Перейти до основного вмісту

Фізична культура і спорт 2021 р.

Перелік нормативних дисциплін
1. Цикл загальної підготовки
1 Наукова комунікація іноземною мовою силабус
2 Методологія та організація наукових досліджень у фізичному вихованні  та спорті силабус
3 Проєктний менеджмент силабус
4 Фізична рекреація силабус
5 Сучасна система організації  олімпійського, професійного та неолімпійського спорту силабус
6 Теорія і методика викладання фізичного виховання у закладах вищої освіти силабус
2. Цикл професійної підготовки
7 Кінезіологія силабус
8 Тренувальний процес та методи його оптимізації силабус
9 Професійна діяльність фахівця у галузі фізичної культури і спорту силабус
10 Організація та управління  спортивно-масовою роботою силабус
11 Прогнозування і моделювання у спорті силабус
12 Педагогічна практика у закладах вищої освіти силабус
13 Переддипломна практика силабус
3.  Атестація
14 Атестаційний екзамен програма/
силабус
15 Кваліфікаційна робота  
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Cтудент обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року). При цьому студент має право обирати навчальні дисципліни, що запропоновані для інших освітньо-професійних програм і рівнів, або певну сертифікатну програму, яка реалізується в Університеті, і в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Студенти другого (магістерського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі не менше як 23 кредити.

Вибір дисциплін магістрами здійснюється на весь період  навчання упродовж першого тижня навчання. 

Для здійснення вибору студенту потрібно:

–  увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;

– у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль». Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;

– перейшовши у системі до переліку вибіркових дисциплін, студент здійснює вибір, який система зберігає;

  • упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного голосування студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 7 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи таким студентам надається змога здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані. Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень.

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web»

Архів вибіркових дисциплін

Профіль освітньої програми

Фізична культура і спорт 2021 р.

Чинність
Чинна
Курс навчання

2021-2022 н. р. - 1 курс

Галузь знань

01 Освіта / Педагогіка

Кваліфікація

Освітня кваліфікація: Магістр з фізичної культури і спорту

Форма навчання
Заочна
Рівень
Другий (магістерський) рівень