Перейти до основного вмісту

Середня освіта. Українська мова та література. Світова література 2021 р.

Перелік нормативних дисциплін

1. Цикл загальної підготовки

1 Конфліктологія та девіантологія силабус
2 Сучасні методики навчання в середній школі силабус
3 Наукова комунікація іноземною мовою силабус

2. Цикл професійної підготовки

4 Теорія літератури силабус
5 Загальне мовознавство силабус
6 Порівняльне літературознавство силабус
7 Українська мова в професійному спілкуванні силабус
8 Сучасна література з методикою викладання силабус
9 Професійна майстерність учителя-словесника силабус
10 Українська література у світовому контексті силабус
11 Мовна освіта в контексті НУШ силабус
12 Науково-дослідна робота в школі силабус
13 Педагогічна практика силабус
14 Переддипломна практика силабус
  3. Атестація  
15 Захист кваліфікаційної роботи  
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Студент обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року). При цьому студент має право обирати навчальні дисципліни, що запропоновані для інших освітньо-професійних програм і рівнів, або певну сертифікатну програму, яка реалізується в Університеті, і в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Студенти другого (магістерського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі не менше як 23 кредити.

Вибір дисциплін магістрами здійснюється на весь період  навчання упродовж першого тижня навчання. 

Для здійснення вибору студенту потрібно:

–  увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;

– у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль». Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;

– перейшовши у системі до переліку вибіркових дисциплін, студент здійснює вибір, який система зберігає;

  • упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного голосування студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 7 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи таким студентам надається змога здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані. Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень.

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web»

Перелік вибіркових дисциплін
1.1Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство 2021 - 2022 н.р.
1.2 Порівняльна фольклористика 2021 - 2022 н.р.
1.3Методика складання та розв’язування тестів із української мови 2021 - 2022 н.р.
1.4Тенденції нового історизму в українській літературі ХХ століття 2021 - 2022 н.р.
2.1 Мова і суспільство (соціолінгвістика)» 2021 - 2022 н.р.
2.2Леся Українка в контексті епох 2021 - 2022 н.р.
2.3 Новітня риторика: прийоми і стратегії 2021 - 2022 н.р.
3.1Антиколоніальний дискурс української літератури, постколоніальні студії 2021 - 2022 н.р.
3.2Література факту / нефікційна проза 2021 - 2022 н.р.
3.3Український словотвір в історичному та ареальному аспектах 2021 - 2022 н.р.
4.1Сучасна лінгвістика в контексті інтеграції наук 2021 - 2022 н.р.
4.2 Сучасні літературно-театральні студії 2021 - 2022 н.р.
4.3Майстерня новітнього нестандартного уроку 2021 - 2022 н.р.
5.1Українська лінгвістика: історія та новітні тенденції розвитку 2022 - 20232 н.р.
5.2 Зарубіжна література в оцінці українських письменників 2022 - 2023 н.р.
5.3Україномовна література в Польщі 2022 - 2023 н.р.
5.4Многоликість тексту. Рівневий аналіз художнього письма 2022 - 2023 н.р.
6.1Література української діаспори 2022 - 2023 н.р.
6.2Український переклад у системі міжкультурної комунікації 2022 - 2023 н.р.
6.3Психоаналітична теорія і літературознавча практика 2022 - 2023 н.р.
Архів вибіркових дисциплін

Профіль освітньої програми

Середня освіта. Українська мова та література. Світова література 2021 р.

Чинність
Чинна
Курс навчання

2021-2022 н. р. - 1 курс

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Кваліфікація

Освітня кваліфікація: Магістр середньої освіти зі спеціалізації "Середня освіта. Українська мова та література. Світова література"

Професійна кваліфікація: Учитель української мови, української та зарубіжної літератури закладу середньої освіти для старших класів і профільної школи

Форма навчання
Заочна
Рівень
Другий (магістерський) рівень