Перейти до основного вмісту

Середня освіта. Фізика 2021 р.

Перелік нормативних дисциплін
1. Цикл загальної підготовки
1 Україна в європейському історичному та культурному контекстах силабус  
2 Українська мова (за професійним спрямуванням) силабус  
3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) силабус  
4 Основи критичного мислення силабус  
5 Фізичне виховання силабус  
6 Творчий феномен Лесі Українки силабус  
7 Вступ до фаху силабус  
8 Методи обробки даних силабус  
9 Основи векторного і тензорного аналізу силабус  
2. Цикл професійної підготовки
10 Інформаційні технології в освіті силабус  
11 Вікова фізіологія з основами гігієни силабус  
12 Педагогіка силабус  
13 Педагогіка (Сучасні педагогічні технології) силабус  
14 Педагогіка (Методика виховної роботи) силабус  
15 Психологія силабус  
16 Психологія (Основи психології) силабус  
17 Психологія (Вікова, педагогічна та спеціальна психологія) силабус  
18 Інклюзивна освіта силабус  
19 Вища математика для природничих наук силабус  
20 Механіка силабус  
21 Електрика і магнетизм силабус  
22 Молекулярна фізика та термодинаміка силабус  
23 Оптика силабус  
24 Фізика атома та атомних явищ силабус  
25 Фізика ядра і елементарних частинок силабус  
26 Інформаційні технології та системи силабус  
27 Алгоритми і струтури даних силабус  
28 STERM технології силабус  
29 Об`єктивно-орієнтоване програмування силабус  
30 Моделювання фізичних явищ і процесів силабус  
31 Методика навчання фізики у закладах загальної середньої освіти силабус  
32 Шкільний фізичний експеримент силабус  
33 Практикум розв`язування фізичних задач з використання засобів ІКТ силабус  
34 Методика навчання інформатики силабус  
35 Курсова робота з інформатики та методики її навчання силабус  
36 Курсова робота із загальної фізики силабус  
37 Курсова робота з методики навчання фізики силабус  
38 Психолого-педагогічна практика силабус  
39 Педагогічна практика з інформатики силабус  
40 Обчислювальна практика силабус  
41 Педагогічна практика з фізики силабус  
3. Атестація  
42 Комплексний державний екзамен з фізики та інформатики та методик їх навчання програма/
силабус
 
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Студент обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року). При цьому студент має право обирати навчальні дисципліни, що запропоновані для інших освітньо-професійних програм і рівнів, або певну сертифікатну програму, яка реалізується в Університеті, і в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Студент першого (бакалаврського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі:

- на основі повної загальної середньої освіти – не менше як 60 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 2 роки – не менше як 30 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 3 роки – не менше як 45 кредитів.

Вибір і подальший запис у спеціалізовані групи для вивчення дисциплін із Каталогу студентами складається з таких етапів:

– упродовж квітня студенти денної та заочної форм навчання здійснюють вибір дисциплін у системі «ПС-Журнал успішності-Web». Тривалість етапу – не менше як два тижні.

Для здійснення вибору студенту потрібно:

– увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;

– обрання та реєстрація для вивчення обраних дисциплін здійснюється у системі «ПС-Журнал успішності-Web»;

– у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та номер індивідуального навчального плану як пароль (при вступі на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра використовувати своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль»). Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;

– упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного вибору студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 15 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи студентам надається можливість здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані.

Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень.

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web»

Перелік вибіркових дисциплін
Архів вибіркових дисциплін

Профіль освітньої програми

Середня освіта. Фізика 2021 р.

Чинність
Чинна
Курс навчання

2021-2022 н. р. - 1 курс

Галузь знань

01 Освіта / Педагогіка

Кваліфікація

Освітня кваліфікація: Бакалавр середньої освіти зі спеціалізації "Середня освіта. Фізика"

Професійна кваліфікація: Вчитель фізики, інформатики закладу загальної середньої освіти для базової школи

Форма навчання
Денна
Рівень
Перший (бакалаврський) рівень
Кількість кредитів

240

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

Шостий рівень національної рамки кваліфікацій (перший цикл Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, шостий рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя)

Спеціальність

014 Середня освіта (Фізика)

Можливість працевлаштування

Особа, яка здобула ступінь бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика) може займатися наступними видами економічної діяльності:

- вчительська діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах І—ІІ ступенів;

- підвищення кваліфікації, подальша підготовка і перепідготовка педагогічних кадрів.

 

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу відповідно до класифікатора професій ДК 003:2010 та постанови про внесення змін до Переліку посад педагогічних працівників (2021 р.):

Вчитель закладу загальної середньої освіти:

вчитель фізики базової школи;

вчитель інформатики базової школи.

Унікальність і регіональна специфіка

ОП Середня освіта. Фізика увібрала в себе традиції двох наукових шкіл професорів Л.Р. Калапуші («Дидактичні функції методів фізичної науки») та Г.Є. Давидюка («Фізика структурних дефектів у напівпровідниках»). Це дозволило раціоналізувати структуру й зміст ОП та ефективно реалізувати навчально-методичний та фундаментально-прикладний напрямки підготовки здобувачів вищої освіти.

Освітня програма забезпечує оволодіння методами сучасних педагогічних технологій; фундаментальну підготовку з фахових дисциплін (фізики та інформатики) надає можливість студентам отримати розширену кваліфікацію; адаптуватись до актуальних потреб регіону і гнучких вимог ринку праці.

Здобувачі освіти за ОП можуть отримати міжнародний досвід шляхом реалізації програми «Подвійний диплом». У рамках цієї програми студенти мають можливість паралельно і безоплатно здобувати освітній ступінь бакалавра в Гуманітарно-природничому університеті імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща).

Гарант освітньої програми, контактна особа
Зауваження та пропозиції стейкхолдерів
fti@vnu.edu.ua