Перейти до основного вмісту
Ільїн Леонід Володимирович
Туризму та готельного господарства

Завідувач кафедри, професор, доктор географічних наук

Історична довідка

Рік заснування кафедри 2008

Історична довідка

26 червня 2008 року вчена рада Волинського національного університету імені Лесі Українки ухвалила рішення про створення кафедри туризму. З 2010 року кафедру туризму перейменовано на кафедру туризму та готельного господарства (наказ № 154-К/В від 01.11.2010 р.).

За період свого існування кафедра стала важливим у регіоні осередком підготовки фахівців для сфери обслуговування. Підготовка студентів на кафедрі проводиться відповідно до концепції ступеневої підготовки фахівців з вищої освіти, освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та навчальних планів за спеціальностями 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань «Сфера обслуговування» освітніх рівнів «Бакалавр» і «Магістр».

Студенти мають можливість безкоштовно навчатись за програмою «Подвійний диплом» згідно домовленостей між Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки та Природничо-гуманітарним університетом імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща) за спеціальністю  242 «Туризм» (з 2018 р.) та 241 «Готельно-ресторанна справа» (з 2020 р.).

Створений Навчально-науково-виробничий комплекс при Волинському національному університеті імені Лесі Українки у складі: Волинський національний університет імені Лесі Українки та Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки». Це сприяє ефективному використання матеріально-технічної бази учасників комплексу, науково-педагогічних кадрів, набуттю студентами спеціальних професійних компетенцій, належній підготовки фахівців за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» і 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування», виконанню Галузевого стандарту вищої освіти України. Функціонує   навчальна лабораторія організації готельного та ресторанного обслуговування «Світлиця» (завідувач – Пасічник М. П.). Важливе значення для практичної підготовки є функціонування навчально-виробничого комплексу «Гарт» у складі кафедри туризму та готельного господарства та база практик на озері Світязь.

Завданням кафедри є підготовка кваліфікованих кадрів, спроможних забезпечити туристичний та готельно-ресторанний бізнес, сприяти більш ефективному використанню людських ресурсів у рекреаційно-туристичному та готельно-ресторанному господарстві, підвищенню їх професійної та соціальної мобільності, здатності забезпечити структурну та технологічну перебудову галузі, формування творчої, соціально активної, духовно багатої особистості з урахуванням її інтересів, потреб і запитів суспільства та держави.

Кафедра туризму та готельного господарства  ставить за мету підготовку для сфери обслуговування спеціалістів нової формації, які поєднують глибокі теоретичні знання з практичними навичками ефективної роботи в складному і динамічному конкурентному середовищі. Завдання колективу – удосконалення методичного забезпечення навчального процесу відповідно до стандартів Європейського освітнього простору і налагодження наукових і освітніх міжнародних контактів.

Пріоритетним напрямком науково-дослідної роботи кафедри туризму та готельного господарства є рекреаційно-туристична проблематика. Працівники кафедри залучені до виконання наукових тем, програм, присвячених вивченню природно-ресурсного потенціалу, рекреації і туризму, готельної і ресторанної справи в Північно-Західному регіоні України, обґрунтуванню функціональної і територіальної структури рекреаційно-туристичного комплексу, вирішенню актуальних завдань ринкової перебудови галузі та рекреаційного природокористування, обґрунтуванню конструктивно-географічних основ збалансованого розвитку рекреації на Волині і раціональному управлінню туристсько-рекреаційним процесом.

За роки існування кафедри захищені (одна докторська (Ільїн Л. В.) та чотири кандидатські (Каліновський Д. І., Гринасюк А. Р., Безсмертнюк Т. П., Громик О. М.) дисертації. До науково-дослідної роботи активно залучаються студенти, висвітлюючи результати власних досліджень у наукових публікаціях, приймаючи участь в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт.

На кафедрі працюють навчальні гуртки і проблемні групи рекреаційно-туристичного спрямування. У 2007 р. створений туристський клуб «Меридіан» (керівник – Гринасюк А. Р.) з метою розвитку туризму серед студентів та набуття практичного досвіду, популяризації здорового способу життя, сприяння змістовному дозвіллю, екологічному та патріотичному вихованню, всебічному гармонійному розвитку. Гуртківці приймають участь у міжнародних і всеукраїнських туристичних конференціях, салонах і виставках, змаганнях і конкурсах.

Під час навчальних природничо-наукових, професійно-орієнтованих та виробничих практик студенти знайомляться з найрозвиненішими рекреаційно-туристськими регіонами України та зарубіжних країн. Студенти проходять практику на базі підприємств, установ та організацій туристичної та готельно-ресторанної галузі міста Луцька, Волинської області. Згідно угод виробничі практики проходять в Туреччині (туристські фірми «ANEKS TOUR», «CALYPSOTOUR»), Болгарії (кадрова компанія «STAFFORENT»»), Польщі. При проходженні виробничих практик студенти виконують професійні обов’язки менеджерів, маркетологів, адміністраторів готелів, інструкторів, екскурсоводів, аніматорів, гідів-перекладачів.

У перспективі діяльності кафедри туризму та готельного господарства географічного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки – збільшення наукового потенціалу, поглиблення розпочатих напрямів теоретико-методологічних досліджень і вибір нових, підготовка підручників, посібників, монографій, методичних рекомендацій, впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес, розширення співпраці з осередками професійної освіти, обмін науковим і навчально-методичним досвідом, організація спільних конференцій, семінарів, що інтегрують наукову, методичну та освітню діяльність в Україні в галузі туризму та готельно-ресторанного господарства.

Склад кафедри

Ільїн Леонід Володимирович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри

Лисюк Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Ільїна Ольга Вікторівна, кандидат географічних наук, доцент

Терещук Оксана Степанівна, кандидат географічних наук, доцент

Єрко Ірина Володимирівна, кандидат географічних наук, доцент

Громко Лілія Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

Безсмертнюк Тарас Петрович, кандидат географічних наук, старший викладач

Гринасюк Анастасія Русланівна, кандидат географічних наук, асистент

Пасічник Михайло Петрович, асистент

Голод Олена Миколаївна, старший лаборант

Основні напрямки наукових досліджень кафедри
 • Оцінка природних рекреаційно-туристичних ресурсів
 • Розробка концепцій і програм розвитку функціональної і територіальної структури рекреаційно-туристського комплексу Волинського регіону.
 • Експертиза проектів туристсько-рекреаційного освоєння регіону
 • Розробка нових туристських маршрутів
 • Обґрунтування системи раціонального рекреаційного природокористування, здійснення рекреаційного моніторингу і оцінки еколого-рекреаційної ситуації
 • Робота з координації та розвитку оздоровчого, спортивного, пізнавального, екстремального, екологічного та інших видів туризму.
Освітня діяльність Кафедра туризму та готельного господарства разом із Reikartz Hotel Group запрошує на онлайн заняття!
Навчально-методичні видання кафедри
 • Ільїн Л.В. «Озерознавство: Українсько-російський словник. Поняття і терміни» (Луцьк, 2001).
 • Ильин Л.В. «Озёроведение: Украинско-русско-английский словарь» (Минск, 2002).
 • Ільїн Л.В. «Український словник-довідник з екології: словник, довідкові матеріали» (Луцьк, 2001, у співавторстві)
 • Ільїн Л.В. «Загальне землезнавство: Навчальний посібник» (Тернопіль, 1997, у співавторстві),
 • Ільїн Л.В. «Загальне землезнавство: Підручник» (Луцьк, 2017, у співавторстві),
 • Ільїн Л.В. «Основи екологічних знань. Словник-довідник: Навчальний посібник» (Рівне, 1993, у співавторстві)
 • Ільїн Л.В. «Охорона та використання природних ресурсів України» (Рівне, 1994, у співавторстві)
 • Ільїн Л. В. Робоча програма навчальної дисципліни «Організація наукових досліджень» галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» напрям підготовки 6.140103 «Туризм» (Рівне, 2016, у співавторстві)
 • Ільїн Л. В. Робоча програма навчальної дисципліни «Зелений туризм» для студентів за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» (Рівне, 2017, у співавторстві)
 • Ільїн Л. В. Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів спеціальності 242 «Туризм» (Рівне, 2017, у співавторстві)
 • Ільїн Л. В. Робоча програма навчальної дисципліни «Організація дитячого та молодіжного туризму» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 242 «Туризм» / Program of the Discipline «Organization of Children and Youth Tourism» Specialty «242 Tourism» (Рівне, 2018, у співавторстві)
 • Ільїн Л. В. Туризмологія (Рівне, 2019)
 • Ільїна О.В. «Туризм. Рекреаційна географія: Поняття і терміни» (Луцьк, 2005)
 • Ільїна О.В. «Туризм. Рекреаційна географія: Поняття і терміни» (Луцьк, 2009)
 • Ільїна О.В. «Організація рекреаційних послуг: Навчальний посібник» (Луцьк, 2017, у співавторстві)
 • Лисюк Т.В. Реклама в туризмі: Навчальний посібник (Луцьк, 2010)
 • Лисюк Т.В. Організація туристичних подорожей: Методичні вказівки до курсу (Луцьк, 2013)
 • Лисюк Т.В., Терещук О.С. Організація туристичних подорожей. (Туроперейтинг). Методичні рекомендації до практичних робіт (Луцьк, 2020)
 • Лисюк Т.В., Терещук О.С. Організація туристичних подорожей. (Туроперейтинг). Конспект лекцій (Луцьк, 2020)
 • Єрко І. В. Стандартизація, сертифікація та метрологія: Методичні вказівки до курсу (Луцьк, 2014)
 • Єрко І. В. Організація анімаційної діяльності. Методичні вказівки до курсу (Луцьк, 2015)
 • Єрко І. В. Організація готельного господарства. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (Луцьк, 2015)
 • Єрко І. В. Організація анімаційної діяльності. Методичні вказівки до курсу (Луцьк, 2016)
 • Єрко І. В. Організація анімаційної діяльності: методичні рекомендації / І. В. Єрко (Луцьк, 2020)
 • Єрко І. В. Організація готельного господарства : методичні вказівки до виконання практичних робіт, частина 1 (Луцьк, 2020)
 • Єрко І. В. Організація готельного господарства : методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (Луцьк, 2020)
 • Терещук О. С. Ринок туристичних послуг: методичні рекомендації (Луцьк, 2014)
 • Терещук О. С. Країнознавство. Європа: практикум (Луцьк, 2014)
 • Терещук О. С. Туристичне країнознавство: методичні рекомендації (Луцьк, 2015)
 • Громко Л. С Економіка підприємства. Методичні рекомендації до практичних робіт (Луцьк, 2016)
 • Громко Л. С. Економіка підприємства. Методичні рекомендації до індивідуальної та самостійної роботи (Луцьк, 2016)
 • Громко Л. С. Планування і контроль на підприємстві: методичні вказівки для практичної роботи (Луцьк, 2020)
 • Громко Л.С. Програма навчальної дисципліни «Маркетинг туризму та готельно-ресторанного господарства» для студентів спеціальностей «241 Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» (Луцьк, 2020)
 • Безсмертнюк Т. П. Рекреаційне природокористування : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи (Луцьк, 2020)
 • Безсмертнюк Т. П. Рекреаційне природокористування: конспект лекцій. (Луцьк, 2020)
 • Безсмертнюк Т. П. Правове регулювання туристичної діяльності : конспект лекцій (Луцьк, 2020)
Міжнародна діяльність кафедри
Напрями підготовки фахівців

Кафедра готує фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа»і 242 «Туризм»галузі знань 24 «Сфера обслуговування».

Програма «Подвійний диплом»за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» і 242 «Туризм».

Освітній ступінь «Бакалавр»:

242 «Туризм» Освітня кваліфікація«Бакалавр з туризму».

241 «Готельно-ресторанна справа» Освітня кваліфікація «Бакалавр з готельно-ресторанної справи»

Освітній ступінь «Магістр»:

242 «Туризм» Освітня кваліфікація«Магістр з туризмознавства»

241 «Готельно-ресторанна справа» Освітня кваліфікація«Магістр з готельної і ресторанної справи»

Витяги із протоколів засідань та семінарів кафедри
Тематика курсових та магістерських робіт
Рецензії та відгуки стейкхолдерів

241 «Готельно-ресторанна справа», перший (бакалаврський) рівень

2020 р.

241 «Готельно-ресторанна справа», другий (магістерський) рівень

2020 р. 242 «Туризм», перший (бакалаврський) рівень

2017 р.

2019 р.

2020 р.

242 «Туризм», другий (магістерський) рівень

 2020 р.

Наукові гуртки та наукові семінари
Випускники

Важливим індикатором якості підготовки фахівців на кафедрі є їх успішна кар’єра. За весь період свого існування кафедра дала путівку в життя значній кількості талановитих випускників. Випускники кафедри досягли вагомих успіхів в науці та на виробництві. Чимало з них знайшли своє покликання у бізнесі, роботі в установах готельно-ресторанного господарства та туристичних компаніях, а інші, навпаки, віддали перевагу кар’єрі викладачів, вчених-дослідників.

Випускники кафедри працюють на підприємствах і компаніях як України, так і ближнього та далекого зарубіжжя. Є серед випускників кафедри і такі, хто успішно започаткував власну справу, і сьогодні здійснює реалізацію цікавих бізнес-проектів у галузі туризму та готельно-ресторанної справи, інших сферах діяльності.

Який би професійний шлях наші випускники не обрали, кафедра туризму та готельного господарства Волинського національного університету імені Лесі Українки назавжди залишиться в їхньому житті яскравим стартом!

 

Конференції «Індустрія туризму й сфера гостинності в Україні та світі: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»
Дуальна освіта Договір про здобуття вищої освіти з використанням елементів дуальної форми навчання з ТзОВ "ПРИКАРПАТТЯ-ГОТЕЛЬ-СЕРВІС"
Договір про здобуття вищої освіти з використанням елементів дуальної форми навчання з ТОВ "ГОТЕЛЬ "НОБЛ"
Договір про здобуття вищої освіти з використанням елементів дуальної форми навчання з ФОП Гусак Назар Богданович (готель "Рестпарк")
Фотогалерея Діяльність кафедри
Захист випускних робіт
Практичні заняття
Студенти на практиці
Студенти на екскурсії
Майстер класи
Олімпіади та змагання
Студентське дозвілля

 

Лабораторії
Договори про співпрацю