Перейти до основного вмісту

Гідрологія 2021 р.

Перелік нормативних дисциплін
1. Цикл загальної підготовки
1 Україна в європейському історичному та культурному контекстах силабус
2 Українська мова (за професійним спрямуванням) силабус
3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) силабус
4 Філософія силабус
5 Інформаційні технології, ГІС і дистанційне зондування Землі силабус
6 Фізичне виховання силабус
7 Творчий феномен Лесі Українки силабус
8 Хімія і фізика геосфер силабус
9 Загальне землезнавство силабус
10 Геологія загальна та історична силабус
11 Метеорологія та кліматологія силабус
12 Гідрологія силабус
13 Геоморфологія і палеогеографія силабус
14 Основи раціонального природокористування та охорони природи силабус
15 Географічне моделювання та прогнозування силабус
16 Основи трудового права та підприємницької діяльності силабус
17 Безпека життєдіяльності та охорона праці силабус
2. Цикл професійної підготовки
18 Гідробіологія силабус
19 Грунтознавство з основами географії грунтів силабус
20 Гідрографія України силабус
21 Гідрохімія силабус
22 Картографія з основами геодезії силабус
23 Управління водними ресурсаи силабус
24 Гідрохімія Світового океану силабус
25 Руслові процеси силабус
26 Водогосподарські розрахунки силабус
27 Гідрогеологія силабус
28 Водні ресурси України силабус
29 Ландшафтна екологія силабус
30 Гідроекологічний моніторинг силабус
31 Океанологія силабус
32 Методи прикладних досліджень силабус
33 Раціональне використання та охорона водних ресурсів силабус
34 Екологічна безпека силабус
35 Навчальна комплексна природничо-наукова практика силабус
36 Навчальна професійно-орієнтована практика силабус
37 Практика з гідрометеорології силабус
38 Виробнича практика з фаху силабус
39 Переддипломна практика силабус
40 Кваліфікаційна робота силабус
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Студент обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року). При цьому студент має право обирати навчальні дисципліни, що запропоновані для інших освітньо-професійних програм і рівнів, або певну сертифікатну програму, яка реалізується в Університеті, і в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Студент першого (бакалаврського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі:

- на основі повної загальної середньої освіти – не менше як 60 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 2 роки – не менше як 30 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 3 роки – не менше як 45 кредитів.

Вибір і подальший запис у спеціалізовані групи для вивчення дисциплін із Каталогу студентами складається з таких етапів:

– упродовж квітня студенти денної та заочної форм навчання здійснюють вибір дисциплін у системі «ПС-Журнал успішності-Web». Тривалість етапу – не менше як два тижні.

Для здійснення вибору студенту потрібно:

– увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;

– обрання та реєстрація для вивчення обраних дисциплін здійснюється у системі «ПС-Журнал успішності-Web»;

– у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та номер індивідуального навчального плану як пароль (при вступі на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра використовувати своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль»). Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;

– упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного вибору студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 15 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи студентам надається можливість здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані.

Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web»

Перелік вибіркових дисциплін
Архів вибіркових дисциплін

Профіль освітньої програми