Перейти до основного вмісту

Середня освіта. Географія. Економіка 2021 р.

Перелік нормативних дисциплін
  1. Цикл загальної підготовки
1 Україна в європейському історичному та культурному контекстах силабус
2 Українська мова (за професійним спрямуванням) силабус
3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) силабус
4 Логіка силабус
5 Інформаційні технології в освіті силабус
6 Вступ до спеціальності силабус
7 Творчий феномен Лесі Українки силабус
8 Фінансова грамотність у закладах загальної середньої освіти силабус
9 Загальне землезнавство силабус
10 Геологія з основами геофізики та геохімії геосфер силабус
11 Метеорологія та кліматологія силабус
12 Гідрологія силабус
13 Грунтознавство з основами біогеографії силабус
14 Геоморфологія і палеогеографія силабус
15 Основи раціонального природокористування та охорони природи силабус
16 Основи економічних знань у новій українській школі силабус
17 Ландшафтознавство силабус
18 Основи суспільної географії силабус
2. Цикл професійної підготовки
19 Вікова фізіологія з основами гігієни силабус
20 Педагогіка  
  Сучасні педагогічні технології силабус
  Методика виховної роботи силабус
21 Психологія  
  Основи психології силабус
  Вікова, педагогічна та спеціальна психологія силабус
23 Інклюзивна освіта силабус
24 Фізична географія материків і океанів силабус
25 Регіональна економічна і соціальна географія світу силабус
26 Фізична географія України силабус
27 Картографія з основами топографії силабус
28 Економічна та соціальна географія України силабус
29 Соціальна географія силабус
30 Методика шкільного географічного краєзнавства силабус
31 Методика навчання географії у закладах загальної середньої освіти силабус
32 Методика навчання економічних дисциплін у закладах ЗСО силабус
33 Географія населення з основами демографії силабус
34 Історична географія з основами етногеографії силабус
35 Політична географія з основами геополітики силабус
36 Курсова робота з методики навчання економіки силабус
37 Курсова робота з методики навчання географії силабус
38 Навчальна комплексна природничо-наукова практика (за спеціальністю) силабус
39 Навчальна професійно-орієнтована практика силабус
40 Виробнича економіко-географічна практика (за спеціальністю) силабус
41 Психолого-педагогічна практика силабус
42 Педагогічна практика силабус
43 Навчальна практика в закладах загальної середньої освіти силабус
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Студент обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року). При цьому студент має право обирати навчальні дисципліни, що запропоновані для інших освітньо-професійних програм і рівнів, або певну сертифікатну програму, яка реалізується в Університеті, і в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Студент першого (бакалаврського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі:

- на основі повної загальної середньої освіти – не менше як 60 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 2 роки – не менше як 30 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 3 роки – не менше як 45 кредитів.

Вибір і подальший запис у спеціалізовані групи для вивчення дисциплін із Каталогу студентами складається з таких етапів:

– упродовж квітня студенти денної та заочної форм навчання здійснюють вибір дисциплін у системі «ПС-Журнал успішності-Web». Тривалість етапу – не менше як два тижні.

Для здійснення вибору студенту потрібно:

– увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;

– обрання та реєстрація для вивчення обраних дисциплін здійснюється у системі «ПС-Журнал успішності-Web»;

– у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та номер індивідуального навчального плану як пароль (при вступі на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра використовувати своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль»). Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;

– упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного вибору студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 15 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи студентам надається можливість здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані.

Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень

   Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web»

Перелік вибіркових дисциплін
Архів вибіркових дисциплін

Профіль освітньої програми