Перейти до основного вмісту
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕКОНОМІКА»
Кафедри
Спеціальності

Спеціальності, за якими проводиться підготовка:

бакалавра:

 • 051 «Економіка» (освітньо-професійна програма «Аналітична економіка»);
 • 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік і аудит»);
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»);
 • 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програма «Менеджмент»);
 • 075 «Маркетинг» (освітньо-професійна програма «Маркетинг»);
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»).

магістра:

 • 051 «Економіка» (освітньо-професійна програма «Економіка довкілля і природних ресурсів»);
 • 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійні програми «Облік і аудит» й «Оподаткування»);
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит»);
 • 073 «Менеджмент» (освітньо-професійні програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент», «Управління фінансово-економічною безпекою», «Менеджмент і правове забезпечення бізнесу», «Менеджмент бізнес-структур»);
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітньо-професійна програма «Економіка підприємства»).

доктора філософії:

 • 051 «Економіка» (освітньо-наукова програма «Економіка галузевих ринків»);
 • 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-наукова програма «Облік і аудит»);
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітньо-наукова програма «Фінанси і кредит»);
 • 073 «Менеджмент» (освітньо-наукова програма «Менеджмент організацій та видів діяльності»);
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітньо-наукова програма «Економіка та управління підприємствами»).
arrow
Про спеціальності

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Кваліфікація: Бакалавр з обліку і оподаткування.

Професійна кваліфікація: Кваліфікований бухгалтер, податківець.

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» є комплексною спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати у сферах: бухгалтерський облік та аудиторська діяльність, оцінювання об’єктів нерухомості, оподаткування, фінансовий контроль, податковий контроль, фінансове планування, аналітична робота, економічне планування, бюджетування.

У бухгалтерів високо цінується універсальність, тобто здатність до діяльності у різноманітних напрямах (економіка, фінанси, оподаткування тощо). Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням рахунків, але й здійснює широку діяльність, що включає планування і прийняття рішень, контроль за дотриманням платіжної та податкової дисципліни на підприємстві, оцінку та аналіз господарсько-фінансової діяльності, аудит.

Підготовка за спеціальністю «Облік і оподаткування» передбачає вивчення таких основних дисциплін професійного спрямування: бухгалтерський облік (загальна теорія), фінансовий облік І,ІІ, облік і звітність в оподаткуванні, аналіз господарської діяльності, управлінський облік, аудит, облік в банках, облік в бюджетних установах, інформаційні технології в галузі (1С: Підприємство).

Фахівці цієї спеціальності – це майбутні головні бухгалтери, бухгалтери (підприємств, бюджетних установ, банків, сфери малого бізнесу), керівники аудиторських фірм, аудитори, провідні економісти, приватні підприємці з надання послуг з обліку і аудиту, головні або старші державні податкові інспектори, консультанти з економічних питань, спеціалісти з питань оподаткування, фінансові директори, фінансові менеджери, керівники підприємств або підрозділів, наукові співробітники, викладачі ЗВО та коледжів.

 

 

Спеціальність 072 «Фінанси банківська справа та страхування»

Кваліфікація: бакалавр фінансів, банківської справи та страхування.

Професійна кваліфікація: Економіст з фінансової роботи.

Спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування” – одна з провідних спеціальностей економічного спрямування, яка поєднує традиції фінансово-економічної освіти з формуванням комплексних знань і компетентностей у сфері фінансів та ефективного прийняття і забезпечення практичної реалізації управлінських рішень щодо фінансової політики держави, підприємств, банків та інших фінансово-кредитних установ.

Випускники спеціальності можуть працювати у відділах департаменту фінансів, фінансової інспекції, казначейської та фіскальної служби, фінансових службах підприємств, страхових компаній, фондах соціального страхування, банківських та інших фінансових установах. Спеціалісти у галузі фінансів, банківської справи та страхування є затребуваними на підприємствах як державної, так і приватної форми власності та будь-якої організаційно-правової форми ведення бізнесу, а також можуть провадити приватну підприємницьку діяльність.

Підготовка за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» передбачає вивчення таких дисциплін, як фінанси, фінанси суб’єктів господарювання, публічні фінанси, страхування, банківська система, податкова система, фондовий ринок та біржова діяльність, фінансова безпека суб’єктів господарювання, інформаційні технології у фінансах, банківській справі та страхуванні й інших.

Фахівці цієї спеціальності – це майбутні фінансові директори, фінансові аналітики, економісти з фінансової роботи, керівники фіскальних органів, фінансові консультанти, начальники фінансових відділів та департаментів, податкові інспектори, фінансові контролери, фахівці з питань фінансово-економічної безпеки, фахівці страхової компанії, брокери з цінних паперів, інвестиційні менеджери, комерційні директори, начальники відділень банку тощо.

 

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Кваліфікація: бакалавр менеджменту.

Професійна кваліфікація: Менеджер-адміністратор. Менеджер (управитель).

Навчання за спеціальністю «Менеджмент» сприяє формуванню гармонійно розвинутої особистості, висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця, який здатен приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати їх реалізації.

Для цього в навчальному процесі поєднуються дисципліни фундаментальної, загальноекономічної, фахової підготовки, що дозволяє сформувати у фахівця широкий світогляд, ґрунтовні знання про методи та технології впливу на людей, лідерські здібності, професійні та ділові якості.

Навчальні плани побудовані так, щоб студент міг освоїти всі необхідні компетентності для подальшої успішної професійної діяльності. Основні дисципліни навчального плану, що сприяють формуванню професійних компетентностей: менеджмент, менеджмент організацій, менеджмент персоналу, соціальний менеджмент, бізнес-тренінг «стратегічний аналіз», самоменеджмент, стратегічний менеджмент, проектний менеджмент, операційний менеджмент, інноваційний менеджмент, ризик-менеджмент, адміністративний менеджмент.

Спеціальність 073 «Менеджмент» дає можливість не лише здобути освіту сучасного менеджера, але й викладати, займатися наукою, працювати в органах державного і корпоративного управління, місцевого самоврядування; очолювати підприємства, установи та організації різних сфер діяльності.

Випускники спеціальності «Менеджмент» можуть очолювати підприємства, установи та організації різних сфер діяльності, працювати керівниками підрозділів, провідними фахівцями зі збуту, логістики, комерційної діяльності, зв'язків із громадськістю, управління персоналом, адміністраторами. Наші випускники також працюють начальниками виробничих дільниць у промисловості, керівниками підрозділів в оптовій і роздрібній торгівлі, ресторанному та готельному бізнесі, на транспорті, у складському господарстві та зв’язку, комерційному, побутовому обслуговуванні, інших видах діяльності.

 

Cпеціальність 075 Маркетинг

Кваліфікація: бакалавр маркетингу.

Професійна кваліфікація: Професіонал у сфері маркетингу.

Навчання за спеціальністю «Маркетинг» орієнтоване на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних проводити маркетингові дослідження ринків, потреб та попиту споживачів; приймати стратегічні та оперативні рішення щодо завоювання споживачів і підвищення рівня конкурентоспроможності товарів та послуг; розробляти комплекс маркетингу для забезпечення ефективної діяльності підприємств у конкурентному середовищі та у сфері інтернет-простору.

Навчальні плани побудовані так, щоб студент міг освоїти загальні та фахові компетентності для подальшої успішної професійної діяльності. Основні дисципліни навчального плану, що сприяють формуванню фахових компетентностей: маркетинг, маркетингова товарна політика, маркетингова політика ціноутворення, маркетингова політика комунікації, маркетингова політика розподілу і збуту, поведінка споживача, маркетинговий аналіз, маркетингові дослідження, маркетингові інновації, міжнародний маркетинг, електронний маркетинг, соціально-етичний маркетинг та ін.

Фахівці цієї спеціальності можуть працювати як у сфері традиційного маркетингу, так і в галузі електронної комерції. Бакалавр маркетингу – це майбутній маркетолог, комерційній директор, начальник рекламно-інформаційної агенції, директор відділу зв’язків з громадськістю, директор з логістики, начальник відділу збуту, начальник відділу маркетингу, маркетолог-аналітик, начальник відділу реклами, бренд-менеджер, менеджер з маркетингу, мерчандайзер, арт-директор, промоутер та ін.

 

Cпеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Кваліфікація: бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Професійна кваліфікація: професіонал у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; фахівець з управління.

Програма за цією спеціальністю орієнтована на глибоку спеціальну професійну підготовку сучасних аналітиків, підприємців, товарознавців, фахівців у сфері захисту прав споживачів, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасного бізнес-середовища. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань. Формує фахівців з новим перспективним способом мислення, здатних застосовувати існуючі методи дослідження. Виконується в активному дослідницькому середовищі, є мобільною за програмою «Подвійний диплом». 

Навчальний план підготовки включає такі основні дисципліни професійного спрямування: економіка підприємства, менеджмент, фінанси, інноваційне та соціальне підприємництво, методи оцінки економічних проектів, підприємництво і бізнес-культура, бізнес-планування та фандрейзинг, інвестування, економіка та організація торгівлі, обґрунтування підприємницьких рішень та оцінювання ризиків, фінанси суб’єктів господарювання, економіка та організація біржової діяльності, потенціал і розвиток бізнесу, маркетинг в бізнесі, логістика, комерційна діяльність.

Фахівці цієї спеціальності – це майбутні провідні економісти, фахівці в галузі підприємництва та торгівлі, комерційні директори підприємств та організацій, біржові посередники, дилери та брокери, агенти з торгівлі майном, агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції, фахівці з надання комерційних послуг, менеджери у сфері грошового посередництва, агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери, завідувачі господарством.

 

Cпеціальність 051 «Економіка»

Кваліфікація: бакалавр з економіки. 

Професійна кваліфікація: професіонал в галузі економіки, економіст-аналітик.

Освітньо-професійна програма «Економіка» – нова інноваційна програма, яка орієнтована на підготовку аналітиків для консалтингових фірм, фінансових корпорацій, банківських установ, державних органів влади та приватного бізнесу. Вона передбачає розвиток компетентностей у сфері консалтингу, експертної діяльності та аналітичного забезпечення організацій, підприємницької діяльності та функціонування органів влади. 

Навчання за спеціальністю «Економіка» дозволить отримати кваліфікацію економіста-аналітика, брати участь у міжнародних проєктах, грантових програмах, поглибити знання з іноземних мов та ефективно працювати в команді для реалізації поставленої мети. 

Освітня програма включає в себе цикл теоретичних курсів, який поєднує класичні економічні дисципліни, та цикл практичних дисциплін щодо організації підприємницької діяльності, міжнародної економіки, роботи з інформаційними технологіями, основ менеджменту, маркетингу тощо.  

Фахівці цієї спеціальності – це майбутні керівники підприємств, економісти підприємства, комерційні директори, заступники директора з економічних питань, економічні радники в органах державної влади, керівники проектів та програм, економісти відділу нормування та оплати праці, економісти з ціноутворення, економісти з бюджетування, начальники фінансово-економічної служби, керівники економічних, фінансових та адміністративних підрозділів.

 

АБІТУРІЄНТАМ
arrow
Спеціальності, за якими проводиться підготовка

Спеціальності, за якими проводиться підготовка:

бакалавра:

 • 051 «Економіка» (освітньо-професійна програма «Аналітична економіка»);
 • 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік і аудит»);
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»);
 • 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програма «Менеджмент»);
 • 075 «Маркетинг» (освітньо-професійна програма «Маркетинг»);
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»).

магістра:

 • 051 «Економіка» (освітньо-професійна програма «Економіка довкілля і природних ресурсів»);
 • 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійні програми «Облік і аудит» й «Оподаткування»);
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит»);
 • 073 «Менеджмент» (освітньо-професійні програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент», «Управління фінансово-економічною безпекою», «Менеджмент і правове забезпечення бізнесу», «Менеджмент бізнес-структур»);
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітньо-професійна програма «Економіка підприємства»).

доктора філософії:

 • 051 «Економіка» (освітньо-наукова програма «Економіка галузевих ринків»);
 • 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-наукова програма «Облік і аудит»);
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітньо-наукова програма «Фінанси і кредит»);
 • 073 «Менеджмент» (освітньо-наукова програма «Менеджмент організацій та видів діяльності»);
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітньо-наукова програма «Економіка та управління підприємствами»).
arrow
Вступ за дипломом молодшого спеціаліста/молодшого бакалавра
arrow
Вступ до магістратури
Напрями діяльності
arrow
Офіційна сторінка ФЕУ ВНУ імені Лесі Українки присвячена проблематиці тероризму та насилля в усіх проявах
Державна атестація
arrow
Державна атестація "Магістр" 2021/2022 навчальний рік (грудень 2021 року)
arrow
​​​​​​​Програми комплексного державного екзамену підготовки бакалаврів

Програма комплексного державного екзамену підготовки бакалаврів спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Аналітична економіка» 2020-2021 н.р.

Програма комплексного державного екзамену з фахових дисциплін підготовки бакалаврів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" 2020-2021 н.р.  

Програма комплексного державного екзамену підготовки бакалаврів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа і страхування" 2020-2021 н.р.  

Програма комплексного державного екзамену підготовки бакалаврів спеціальності 073 "Менеджмент" ОПП "Менеджмент" 2020-2021 н.р.

Програма комплексного державного екзамену підготовки бакалаврів на базі ПЗСО спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 2020-2021 н.р.  

Програма комплексного державного екзамену підготовки бакалаврів на базі молодшого спеціаліста спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 2020-2021 н.р.  

arrow
Розподіл студентів по підгрупах для захисту ВКР 2021
Перелік вибіркових дисциплін
arrow
051 Економіка

Бакалавр на базі ПЗСО

Каталог дисциплін вільного вибору

Силабуси дисциплін вільного вибору

Опис навчальних дисциплін вільного вибору

Дисципліна вільного вибору 1 (Спецсемінар по Марксу, Маршаллу та Кейнсу)

Дисципліна вільного вибору 2 (Сучасні економічні теорії)

Дисципліна вільного вибору 3 (Економіка міста)

Дисципліна вільного вибору 4 (Макроекономічний аналіз)

Дисципліна вільного вибору 5 (Глобальна мікроекономіка)

Дисципліна вільного вибору 6 (Регіональна економіка)

Дисципліна вільного вибору 7 (Демографія)

Дисципліна вільного вибору 8 (Економетрика)

Дисципліна вільного вибору 9 (Економічна компаративістика)

Дисципліна вільного вибору 10 (Історія економічної думки та вчень України)

Дисципліна вільного вибору 11 (Глобальна макроекономіка)

Дисципліна вільного вибору 12 (Система національних рахунків)

Дисципліна вільного вибору 13 (Економіка зарубіжних країн)

Дисципліна вільного вибору 14 (Ринок соціальних послуг)

Дисципліна вільного вибору 15 (Економіка галузевих ринків)

Дисципліна вільного вибору 16 (Креативна економіка)

Дисципліна вільного вибору 17 (Економіка суспільного сектору)

Дисципліна вільного вибору 18 (Моніторинг та прогнозування макроекономічної динаміки)

Дисципліна вільного вибору 19 (Антимонопольна політика)

Дисципліна вільного вибору 20 (Зелена економіка)

Дисципліна вільного вибору 21 (Соціальне інвестування)

Дисципліна вільного вибору 22 (Соціальне партнерство)

Дисципліна вільного вибору 23 (Економічна статистика)

Дисципліна вільного вибору 24 (Синергетична економіка)

Дисципліна вільного вибору 25 (Соціоекономіка)

Дисципліна вільного вибору 26 (Інформаційна економіка)

....

Магістр

Каталог дисциплін вільного вибору

Силабуси дисциплін вільного вибору

Опис навчальних дисциплін вільного вибору

Дисципліна вільного вибору 1 (Екологічна економіка)

Дисципліна вільного вибору 2 (Міжнародна економіка)

Дисципліна вільного вибору 3 (Економіка землекористування)

Дисципліна вільного вибору 4 (Мікроекономічний аналіз ринку природних ресурсів)

Дисципліна вільного вибору 5 (Інноваційна економіка)

Дисципліна вільного вибору 6 (Управління енергоощадними технологіями)

Дисципліна вільного вибору 7 (Глобальні ринки та конкуренція)

Дисципліна вільного вибору 8 (Урбоекологія та муніципальна економічна політика)

Дисципліна вільного вибору 9 (Регіональна політика в сфері природокористування)

Дисципліна вільного вибору 10 (Соціальна відповідальність)

Дисципліна вільного вибору 11 (Прикладна економетрика)

....

arrow
071 "Облік і оподаткування"

Бакалавр на базі ПЗСО

Каталог дисциплін вільного вибору

Опис навчальних дисциплін вільного вибору

Силабуси дисциплін вільного вибору

Організація документообороту бухгалтера

Комунікативні процеси в обліку і аудиті

Історія розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та оподаткування

Економічна статистика

АРМ бухгалтера

Цифрові комунікації бухгалтера

Екологічний облік

Облік суб'єктів малого бізнесу (тренінг-курс)

Облік і оподаткування оплати праці і пов’язаних розрахунків

Міжнародні валютно-фінансові відносини

Облік і звітність ПДВ

Фінансова безпека суб’єктів господарювання

Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності

Оподаткування суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

Звітність підприємств (тренінг-курс)

Фінансова звітність підприємств (тренінг-курс)

Обліковий супровід публічних закупівель

Облік і звітність в державному казначействі

Облік і оподаткування ЗЕД

Діджиталізація обліку і аналізу

Судово-бухгалтерська експертиза

Облікова політика

Внутрішній аудит

Контроль та ревізія

Аналіз форм фінансової звітності

Аналіз за видами економічної діяльності

 

 

Бакалавр на базі м/c

Каталог дисциплін вільного вибору

Опис навчальних дисциплін вільного вибору

Силабуси дисциплін вільного вибору

Облік і оподаткування оплати праці і пов’язаних розрахунків

Економетрика

Облік і звітність ПДВ

Економічна статистика

Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності

Цифрові комунікації бухгалтера

Облік суб'єктів малого бізнесу (тренінг-курс)

Судово-бухгалтерська експертиза

Облікова політика

Організація документообороту бухгалтера

Звітність підприємств (тренінг-курс)

Діджиталізація обліку і аналізу

Облік і оподаткування ЗЕД

Обліковий супровід публічних закупівель

Внутрішній аудит

Контроль та ревізія

 

Магістр

Каталог дисциплін вільного вибору

Опис навчальних дисциплін вільного вибору

Силабуси дисциплін вільного вибору

 

Стратегічний управлінський облік 

Прикладна економетрика 

Облік у зарубіжних країнах 

Облік і аудит в управлінні проектами 

Виробнича практика на підприємствах  господарюючих суб’єктів

Виробнича практика в бюджетних установах

Фінансовий аналіз 

Облікове забезпечення управління фінансовими потоками 

Обліково-правовий супровід малого бізнесу 

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства 

Консолідація фінансової звітності 

Обліково-аналітичне забезпечення міжнародних операцій 

arrow
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Бакалавр на базі ПЗСО

Каталог дисциплін вільного вибору

Опис навчальних дисциплін вільного вибору

Силабуси дисциплін вільного вибору

 

Банківські операції та нагляд

Фінанси природокористування

Соціально-економічна безпека

Фінансова та валютна політика

Соціальне та пенсійне забезпечення

Соціальне та медичне страхування

Фондовий ринок та біржова діяльність

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Економетрика

 

Бакалавр на базі м/c

Каталог дисциплін вільного вибору

Опис навчальних дисциплін вільного вибору

Силабуси дисциплін вільного вибору

 

Облік і звітність в оподаткуванні (тренінг-курс)

(Інформаційні технології в галузі (1С: Підприємство)

Фінанси зарубіжних країн

Соціальне та пенсійне забезпечення

Фінанси державно-приватного партнерства

Розробка та презентація фінансових проектів

Фінанси домогосподарств

Фінансова та валютна політика

Банківські операції та нагляд

Соціально-економічна безепека

Публічні закупівлі

Фондовий ринок та біржова діяльність

Фінансове забезпечення сфери послуг

Фінансові інновації

 

Магістр

Каталог дисциплін вільного вибору

Опис навчальних дисциплін вільного вибору

Силабуси дисциплін вільного вибору

 

 

Фінансові та інвестиційні офшори

Управління фінансовою безпекою бізнесу

Статистика фінансів

Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг

Тренінг-курс Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами

Тренінг-курс Оподаткування малого та середнього бізнесу

Банківський менеджмент

Фандрайзинг у публічному просторі

Оподаткування та бюджетна політика на місцевому рівні

Управління фінансами територіальних громад

 

arrow
073 Менеджмент

Бакалавр на базі ПЗСО

Каталог дисциплін вільного вибору

Опис дисциплін вільного вибору

Силабуси дисциплін вільного вибору

 

 

Менеджмент саморозвитку особистості

Менеджмент організаційної поведінки

Особистий та корпоративний тайм-менеджмент (тренінг)

Менеджмент бізнесу

Етика менеджера (тренінг)

Емоційний менеджмент (тренінг)

Політичний менеджмент

Спортивний менеджмент

Менеджмент бізнес-процесів

Бізнес-симуляція «Технології прийняття управлінських рішень»

Оцінка та управління нерухомістю

Офісний менеджмент

Бренд-менеджмент

Управління економічною безпекою підприємства

Управління операціями з експорту-імпорту

Менеджмент мережевих та віртуальних підприємств

Менеджмент витрат

Контролінг

Менеджмент інформаційної безпеки

Методи прийняття управлінських рішень

Менеджмент конкурентоспроможності

Бізнес-симуляція «Middle-management»

Менеджмент продуктивності

Бізнес-тренінг. Проектний менеджмент

Management of personal self-development

Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами

 

Магістр 

 

Каталог дисциплін вільного вибору

Опис дисциплін вільного вибору

Силабуси дисциплін вільного вибору

 

Стратегічний менеджмент. Бізнес-симуляція

Бізнес-симуляція «Top management»

Особистий та корпоративний тайм-менеджмент (тренінг)

Маркетинговий менеджмент

Крос-культурний менеджмент

Менеджмент ЗЕД

Фінансовий менеджмент

Інвестиційний менеджмент

Банківський менеджмент

Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу

Групова динаміка та комунікації (тренінг)

Управління економічною безпекою підприємства

arrow
075 Маркетинг

Бакалавр на базі ПЗСО

Каталог дисциплін вільного вибору

Опис навчальних дисциплін вільного вибору

Силабуси дисциплін вільного вибору

Потенціал і розвиток підприємства

Інфраструктура товарного ринку

Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами

Проектування маркетингової служби підприємства

Маркетинг туризму

Навчальна практика з маркетингу

Навчальна практика "Вступ до фаху"

Паблік рилейшнз в маркетингу

Реклама в системі маркетингу

Товарознавство

Бренд-маркетинг

Інфраструктура товарного ринку

Бенчмаркінг

Мерчандайзинг

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Логістика

Складське господарство

Прямий маркетинг

Дірект маркетинг

Маркетинговий аудит

Маркетингове прогнозування

Промисловий маркетинг

 

Маркетинг закупівель

Маркетингова бізнес-аналітика

Стратегічний маркетинг

Нейромаркетинг

Діджитал-маркетинг

arrow
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Бакалавр на базі ПЗСО

Каталог дисциплін вільного вибору

Опис навчальних дисциплін вільного вибору

Силабуси дисциплін вільного вибору

Організація підприємницьких бізнес-структур

Нормативно-правове забезпечення підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Планування та контроль в підприємницькій діяльності

Стратегічний аналіз

Комерційна діяльність

Інклюзивний економічний розвиток

Проектний аналіз

Контролінг логістичної діяльності

Організація виробництва

Бренд маркетинг

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Розробка та організація стартапів (тренінг-курс)

Інфраструктура товарного ринку

Еколого-економічна безпека в бізнесі

Екаутинг та бізнес-діагностика

Організація досліджень біржового ринку

Товарознавство

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств

Управління витратами

Контролінг

 

Бакалавр на базі м/c

Каталог дисциплін вільного вибору

Опис навчальних дисциплін вільного вибору

Силабуси дисциплін вільного вибору

Комерційна діяльність

Бренд маркетинг

Організація досліджень біржового ринку

Організація виробництва

Екаутинг та бізнес-діагностика

Планування та контроль в підприємницькій діяльності

Контролінг

Управління витратами

Організація підприємницьких бізнес-структур

Нормативно-правове забезпечення підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств

Товарознавство

 

Магістр

Каталог дисциплін вільного вибору

Опис навчальних дисциплін вільного вибору

Силабуси дисциплін вільного вибору

Соціальна відповідальність

Управління емоційним інтелектом в бізнесі

Глобальне підприємництво

Тренінг-курс "Start-up"

Управління бізнесом

Управління якістю

Бізнес-діагностика

Економічне управління в підприємництві

Підприємництво на ринку нерухомості

Бізнес-тренінг

Управління вартістю підприємства

Контролінг в підприємницькій діяльності

Контролінг логістичної діяльності

Успішність студентів
Дуальна освіта

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ ТА СТУДЕНТИ!

Факультет економіки та управління розпочинає впровадження елементів дуальної освіти у навчальний процес.

Тому, якщо ви – молоді, активні та амбітні. Бажаєте поєднати навчання в університеті та одночасно отримати цінний практичний досвід. Закріпити отримані теоретичні знання професійними навичками.

Тоді навчання з елементами дуальної освіти саме для вас!

ДУАЛЬНА - ЦЕ ЯКА?

Дуальна освіта – це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях. 

Її основне гасло “Працюй та навчайся одночасно!”

Вже з 1-го курсу Ви можете навчатись в університеті та набувати hard skills, поєднуючи навчання з роботою на підприємстві, в установі, організації.

ПЕРЕВАГИ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ НА НАШОМУ ФАКУЛЬТЕТІ:

 • Навчайся та заробляй гроші!
 • Формування компетентностей, що на 100% відповідають запитам роботодавців!
 • Можливість отримати компенсацію витрат на оплату навчання від роботодавця!
 • За 4 роки навчання в університеті випускник отримає мінімум 2 роки практичного досвіду роботи!
 • Формування soft та hard skills за індивідуальним графіком та індивідуальною освітньою траєкторією!

ПРОСТІ КРОКИ ДО ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ

1. Заповнити Реєстраційну заявку
2. Пройти співбесіду з роботодавцем.
3. Підписати договір та узгодити графік навчання і роботи.
4. Бути відповідальним, старанним та мати бажання навчатися!

 

Контакти для більш детальної інформації:

(050) 739-73-54 Наталія Вікторівна Коленда
(050) 339-85-16 Ірина Борисівна Садовська 

Дуальна освіта з факультетом економіки та управління ВНУ імені Лесі Українки

 

Дуальна освіта - це яка?

Реєстрація учасників проєкту "Дуальна освіта 2020-2021"

Положення про підготовку студентів у Волинському національному університеті імені Лесі Українки із використанням дуальної форми здобуття освіти

МЕМОРАНДУМ про співпрацю та партнерство між  ТОВ Аудиторська фірма «Актив-Аудит» та Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки

Дуальна форма освіти – проєкт впровадження в навчальний процес в 2020-2021 р.р. на факультеті економіки та управління

Проєкт ПОЛОЖЕННЯ про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти - Міністерство освіти і науки України

КОНЦЕПЦІЯ підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти

План-графік навчання на робочому місці студента

Оголошення
arrow
Запрошуємо на Брифінг ІІІ Конкурсу креативних ідей для школярів та здобувачів освіти «ЗРОБИМО ВОЛИНЬ КРАЩОЮ!». Програма

 Оголошення

 

 

arrow
Оголошено ІІІ конкурс креативних ідей для школярів «Зробимо Волинь кращою!»

Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, факультет економіки та управління Волинського національного університету імені Лесі Українки оголошують ІІІ конкурс креативних ідей для школярів «Зробимо Волинь кращою!».

Факультет економіки та управління пропонує школярам тренінгову та консультаційну підтримку щодо втілення креативних ідей у напрямі розробки та впровадження стартап-проєктів для забезпечення і власного добробуту, і Волині.

Оголосили ІІІ конкурс креативних ідей для школярів «Зробимо Волинь кращою!»

Ми покажемо на практиці як це зробити!

Якщо ти сучасний і креативний, якщо мрієш про власне успішне майбутнє та добробут рідної Волині – реєструйся учасником ІІІ конкурсу креативних ідей «Зробимо Волинь кращою!» (https://forms.gle/YgNwMrcTi84EEuA4A)

Положення та терміни проведення етапів конкурсу – на сайті http://zrobymovolynkrashchoiu.simplesite.com

Порядок і терміни проведення конкурсу

1. Конкурс відбуватиметься у три тури:

1.1. Формування у майбутніх учасників практичних знань і навичок щодо втілення креативних ідей у напрямі запровадження власного бізнесу для власного добробуту та Волині.1.1.Поінформування закладів освіти та залучення учнівської молоді до онлайн-школи фінансово-економічної грамотності – до 20 жовтня 2021 року (кількість учасників і локаційних центрів не обмежена).

1.2. Реєстрація учасників для онлайн-школи фінансово-економічної грамотності від факультету економіки та управління ВНУ імені Лесі Українки (https://forms.gle/YgNwMrcTi84EEuA4A) – із 26 жовтня по 1 листопада.

1.3. Проведення навчальних онлайн-тренінгів згідно з графіком – із 22 жовтня. Тематики тренінгів відповідають етапам наступних завдань. Тривалість одного тренінгу – до 15 хв. Тренінги викладатимуть з певною періодичністю на сторінці факультету економіки та управління у YouTube та Facebook.

1.4. Вручення учасникам сертифікатів слухачів тренінгу.

2. Формування, втілення та презентування креативних ідей учнівської молоді у вигляді Start-up.

2.1. Офлайн- й онлайн-тренінг для майбутніх команд учасниць щодо втілення креативних ідей і формування Start-up – 1–20 листопада (тривалість і графік узгоджується індивідуально з школою).

2.2. Підготовка презентацій на конкурс й онлайн-консультування з координатором-тренером – до 20листопада.

2.3. Подача заявки та презентації проєкту (у довільній формі) на сайт конкурсу http://zrobymovolynkrashchoiu.simplesite.com – 21 листопада.

2.4. Онлайн-голосування за презентації учасників на сторінці факультету економіки та управління у YouTube та Facebook – 22 листопада – 3 грудня. Визначення кращих конкурсних робіт за кількістю вподобайок у таких номінаціях: «Добробут громад», «Соціально спрямовані», «Відновлення культурно-історичної спадщини», «Екологоорієнтовані», «Бізнес, що створює робочі місця».

3. Бізнес-форум нагородження переможців конкурсу «Зробимо Волинь кращою!» – 10 грудня.

Ви отримаєте такі знання та вміння:

- як продукувати ідеї;

- як обґрунтувати креативну ідею та перетворити її у проєкт;

- як презентувати проєкт;

- як знайти інвестора та зацікавити його.

Упродовж процесу проходження тренінгів і залучення до ігрових методів навчання школярі матимуть змогу:

1) засвоїти потрібні життєві знання: основи фінансової грамотності та права, правила дослідження ринку, лідерства, інструменти продажів і техніки ведення переговорів;

2) отримають необхідні для реалізації проєкту компетенції: лідерство, креативність, командоутворення, ефективність, готовність до ризику та вміння ухвалювати рішення в умовах невизначеності, тобто т.зв. «компетенції 21 століття».

Кілька причин, чому варто брати участь у конкурсі:

1. Давати гарантію, що Ви станете винахідником, бізнесменом, креативним менеджером, знавцем-аналітиком ми не можемо. Але Ви отримаєте не лише унікальні можливості продемонструвати свої ідеї, а й усвідомлено ухвалювати рішення щодо вибору професії.

2. Тренінги та консультації дадуть змогу отримати важливі знання та навички.

3. Робота над ідеєю та проектом принесе незабутні емоції.

4. Ви навчитеся розробляти презентацію і працювати в команді.

5. Наші заняття наповнені інтерактивом. Над проєктами учні працюватимуть самостійно, що займає дитячі уми і відмінно підходить для дітей із різним рівнем підготовки.

6. Ми завжди тримаємо постійний контакт із Вами та Вашими наставниками.

Переможці конкурсу захистів стартап-проєктів отримають цінні подарунки!

 

НАША КОМАНДА ТРЕНЕРІВ БАЖАЄ ВСІМ УСПІХУ!!!

arrow
Запрошуємо до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка»

Запрошуємо до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. № 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» Волинський національний університет імені Лесі Українки затверджено базовим закладом вищої освіти з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка» (далі – Конкурс).

Другий тур конкурсу відбудеться у два етапи: 1-й – рецензування праць (лютий–березень 2021 року); 2-й – підсумкова науково-практична конференція (15-16 квітня 2021 року).

У Конкурсі можуть брати участь студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у вищих навчальних закладах України незалежно від форм власності та підпорядкування.

Умови та порядок проведення конкурсу визначені у Положенні про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 18.04.2017 р. № 605 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17#Text) (Положення).

Термін відправки робіт – до 15 лютого 2021 року (за поштовим штемпелем). Подані наукові роботи не повертають.

Роботи надсилати на адресу: 43025, м. Луцьк, проспект Волі, 13, навчальний корпус А, ВНУ імені Лесі Українки, факультет економіки та управління, галузева конкурсна комісія зі спеціальності «Економіка» та на електронну пошту: konkurs.ekonomika@gmail.com.

На електронну адресу необхідно надсилати тільки роботу (прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр – не більше двох слів)).

Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог розділу III Положення, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.

За додатковою інформацією звертайтеся до оргкомітету конкурсу за електронною адресою: konkurs.ekonomika@gmail.com, а також за телефоном: 095-021-75-70 (Людмила Володимирівна Єлісєєва, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та природокористування).

Запрошуємо до участі у Конкурсі! Будемо раді співпраці!

 

Наказ МОН про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020-2021 н.р.

Додаток до наказу МОН

Інформаційне повідомлення про Всеукраїнський конкурс зі спеціальності "Економіка"

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Додаток 1 до Положення. Відомості про автора та наукового керівника

arrow
Запрошуємо завітати на ONLINE День відкритих дверей на факультеті економіки та управління

Шановні майбутні абітурієнти, батьки та усі зацікавлені!

Запрошуємо завітати на ONLINE День відкритих дверей на факультеті економіки та управління і дізнатись якомога більше інформації щодо вступної кампанії 2021 року!

У рамках Дня відкритих дверей будуть проводитися зустрічі абітурієнтів та їхніх батьків із деканом та завідувачами кафедр, проферсько-викладацьким складом, під час яких відвідувачі одержать детальну інформацію щодо спеціальностей та освітніх програм, про умови та матеріально-технічне забезпечення, де готують висококваліфікованих фахівців, про можливості практики, перспективи працевлаштування та організацію дозвілля студентів.

 

Графік проведення днів відкритих дверей у форматі онлайн

на факультеті економіки та управління:

 

День відкритих дверей - Кафедра менеджменту та адміністрування

13 лютого 2021 року 11:00

Zoom

https://us05web.zoom.us/j/81141483746?pwd=Rnc1QSt6UERjakl3NXg1cHJCL2JtZz09

Ідентифікатор конференції: 811 4148 3746
Код доступу: 12345

 

День відкритих дверей - Кафедра обліку і оподаткування

20 лютого 2021 року 15:00

Zoom:

https://zoom.us/j/3811175487?pwd=WmpoR0U0bEoxQmhXcm1pOGdzRyt4QT09

Ідентифікатор конференції: 381 117 5487

Код доступу: Lfn9T3

 

День відкритих дверей - Кафедра підприємництва і маркетингу

26 лютого 2021 року 14:00

Zoom

https://zoom.us/j/91608190656?pwd=ckF6Nk0zdk15aldDek1KeHFjb3JlZz09

Ідентифікатор конференції: 916 0819 0656

Код доступу: 1mUQdV

 

День відкритих дверей _ Кафедра економіки та природокористування

26 лютого 2021 року 15:00

Zoom:

https://us05web.zoom.us/j/85492563143?pwd=OTNqdkx4Tm83Z2w0RVEzOEp4OG15dz09

Ідентифікатор конференції: 854 9256 3143

Код доступу: 1YSwjd

 

День відкритих дверей _ Кафедра фінансів

27 лютого 2021 року 14:00

Zoom

https://zoom.us/j/7299946476?pwd=ZHZvQzk2Tmk0L0QzVExFci9SVWNXdz09

Meeting ID 729 994 64 76

Код 1111

 

ДО ЗУСТРІЧІ!

arrow
ПРОГРАМА Конкурсу креативних ідей "Зробимо Волинь кращою!" (11 грудня 2020 року)
arrow
ПРОГРАМА ТИЖНЯ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 7-11 грудня 2020 року
arrow
Запрошуємо взяти участь у ІІ Конкурсі креативних ідей для школярів "ЗРОБИМО ВОЛИНЬ КРАЩОЮ!"

З метою підвищення економічної грамотності та отримання знань та навиків щодо ведення бізнесу запрошуємо взяти участь у ІІ Конкурсі креативних ідей для школярів "ЗРОБИМО ВОЛИНЬ КРАЩОЮ!" та економічному онлайн квесті "Стань власником бізнесу". Ви дізнаєтесь, як продукуються ідеї, як перетворити Вашу креативну ідею у проєкт, а також як знайти інвестора та зацікавити його. На вас очікує ланцюжок цікавих логічних завдань, головоломок та пошуків на просторах Інтернету! Запрошуємо!

 

Реєстраційна форма учасників онлайн-школи фінансово-економічної грамотності серед школярів випускних класів

 

Вебсайт ІІ Конкурсу креативних ідей для школярів «ЗРОБИМО ВОЛИНЬ КРАЩОЮ!» 

 

Оголошення ІІ Конкурсу креативних ідей для школярів «ЗРОБИМО ВОЛИНЬ КРАЩОЮ!»

 

ПОЛОЖЕННЯ про Конкурс креативних ідей для школярів «ЗРОБИМО ВОЛИНЬ КРАЩОЮ!»

Новини
arrow
Програма Брифінгу ІІІ Конкурсу креативних ідей для школярів та здобувачів освіти «ЗРОБИМО ВОЛИНЬ КРАЩОЮ!»
arrow
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка»

Щиро вітаємо учасників і переможців конкурсу та їхніх наставників!

Результати заключного етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка» у 2020/2021 навчальному році

====================================================================================

 

Запрошуємо до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка»

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. № 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» Волинський національний університет імені Лесі Українки затверджено базовим закладом вищої освіти з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка» (далі – Конкурс).

Другий тур конкурсу відбудеться у два етапи: 1-й – рецензування праць (лютий–березень 2021 року); 2-й – підсумкова науково-практична конференція (15-16 квітня 2021 року).

У Конкурсі можуть брати участь студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у вищих навчальних закладах України незалежно від форм власності та підпорядкування.

Умови та порядок проведення конкурсу визначені у Положенні про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 18.04.2017 р. № 605 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17#Text) (Положення).

Термін відправки робіт – до 15 лютого 2021 року (за поштовим штемпелем). Подані наукові роботи не повертають.

Роботи надсилати на адресу: 43025, м. Луцьк, проспект Волі, 13, навчальний корпус А, ВНУ імені Лесі Українки, факультет економіки та управління, галузева конкурсна комісія зі спеціальності «Економіка» та на електронну пошту: konkurs.ekonomika@gmail.com.

На електронну адресу необхідно надсилати тільки роботу (прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр – не більше двох слів)).

Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог розділу III Положення, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.

За додатковою інформацією звертайтеся до оргкомітету конкурсу за електронною адресою: konkurs.ekonomika@gmail.com, а також за телефоном: 095-021-75-70 (Людмила Володимирівна Єлісєєва, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та природокористування).

Проводиться обговорення критеріїв та вагових коефіцієнтів оцінювання студентських наукових робіт під час першого етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка», які розміщені за таким посиланням: Рецензія на наукову роботу (1 етап). Свої пропозиції щодо оцінювання просимо надсилати до 10 лютого 2021 р. на електронну поштову скриньку: konkurs.ekonomika@gmail.com

Запрошуємо до участі у Конкурсі! Будемо раді співпраці!

 

Наказ МОН про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020-2021 н.р.

Додаток до наказу МОН

Інформаційне повідомлення про Всеукраїнський конкурс зі спеціальності "Економіка"

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Додаток 1 до Положення. Відомості про автора та наукового керівника

Рецензія на наукову роботу (1 етап)

 

Наукові роботи студентів, запрошених для участі в конференції

Рецензії робіт

Підсумки та рейтинговий список

Результати заключного етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка» у 2020/2021 навчальному році

arrow
ONLINE День відкритих дверей на факультеті економіки та управління

Шановні майбутні абітурієнти, батьки та усі зацікавлені!

Запрошуємо завітати на ONLINE День відкритих дверей на факультеті економіки та управління і дізнатись якомога більше інформації щодо вступної кампанії 2021 року!

У рамках Дня відкритих дверей будуть проводитися зустрічі абітурієнтів та їхніх батьків із деканом та завідувачами кафедр, проферсько-викладацьким складом, під час яких відвідувачі одержать детальну інформацію щодо спеціальностей та освітніх програм, про умови та матеріально-технічне забезпечення, де готують висококваліфікованих фахівців, про можливості практики, перспективи працевлаштування та організацію дозвілля студентів.

 

Графік проведення днів відкритих дверей у форматі онлайн

на факультеті економіки та управління:

 

День відкритих дверей - Кафедра менеджменту та адміністрування

13 лютого 2021 року 11:00

Zoom

https://us05web.zoom.us/j/81141483746?pwd=Rnc1QSt6UERjakl3NXg1cHJCL2JtZz09

Ідентифікатор конференції: 811 4148 3746
Код доступу: 12345

 

День відкритих дверей - Кафедра обліку і оподаткування

20 лютого 2021 року 15:00

Zoom:

https://zoom.us/j/3811175487?pwd=WmpoR0U0bEoxQmhXcm1pOGdzRyt4QT09

Ідентифікатор конференції: 381 117 5487

Код доступу: Lfn9T3

 

День відкритих дверей - Кафедра підприємництва і маркетингу

26 лютого 2021 року 14:00

Zoom

https://zoom.us/j/91608190656?pwd=ckF6Nk0zdk15aldDek1KeHFjb3JlZz09

Ідентифікатор конференції: 916 0819 0656

Код доступу: 1mUQdV

 

День відкритих дверей _ Кафедра економіки та природокористування

26 лютого 2021 року 15:00

Zoom:

https://us05web.zoom.us/j/85492563143?pwd=OTNqdkx4Tm83Z2w0RVEzOEp4OG15dz09

Ідентифікатор конференції: 854 9256 3143

Код доступу: 1YSwjd

 

День відкритих дверей _ Кафедра фінансів

27 лютого 2021 року 14:00

Zoom

https://zoom.us/j/7299946476?pwd=ZHZvQzk2Tmk0L0QzVExFci9SVWNXdz09

Meeting ID 729 994 64 76

Код 1111

 

ДО ЗУСТРІЧІ!

arrow
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка»

Запрошуємо до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. № 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» Волинський національний університет імені Лесі Українки затверджено базовим закладом вищої освіти з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка» (далі – Конкурс).

Другий тур конкурсу відбудеться у два етапи: 1-й – рецензування праць (лютий–березень 2021 року); 2-й – підсумкова науково-практична конференція (15-16 квітня 2021 року).

У Конкурсі можуть брати участь студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у вищих навчальних закладах України незалежно від форм власності та підпорядкування.

Умови та порядок проведення конкурсу визначені у Положенні про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 18.04.2017 р. № 605 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17#Text) (Положення).

Термін відправки робіт – до 15 лютого 2021 року (за поштовим штемпелем). Подані наукові роботи не повертають.

Роботи надсилати на адресу: 43025, м. Луцьк, проспект Волі, 13, навчальний корпус А, ВНУ імені Лесі Українки, факультет економіки та управління, галузева конкурсна комісія зі спеціальності «Економіка» та на електронну пошту: konkurs.ekonomika@gmail.com.

На електронну адресу необхідно надсилати тільки роботу (прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр – не більше двох слів)).

Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог розділу III Положення, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.

За додатковою інформацією звертайтеся до оргкомітету конкурсу за електронною адресою: konkurs.ekonomika@gmail.com, а також за телефоном: 095-021-75-70 (Людмила Володимирівна Єлісєєва, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та природокористування).

Запрошуємо до участі у Конкурсі! Будемо раді співпраці!

 

Наказ МОН про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020-2021 н.р.

Додаток до наказу МОН

Інформаційне повідомлення про Всеукраїнський конкурс зі спеціальності "Економіка"

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Додаток 1 до Положення. Відомості про автора та наукового керівника

arrow
ПРОГРАМА Конкурсу креативних ідей "Зробимо Волинь кращою!" (11 грудня 2020 року)
arrow
ПРОГРАМА ТИЖНЯ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 7-11 грудня 2020 року
arrow
XXV Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика»

27 травня 2020 року відбулася XXV Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика». Спілкування науковців стало можливим за допомогою онлайн-платформи «ZOOM». У ході дискусії порушувалася актуальна тематика новацій у сфері обігу сільськогосподарських земель (д. е. н. Шворак А. М.). Учасники, зокрема, обговорили перспективи розвитку в Україні аутсорсингу ( к. е. н. Данилюк Т. І. )та  транспортно-логістичної  інфраструктури (к. е. н. Бортнік С. М.). Доповідачі не оминули увагою актуальні проблеми вищої школи, а саме  впровадження дуальної освіти ( д. е. н. Садовська І. Б. ) та управління фінансуванням освітніх процесів (к. е. н. Тоцька О. Л.). Жваве обговорення викликали доповіді к. е. н. Коленди Н. В. на тему впливу мобінгу на мотиваційну безпеку персоналу,  к. і. н. Стрільчука Р. С. про хронологію розвитку українсько-польських відносин у 90-х роках ХХ століття та колеги з ЛНУ імені Івана Франка к. е. н. Лутчин Н. П. з детальним аналізом чинників депопуляції в Україні. Конференція відбувалася у активному ритмі, усі теми викликали зацікавленість учасників, які переконані – ті наукові думки, що були обговорені, сприятимуть  розвитку економіки та її виходу із кризового стану.

Організаційний комітет висловлює подяку к. е. н. Колоску А. М. за допомогу у проведенні конференції у онлайн-режимі.

Силабуси дисциплін, які викладаються студентам інших факультетів
Рада стейкхолдерів (роботодавців)
arrow
Положення про раду стейкхолдерів при факультеті економіки та управління Волинського національного університету імені Лесі Українки
arrow
ПЛАН роботи ради сейкхолдерів факультету економіки та управління Волинського національного університету імені Лесі Українки на 2020-2021 навчальний рік
arrow
Протоколи засідань ради сейкхолдерів факультету економіки та управління Волинського національного університету імені Лесі Українки
Ми в соціальних мережах: