Skip to main content

Мова і література (англійська). Переклад 2021 р.

Curriculum
1. Цикл загальної підготовки
1 Україна і Європейський Союз: політика, культура, мова, історія силабус
2 Українська мова (за професійним спрямуванням) силабус
3 Інформаційні технології в лінгвістиці силабус
4 Творчий феномен Лесі Українки силабус
5 Вступ до мовознавства силабус
6 Вступ до перекладознавства силабус
7 Основи критичного мислення силабус
2. Цикл професійної підготовки
8 Англійська мова силабус
9 Німецька мова силабус
10 Французька мова силабус
11 Академічне письмо і риторика силабус
12 Лінгвокраїнознавство англомовних країн силабус
13 Лінгвістика тексту силабус
14 Література англомовних країн силабус
15 Теоретичний курс англійської мови силабус
16 Теоретичний курс німецької мови силабус
17 Теоретичний курс французької мови силабус
18 Теорія і практика перекладу силабус
19 Практичний курс письмового перекладу силабус
20 Практичний курс усного перекладу силабус
21 Курсова робота  силабус
22 Практика навчальна фонологічна силабус
23 Практика навчальна лексикографічна силабус
24 Практика навчальна лінгвістична силабус
25 Практика навчальна перекладацька силабус
26 Практика виробнича перекладацька силабус
4. Атестація
27 Атестаційний екзамен силабус
Процедура вибору із Переліку вибіркових дисциплін

Студент обирає дисципліни в обсязі, що зазначений у навчальному плані, для варіативного складника конкретного семестру (року). При цьому студент має право обирати навчальні дисципліни, що запропоновані для інших освітньо-професійних програм і рівнів, або певну сертифікатну програму, яка реалізується в Університеті, і в інших закладах вищої освіти (зокрема, закордонних), відповідно до реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти.

Студент першого (бакалаврського) рівня дисципліни вільного вибору обирає в обсязі:

- на основі повної загальної середньої освіти – не менше як 60 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 2 роки – не менше як 30 кредитів;

- на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра із терміном навчання 3 роки – не менше як 45 кредитів.

Вибір і подальший запис у спеціалізовані групи для вивчення дисциплін із Каталогу студентами складається з таких етапів:

– упродовж квітня студенти денної та заочної форм навчання здійснюють вибір дисциплін у системі «ПС-Журнал успішності-Web». Тривалість етапу – не менше як два тижні.

Для здійснення вибору студенту потрібно:

– увійти на сторінку Переліку вибіркових дисциплін на сайті Університету та ознайомитися із описом запропонованих дисциплін;

– обрання та реєстрація для вивчення обраних дисциплін здійснюється у системі «ПС-Журнал успішності-Web»;

– у вікні «ПС-Журнал успішності-Web» для авторизації користувача потрібно ввести своє прізвище як ім’я користувача та номер індивідуального навчального плану як пароль (при вступі на основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра використовувати своє прізвище як ім’я користувача та цифру «1» у полі «Пароль»). Особистий пароль студент може змінити після першого входу до системи;

– упродовж усього періоду активності повідомлення з термінами електронного вибору студент може переобирати (змінювати перелік) дисципліни, які бажає вивчати.

Формування спеціалізованих груп для вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 15 осіб.

У разі неможливості формування спеціалізованої групи студентам надається можливість здійснити повторний вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані.

Повторний вибір навчальних дисциплін студенти здійснюють за вказаним вище алгоритмом.

При невчасному (відсутньому) обранні студентом вибіркових дисциплін  деканат самостійно прикріплює такого студента до однієї зі сформованих спеціалізованих груп.

Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, які засвідчують поважність причин. Тривалість етапу – один тиждень.

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web»

List of elective subjects
Archive list of elective subjects

Information card