конфліктологія та девіантологія» підготовки магістра, галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014 середня освіта, за освітньою програмою  Англійська мова; Географія; Історія; Фізика; Математика; Фізична культура; Українська мова та література. Світова література; Біологія; Хімія; Дошкільна освіта; Початкова освіта. (денна форма навчання) Кордунова Н. О., 2019

 6. «Основи психології» підготовки бакалавра, спеціальності 231 соціальна робота, за освітньою програмою організатор освітньо-педагогічної діяльності в соціумі, соціальний педагог, педагог-організатор. Кульчицька А.В., 2018

 7. «Педагогіка і психологія» для студентів галузі знань: 22 Охорона здоров’я, спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія. (денна форма навчання). Коць М.О., 2019

 8. «Психологія» підготовки бакалавра, галузей знань 02 Культура, 12 Інформаційні технології, спеціальностей 023 Образотворче мистецтво, декоративне   мистецтво, реставрація, 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справи, 125 Кібербезпека, за освітніми програмами Образотворче мистецтво, декоративне   мистецтво, реставрація, Хореографія, Музичне мистецтво. Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність, Інформаційна безпека

Мудрак І.А., 2017

 9. «Психологія» підготовки бакалавра, галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014 середня освіта, за освітньою програмою Фізичне виховання (заочна форма навчання). Коць М.О., 2019

 10. «Психологія»  підготовки бакалавра спеціальності 251 Державна безпека освітньої програми  Державна безпека. Кульчицька А.В. 2019.

 11. «Психологія вищої школи» підготовки магістра спеціальності  011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної  програми (спеціалізації)  Педагогіка вищої школи. Мудрак І.А. 2019.

 12. «Психологія» підготовки бакалавра спеціальності 014 середня освіта освітньо-професійної  програми – Середня освіта . Фізика, Хімія, Біологія, Географія, Інформатика, Математика, Фізична культура, Природничі науки. Дмитріюк Н.С. 2019.

 13. «Загальна, вікова та соціальна психологія» підготовки бакалавра спеціальності 231 –  соціальна робота. Бабій М.Ф. 2019.

 14. «Психологія (Основи психології)»  підготовки  бакалавра спеціальностей  014 Середня освіта (Історія), 014 Середня освіта (Українська мова та література), 014 Середня освіта (Мова і література (польська)), 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)), 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), 016 Спеціальна освіта  освітньо-професійних програм (спеціалізацій) Cередня освіта: Історія, правознавство,  Середня освіта: Українська мова та література. Світова література, Середня освіта: Польська мова, Середня освіта: Німецька мова Англійська мова, Корекційна психопедагогіка та логопедія. Мудрак І.А. 2019.

 15. «Психологія» підготовки бакалавра спеціальності 014 середня освіта освітньо-професійної  програми - Географія. Економіка; Історія; Англійська мова та література; Фізична культура; Природничі науки. Кордунова Н.О. 2019.

16. «Психологія»: підготовки бакалавраспеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм освітньо-професійної  програми Готельно-ресторанна справа, Туризм. Дмитріюк Н.С. 2019.

17. Основи психології підготовки  бакалавра спеціальності  231 Соціальна робота освітньо-професійної програми (спеціалізації) Організатор освітньо-педагогічної діяльності в соціумі, соціальний педагог, педагог-організатор. Мудрак І.А. 2019.

 

 

Кафедра загальної та соціальної психології:

Психологія міжособистісної взаємодії (для спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа)

Психологія міжособистісної взаємодії (для спеціальностей 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 073 Менеджмент)

Психологія міжособистісної взаємодії (для спеціальностей 0102 хімія; 104 фізика; 113 прикладна математика)

Соціологія (для спеціальності 032 Історія та археологія)

Соціологія (для спеціальності 034 Культурологія)

Соціологія (для спеціальності 226 Фармація.Промисловафармація)

 

 

 

 

 

Кафедра практичної та клінічної психології:

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (програма) – викладач доц. Грицюк І. М.

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (робоча) – викладач доц. Грицюк І. М.

Охорона праці (програма) – викладач доц. Грицюк І. М.

Охорона праці (робоча) – викладач доц. Грицюк І. М.

Охорона праці в галузі (програма) – викладач доц. Дучимінська Т. І.

Охорона праці в галузі (робоча) – викладач доц. Дучимінська Т. І.

Основи психодіагностики (програма) – викладач доц. Дучимінська Т. І.

Основи психодіагностики (робоча) – викладач доц. Дучимінська Т. І.

Психодіагностика (програма) – викладач доц. Дучимінська Т. І.

Психодіагностика (робоча) – викладач доц. Дучимінська Т. І.

Основи психодіагностики (програма) – викладач доц. Дучимінська Т. І.

Основи психодіагностики (робоча) – викладач доц. Дучимінська Т. І.

Охорона праці в галузі програма) – викладач доц. Дучимінська Т. І.

Охорона праці в галузі (робоча) – викладач доц. Дучимінська Т. І.

Основи охорони праці (програма) – викладач доц. Коширець В. В.

Основи охорони праці (робоча) – викладач доц. Коширець В. В.

Охорона праці (програма) – викладач доц. Коширець В. В.

Охорона праці (робоча) – викладач доц. Коширець В. В.

Охорона праці в галузі (програма) – викладач доц. Коширець В. В.

Охорона праці в галузі (робоча) – викладач доц. Коширець В. В.

Охорона праці (програма) – викладач доц. Коширець В. В.

Охорона праці (робоча) – викладач доц. Коширець В. В.

Охорона праці в галузі (програма) – викладач доц. Коширець В. В.

Охорона праці в галузі (робоча) – викладач доц. Коширець В. В.

Основи охорони праці (програма) – викладач ст. викладач Магдисюк Л. І.

Основи охорони праці (робоча) – викладач ст. викладач Магдисюк Л. І.

Охорона праці в галузі (програма) – викладач ст. викладач Магдисюк Л. І.

Охорона праці в галузі (робоча) – викладач ст. викладач Магдисюк Л. І.

Охорона праці в галузі (програма) – викладач ст. викладач Магдисюк Л. І.

Охорона праці в галузі (робоча) – викладач ст. викладач Магдисюк Л. І.

Охорона праці в галузі (програма) – викладач ст. викладач Магдисюк Л. І.

Охорона праці в галузі (робоча) – викладач ст. викладач Магдисюк Л. І.

Охорона праці в галузі (програма) – викладач ст. викладач Магдисюк Л. І.

Охорона праці в галузі (робоча) – викладач ст. викладач Магдисюк Л. І.

Цивільна оборона (програма) – викладач ст. викладач Магдисюк Л. І.

Цивільна оборона (робоча) – викладач ст. викладач Магдисюк Л. І.

Основи психокорекції та психодіагностики (програма) – викладач ст. викладач Магдисюк Л. І.

Основи психокорекції та психодіагностики (робоча) – викладач ст. викладач Магдисюк Л. І.

Цивільна оборона (програма) – викладач ст. викладач Магдисюк Л. І.

Цивільна оборона (робоча) – викладач ст. викладач Магдисюк Л. І.

Охорона праці (програма) – викладач ст. викладач Магдисюк Л. І.

Охорона праці (робоча) – викладач ст. викладач Магдисюк Л. І.

Основи психоконсультації та психокорекції (програма) – викладач доц. Федоренко Р. П.

Основи психоконсультації та психокорекції (робоча) – викладач доц. Федоренко Р. П.

Етика і психологія сімейного життя (програма) – викладач доц. Федоренко Р. П.

Етика і психологія сімейного життя (робоча) – викладач доц. Федоренко Р. П.

Етика і психологія сімейного життя (програма) – викладач доц. Федоренко Р. П.

Етика і психологія сімейного життя (робоча) – викладач доц. Федоренко Р. П.

Патопсихологія (програма) – викладач доц. Фенина О. Я.

Патопсихологія (робоча) – викладач доц. Фенина О. Я.

Цивільний захист та охорона праці в галузі (програма) – викладач доц. Хворост Х. Ю.

Цивільний захист та охорона праці в галузі (робоча) – викладач доц. Хворост Х. Ю.

Охорона праці в галузі (програма) – викладач доц. Хворост Х. Ю.

Охорона праці в галузі (робоча) – викладач доц. Хворост Х. Ю.

Цивільний захист та охорона праці в галузі (програма) – викладач доц. Хворост Х. Ю.

Цивільний захист та охорона праці в галузі (робоча) – викладач доц. Хворост Х. Ю.

Цивільний захист та охорона праці (програма) – викладач доц. Хворост Х. Ю.

Цивільний захист та охорона праці (робоча) – викладач доц. Хворост Х. Ю.

Безпека життєдіяльності та охорона праці (програма) – викладач доц. Шкарлатюк К. І.

Безпека життєдіяльності та охорона праці (робоча) – викладач доц. Шкарлатюк К. І.

Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі (програма) – викладач доц. Шкарлатюк К. І.

Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі (робоча) – викладач доц. Шкарлатюк К. І.

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (програма) – викладач доц. Шкарлатюк К. І.

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (робоча) – викладач доц. Шкарлатюк К. І.

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності,основи охорони праці) (програма) – викладач доц. Шкарлатюк К. І.

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності,основи охорони праці) (робоча) – викладач доц. Шкарлатюк К. І.

Безпека життєдіяльності та охорона праці (програма) – викладач доц. Шкарлатюк К. І.

Безпека життєдіяльності та охорона праці (робоча) – викладач доц. Шкарлатюк К. І.

Нормативні документи

ПОЛОЖЕННЯ про відділ технічних засобів навчання «Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування»

ПОЛОЖЕННЯ про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок рекомендації навчальних, виробничо-практичних, довідкових, картографічних видань, засобів навчання і навчального обладнання до використання у навчальному процесі

ПОЛОЖЕННЯ про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів 

ПОЛОЖЕННЯ про навчання для здобуття першого (бакалаврського) ступеня на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр»

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку студентів з використанням дуальної форми здобуття освіти

ПОЛОЖЕННЯ про порядок зміни джерела фінансування осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб, на навчання за кошти Державного бюджету

ПОЛОЖЕННЯ про ректорат

ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики студентів

ПОЛОЖЕННЯ про кафедру 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу

ПОЛОЖЕННЯ про науково-методичну раду СНУ імені Лесі Українки

ПОЛОЖЕННЯ про науково-методичну раду ВНУ імені Лесі Українки

Склад Науково-методичної ради СНУ імені Лесі Українки 

План роботи Науково-методичної ради СНУ імені Лесі Українки на 2020/2021 н. р. 

Архіви засідань Науково-методичної ради університету

ПОЛОЖЕННЯ про факультет (проект)

ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчального процесу на заочній формі навчання

ПОЛОЖЕННЯ про державну екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні освіти

ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення, поновлення, відрахування студентів та надання їм академічної відпустки

ПОЛОЖЕННЯ про електронні освітні ресурси (проект)

ПОЛОЖЕННЯ про електронний курс навчальної дисципліни

ПОЛОЖЕННЯ про випускні кваліфікаційні роботи

ПОЛОЖЕННЯ про організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування

ПОЛОЖЕННЯ про психолого-педагогічну практику (проект)

ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення сертифікатних курсів

ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання

ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях

ПОРЯДОК замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту, академічних довідок, студентських квитків, індивідуальних навчальних планів (залікових книжок) та дублікатів цих документів

ПОРЯДОК формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій

ПОРЯДОК формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за першим та другим рівнями денної та заочної форм навчання 

ПРАВИЛА призначення стипендій студентам, аспірантам, докторантам

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до складання силабусу (навчальної/виробничої) практики

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до складання силабусу

ПАМ’ЯТКА про порядок заповнення і зберігання залікових та екзаменаційних відомостей

ПАМ’ЯТКА про планування навчального навантаження штатних науковопедагогічних працівників і працівників, які працюють на умовах сумісництва та/або погодинної оплати

ВИМОГИ до оформлення навчальних видань внутрішнього використання

Зразок формування освітньо-професійної / освітньо-наукової / освітньо-творчої програми

Методичні рекомендації щодо організації та проведення психолого-педагогічної практики

Матеріали до організації навчального процесу у СНУ імені Лесі Українки 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Етичний кодекс психолога

Студентське самоврядування та дозвілля

    Студентське самоврядування – це невід’ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує захист прав, інтересів та обов’язків студентів, які навчаються в університеті,  їх можливість самостійно, або через представницькі органи вирішувати питання студентського життя: навчання, побуту, захисту прав та інтересів тощо в межах компетенції, визначеної Положенням про студентське самоврядування.

    Студентське самоврядування передбачає можливість студентів брати активну участь у навчальному, культурному та суспільному житті факультету психології та соціології, допомагає втілити в реальність
організаційні та лідерські якості кожного. 

    Метою студентського самоврядування є:
 - захист законних прав та інтересів осіб, які навчаються в університеті,
 - надання їм можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку,
 - а також сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків.

Органи студентського самоврядування факультету психології та соціології:

1. Студентська рада. Голова студентської ради – Росинюк Аліна, група Пс-31.
2. Студентський профком. Голова профкому студентів – Котик Ірина, група Пс-31.
3. Наукове товариство аспірантів та студенів (НТАіС). Куратор НТАіС факультету психології та соціології – кандидат психологічних наук Коструба Н.С., голова НТАіС – Ляшко Лілія, група Пс-31.

      Представники  студентів беруть участь у засіданнях вченої ради факультету. Студентський актив організовує та проводить факультетські заходи «Міс Факультету», «Містер факультету», заходи в рамках відзначення тижня факультету, Днів Лесі Українки, тижня першокурсника, Днів науки тощо. Спільно з викладачами студенти проводять профорієнтаційну роботу у школах та професійних училищах, допомагають адмініструвати сторінки факультету у соціальних мережах, стають учасниками прямих телевізійних та радійних ефірів.

Електронна скринька довіри

      На факультеті  психології та соціології організована  “Електронна скринька довіри“, на яку кожен, студент,  абітурієт, співробітник, гість – може повідомити інформацію, важливу для забезпечення повноцінного функціювання та покращення діяльності нашого закладу.

Усі повідомлення будуть вивчатися, в тому числі – анонімні. Ми гарантуємо повну конфіденційність.

Організація наукової роботи студентів та підготовки до ДЕК

Методичні рекомендації до організації навчально-дослідницької діяльності та написання наукових робіт здобувачами вищої освіти освітньо-професійної програми "Практична психологія"

Методичні рекомендації до організації навчально-дослідницької діяльності студентів та написання наукових робіт

Положення про випускні кваліфікаційні роботи. 2020 рік

Програма  кваліфікаційного іспиту з психології, освітня програма «Психологія», освітній ступінь «Бакалавр» (для вступників 2020 року)

Програма  кваліфікаційного іспиту з психології, освітня програма «Практична психологія», освітній ступінь «Бакалавр» (для вступників 2020 року)

 

Програма комплексного іспиту з психології  Бакалавр  ОП  "Психологія", ОП "Практична психологія " 2021 рік 

Програма комплексного іспиту з психології Бакалавр  ОП  "Психологія", ОП "Практична психологія " 2020 рік 

 

 

Питання до комплексного іспиту з фахових дисциплін  Бакалавр ОП "Соціологія"  2021 рік

Питання до комплексного іспиту з соціології  Бакалавр ОП "Соціологія" 2018-2019 нр

Ми в соціальних мережах: