Перейти до основного вмісту

Геодезія та землеустрій 2021 р.

Перелік нормативних дисциплін
1. Цикл загальної підготовки
1 Україна в європейському історичному та культурному контекстах силабус
2 Українська мова (за професійним спрямуванням) силабус
3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) силабус
4 Логіка силабус
5 Інформаційні технології в галузі знань силабус
6 Фізичне виховння силабус
7 Творчий феномен Лесі Українки силабус
8 Психологія міжособистісної взаємодії силабус
9 Охорона праці в галузі силабус
2. Цикл професійної підготовки
10 Вища математика силабус
11 Топографія силабус
12 Практикум з геодезичних приладів силабус
13 Фізика з основами радіоелектроніки силабус
14 Топографічне креслення силабус
15 Геодезія силабус
16 Математична обробка геодезичних вимірів силабус
17 Грунтознавство з основами геології силабус
18 Інвестиційний аналіз та фінансово-економічна діяльність силабус
19 Ландшафтно-екологічні основи формування територій силабус
20 Геоінформаційні системи силабус
21 Картографія силабус
22 Основи GNSS-вимірювань силабус
23 Вища геодезія силабус
24 Фотограмметрія та дистанційне зондування силабус
25 Основи землеустрою та кадастру силабус
26 Організація та управління землевпорядним та геодезичним виробництвом силабус
27 Земельне право силабус
28 Землевпорядні вишукування та проектування силабус
29 Математичні методи та моделі в геодезії та землеустрої силабус
30 Основи геодезичного моніторингу силабус
31 Оцінка земель силабус
32 Кадастр територій силабус
33 Основи моніторингу земель силабус
34 Генеральне планування населених пунктів силабус
35 Курсовий проєкт з геодезії силабус
36 Курсовий проєкт із землевпорядних вишукувань та проектування силабус
37 Навчальна практика з топографії силабус
38 Навчальна практика з геодезії силабус
39 Навчальна практика зі спеціальності силабус
40 Виробнича практика силабус
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Студент обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року). При цьому студент має право обирати навчальні дисципліни, що запропоновані для інших освітньо-професійних програм і рівнів, або певну сертифікатну програму, яка реалізується в Університеті, і в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Студент першого (бакалаврського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі:

- на основі повної загальної середньої освіти – не менше як 60 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 2 роки – не менше як 30 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 3 роки – не менше як 45 кредитів.

Вибір і подальший запис у спеціалізовані групи для вивчення дисциплін із Каталогу студентами складається з таких етапів:

– упродовж квітня студенти денної та заочної форм навчання здійснюють вибір дисциплін у системі «ПС-Журнал успішності-Web». Тривалість етапу – не менше як два тижні.

Для здійснення вибору студенту потрібно:

– увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;

– обрання та реєстрація для вивчення обраних дисциплін здійснюється у системі «ПС-Журнал успішності-Web»;

– у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та номер індивідуального навчального плану як пароль (при вступі на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра використовувати своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль»). Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;

– упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного вибору студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 15 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи студентам надається можливість здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані.

Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень.

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web»

Перелік вибіркових дисциплін
Архів вибіркових дисциплін

Профіль освітньої програми