Перейти до основного вмісту

Рік заснування кафедри:

2000


Історична довідка:

Кафедра кримінального права і процесу створена наказом ректора від22 травня 2000 року № 45-ІІ (6). 

В період з 2000 по 2015 рік кафедру очолювали:

Колб Олександр Григорович – д.ю.н., професор (2000-2009 р.р.)

Гордієнко Сергій Георгійович  – д.ю.н., професор (2009 р.)

Бевзенко Володимир Михайлович – д.ю.н., професор (2009 р.)

Копетюк Микола Іванович – к.ю.н., доцент (2009-2011 р.р.)

Батюк Олег Володимирович – к.ю.н., доцент (2011-2014 р.р.)

Фідря Юлія Олександрівна – к.ю.н., доцент (2014р. – на даний час)

 

Склад кафедри:

Завідувач кафедри, к. ю. н., доцент Фідря Ю. О., к. ю. н., доцент Гусак А. П., к. ю. н., доцен Кондратішина В  В., к. ю. н., доцент Батюк О. В., к. ю. н., доцент Крикунов О. В., к. ю. н., доцент Чупринський Б. О., к. ю. н., доцент Саско О. І., к. ю. н., доцент Старко О. Л., к. ю. н., доцент Журавська З. В., к. ю. н., доцент Наливайко В. С., старший викладач Карпінська Н. В., завідувач лабораторією Гончаров І. В., старший лаборант Дейнека О. Б.

Основні напрямки наукового дослідження кафедри:

Актуальні проблеми реформування кримінального права і процесу України в умовах євроінтегрції; проблеми реформування органів і установ виконання покарань; роль і місце суду та прокуратури у механізмі правової держави; криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, вчинених в установах виконання покарань.


Основні науково-методичні, наукові праці викладачів:

 • Batiuk О. Historia powstania zabezpieczenia kryminalistycznego prowadzenia śledztwa w sprawach przestępstw popełnionych w zakładach penitencjarnych// Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2013. – № 3(1). – S. 30-38
 • Gusak А. The Current Status of Violent Criminality of Minors in Ukraine // Історико-правовий часопис: журнал. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. –  № 1. – С. 148-152
 • Gusak А.  Criminological aspects of violent adult criminality// Історико-правовий часопис. – 2015. - № 1. – С. 143-149.
 • Karpińska N. Kryminologichna charakterystyka nieletnich kobiet skayanych / N. Karpińska // Збірник наукових статей за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання реформування правової системи України». – Луцьк. – 2013. – 7–8 червня. – С. 342–345
 • Natalia Karpinska. Miedyznarodowe standardz w dyiedyienie recocjalicji niepełnolietnich osób pąci żenskiej / Karpińska Natalia // Wiedza prawnicza. – 2013r. – № 3. – S. 98-107
 • Адвокатура України у системі суб’єктів запобігання злочинам: Монографія / За заг.ред. В.В. Коваленка. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2013. – 214 с.
 • Батюк О. В. Використання спеціальних знань при проведенні обшуку в процесі розслідування злочинів, вчинених в пенітенціарних установах // Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія Право. – Вип. 25. – 2014 р. – С.232-236
 • Батюк О. В. Злочинність в установах виконання покарань: основні детермінанти / О. В. Батюк, З. В. Журавська // Історико-правовий часопис : журнал / упоряд. Н. Вознюк, О. Крикунов, О. Старчук, І. Шевчук, О. Юхимюк. – Луцьк : Східноєвроп. Нац.. ун-т ім. Лесі Українки, 2013 – № 2. – С.122-126
 • Батюк О. В. Особливості застосування науково-технічних засобів спеціалістом у ході проведення огляду місця події в пенітенціарних установах // Порівняльно-аналітичне право № 1. – 2014 р. – С.258-262
 • Батюк О. В. Становлення криміналістичного забезпечення розслідування злочинів вчинених в пенітенціарних установах / О. В. Батюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. серія “Юридичні науки» № 4. – 2013 р. – С.75-80
 • Батюк О. В. Сутність та зміст техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, учинених в пенітенціарних закладах / О. В. Батюк // Історико-правовий часопис : журнал / упоряд. О. Крикунов, О. Старчук, І. Шевчук, Л. Шевчук, О. Юхимюк. – Луцьк : Східноєвроп. Нац.. ун-т ім. Лесі Українки, 2013 – № 1. – С.115-121
 • Батюк О. В. Теорія і практика використання спеціальних знань та техніко-криміналістичне забезпечення розслідування окремих видів злочинів вчинених в пенітенціарних закладах : монографія / О. В. Батюк. – Луцьк, 2013. – 320 с.
 • Гусак А. Мета, принципи та завдання ювенальної юстиції / А. Гусак // Історико-правовий часопис: журнал. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. –  № 2. – С. 113-117
 • Гусак А. Ресоціалізація неповнолітніх, засуджених за вчинення насильницьких злочинів, в умовах позбавлення волі: кримінологічний аспект: Монографія / О. Гусак. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 203с.
 • Гусак А. П. Основні принципи ювенальної юстиції / А. П. Гусак //  Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія Право. – Вип. № 25. –2014. – С.192-194
 • Гусак А. П. Становление ювенальной юстиции в Украине // Балтийский гуманитарный журнал. – 2013. –  № 1. – С.10-12
 • Гусак П. Н., Гусак А. П. Ресоциализационный цент при социальновоспитательной и психологической службе колонии как средство ресоциализации несовершеннолетних  / П. Н. Гусак, А. П. Гусак // Азимут научных исследований: педагогика и психология. Ежеквартальный научный журнал РИНЦ, № 1 (2) – Некоммерческое партнерство «Институт направленного образования» – Тольятти. – 2013. – № 31. – С.14-17
 • Журавська З. В. Віктимологічні засади боротьби зі злочинністю у місцях позбавлення волі: Монографія. –  Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2012. – 168 с.
 • Журавська З. В. та ін. Віктимологічні засади боротьби зі злочинами, що вчиняютьсяв установах виконання покарань України: Навчальний посібник / З. В.  Журавська / За заг. ред. О. М. Джужи та В. В. Коваленка. – Хмельницький, 2012. – 172 с.
 • Журавська З. В. Деякі підходи щодо класифікації засуджених до позбавлення волі: віктимологічний аспект / З. В. Журавська // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2013. – Випуск 4. – Том 2. – С.111-115
 • Журавська З. В. Злочинність в установах виконання покарань: основні детермінанти / З. В Журавська,  О. В. Батюк  // Історико-правовий часопис. – 2013. – № 2. – С. 122 – 126
 • Журавська З. В. Корупція як джерело небезпеки, що посягає на безпеку умов життєдіяльності. Навчально-методичні рекомендації. – Луцьк. – 2014. – 96 с.
 • Журавська З. В. Наукові підходи визначення дефініцій “особиста небезпека» і “особиста безпека» засуджених у виправних колоніях / З. В. Журавська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2013. – Випуск 6-2. – Том 2. – С. 85-88
 • Журавська З. В. Основні детермінанти протиправної поведінки персоналу виправних колоній України / З. В. Журавська // Часопис Київського університету права. – 2013. – №3. – С. 296 – 300
 • Журавська З. В. Характеристика основних детермінант злочинності в місцях позбавлення волі / З. В. Журавська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. –  № 21. – С. 31–34
 • Журавська З. В. Щодо форм забезпечення права певних суб’єктів на особисту безпеку в виправних колоніях / З. В. Журавська // Митна справа: наук.-аналіт. журнал. – 2013. –  № 6. – С. 226 – 232
 • Журавська З. В. Вчинення злочинів персоналом виправних колоній, як один із чинників, що знижує рівень забезпечення особистої безпеки засуджених / Журавська З. В.// Історико-правовий часопис. – 2014. - № 2. – С. 98-102.
 • Запобігання правопорушенням у місцях позбавлення волі / О. Г. Колб,  В. С. Наливайко, О. В. Батюк,  М. І. Копетюк, В. В. Кондратішина, З. В. Журавська та ін.; за заг. ред. О. М. Джужи та О. Г. Колба. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2010. – 544 с.
 • Карпінська Н. В. Напрями ресоціалізації неповнолітніх осіб жіночої статі в умовах виховної колонії / Н. В. Карпінська // Бюлетень Міністерства юстиції України. –2014. – № 8–9. – С.143-150
 • Карпінська Н. В. Особливості правового статусу неповнолітніх осіб жіночої статі, засуджених до позбавлення волі: міжнародні стандарти  / Н. В. Карпніська  // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 12. – С.169-175
 • Карпінська Н. В. Поняття та зміст ресоціалізації неповнолітніх осіб жіночої статі в умовах виховної колонії  / Карпніська Н. В. // Бюлетень Міністерства юстиції України . – 2012. – № 12. – С.126-132
 • Карпінська Н. В. Правовий статус неповнолітніх осіб жіночої статі засуджених до позбавлення волі / Н. В. Карпінська  // Zbiór raportów naukowych. – Sopot. – 2013. S.– 35–39.
 • Карпінська Н. В. Напрямки ресоціалізації неповнолітніх осіб жіночої статі у виховній колонії / Карпінська Н. В. // Історико-правовий часопис. – 2014. - № 2. – С.131-135.
 • Кондратішина В. В. Індивідуальне віктимологічне запобігання злочинам у місцях позбавлення волі / В. В. Кондратішина, В. С. Наливайко // Збірник матеріалів круглого столу “Віктимологічна профілактика окремих видів злочинів» (29 квітня 2014 р.). – Київ, 2014. – С. 118-121
 • Кондратішина В. В. Міжнародно-правові підходи щодо протидії кримінальній субкультурі / В. В. Кондратішина, З. В. Журавська // Збірник матеріалів науково-теоретичної конференції “Кримінологічна теорія і практика. Досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення» (20 березня 2014 р.). – Київ, 2014. – С. 336-340
 • Кондратішина В. В. та ін. Запобігання правопорушенням у місцях позбавлення волі: Навчальний посібник. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2010. – 244 с.
 • Кондратішина В. В., Журавська З. В. та ін. Захист прав потерпілого від злочинів кримінально-виконавчому праві: Навчальний посібник / В. В. Василевич, А. П. Гель, В. П. Захаров, І. С. Яковець та ін.; за заг. ред. д. ю. н. А. Х. Степанюка, О. Г. Колба. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2010. – 176 с.
 • Копетюк М. І. Кримінально-правова статистика: Навчальний посібник. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2012. – 360 с.
 • Копетюк М. І. Організація роботи слідчого: Навчальний посібник. – Луцьк, 2010. – 316 с.
 • Крикунов О. В. Навчальна програма нормативної навчальної дисципліни “Кримінально-процесуальне право України» для студентів 3 курсу денної форми навчання. – Луцьк: ПП Іванюк. –  45 с.
 • Крикунов О. В. Особливості судового слідства у справах про застосування примусових заходів медичного характеру / О. В. Крикунов // Історико-правовий часопис. – 2013. – № 2. – C. 131-135
 • Крикунов О. В. Оформлення вироку у частині вирішення цивільного позову про компенсацію моральної шкоди / О. В. Крикунов // Науковий Вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Серія “Юридичні науки». – 2010. – № 24. – С.46-49
 • Крикунов О. В. Підстави для відводу прокурора у кримінальному провадженні / О. В. Крикунов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Юридичні науки». –  2014. –  № 2. – С. 45-50
 • Крикунов О. В. Предмет доказування у кримінальному процесі через призму судового та доктринального тлумачення / О. В. Крикунов // Збірник наукових праць “Держава і право» Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2010. – № 50. – С. 494-500
 • Крикунов О. В. Робоча програма нормативної навчальної дисципліни “Кримінально-процесуальне право України « для студентів 3 курсу денної форми навчання. – Луцьк: ПП Іванюк. –  35 с.
 • Крикунов О. В. Родинні відносини між суддями як підстава для самовідводу, відводу у кримінальному провадженні / О. В. Крикунов // Судова апеляція. – 2014.  № 2. – С.64-72
 • Крикунов О. В. Відводи та самовідводи у кримінальному процесі України: монографія. – Луцьк: ПП Іванюк, 2014. – 125 с.
 • Крикунов О. Допустимість  як ознака доказу за кримінальним процесуальним законодавством України та США // Історико-правовий часопис. – 2014. - № 2. – 135-140.
 • Крикунов О. Конституційний принцип верховенства права та підходи до його інтерпретації у зарубіжних державах та Україні / Історико-правовий часопис.- 2015.–№1. – С. 61-66.
 • Наливайко В. С. Наливайко Т. В. Кримінальне право України (Загальна частина) : методичні рекомендації. – 2014. – 130 с.
 • Наливайко В. С. Порівняльна характеристика 146 і 147 статті Кримінального кодексу України / В. С. Наливайко, П. В. Боровик // Науковий вісник Херсонського державного університету. серія “Юридичні науки». – 2013. –  № 3. – С.102-103
 • О. В. Батюк, Р. І. Благута, О. М. Гумін та ін.  Методика розслідування окремих видів злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: Навчальний посібник  / О. В. Батюк, Р. І. Благута, О. М. Гумін та ін.; за заг. ред. Є. В. Пряхіна. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 324 с.
 • Правові основи забезпечення громадського порядку в Україні : Навч. посіб  / О. В. Батюк, Н. В. Карпінська, В. М. Кравчук, О. Л. Старко, О. Д. Терещук, О. М. Юхимюк; за ред. О. Д. Терещука, О. В. Батюка, В. М. Кравчука. – Луцьк : ПП Іванюк В.П. – 2013. – 320 с.
 • Саско О. І. Вплив предмета контрабанди на кваліфікацію діяння / О. І. Саско // Юриспруденція: теорія і практика. –  2014. –  № 3  – C.28-34
 • Саско О. І. Порівняльне кримінальне право : програма навчальної дисципліни / Олена Іванівна Саско. – Луцьк, 2013. –  24с.
 • Саско О. І. Проблема класифікації ризиків у кримінальному праві / О. І. Саско  // Юриспруденція: теорія і практика. – 2013. –  №12  – C. 8-13.
 • Саско О. І. Зброя як предмет контрабанди /  О. І. Саско // Проблеми педагогічних технологій. – № 2. –  Луцьк: ЛІРоЛ, 2010 – С.200-203
 • Саско О. І. Проблеми кримінального та кримінально-процесуального законодавства: програма навчальної дисципліни / О. І. Саско. – Луцьк, 2013. –  18с.
 • Саско О. І. Соціальна зумовленість кримінальної відповідальності за контрабанду / О. І. Саско // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці-Луцьк:ЧТЕІ КНЕУ, 2011. – Вип.ІІ (42). – ч.2. – Т.1. – С.170-175
 • Саско О. І. Генеза кримінальної відповідальності за контрабанду/ Саско О. І.// Історико-правовий часопис. – 2014. - № 1. – С. 105-109.
 • Старко О. Л. Віктимологічні аспекти запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи / О. Л. Старко //  Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2014. – С.25-30 
 • Старко О. Л. Детермінація злочинів, пов’язаних із поширенням ВІЛ-інфекції та венеричних хвороб / О. Л. Старко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія  Право. – 2014. – Випуск 24. – Т. 4. – С. 56-59
 • Старко О. Л. Кримінальне право України: Методичні рекомендації до семін. занять. – Луцьк: ПП Іванюк В.П. – 2013. – 34 с.
 • Старко О. Л. Поняття та зміст права на життя / О. Л. Старко // Історико-правовий часопис : журнал. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – № 1. – С. 55-59
 • Старко О. Зараження венеричною хворобою: об’єктивні ознаки складу злочину / Історико-правовий часопис.- 2014.–№1. –С. 135-138.
 • Старко О. Л. Особливості кримінологічної характеристики особи жінок, які вчинили злочин, передбачений статтею 117 КК України / Старко О. Л. // Історико-правовий часопис. – 2014. - № 2. – С. 146-151.
 • Фідря Ю. О. Провадження за нововиявленими обставинами: історико-правовий аспект / Ю. О. Фідря // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія  “Право». – Вип. 19. – Т. 4. – 2012. –  С. 162-166
 • Фідря Ю. О. Судові та правоохоронні органи України. Навч. програма. – Луцьк: ПП Іванюк, 2013. – 48 с.
 • Фідря Ю. О. Новий перелік нововиявлених обставин: критичний погляд /  Ю. О. Фідря  // Часопис Київського університету права. – 2012. –  № 4. – С. 311-315
 • Фідря Ю. О. Особливості провадження в суді апеляційної інстанції як контрольної стадії вітчизняного кримінального процесу / Ю. О. Фідря // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Право». – 2012. – Вип. 20. – Т. 3. – С. 160-164
 • Фідря Ю. О. Проблеми кваліфікації злочинів. Метод. реком. – Луцьк: ПП Іванюк, 2013. – 46с.
 •  Фідря Ю. О. Перспективи вдосконалення інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням/ Ю.О.Фідря // Історико-правовий часопис. – 2014. - № 2. – С. 106-111.
 • Чупринський Б. О. Філософсько-правовий аспект формування професійної культури майбутніх юристів: Монографія  / Б. О. Чупринський. – Луцьк: Вежа. –2012. – 144 с.
 • Чупринський Б. О. Правова культура як основна складова професійної культури юриста. / О. Б. Чупринський // Науковий вісник ВНУ (філософські науки). – Луцьк: РВВ “Вежа» Східноєвроп.нац.ун-ту. – 2013. – № 27. – С. 17-24
 • Чупринський Б. О. Призначення додаткових покарань з урахуванням особи винного / О. Б. Чупринський // Збірник наукових статей за матеріалами X Міжнародної науко-практичної конференції “Актуальні питання реформування правової системи України» Луцьк, 7-8 червня 2013. – С.411-413
 • Чупринський Б. О. Особливості застосування обставин, які пом’якшують покарання, не зазначених в частині першій ст.66 КК України / Історико-правовий часопис.- 2014.–№1. –С. 114-118.

 

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

«Європейські стандарти кримінального судочинства». Викладач – Фідря Ю. О.

«Загальні засади призначень покарань». Викладач – Чупринський Б. О.

«Кримінальне право України». Викладачі – Старко О. Л., Кондратішина В. В., Фідря Ю. О., Чупринський Б. О.

«Кримінально-процесуальне право України». Викладач – Крикунов О. В.

«Криміналістика». Викладач – Батюк О. В.

«Кримінальна відповідальність неповнолітніх». Викладач – Чупринський Б. О.

«Кримінально-правові основи боротьби з корупційною злочинністю». Викладачі – Журавська З. В.

«Кримінально-правовий захист особи та права власності в країнах ЄС». Викладач – Батюк О. В.

«Кримінологія». Викладачі – Старко О. Л., Журавська З. В.

«Кримінально-виконавче право». Викладач – Кондратішина В. В.

«Кримінологічна віктимологія». Викладачі – Старко О. Л., Журавська З. В.

«Кримінальна відповідальність неповнолітніх». Викладач – Чупринський Б. О.

«Міжнародні стандарти виконання кримінальних покарань». Викладач – Старко О. Л.

«Організація роботи слідчого». Викладачі – Старко О. Л., Батюк О. В.

«Порівняльне кримінальне право». Викладач – Саско О. І.

«Правове регулювання міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю». Викладачі – Фідря Ю. О., Гусак А. П.

«Проблеми кримінального та кримінально-процесуального законодавства». Викладач – Саско О. І.

«Проблеми кримінального права і процесу». Викладач – Старко О. Л.

«Психологія» (Загальна і правова). Викладач – Карпінська Н. В.

«Правове регулювання боротьби з порушеннями митних правил України». Викладачі – Гусак А. П., Батюк О. В.

«Проблеми звільнення від кримінальної відповідальності та покарання». Викладач – Чупринський Б. О.

«Проблеми кваліфікації злочинів». Викладачі – Фідря Ю. О.

«Прокуратура України». Викладач – Гусак А. П.

«Судові та правоохоронні органи України». Викладач – Фідря Ю. О.

«Сучасна кримінально-виконавча політика України». Викладач – Гусак А. П.

«Судова медицина і судова психіатрія». Викладач – Карпінська Н. В.

 «Теорія доказів у кримінальному процесі». Викладач – Саско О. І.

 

Контакти:

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, каб. 215

+38(0332) 24 33 29

E-mail: krymkafedra@ukr.net