Перейти до основного вмісту

Прикладна фізика та наноматеріали 2021 р.

Перелік нормативних дисциплін
1. Цикл загальної підготовки
1 Україна в європейському історичному та культурному контекстах силабус  
2 Українська мова (за професійним спрямуванням) силабус  
3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) силабус  
4 Основи критичного мислення силабус  
5 Фізичне виховання силабус  
6 Творчий феномен Лесі Українки силабус  
7 Основи права силабус  
8 Психологія міжособистісної взаємодії силабус  
9 Охорона праці в галузі силабус  
10 Основи економічних знань силабус  
11 Інформаційні технології та системи силабус  
12 Вступ до фаху силабус  
13 Методи обробки даних силабус  
14 Основи векторного і тензорного аналізу силабус  
2. Цикл професійної підготовки
15 Вища математика для природничих наук силабус  
16 Механіка силабус  
17 Електрика і магнетизм силабус  
18 Молекулярна фізика та термодинаміка силабус  
19 Оптика силабус  
20 Фізика атома та атомних явищ силабус  
21 Фізика ядра і елементарних частинок силабус  
22 Радіаційна безпека та екологія силабус  
23 Теоретична механіка силабус  
24 Електродинаміка силабус  
25 Архітектура ЕОМ силабус  
26 Електротехніка силабус  
27 Електроніка силабус  
28 STERM технології силабус  
29 Прикладні аспекти наноматеріалів та нанотехнологій силабус  
30 Моделювання фізичних явищ і процесів силабус  
31 Фізика твердого тіла силабус  
32 Наноматеріали силабус  
33 Курсова робота із загальної фізики силабус  
34 Курсова робота з фахової підготовки силабус  
35 Обчислювальна практика силабус  
36 Практика з розробки науково-технічних проектів силабус  
37 Практика ознайомлююча з виробництвом силабус  
38 Практика на виробництві силабус  
3. Атестація  
39 Атестаційний іспит з прикладної фізики та наноматеріалів програма/
силабус
 
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Студент обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року). При цьому студент має право обирати навчальні дисципліни, що запропоновані для інших освітньо-професійних програм і рівнів, або певну сертифікатну програму, яка реалізується в Університеті, і в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Студент першого (бакалаврського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі:

- на основі повної загальної середньої освіти – не менше як 60 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 2 роки – не менше як 30 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 3 роки – не менше як 45 кредитів.

Вибір і подальший запис у спеціалізовані групи для вивчення дисциплін із Каталогу студентами складається з таких етапів:

– упродовж квітня студенти денної та заочної форм навчання здійснюють вибір дисциплін у системі «ПС-Журнал успішності-Web». Тривалість етапу – не менше як два тижні.

Для здійснення вибору студенту потрібно:

– увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;

– обрання та реєстрація для вивчення обраних дисциплін здійснюється у системі «ПС-Журнал успішності-Web»;

– у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та номер індивідуального навчального плану як пароль (при вступі на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра використовувати своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль»). Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;

– упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного вибору студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 15 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи студентам надається можливість здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані.

Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень.

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web»

Перелік вибіркових дисциплін
Архів вибіркових дисциплін

Профіль освітньої програми

Прикладна фізика та наноматеріали 2021 р.

Чинність
Чинна
Курс навчання

2021-2022 н. р. - 1 курс

Галузь знань

10 Природничі науки

Кваліфікація

Освітня кваліфікація: Бакалавр прикладної фізики та наноматеріалів

Професійна кваліфікація: Технічний фахівець в галузі прикладних наук та техніки

Форма навчання
Денна
Рівень
Перший (бакалаврський) рівень
Кількість кредитів

240

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

Шостий рівень національної рамки кваліфікацій (перший цикл Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, шостий рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя)

Спеціальність

105 – Прикладна фізика та наноматеріали

Можливість працевлаштування

Відповідно до класифікатора професій ДК 003:2010 фахівці, які засвоїли дану освітньо-професійну програму, здатні виконувати зазначену професійну роботу:

31 Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки 

311 Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки 

3111 Лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями

3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки

Унікальність і регіональна специфіка

Особливістю освітньої програми є можливість навчання здобувачів освіти за програмою «Подвійний диплом» на спеціальності «Нанотехнологія» в Природничо-гуманітарному університеті імені Яна Длугоша в Ченстоховій (Польща).

Програма містить перелік ОК успішне засвоєння яких сприяє формуванню базових навичок для здійснення наукових досліджень за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки України та європейського дослідницького простору; забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців для роботи в фізико-технологічному секторі, що передбачає використання наукомістких технологій.

Гарант освітньої програми, контактна особа
Зауваження та пропозиції стейкхолдерів
fti@vnu.edu.ua