Skip to main content

Доцент кафедри нової та новітньої історії України,

кандидат історичних наук

Дисципліни: “Історія України нового часу (друга половина XVII – XVIII ст.)”, “Гетьманщина: політика і суспільство в останній чверті XVII – 80-х рр. XVIII ст.”, “Дискусійні питання історії України нового часу” (для маґістрів).

Освіта: 

У 1984 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту ім. Василя Стефаника (семінар проф В. В. Грабовецького). У 1984–1989 рр. працював учителем історії у Поточанській школі Бережанського району. З 1989 р. – асистент кафедри історії СРСР і УРСР, а з 1990 р. – кафедри історії України Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки.

У 1990–1993 рр. навчався в цільовій аспірантурі під керівництвом акад. Я. Д. Ісаєвича у відділі історії середніх віків Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України у Львові. Тут же у 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Міжрегіональна торгівля в Україні (кінець XVII – 60-ті рр. XVIII ст.)” за спеціальністю 07.00.01 – історія України. У 2008–2010 рр. – докторант акад. Я. Д. Ісаєвича,  закінчив  докторантуру  Волинського національного університету ім. Лесі Українки (2011). Готує до захисту докторську дисертацію на тему “Гетьманщина: політика і суспільство за правління Данила Апостола (1727–1734)”. 

Незалежний експерт Інституту навчальної літератури МОН України (2005–2007). Читав лекції у Міжнародній гуманістичній школі Центрально-Східної Європи у Варшавському  університеті (2003), у 1997–2006 рр. – доцент-гість Брестського державного університету ім. О. С. Пушкіна (Білорусь) на відділенні україністики, де викладав історію України. 

Сфера наукових інтересів: козацько-гетьманська держава першої половини  ХVШ ст., історія торгівлі та шляхів сполучення в середньовічній  та  ранньомодерній Україні, українська історіографія першої половини ХХ ст., історичне краєзнавство. 

Вибрані публікації: 

Автор  200 розвідок і статей на цю тематику, в тому числі збірника документів, розділів у колективних монографіях та збірниках, гасел в енциклопедії “Українське козацтво”, академічній “Енциклопедії історії України”, а також до 100 науково-популярних публікацій, нарисів у газетах і журналах. 

1.Західне Полісся: історія та культура: монографія / авт. кол.: Г. В. Бондаренко, О. Н. Гаврилюк, А. А. Дмитренко, О. М. Карліна, В. О. Кудь, М. М. Кучерепа, М. М. Кучинко, О. Ю. Ленартович,  В. В. Надольська, В. В. Пришляк, М. Г. Тиский, Г. М. Хлібовська, Я. М. Шабала, А. Г. Шваб; наук. ред. В. К. Баран. – Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2012. – 784 с.

2.Історія  України: навч. посібник [для студентів вузів]: [у 2 ч.]. –  Ч. 1: Від давніх часів до кінця XVIII cт. / В. В. Пришляк. – Брест: Вид-во УО “БрДУ ім. О. С. Пушкіна”, 2004. – 166 с.

3.Український історик Іван Джиджора / В. В. Пришляк // Український історичний журнал. 2006. – № 6 (471). – С. 56–77.   http://www.history.org.ua/JournALL/journal/2006/6/3.pdf.       

4.Листування Михайла Грушевського. Т. 4: Листування  Михайла Грушевського та Івана Джиджори / [упоряд. С. Панькова, В. Пришляк; ред. Л. Винар, П. Сохань, І. Гирич] / Світлана Панькова, Володимир Пришляк. – К.; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто: УІТ, ВД “Простір”, 2008. – 552 с. – (Серія  “Епістолярні джерела грушевськознавства”; т. IV).

5.Пилип Орлик і Данило Апостол: однодумці чи неприятелі? / Володимир Пришляк // Пилип Орлик: життя, політика, тексти:  [матеріали Міжнар. наук. конф. “Ad  Fontes” до 300-ліття Бендерської конституції 1710 р.], (Київ, НаУКМА, 14–16 жовтня 2010 року) / [ред.  Н. Яковенко]. – К.: Пульсари, 2011. – С. 207–215.

6.Матеріали Архіву зовнішньої політики Російської імперії до історії Гетьманщини часів Данила Апостола / В. В. Пришляк // Архіви України. – 2013. – № 1 (283) : січень – лютий. – С. 146–161. http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_1_2013_.pdf

7.Листи з України козацького полковника і гетьмана Данила Апостола (1720–1734) // Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. – T. IV. Stulecia XVI –XIX. Perspektywa historyczna i językowa [redakcija Piotr Borek, Marceli Olma] / Володимир Пришляк. – Kraków : Collegium Columbinum, 2013. – S. 197–224. – (Biblioteka Tradycji,        nr  CXXXII).

8.Украинское гетманство в годы правления Даниила Апостола: обзор архивных коллекций документов и материалов Санкт-Петербурга  / В. В. Пришляк // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana / Петербургские славянские и балканские исследования.  – СПб., 2013. – № 2 (14). – Июль – Декабрь. – С. 137 – 154.

9.Соціальна еліта за гетьманування Данила Апостола / Володимир  Пришляк // Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – С. 159–202.

10.“Что  за  прεжнихъ  гεтмановъ  рεзидεнцїя  гεтманская  была в Батүринѣ” : спроба віднови гетьманської столиці за Данила Апостола / Володимир Пришляк // Сіверянський літопис. – 2014. – № 6 (120) : листопад – грудень. – С. 93–103.  http//www.siver-litopys.cn.ua/arch/2014/6­_14.pdf .

11.Kультурний простір Гетьманщини доби Данила Апостола / Володимир  Пришляк // Studia  Ucrainica Varsoviensia / Uniwersytet Warszawskі, Katedra Ukrainistyki. – Nr 3 (2015). – Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.  – S. 331–346.

Нагороди:

Відмінник освіти України (2007 р.).  Нагороджений Срібним нагрудним знаком Лесі Українки (2012).