Перейти до основного вмісту

Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) 2021 р.

Перелік нормативних дисциплін
1. Цикл загальної підготовки
1 Конфліктологія та девіантологія силабус
2 Комп`ютерно-орієнтовані технології навчання у спеціальній освіті силабус
3 Наукова комунікація іноземною мовою силабус
2. Цикл професійної підготовки
4 Психокорекційні інноваційні технології силабус
5 Сучасні технології логопедії з практикумом з методиками силабус
6 Сучасні технології корекційної роботи з дітьми з комбін.поруш.розвитку силабус
7 Спеціальна психологія дітей з інтелектуальними порушеннями силабус
8 Актуальні проблеми корекційної педагогіки силабус
9 Організація інклюз.освіти дітей з інтелект. та мовлен. порушеннями силабус
10 Організація та зміст логопед. роботи у спец. закладах різного типу силабус
11 Корекційна психопедагогіка силабус
12 Дошкільна психокорекційна педагогіка силабус
13 Організація та управління корекційно-реабілітаційною д-тю силабус
14 Теорія логопедії та технол. логопед.супроводу осіб з психофіз.порушен. силабус
15 Вироб. (логопед.) практ. у спец.закл. освіти та у закл. з інклюз.навч. силабус
16 Пед.практ. у спец.закл.освіти для дітей з поруш.інтелек.та мовл. розв. силабус
17 Переддипломна практ. у закладах заг., спец. та інклюз. освіти силабус
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Студент обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року). При цьому студент має право обирати навчальні дисципліни, що запропоновані для інших освітньо-професійних програм і рівнів, або певну сертифікатну програму, яка реалізується в Університеті, і в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Студенти другого (магістерського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі не менше як 23 кредити.

Вибір дисциплін магістрами здійснюється на весь період  навчання упродовж першого тижня навчання. 

Для здійснення вибору студенту потрібно:

–  увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;

– у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль». Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;

– перейшовши у системі до переліку вибіркових дисциплін, студент здійснює вибір, який система зберігає;

  • упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного голосування студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 7 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи таким студентам надається змога здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані. Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень.

      Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web»

Перелік вибіркових дисциплін
Архів вибіркових дисциплін

Профіль освітньої програми

Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) 2021 р.

Чинність
Чинна

01 Освіта/Педагогіка

Форма навчання
Денна
Рівень
Другий (магістерський) рівень
Спеціальність

016 Спеціальна освіта

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів
pedagogical@vnu.edu.ua