Перейти до основного вмісту
логотип
Факультет історії, політології та національної безпеки
Ярош Ярослав Богданович
Ярош Ярослав Богданович
Декан факультету історії, політології та національної безпеки, доктор політичних наук, доцент
ПРО ФАКУЛЬТЕТ

Історична довідка. Історія факультету бере свій початок у вересні 1946 р., коли спільним наказом Управління у справах вищої школи при Раді Міністрів УРСР та Міністерства освіти УРСР створено історико-філологічне відділення Луцького державного учительського інституту та розпочато підготовку вчителів історії 5-7 класів середньої школи. В лютому 1952 р. історико-філологічне відділення було реорганізоване в історико-філологічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, де проводили підготовку педагогів середньої школи широкого профілю – «Вчитель історії, української мови та літератури» з терміном навчання 5 років. У 1963 р. на історико-філологічному факультеті запроваджено спеціалізацію: «Вчитель історії та суспільствознавства» і «Вчитель мови та літератури». 1969 р. історичний факультет відокремився як самостійний структурний підрозділ. Упродовж 1985-1986 рр. розпочато набір студентів на спеціальності: «Вчитель історії і права», «Вчитель історії, методист з виховної роботи». У 1993 р. відбулося реформування структури факультету у зв'язку із реорганізацією педінституту в університет класичного типу. З 1996 р. розпочинається підготовка студентів за спеціальністю «Політологія». З 2004 р. – за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність», з вересня 2006 р. – за спеціальністю «Музейна справа та охорона пам’яток історії і культури». В серпні 2015 р. на факультеті було відкрито дві нові спеціальності «Управління інформаційною безпекою» та «Державна служба». В липні 2017 року на історичному факультеті відкрито спеціальність "Державна безпека". В вересні 2017 року історичний факультет було реорганізовано в факультет історії, політології та національної безпеки. Із жовтня 2017 року в структурі факультету з'являється кафедра філософії та релігієзнавста" й дві випускові спеціальності «Релігієзнавство» та «Філософія».

Посаду декана факультету свого часу займали Євген Михайлович Виноградов (1952-1954 рр.), Марко Данилович Лизогуб (1954-1957 рр.), Олекса Григорович Михайлюк (1957-1962 рр.), Павло Никифорович Серпенінов (1962-1964 рр.), Олекса Григорович Михайлюк (1964-1972 рр.), Вадим Олексійович Кудь (1972-1976 рр.), Мар’ян Домінікович Куликівський (1976-1988 рр.), Євген Іванович Франчук (1988-2005 рр.), Анатолій Георгійович Шваб (2005-2019 р.р.). З 2019 р. деканом факультету є доктор політичних наук, доцент Ярослав Богданович Ярош.

Від початку існування факультет неодноразово змінював свою адресу. Спочатку він розмішувався в корпусі №1 (зараз корпус В), вул. Винниченка, 30. У 1969 р. факультет перейшов в окреме приміщення на вул. Леніна, 2 (нині пр. Волі), яке до того використовувалось як гуртожиток та більше відоме під назвою «Собор». У 1985 р. факультет переведено в головний корпус інституту на вул. Радянській (нині Винниченка, 30). 1991 р. факультет перемістився у нове приміщення по вул. Шопена, 24 (колишній будинок політосвіти), де функціонує і зараз. 

Деканат факультету

Декан – доктор політичних наук, доцент Ярош Ярослав Богданович.

Заступник декана з навчальної роботи – кандидат історичних наук, старший викладач Малеончук Галина Олександрівна.

Заступник декана з наукової роботи – доктор історичних наук, професор Стрільчук Людмила Василівна.

Заступник декана з комунікації – старший викладач Літковець Тарас Миколайович.

Заступник декана з виховної роботи, молодіжної політики та соціальної роботи – кандидат історичних наук, доцент Рудянин Іван Петрович.

Методист денної форми навчання – Войтович Тетяна Вікторівна.

Диспетчер – Пахолок Ольга Миколаївна.

Куратор наукового товариства студентів та аспірантів – кандидат історичних наук, доцент Білик Вікторія Андріївна.

Кафедри факультету історії, політології та національної безпеки

Кафедра історії України та археології Наукова діяльність професорсько-викладацького складу реалізується в рамках тем: історія культури Волині; духовна культура українців на етнічних західних землях; археологія Волині; волинезнавство; історія та культура України; історія Волині 20-40-х років ХХ ст.; українське село у ХХ ст.; розвиток освіти в Україні в другій половині ХХ ст.; міграційні процеси в Україні.

Кафедра всесвітньої історії та філософії Наукова діяльність професорсько-викладацького складу реалізується в рамках теми «Трансформація сучасного суспільства в умовах глобальних викликів». Основні напрями: – Філософсько-антропологічний аналіз людського буття; – Трансформація сфер суспільного життя в умовах глобалізації; – Проблеми ідентичності: світовий і національний виміри; – Релігія як фактор особистісних і суспільних трансформацій; – Релігія та церква у контексті глобалізаційних процесів. Наукова діяльність професорсько-викладацького складу реалізується також в рамках теми «Польща та Україна в європейському контексті». Основні напрями: – Проблеми ідентичності та історичної пам!яті у сучасному світі; – Сучасні українсько-польські відносини: політика, економіка, культура; – Традиції та новації у зовнішньополітичних концепція Польщі щодо України; – Національно-культурне та релігійне життя українців у складі Другої Речі Посполитої.

Кафедра політології, управління та державної безпеки Кафедра політології, управління та державної безпеки має три наукові тематики відповідно до спеціальностей, які забезпечує: – «Інституційні зміни процесу демократичних трансформацій в Україні: Волинь» (державний реєстраційний номер – 0119U001842); – «Публічна служба в умовах реформування публічного управління і децентралізації» (державний реєстраційний номер – 0119U001839); – «Державна безпека у сучасній Україні: загрози та можливості».

Кафедра музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Викладачі активно та результативно працюють над вивченням актуальних проблем документознавства, джерелознавства, музеєзнавства, пам’яткознавства, історичного та культурного розвитку Східної Європи, України та Волині. З квітня 2019 р. на кафедрі під керівництвом проф. Гаврилюк С. В. розробляється науково-дослідна тема «Історико-культурна спадщина українських земель: вивчення, збереження та популяризація у ХІХ–ХХІ ст.», зареєстрована в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації (державний реєстраційний номер – 0119U001841).

Професорсько-викладацький склад

Основу професорсько-викладацького складу факультету складають 55 штатних науково-педагогічних працівників. З них 53 мають наукові ступені та вчені звання (якісний показник професорсько-викладацького складу – 97%). Організацію наукової та навчально-методичної роботи факультету забезпечують 20 докторів наук. Навчальний процес забезпечують професори, відомі не тільки в Україні, а й далеко за кордоном. На факультеті навчається 750 студентів, з них 645 денної форми навчання та 105 – заочної. Розвиток факультету корелюється із Стратегією розвитку університету.

Місія факультету історії, політології та національної безпеки.

Факультет історії, політології та національної безпеки повинен бути авторитетним науковим центром, який формує громадську думку із важливих питань і активно здійснює соціалізацію особистості в умовах демократичної трансформації суспільства. Місія може бути реалізована через виконання низки стратегічних завдань: – прагнення до надання якісних освітніх послуг згідно кращих міжнародних та вітчизняних стандартів; – посилення наукового престижу й зміцнення інтелектуального капіталу факультету; – модернізація та покращення матеріальної бази факультету; – подальше розширення присутності факультету в інформаційному просторі; – упізнаваність факультету; – поглиблення ролі студентського самоврядування.

Спеціальності та освітньо-професійні програми

Спеціальності та ОПП, за якими проводиться підготовка з зазначенням рівня здобуття освіти (унікальність, регіональний аспект, специфіка, впровадження елементів дуальної та неформальної освіти, працевлаштування випускників):

ОС «Бакалавр»

014 «Середня освіта (Історія)» (освітньо-професійна програма «Середня освіта. Історія, правознавство»)

Кваліфікація: Бакалавр середньої освіти зі спеціалізації «Середня освіта. Історія, правознавство» Професійна кваліфікація: Вчитель історії та правознавства

027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» (освітньо-професійна програма «Музейний менеджмент, культурний туризм»)

Кваліфікація: Бакалавр з музеєзнавства, пам’яткознавства зі спеціалізації «Музейний менеджмент, культурний туризм» Професійна кваліфікація: Менеджер (управитель) туристичного агентства та бюро подорожей. Професіонал з музейного менеджменту і культурного туризму. Екскурсовод, організатор подорожей (екскурсій)

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітньо-професійна програма «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність»

Кваліфікація: Бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи зі спеціалізації «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність» Професійна кваліфікація: Фахівець з інформаційно-аналітичної діяльності. Організатор діловодства. Референт.

032 «Історія та археологія» (освітньо-професійна програма «Історія, європеїстика та археологія»)

Кваліфікація: Бакалавр історії та археології зі спеціалізації «Історія, європеїстика, археологія» Професійна кваліфікація: Історик, археолог, фахівець з європеїстики

032 «Історія та археологія» (освітньо-професійна програма «Історія, музеєзнавство, екскурсознавство»)

Кваліфікація: Бакалавр історії та археології зі спеціалізації «Історія, музеєзнаство, екскурсознавство».

Професійна кваліфікація: Історик, археолог, фахівець з музеєзнавства та екскурсознавства.

033 «Філософія» (освітньо-професійна програма «Філософія, суспільна аналітика»)

Кваліфікація: Бакалавр філософії зі спеціалізації «Філософія, суспільствознавство» Професійна кваліфікація: Суспільствознавець. Фахівець із філософських та суспільствознавчих дисциплін.

052 «Політологія» (освітньо-професійна програма «Політологія та державне управління»)

Кваліфікація: Бакалавр політології зі спеціалізації «Політологія та державне управління» Професійна кваліфікація: Політолог. Політичний оглядач. Консультант із суспільно-політичних питань

251 «Державна безпека» (освітньо-професійна програма «Державна безпека»)

Кваліфікація: Бакалавр з державної безпеки Професійна кваліфікація: Фахівець з організаційно-аналітичного забезпечення державної безпеки

ОС «Магістр»

014 «Середня освіта (Історія)» (освітньо-професійна програма «Середня освіта. Історія, правознавство»)

Кваліфікація: Бакалавр середньої освіти зі спеціалізації «Середня освіта. Історія, правознавство»; Магістр середньої освіти зі спеціалізації «Середня освіта. Історія, правознавство» Професійна кваліфікація: Вчитель історії та правознавства (ОС «Бакалавр»); Вчитель історії та правознавства закладу загальної середньої освіти (ОС «Магістр»)

027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» (освітньо-професійна програма «Музеєзнавство, пам’яткознавство, культурний туризм»)

Кваліфікація: Магістр з музеєзнавства, пам’яткознавства зі спеціалізації «Музеєзнавство, пам'яткознавство, культурний туризм» Професійна кваліфікація: Менеджер з культурного туризму. Науковий співробітник (музеєзнавство, охорона культурної спадщини.). Історик.

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітньо-професійна програма «Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління»

Кваліфікація: Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи зі спеціалізації «Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління» Професійна кваліфікація: : Професіонал в галузі інформації та інформаційного аналізу. Адміністратор систем управління. Документознавець.

032 «Історія та археологія» (освітньо-професійна програма «Історія, європеїстика та археологія»)

Кваліфікація: Магістр історії та археології зі спеціалізації «сторія, європеїстика, археологія» Професійна кваліфікація: Викладач історії. Фахівець з історії, європеїстики та археології.

031 «Релігієзнавство» (освітньо-професійна програма «Релігієзнавство, міжконфесійні відносини»)

Кваліфікація: : Магістр релігієзнавства зі спеціалізації «Релігієзнавство, міжконфесійні відносини» Професійна кваліфікація: Експерт у сфері міжконфесійних відносин. Викладач суспільствознавчих дисциплін.

033 «Філософія» (освітньо-професійна програма «Філософія, суспільна аналітика»)

Кваліфікація: Магістр філософії зі спеціалізації «Філософія, суспільна аналітика» Професійна кваліфікація: Суспільний аналітик. Викладач філософських та суспільствознавчих дисциплін.

052 «Політологія» (освітньо-професійна програма «Політологія»)

Кваліфікація: Магістр політології Професійна кваліфікація: Політолог. Експерт із суспільно-політичних питань. Політичний аналітик.

281 «Публічне управління та адміністративна діяльність» (освітньо-професійна програма «Державна служба»)

Кваліфікація: Магістр публічного управління та адміністрування зі спеціалізації «Державна служба» Професійна кваліфікація: Спеціаліст державної служби. Консультант. Радник в органах державної влади.

Наукова діяльність (кафедральні теми, наукові школи та осередки, лабораторії, факультету, проблемні групи)

Науковці факультету історії, політології та національної безпеки працюють над такими науково-дослідними темами:

– «Археологічні та історичні дослідження історії Волині доби пізнього Середньовіччя»;

– «Актуальні проблеми нової та новітньої історії України: суспільство, політика, культура»;

– «Історико-культурна спадщина українських земель: вивчення, збереження та популяризація у ХІХ–ХХІ ст.»;

– «Європа і світ: проблеми суспільно-політичного, економічного, культурного та цивілізаційного розвитку»;

– «Трансформація сучасного суспільства в умовах глобальних викликів»;

– «Публічна служба в умовах реформування публічного управління і децентралізації»;

– «Інституційні зміни процесу демократичних трансформацій в Україні: Волинь»;

«Актуальні питання військової історії України»;

– «Державна безпека у сучасній Україні: загрози та можливості».

Аналітичний центр

Створений при кафедрі політології та державного управління. Розпочав діяльність у 2019 р. Проведені науково-практичні конференції та круглі столи, зокрема: Всеукраїнська науково-практична конференція «VІІІ Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша», Луцьк, 17 квітня 2019 р., Всеукраїнська науково-практична конференція «ІХ Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша», Луцьк, 28 травня 2020 р., науково-практична конференція «Публічний лекторій із політологічних та соціологічних проблем, приуроченого до Дня прав людини», Луцьк, 10 грудня 2019 р., Академія СНУ імені Лесі Українки. Аналітичний центр здійснює науково-аналітичні та прогнозні дослідження міжнародних, національних і регіональних проблем розвитку України. АЦ готує аналітичні матеріали, проекти нормативно-правових актів та пропозиції до регіональних програм. Основними напрямками діяльності АЦ є: наукове обґрунтування, аналіз та оцінка проблем і перспектив сталого розвитку України, проблем її національної безпеки, розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо їх вирішення; організаційне, методичне та наукове супроводження підготовки проектів нормативно-правових актів та регіональних і місцевих програм; підготовка проектів програмних документів та нормативно-правових актів; наукова експертиза проектів нормативно-правових актів; публікація результатів наукових досліджень, оперативне видання матеріалів із основних напрямів наукової та аналітичної діяльності АЦ. Лабораторія гендерних досліджень. Лабораторія гендерних досліджень створена при кафедрі у 2005 році. Результати наукових досліджень покладені у наступні доробки: моніторингові звіти, посібники, публічні виступи, круглі столи, тези матеріалів конференцій та ін.

Лабораторія гендерних досліджень

Створена при кафедрі політології та державного управління. у 2005 році. Результати наукових досліджень покладені у наступні доробки: моніторингові звіти, посібники, публічні виступи, круглі столи, тези матеріалів конференцій та ін.

Періодичні видання

На факультеті здійснюється випуск наукових періодичних видань: «Волинські історичні студії» та «Літопис Волині».

Щорічно на факультеті відбуваються «Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша».

Спеціалізована вчена рада К 32.051.03

На факультеті діє спеціалізована вчена рада К 32.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія України» та 26.00.05 «Музеєзнавство. Пам’яткознавство».

Дуальна освіта

У 2020 році факультет розпочав реалізацію принципів дуальної освіти. Так у травні 2020 року була підписана угода про дуальну освіту із Адміністрацією Луцького історико-культурного заповідника. На даний час з 10 студентами підписано угоду про дуальну освіту.

Міжнародна діяльність

З 2016 року студенти факультету зі спеціальностей «Політологія», «Історія» та «Державна безпека» щороку проходять навчання і стажування у Поморській академії в м. Слупську (Республіка Польща). Викладачі факультету беруть участь у стажуваннях, міжнародних проєктах, програмах, грантах і співпрацюють із Польською академією суспільних наук, Гуманістичною академією імені О. Гедройца (м. Пултуськ, Республіка Польща), Вищою школою підприємництва і адміністрації та Люблінським науково-технологічним парком. У вересні 2019 року на факультеті відбулася публічна лекція «Сучасна геополітика» професора Олега Латишонека (Інститут історії та наук політичних Університету у м. Білостоці, Республіка Польща).

Освітні послуги

Кафедра музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності проводить сертифікатні курси «Діловодство: організація документообігу» (Діловод-референт). Вивчатимуться основи сучасного документообігу та організація референтської діяльності, створення і використання управлінської документної інформації, зберігання документів відповідно до чинного законодавства. Навчання спрямоване на підвищення кваліфікації діловодів, референтів, працівників кадрових служб, студентів й усіх, кого цікавить цей напрям роботи. Тривалість навчання: 2 місяці. Контакти: (050) 2390883. Після завершення навчання видається сертифікат університету!

Матеріально-технічна база:

Факультет розташований в окремому навчальному корпусі, де розміщено: 16 навчальних аудиторій; 2 комп’ютерні зали, оснащені сучасними комп’ютерами; Музей етнографії Волині та Полісся; Музей археології; Аналітичний центр; читальний зал; конференц-зала та креативний «Простір ідей». Навчальні заняття супроводжуються мультимедійними комплексами. На факультеті є Wi-Fi доступ до мережі Інтернет.

Студентське самоврядування та дозвілля

На факультеті діють представництва загальноуніверситетських студентських органів: Студентська рада, профбюро та наукове товариство. Спільними зусиллями вони працюють для розвитку студентського життя, організації дозвілля, інтелектуального розвитку та захисту прав студентів. Традиційно на факультеті відбуваються святкування днів першокурсника, здоров’я, студента; зустрічі з відомими людьми; лекції на актуальні для молоді теми. На факультеті діє історичний дискусійний клуб. Активно працює сторінка наукового товариства у соціальних мережах. Щороку студенти факультету долучаються до проведення університетської Спартакіади.

Консультації по вступу

Телефон: (098) 5218282

Корисні посилання:

Спільнота факультету у соцмережі Facebook: https://www.facebook.com/groups/382311232684645/

Сторінка факультету на сайті Волинського національного університету імені Лесі Українки: https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutes/fakultet-istorii-politologii-ta-nacionalnoi-bezpeki

Відомі випускники факультету історії, політології та національної безпеки

 

Александрук Олександр Миколайович (випуск 1981 р.) – голова Локачинської районної державної адміністрації Волинської області.
Баран Володимир Кіндратович (випуск 1977 р.) – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової і новітньої історії України, проректор ВНУ імені Лесі Українки (1997–2005).
Блаженчук Володимир Іванович (випуск 1971 р.) – голова Волинського облвиконкому 1990–1992 рр.
Богачук Олександр Теофілович (1933–1994 рр., випуск 1958 р.) – український поет, пісняр.
Бондар Володимир Налькович (випуск 1996 р.) – народний депутат України 4-го скликання, голова Волинської облдержадміністрації 2005–2008 рр.
Буравський Володимир Антонович – заступник начальника управління кадрів УМВС у Волинській області (1998–2004 рр.),  підполковник міліції, голова профспілки працівників міліції.
Ващук Катерина Тимофіївна (випуск 1974 р.) – депутат Верховної Ради України 2, 3, 4, 6 та 7 скликань.
Возняк Сергій Миколайович – заступник начальника управління Служби безпеки України у Волинській області, полковник.
Ворон Василь Олександрович (випуск 1973 р.) – заступник начальника управління культури і туризму Волинської облдержадміністрації.
Гаврилюк Світлана Віталіївна (випуск 1982 р.) – доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи та рекрутації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Галькевич Ярослав Миколайович (випуск 1982 р.) – голова спостережної ради ВАТ “Гнідавський цукровий завод”.
Годлевський Сергій Сергійович (випуск 1992 р.) – колишній начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради і екс-голова Горохівської РДА.
Грицак Василь Сергійович - український військовик, генерал-полковник, Голова Служби безпеки України (з 2 липня 2015), керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України (з 7 липня 2014).
Гудима Олександр Васильович (випуск 1984 р.) – депутат обласної ради, голова Всеукраїнської громадської організації «Українське православне братство».
Гузь Ігор Володимирович (випуск 2004 р.) – народний депутат України 8-го скликання (виборчий округ № 19).
Гуртовий Григорій Олександрович – (1924-2012) - заслужений працівник культури України, директор Торчинського народного краєзнавчого музею 1956­–2012 рр.,  почесний професор СНУ імені Лесі Українки.
Давидюк Костянтин Степанович (випуск 1989 р.) – голова Маневицької районної державної адміністрації Волинської області.
Згоран Людмила Адамівна (випуск 1990 р.) – начальник відділу організаційно-кадрової роботи управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації.
Єлісеєва Тетяна Миколаївнадиректор Музей Волинської ікони в Луцьку.
Ікрам Керим Оглу Агасієв (випуск 1988 р.) – доктор історичних наук, професор Інституту Історії імені А. Бакіханова НАН Азербайджану.
Каліщук Оксана Миколаївна – доктор історичних наук, професор кафедри археології, давньої та нової історії України СНУ ім. Лесі Українки.
Ковальчук Олеся Григорівна (випуск 1966 р.) – заслужений учитель України, поетеса, лауреат літературно-мистецької премії імені Агатангела Кримського, всеукраїнської премії імені Бориса Грінченка, власниця Ордена княгині Ольги третього ступеня.
Колесник Віктор Пантелеймонович (1937-2014, випуск 1959 р.) – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн 2004-2014 рр.,  проректор ЛДПІ імені Лесі Українки 1974–1980 рр.
Кралюк Петро Михайлович (випуск 1979 р.) – доктор філософських наук, профессор, проректор Національного університету “Острозька академія”.
Крамар Юрій Вікторович (випуск 1993 р.) - доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри всесвітньої історії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Кудь Вадим Олексійович – кандидат історичних наук,  доцент кафедри  нової та новітньої історії України, голова Ради ветеранів СНУ імені Лесі Українки
Куницький Михайло Петрович (випуск 1999 р.) – кандидат історичних наук, Директор департаменту торгівлі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Ленартович Олег Юрійович – доктор історичних наук, професор кафедри  нової та новітньої історії України.
Максим’як Віталій Євгенович (випуск 1992 р.) – керівник управління кадрів апарату Верховної Ради України.
Мартинюк Адам Іванович (випуск 1972 р.) – народний депутат Верховної Ради України 3, 4, 5, 6, 7 скликань.
Митко Антоніна Миколаївнадоктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу, факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Олешко Петро Степанович (випуск 1991 р.) – ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, голова Всеукраїнського фонду ветеранів МВС України у Волинські області, головний отаман Волинського округу МГО «Козацтво Запорозьке», генерал-полковник.
Олійник Віктор Степанович (випуск 1997 р.) –  народний депутат України 6-го скликання.
Палиця Ігор Петрович (випуск 1994 р.) – народний депутат Верховної Ради України 6 та 7 скликань, голова правління ВАТ “Укрнафта”, голова Волинської обласної ради.
Подляшаник Василь Васильович (випуск 1996 р.) – кандидат психологічних наук, доцент, проректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Савчук Борис Петрович (випуск 1984 р.) – доктор історичних наук, професор завідувач кафедри історіографії і джерелознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Саламаха Михайло Петрович (о. Пантелеймон) – ієром. Пантелеймон, ігумен і магістр Крехівського монастиря о. Василіян.
Свереда Богдан Антонович (випуск 1970 р.) – заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, 1968–2008 рр. – директор Луцького НВК “Гімназія №14”, засновник і директор зразкового історико-етнографічного музею “Світлиця”.
Силюк Анатолій Михайлович – директор Волинського краєзнавчого музею, заслужений працівник культури України.
Сковорода Юрій Ігорович (випуск 2011 р.)- директор Інформаційного агентства ВолиньPost.
Сливка Віктор Петрович (випуск 1981 р.) – заступник начальника головного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків із громадськістю Волинської обласної державної адміністрації
Токарський Василь Васильович (випуск 2007 р.) кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії України, директор ПФ “Скорпіон-Сервіс”.
Філіпович Мирослава Богданівна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури, докторантури і наукових стажувань СНУ імені Лесі Українки.
Хаврук Ярослав Ярославович (випуск 1988 р.) – архиєпископ Онуфрій Чернівецький і Кіцманський УПЦ КП.
Хомич Анатолій Петрович – начальник сектора управління служби безпеки України у Волинській області, підполковник.
Шабала Ярослав Миколайович – доктор історичних наук,  професор кафедри  археології,  давньої та нової історії України.
Шваб Анатолій Георгійович доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету СНУ імені Лесі Українки.
Шишко Костянтин Тимофійович (Кость Шишко) (1942–2002, випуск 1962 р.) – поет-дисидент, художник-графік, майстер візуальної поезії.
Шпига Петро Петрович (випуск 1995 р.) – начальник УМВС України у Волинській області.
Ярош Богдан Олексійович (1942–2009, випуск 1968 р.) – доктор політичних наук, ініціатор заснування Західного центру УАПН.
Ярош Оксана Богданівна – доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління.
Яцишин Михайло Михайлович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави
КАФЕДРИ
СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Студентське самоврядування та дозвілля

На факультеті діють представництва загальноуніверситетських студентських органів: Студентська рада, профбюро та наукове товариство. Спільними зусиллями вони працюють для розвитку студентського життя, організації дозвілля, інтелектуального розвитку та захисту прав студентів. Традиційно на факультеті відбуваються святкування днів першокурсника, здоров’я, студента; зустрічі з відомими людьми; лекції на актуальні для молоді теми. На факультеті діє історичний дискусійний клуб. Активно працює сторінка наукового товариства у соціальних мережах. Щороку студенти факультету долучаються до проведення університетської Спартакіади.

ОПИТУВАННЯ
arrow
Опитування щодо якості викладання навчальних дисциплін у І семестрі 2020/2021 н.р.
014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА

спеціальність 014 середня освіта

освітня програма «середня освіта. історія, правознавство»

кваліфікація: вчитель історії та правознавства.

027 МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВО

Відкрий світ для себе та інших! 

Відкрий світ для себе та інших!

Фахівців у галузі 02 Культура і мистецтво за спеціальністю 027 Музеєзнавство, пам'яткознавство

готує кафедра Музеєзнавства, памяткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

arrow
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР

ОПП «Музейний менеджмент, культурний туризм»

Освітня кваліфікація: Бакалавр з музеєзнавства, пам’яткознавства зі спеціалізації «Музейний менеджмент, культурний туризм» 

Професійна кваліфікація: Фахівець з музейного менеджменту і культурного туризму. Екскурсовод, організатор подорожей (екскурсій)


ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР

ОПП «Музеєзнавство, пам'яткознавство, культурний туризм»

Освітня кваліфікація: Магістр з музеєзнавства, пам’яткознавства зі спеціалізації «Музеєзнавство, пам'яткознавство, культурний туризм» 

Професійна кваліфікація: Менеджер з культурного туризму. Науковий співробітник (музеєзнавство, охорона культурної спадщини). Історик


 

arrow
БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма

Музейний менеджмент, культурний туризм


Освітні програми:     2018     2019     2020     2021


Навчальні плани:     2018     2019     2020


Перелік освітніх компонент:      2018     2019     2020


Відгуки та рецензії на ОПП:      2020     2021


Програми та силабуси:      2020     2021


arrow
МАГІСТР

Освітньо-професійна програма

Музеєзнавство, пам'яткознавство, культурний туризм


Освітні програми:      2020     2021


Навчальні плани:     2020


Перелік освітніх компонент:      2020     2021


Відгуки та рецензії на ОПП:      2020     2021


Програми та силабуси:      2020     2021


 

 

arrow
УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ
arrow
ОПИТУВАННЯ

 

Опитування здобувачів вищої освіти та випускників у 2020 / 2021 н.р.


1. Академічна доброчесність   /   Результати    /   Обговорення результатів
2. Внутрішнє забезпечення якості освітнього процесу (опитування для випускників)   /   Результати    /   Обговорення результатів
3. Аналіз освітньо-професійної програми здобувачами освіти   /   Результати    /   Обговорення результатів
4. Організація дистанційного навчання   /   Результати    /   Обговорення результатів
5. Анкета оцінки навчальної дисципліни  /   Результати    /   Обговорення результатів
6. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень   /   Результати    /   Обговорення результатів
7. Анкета про сексуальне насильство   /   Результати    /   Обговорення результатів

Обговорення результатів опитувань, організованих деканатом

029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

Розумні прагнуть володіти інформацією, мудрі - результатом її обробки

Фахівців у галузі 02 Культура і мистецтво за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

готує кафедра Музеєзнавства, памяткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

arrow
ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР

ОПП «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність»

Освітня кваліфікація: Бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи зі спеціалізації "Документаційне забезпечення управління та інформаціно-аналітична діяльність"

Професійна кваліфікація: Фахівець з інформаційно-аналітичної діяльності. Організатор діловодства. Референт


ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР

ОПП «Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління»

Освітня кваліфікація: Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи зі спеціалізації «Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління»

Професійна кваліфікація: Професіонал в галузі інформації та інформаційного аналізу. Адміністратор систем управління. Документознавець


 

arrow
БАКАЛАВР

http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=782&sectionid=8482


Освітньо-професійна програма

Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність


Освітні програми: 

2017     2018     2019     2020


Навчальні плани: 

2017_ДФН     2017_ЗФН     2018_на базі ПЗСО     2019_на базі ПЗСО    2019_на базі  МС     2020_на базі ПЗСО     2020_на базі МС


Перелік освітніх компонент:

2017     2018     2019 на базі ПЗСО     2019 на базі МС     2020 на базі ПЗСО     2020 на базі МС


Відгуки та рецензії на ОПП:  2020


Програми та силабуси навчальних дисциплін за планом 2017 р.

1 курс     2 курс     3 курс     4 курс


Силабуси навчальних дисциплін за планом 2020 р.


 

Перелік вибіркових дисциплін за навчальним планом підготовки бакалавра (2020 р.)

5 семестр

1.1. Інформаційно-пошукові системи ___ доц. Герасимчук О. Б.
1.2. Основи інформаційної безпеки та захисту інформації ___ доц. Качковська Л. Р.

6 семестр

2.1. Інформаційні ресурси ___ доц. Чибирак С. В.
2.1. Книгознавство та історія книги ___ проф. Бондаренко Г. В.
3.1. Юридичне документознавство ___ доц. Качковська Л. Р.
3.2. Організація діяльності державних установ України ___ ст. викл. Карпюк А. В.

7 семестр

4.1. Автоматизовані інформаційні системи ___ доц. Герасимчук О. Б.
4.2. Організація цифрових архівів ___ доц. Петрович В. В.
5.1. Іміджеологія ___ доц. Трофімук-Кирилова Т. М.
5.2. Інформаційно-бібліографічне забезпечення волинезнавства ___ проф. Бондаренко Г. В.

 8 семестр

6.1. Експертиза цінності та забезпечення збереження документів ___ доц. Петрович В. В.
6.2. Інформаційне забезпечення систем управління ___ доц. Герасимчук О. Б.
7.1. Основи теорії систем ___ доц. Герасимчук О. Б.
7.2. Офіс-менеджмент ___ доц. Трофімук-Кирилова Т. М.
8.1. Моделювання документообігу ___ доц. Герасимчук О. Б.
8.2. Організаційна культура та лідерство ___ доц. Петрович В. В.

arrow
МАГІСТР

 


Освітньо-професійна програма

Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління


Освітні програми: 2019    2020


Навчальні плани:  2019    2020


Перелік освітніх компонент: 2019    2020 


Відгуки та рецензії на ОПП:      2020


Програми та силабуси:      2020     2021


Перелік вибіркових дисциплін за навчальним планом підготовки магістра (2020 р.)

1 семестр

1.1. Проєктний менеджмент та грантова діяльність ___ доц. Чибирак С. В.
1.2. Концепції сучасного документознавства ___ доц. Качковська Л. Р.

2 семестр

2.1. Документування консолідованої інформації ___ доц. Петрович В. В.
2.1. Ділові комунікації ___ доц. Трофімук-Кирилова Т. М.

3 семестр

3.1. Організація надання адміністративних послуг ___ доц. Качковська Л. Р.
3.2. Документальні інформаційні системи ___ доц. Герасимчук О. Б.
4.1. Інформаційне забезпечення краєзнавчих заходів архіву, музею, бібліотеки ___ проф. Бондаренко Г. В.
4.2. Керування документацією ___ доц. Петрович В. В.

arrow
УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ

Обговорення

arrow
ОПИТУВАННЯ

Опитування здобувачів вищої освіти та випускників у 2020 / 2021 н.р.


1. Академічна доброчесність   /   Результати    /   Обговорення результатів
2. Внутрішнє забезпечення якості освітнього процесу (опитування для випускників)   /   Результати    /   Обговорення результатів
3. Аналіз освітньо-професійної програми здобувачами освіти   /   Результати    /   Обговорення результатів
4. Організація дистанційного навчання   /   Результати    /   Обговорення результатів
5. Анкета оцінки навчальної дисципліни  /   Результати    /   Обговорення результатів
6. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень   /   Результати    /   Обговорення результатів
7. Анкета про сексуальне насильство   /   Результати    /   Обговорення результатів

Обговорення результатів опитувань, організованих деканатом

032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ ІСТОРІЯ, ЄВРОПЕЇСТИКА, АРХЕОЛОГІЯ

спеціальність 032 історія та археологія

освітня програма «історія, європеїстика, археологія»

кваліфікація: історик, археолог, фахівець з європеїстики.

спеціальність 032 історія та археологія

освітня програма «історія, музеєзнавство, екскурсознавство»

кваліфікація: історик, археолог, фахівець з музеєзнавства та екскурсознавства

arrow
Бакалавр 2017 рік.

Освітньо-професійна програма "Історія, європеїстика, археологія" (ОС "Бакалавр"), 2017 р.

Навчальний план, 2017 р.

Освітні компоненти:

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Інформаційні технології в галузі знань

Фізичне виховання

Творчий феномен Лесі Українки

Археологія

Вступ до спеціальності

Історія первісного суспільства та Стародавнього Сходу

Давня та середньовічна історія України

Історія Стародавньої Греції та Риму

Спеціальні історичні дисципліни

Етнологія

Історія середніх віків країн Західної Європи

Історія України нового часу: частина 1; частина 2.

Історія країн Центрально-Східної Європи середніх віків та нового часу

Історія української культури

Новітня історія України: частина 1; частина 2.

Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу

Історія країн Азії та Африки середніх віків

Історія країн Східної Європи середніх віків та нового часу

Нова і новітня історія країн Азії, Африки та Латинської Америки

Сучасна історія країн Центрально-Східної Європи

Сучасна історія країн Західної Європи та Північної Америки

Історія світової культури

Історичне краєзнавство

Курсова робота зі спеціалізації

Курсова робота зі спеціалізації

Археологічна практика (з виїздом)

Історико-краєзнавча практика

Педагогічна практика

Джерелознавство

Історична географія

Методика польової археології

Історичні школи та методології в Україні

Історія історичної науки

Педагогіка

Методика навчання історії

Історія Волині

Музейно-архівна практика

Вибіркові компоненти:

Політологія

Соціологія

Релігієзнавство

Основи права

Теорія та історія політичної науки

Основи економічної теорії

Основи конституційного та адміністративного права

Політичні інститути і процеси

Культурологія

Історія і природнє середовище

Етнічні процеси в Україні в давню добу

Місто в історії Європи

Основи антропології

Економічна історія України

Історико-краєзнавча та пам’яткоохоронна діяльність на Правобережній Україні в кінці XVIII – на початку ХХ ст.

Історія Візантії

Музеєзнавство

Правобережна Україна в кінці XVIII - на початку ХХ ст.: етносоціальний та культурний виміри

Історія радянського суспільства

Історія повсякденності

Українська етнографія

Військова історія України

Україна в 1939-1941 рр.: влада і суспільство

Історія науки і техніки

Політика в особах

Історія держави і права України

Громадські організації та рухи на Волині у 20-30-х роках ХХ ст.

Холодна війна: витоки, етапи, наслідки

Архівознавство

Українське національне відродження ХІХ – початку ХХ століття

Українсько-польські стосунки у ХХ столітті

Розвиток польської державності в середні віки

Теорія і практика громадянського суспільства

Блок 1. Археологія, давня і середньовічна історія України

Археологічні джерела етногенезу слов'ян

Давня та середньовічна археологія Волині

Історія українського козацтва

Соціальні та національні рухи в Україні в добу середньовіччя

Українські землі в європейській геополітиці (др. пол. XIV - пер. пол. XVII ст.)

Блок 2. Нова і новітня історія України

Гетьманщина: політика і суспільство в останній чверті XVII - 80-х років  XVIIІ ст.

Історія політичних партій і рухів в Україні у ХХ ст.

Український національно-визвольний рух в період Другої світової війни

Дисидентський рух в Україні

Пам'яткознавство України

Блок 3. Європеїстика

Семантика  давньоримського побуту

Західноєвропейська культура доби Відродження

Історія європейської демократії

Друга Річ Посполита: особливості політичного, економічного та соціокультурного розвитку

Європейський фашизм у ХХ ст.

Анотації до вибіркових дисциплін 2020/2021 н.р.

arrow
Бакалавр 2020 рік.

Освітньо-професійна програма "Історія, європеїстика, археологія" (ОС "Бакалавр") 2020 р.  Подати пропозиції щодо удосконалення ОПП можна заповнивши анкету

Навчальний план, 2020 р.  

Освітні компоненти:

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Інформаційні технології в галузі знань

Фізичне виховання

Творчий феномен Лесі Українки

Українська етнологія

Вступ до спеціальності

Історичне краєзнавство

Педагогіка

Етнологія

Археологія

Історія первісного суспільства та Стародавнього Сходу

Давня та середньовічна історія України

Історія Стародавньої Греції та Риму

Спеціальні історичні дисципліни

Історія середніх віків країн Західної Європи

Історія України нового часу: 1 частина; 2 частина.

Історія країн Центрально-Східної Європи середніх віків та нового часу

Історія української культури

Новітня історія України: 1 частина; 2 частина.

Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу

Історія країн Азії та Африки середніх віків

Історія країн Східної Європи середніх віків та нового часу

Нова і новітня історія країн Азії, Африки та Латинської Америки

Сучасна історія країн Центрально-Східної Європи

Сучасна історія країн Західної Європи та Північної Америки

Історія світової культури

Курсова робота з історії України

Курсова робота з всесвітньої історії

Археологічна практика (з виїздом)

Історико-краєзнавча практика

Педагогічна практика

Джерелознавство

Історичні школи та методології в Україні

Історична географія

Історія Волині

Історія науки і техніки

Методика польової археології

Історія історичної науки

Методика навчання історії

Охорона культурної спадщини: світовий та український досвід

Музейно-архівна практика

Перелік вибіркових дисциплін, які пропонуються здобувачам вищої освіти за ОПП Історія, європеїстика, археологія кафедрами Історії України та археології та Всесвітньої історії та філософії

031 РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 031 «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»

Освітній ступінь «БАКАЛАВР» 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО, СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧА ОСВІТА»

 Передбачає підготовку фахівців з релігієзнавства, експертів у сфері міжконфесійних та державно-церковних відносин, аналітиків релігійних процесів, адміністраторів у галузі соціально-релігійної діяльності, вчителів суспільствознавчих дисциплін.

 Перспективи працевлаштування: сфера освіти, аналітично-інформаційні структури, органи державної влади та місцевого самоврядування, духовно-релігійні  організації та центри міжконфесійного співробітництва, правоохоронні структури, засоби масової інформації, науково-дослідні установи, міжнародні та національні культурно-гуманітарні програми і проекти, благодійні культурні фундації, сфера консалтингових послуг (консультування із питань соціально-гуманітарної сфери керівників, управлінців в органах влади), соціальні та культурні заклади, партії, громадські організації, фонди, центри етики бізнесу та корпоративної поведінки.

 Посади (відповідно до Класифікатора професій): фахівець з релігієзнавства, аналітик релігійних комунікацій, експерт із суспільно-політичних питань, міжконфесійних та державно-церковних відносин, інформаційний оглядач, консультант (в апараті органів державної влади, виконкому), консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях), радник із релігійних питань, менеджер з організації консультативних послуг, менеджер із комунікаційних технологій, менеджер з туризму, прес-секретар, радник (органи державної влади), референт, секретар керівника (організації, підприємства, установи), секретар ради (науково-технічної, наукової, художньо-технічної), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою;

викладач професійного навчально-виховного закладу, викладач-стажист, вчитель середнього навчально-виховного закладу, завідувач навчального кабінету, завідувач лабораторії (освіта), інспектор шкіл, лаборант (освіта), методист культурно-освітнього закладу, методист позашкільного закладу; молодший науковий співробітник (інформаційна аналітика), молодший науковий співробітник у галузі релігієзнавства.

 Форма навчання: денна.

На основі ОКР «Молодший спеціаліст», 2 роки навчання, план прийому – 20 осіб;

Вступники складають фахове випробування (комп’ютерне тестування)історія України

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 031 «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»

Освітній ступінь «МАГІСТР» 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО, МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ»

 Передбачає підготовку фахівців з релігієзнавства, експертів у сфері міжконфесійних та державно-церковних відносин, аналітиків сучасних релігійних процесів, адміністраторів у галузі соціально-релігійної діяльності, викладачів філософських і суспільствознавчих дисциплін.

Перспективи працевлаштування: сфера освіти, аналітично-інформаційні структури, органи державної влади та місцевого самоврядування, духовно-релігійні  організації та центри міжконфесійного співробітництва, правоохоронні структури, засоби масової інформації, науково-дослідні установи, міжнародні та національні культурно-гуманітарні програми і проекти, благодійні культурні фундації, сфера консалтингових послуг (консультування із питань соціально-гуманітарної сфери керівників, управлінців в органах влади), соціальні та культурні заклади, партії, громадські організації, фонди, центри етики бізнесу та корпоративної поведінки.

Посади (відповідно до Класифікатора професій): фахівець з релігієзнавства, радник із релігійних питань, голова громадської організації у галузі культури, освіти, благодійності, прав людини, голова, спеціалізованого фонду некомерційного характеру, директор малого підприємства у сфері освіти, експерт із суспільно-політичних питань, міжконфесійних та державно-церковних відносин, інформаційний оглядач, консультант (в апараті органів державної влади, виконкому), консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях), референт, менеджер з туризму, менеджер з адміністративної діяльності, з організації консультативних послуг, з комунікаційних технологій, менеджер у соціальній сфері, прес-секретар, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою;

викладач вищого навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, вчитель середнього навчально-виховного закладу, позашкільного закладу, директор центру професійної орієнтації молоді, завідувач молодіжного центру, методист культурно-освітнього закладу, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант у галузі філософії та релігієзнавства. 

Форма навчання: денна.

На основі освітнього ступеня «Бакалавр», 1,5 роки навчання, план прийому – 10 осіб;

Абітурієнти складають вступні випробування (комп’ютерне тестування) з фахової дисципліни та іноземної мови. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації. 

033 ФІЛОСОФІЯ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 033 ФІЛОСОФІЯ

Освітня програма: ФІЛОСОФІЯ, СУСПІЛЬНА АНАЛІТИКА,

СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧА ОСВІТА

Передбачає підготовку філософів, суспільних аналітиківвчителів суспільствознавчих дисциплін, фахівців у галузі соціальних, політичних та релігійних процесів, експертів у сфері наукової, організаційно-управлінської та освітньої діяльності, менеджерів інформаційно-аналітичних структур.

Перспективи працевлаштування: у сфері освіти, науково-дослідних установах, аналітично-інформаційних агенціях та інституціях, центрах соціальної діагностики та прогнозування, органах державної влади та місцевого самоврядування, культурно-гуманітарних програмах і проектах, закладах соціально-гуманітарної сфери.

Кваліфікація: бакалавр філософії, суспільний аналітик; викладач/вчитель суспільствознавчих дисциплін.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

 • на місця державного замовлення: українська мова та література; історія України; математика або іноземна мова.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 033 «ФІЛОСОФІЯ» 

Освітній ступінь «МАГІСТР» 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ФІЛОСОФІЯ, СУСПІЛЬНА АНАЛІТИКА»

Передбачає підготовку філософів, суспільних аналітиківфахівців у галузі соціальних, політичних та релігійних процесів, експертів у сфері наукової, організаційно-управлінської та освітньої діяльності, менеджерів інформаційно-аналітичних структур, викладачів філософських і суспільствознавчих дисциплін.

Перспективи працевлаштування: сфера освіти, аналітично-інформаційні агенції та інституції, органи державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронні структури, засоби масової інформації, науково-дослідні установи, бізнес-структури, сфера консалтингових послуг (консультування із питань соціально-гуманітарної сфери керівників, управлінців в органах влади), соціальні та культурні заклади, партії, громадські організації, фонди.

 

Посади (відповідно до Класифікатора професій): філософ, експерт із суспільно-політичних питань, голова громадської організації у галузі культури, освіти, благодійності, прав людини, інформаційний оглядач, консультант (в апараті органів державної влади, виконкому), консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях), менеджер з адміністративної діяльності, з організації консультативних послуг, із персоналу, з комунікаційних технологій, менеджер у соціальній сфері, директор малого підприємства у сфері освіти, прес-секретар, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою;

викладач вищого навчального закладу, директор професійно-технічного училища, професійного училища, технікуму, коледжу, середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, позашкільного закладу, директор центру підвищення кваліфікації, центру професійної орієнтації молоді, завідувач навчально-наукової бази, навчального кабінету, молодіжного центру, інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів, шкіл, методист культурно-освітнього закладу, позашкільного закладу, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант у галузі філософії. 

 

Форма навчання: денна.

На основі освітнього ступеня «Бакалавр», 1,5 роки навчання, план прийому – 10 осіб;

Абітурієнти складають вступні випробування (комп’ютерне тестування) з фахової дисципліни та іноземної мови. На освітній ступінь магістра можуть вступати бакалаври будь-якої базової спеціальності. Вступники можуть отримати додаткові конкурсні бали за перемоги у всеукраїнських студентських олімпіадах із фаху, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також за наукові публікації. 

052 ПОЛІТОЛОГІЯ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 052 ПОЛІТОЛОГІЯ

Освітня програма ПОЛІТОЛОГІЯ.

ОПП освітньої програми зі спеціальності  «052 ПОЛІТОЛОГІЯ» (другий (магістерський) рівень вищої освіти) 

Передбачає підготовку політологів, фахівців із зв’язків з громадськістю, політтехнологів, політичних консультантів, політичних оглядачів, політичних аналітиків, фахівців у галузі політичної реклами та іміджу. 

Перспективи працевлаштування: органи законодавчої та виконавчої влади (Верховна Рада України, міністерства, обласні, районні державні адміністрації), органи місцевого самоврядування (об’єднані територіальні громади, обласні, районні, міські, селищні, сільські ради), політичні партії, громадські організації, аналітичні центри, засоби масової інформації.

Кваліфікація: бакалавр політології, фахівець у галузі зв’язків з громадськістю, політтехнолог, політичний консультант, політичний оглядач.

Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

 • українська мова та література;

 • історія України;

 • математика або іноземна мова.

 

Навчальний план ОПП Політологія та державне управління 2017

Навчальний план ОПП Політологія та державне управління 2017 (заочна форма)

ОПП Політологія та державне управління 2017

Навчальний план ОПП Політологія та державне управління 2020

ОПП  Політологія та державного управління 2020

Навчальний план 2020 р. Публічне управління та адміністрування денна форма

Навчальний план 2020 р. Політологія магістр денна форма навчання

Навчальний план 2020 р. Публічне управління та адмінстрування заочна форма

 

 

 

Освітні компоненти:

Історія та культура України

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Інформаційні технології в галузі знань

Фізичне виховання

Творчий феномен Лесі Українки

Вступ до спеціальності

Загальна теорія політики

Всесвітня політична історія

Геополітика

Місцеве самоврядування

Теорія та історія української конституції

Історія зарубіжних політичних вчень

Виборчі системи держав світу

Основи права

Етнополітика

Історія української політичної думки

Політичні системи і режими

Теорія та історія політичних партій і партійних систем

Політична свідомість і культура

Політичні еліти і лідерство

Електронне врядування на державній службі

Державне управління

Політична соціологія

Політика в особах

ЗМІ у суспільному житті

Політична психологія

Політична ідеологія

Політика і релігія

Методика і техніка політичних досліджень

Курсова робота з політичних систем і режимів

Курсова робота з державного управління / місцевого самоврядування

Курсова робота з теорії та історії політичних партій і партійних систем

Практика у ЗМІ

Практика службовця

Політологічна практика

Соціологія

Культурологія

Основи економічної теорії

Теорія безпеки

Етика ділового спілкування

Риторика

Теорія та практика громадянського суспільства

Політичні аспекти українсько-польських відносин

Основи діловодства

Адміністративне право

Політичний менеджмент і маркетинг

Менеджмент у публічному управлінні

Основи журналістики

Історія журналістики

Паблік рилейшнз

Політичний лобізм

Політичні процеси у західному регіоні України

Державне будівництво в Україні

Партії в сиcтемі владних відносин в країнах ЄС

Влада і політична опозиція в країнах ЄС

arrow
Інформація про унікальність та регіональну специфіку ОПП «Політологія та державне управління»

Ціллю ОПП Політологія та державне управління є підготовка висококваліфікованих фахівців-політологів та посадових осіб для органів державної влади та місцевого самоврядування за 3 роки 10 місяців, які володіють сучасними знаннями, навичками, мають компетентності, необхідні для виконання поставлених завдань, пов’язаних із професійною діяльністю для реалізації на ринку праці, мають навички соціальної комунікації та здатність навчатись впродовж життя.

Особливістю ОПП є те, що її ціль виходить із підготовки фахівців-політологів, яка ґрунтується на поєднанні освітніх компетентностей спеціальності 052 «Політологія» й 281 «Публічне управління та адміністрування», тобто застосовується не лише галузевий, а й міжгалузевий підхід у підготовці професійної кваліфікації.

arrow
Інформація про працевлаштування випускників ОПП «Політологія та державне управління»

Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 фахівці, які здобули вищу освіту за освітньо-професійною програмою «Політологія та державне управління», можуть обіймати посади:

2443.2 – консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях);

2443.2 – політичний оглядач;

2443.2 – політолог;

2443.2 – експерт із суспільно-політичних питань.

arrow
Інформація про можливість працевлаштування випускників ОПП «Політологія»

Сферами професійної діяльності політолога можуть бути: управлінська, політична, громадська, журналістська, інформаційна, агітаційно-пропагандистська, науково- дослідницька, експертно-аналітична та ін.

Перспективи працевлаштування: органи виконавчої та законодавчої влади (Верховна Рада, міністерства, обласні, районні державні адміністрації); органи місцевого самоврядування (об’єднані територіальні громади, обласні, районні, міські, селищні, сільські ради); політичні партії, громадські організації; аналітичні та науково-дослідні центри, які вивчають та прогнозують політичні процеси; засоби масової інформації (Інтернет видання, телебачення, радіо, газети); правоохоронні органи.

Фахівці, які здобули вищу освіту за освітньо-професійною програмою «Політологія», можуть обіймати посади:

 • політолог; політтехнолог;
 • експерт із суспільно-політичних питань;
 • керівник / головний спеціаліст / спеціаліст структурного підрозділу (органи державної влади та місцевого самоврядування);
 • фахівець у сфері державного управління та місцевого самоврядування;
 • консультант; радник (в апараті органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • народний депутат України; помічник-консультант народного депутата України;
 • керівник / секретар органу самоорганізації населення;
 • керівник/менеджер політичних, партійних та громадських структур; консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях);
 • менеджер із питань регіонального розвитку;
 • фахівець із зв’язків із громадськістю;
 • політичний оглядач.
arrow
Інформація про працевлаштування випускників ОПП «Державна служба»

Фахівці, які здобули вищу освіту за освітньо-професійною програмою «Державна служба», можуть обіймати посади:

Керівні працівники апарату центральних органів державної влади;

Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади;

Керівник прес-служби;

Радник;

Науковий співробітник;

Фахівець із зв’язків з громадськістю;

Експерт з суспільно-політичних питань тощо.

251 ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 251 ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА 

Освітня програма: ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА

Передбачає підготовку аналітиків із питань національної безпеки; фахівців із сучасних методів менеджменту державної безпеки; спеціалістів антикризового управління та системи безпеки. 

Перспективи працевлаштування: силові та спеціальні структури, антикорупційні органи, органи державної влади та місцевого самоврядування, центри антикризового управління, аналітичні центри, підприємства і установи. 

Кваліфікація: бакалавр з державної безпеки.

 Сертифікати ЗНО для участі у конкурсі:

 · на місця державного замовлення: українська мова та література; історія України; творчий конкурс або географія.

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 • Державна безпека (спеціальність 251 - «Державна безпека»).

 Навчальний план (бакалавр, денна форма навчання, 2020)

Навчальний план

Освітньо-професійна програма

Дисципліни, передбачені навчальним планом:

І курс

arrow
Силабуси (за планом 2020 р.),

Україна в європейському історичному та культурному контекстах

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням

Філософія

Інформаційні технології в галузі знань

Фізичне виховання

Творчий феномен Лесі Українки

Соціологія

Психологія міжособистісних комунікацій

Основи держави і права

Політологія

Основи економіки та фінансів

Друга іноземна мова (польська)

Цикл професійної підготовки       

Нормативні навчальні дисципліни

Вступ до фаху

Безпекознавство

Військово-політична безпека держави

Системи нац. безпеки

Інформаційна безпека

Геополітика

Історія міжнародних відносин

Соціокультурна безпека

Основи демократії

Міжнародна безпека

Аналіз відкритих даних

Етнополітика

Фінансово-економічна безпека держави

Система моніторингу загроз

Кризовий менеджмент

Державне управління

Цивільний захист

Масові соціальні комунікації

Екологічна безпека держави

Електронне урядування

Політичний аналіз та експертиза

Демографічна безпека

Світова та регіональна інтеграція

Курсова робота з національної безпеки

Курсова робота з дисциплін циклу професійної підготовки

Ознайомча практика із організації діяльності правоохоронних органів

Практика з моніторингу загроз безпеки

Фахово виробнича практика

Програма комплексного державного екзамену

281 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Факультет історії, політології та національної безпеки оголошує набір студентів для здобуття ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ:

Державна служба (Спеціальність 281: Публічне управління та адміністрування)

ОПП освітньої програми зі спеціальності  «281 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА» (другий (магістерський) рівень вищої освіти) 

Навчальний план (магістр, денна форма навчання, 2015 р., 2016

Анотації навчальних дисциплін вільного вибору студентом (Магістр)

Робоча програма "Вступ до спеціальності". Викладач- Малиновський В.Я.

Робоча програма "Державна служба". Викладач- Малиновський В.Я.

Робоча програма "Регіональне управління". Викладач- Малиновський В.Я.

Робоча програма "Держжавне управління". Викладач- Малиновський В.Я.

Робоча програма "Політологічні аспекти державного управління". Викладач- Малиновський В.Я.

Робоча програма "Політичні партії і громадські об’єднання в практиці державного управління". Викладач- Ковальчук І.А.

Робоча програма "Партологія". Викладач- Ковальчук І.А.

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

ВИБАЧТЕ, СТОРІНКА ОНОВЛЮЄТЬСЯ!

arrow
Бакалавр

ОПП "Середня освіта. Історія, правознавство" (спеціальнсть 014 Середня освіта (Історія))

ОПП "Музейний менеджмент, культурний туризм" (спеціальність 027 Музеєзнавство, пам'яткознавство)

ОПП "Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність" (спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа)

ОПП "Історія, європеїстика, археологія" (спеціальність 032 Історія та археологія)

ОПП "Політологія та державне управління" (спеціальність 052 Політологія)

ОПП "Державна безпека" (спеціальність 251 Держава безпека)

 

 

arrow
Магістр
СЕРТИФІКАТНІ КУРСИ

Кафедра музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності проводить сертифікатні курси «Діловодство: організація документообігу» (Діловод-референт). Вивчатимуться основи сучасного документообігу та організація референтської діяльності, створення і використання управлінської документної інформації, зберігання документів відповідно до чинного законодавства.

Навчання спрямоване на підвищення кваліфікації діловодів, референтів, працівників кадрових служб, студентів й усіх, кого цікавить цей напрям роботи.

Тривалість навчання: 2 місяці.

Після завершення навчання видається сертифікат університету!

ВИДАННЯ
arrow
Журнал «Літопис Волині»
ДУАЛЬНА ОСВІТА

У 2020 році факультет розпочав реалізацію принципів дуальної освіти. Так у травні 2020 року була підписана угода про дуальну освіту із Адміністрацією державного  історико-культурного заповідника у м. Луцьк