Перейти до основного вмісту

Збірник наукових праць Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки

– видання, яке охоплює широку гаму наукових досліджень у сфері економіки та менеджменту. Видання містить статті, які висвітлюють історію економічної думки та економічну теорію, економіку та управління національною економікою та підприємствами, регіональну економіку, гроші, фінанси, кредит, бухгалтерський облік.

Мета збірника наукових праць – наукове інформування, популяризація наукових знань, публікація результатів прикладних та фундаментальних досліджень у галузі економіки та менеджменту.

У збірнику наукових праць публікуються матеріали за такими напрямами:

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА

РОЗДІЛ ІІ. ОБЛІК, АНАЛІЗ, АУДИТ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

РОЗДІЛ ІІІ. ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТАХУВАННЯ

РОЗДІЛ ΙV. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

РОЗДІЛ V. ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Читачі збірника наукових праць – викладачі вищих навчальних закладів, нуковці, практики-економісти та менеджери, аспіранти, здобувачі, студенти.

Жанри. Головний жанр – наукова стаття.

Окрім цього, видання вміщує аналітичні огляди, інформаційні повідомлення, рецензії на науково-методичні видання, листи до редакції.

Матеріали публікуються українською, англійською, польською, російською мовами.

Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки

– рецензований збірник наукових праць, фахове вітчизняне видання, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямами;

08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки

08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини

08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

08.00.06 - Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Засновник збірника наукових праць – Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Збірник наукових праць видається чотири рази на рік. Детальніша інформація на сторінці https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/index

Publishing